Lars Falk

Lars Falk tillhör den lilla grupp kreatörer som från tidigt 1970-tal i mer än två decennier dominerade den svenska reklamscenen. Där var han sällan primadonnan, snarare då dramaturgen. Som stilist är han en av landets mest erkända copywriter. Mer om Lars liknande tankar kring reklam, kommunikation och copywriting ofta förklädda till händelser ur ett rikt yrkesliv, återfinns på hans egen blogg: Bara Ord.

Prinsessa på ärten

På sam­ma sätt som det bara finns ett rik­tigt bra sätt att ”säl­ja” reklam på så finns det bara ett rik­tigt bra sätt att köpa den skri­ver Lars Falk i dagens krö­ni­ka i Kntnt Magasin, och rik­tar ett bud­skap till lan­dets reklam­kö­pa­re. Men först ett tänk­värt reso­ne­mang om den svå­ra kons­ten att ringa sälj­sam­tal. Läs det­ta nu!

Läs hela artikeln »

I flosklernas värld

Underskatta i inte dina läsa­re. Skippa gam­la ”vis­do­mar” och und­vik utslit­na floskler när du kom­mu­ni­ce­rar. Och gör inte som alla and­ra och ris­ke­ra att ditt varu­mär­ke tar ska­da. Våga ta fighten med din kund. Där har du inne­hål­let i dagens krö­ni­ka under­teck­nad Lars Falk, svensk reklams grand old man och mäs­ta­re av det skriv­na ordet. Trevlig läsning!

Läs hela artikeln »

Ny reklambyrå

Lars Falk, belö­nad copy­wri­ter med röt­ter­na i den svens­ka kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen, fun­de­rar på att star­ta byrå igen. Med endast en pro­dukt i sor­ti­men­tet – sälj­brev. Långa såda­na, lad­da­de med kun­skap och sam­ta­lan­de. Som är säl­jan­de utan att säl­ja. Planen är klar. Hur ska det gå? Läs Lars Falks krö­ni­ka i Kntnt Magasin!

Läs hela artikeln »

Snap your fingers

Den elän­di­gas­te av dagar blev en sol­skens­hi­sto­ria. Med stor inle­vel­se berät­tar manus­för­fat­ta­re Lars Falk histo­ri­en bakom reklam­fil­men som fick pris för bäs­ta kort­film –  och dess­utom blev bör­jan på en sann kär­leks­sa­ga. Häng med!

Läs hela artikeln »

Hemlig tangent

Mångsysslande copy­wri­ter Lars Falk bju­der på en själv­upp­levd och myc­ket under­hål­lan­de histo­ria. Många skratt utlo­vas. Vänta inte utan läs den nu! 

Läs hela artikeln »

Isprinsessan

Detta är en berät­tel­se om en ovan­ligt hän­del­se­rik resa som utspe­lar sig en lång­fre­dag för myc­ket länge sen. Författad av ordets mäs­ta­re Lars Falk. Varsågod!

Läs hela artikeln »

Smart reklam

Reklam i mot­ta­ga­rens ögon är kom­mu­ni­ka­tion. I all annan mening är reklam en sälj­främ­jan­de åtgärd. Så skri­ver som­ma­rens gäst­krö­ni­kör Lars Falk. Men hur smart är egent­li­gen den smar­ta rekla­men? Sker smart­he­ten på bekost­nad av kre­a­ti­vi­te­ten? Är det okej att luras lite, så länge ing­en ser? I dagens krö­ni­ka tän­ker Lars Falk till om begrep­pet ”smart” och fram­för allt, vad det inne­bär när det kom­mer till reklam. Håller du med? Läs så får du se!

Läs hela artikeln »

Svarta damens hämnd

Sommarens gäst­krö­ni­kör i Kntnt Magasin, Lars Falk är till­ba­ka. Denna gång­en med en som­mar­krö­ni­ka inspi­re­rad av en resa till Hälsingland, dess märk­vär­di­ga bruk och går­dar och den ende som sjöng som Jussi Björling. Trevlig läsning!

Läs hela artikeln »

Andra halvan

Hälften av ett före­tag är berät­tel­sen om det. Ändå tap­pas den allt­för ofta bort eller tillåts fal­la i glöms­ka. Leta fram den. Läs mel­lan rader­na. Lyft den! Ofta skild­rar den något otro­ligt spän­nan­de och inte säl­lan en kamp på liv och död. Hur du lyc­kas i jak­ten efter det uni­ka vet Lars Falk – berät­tel­sens grand old man Läs hans krö­ni­ka idag!

Läs hela artikeln »

Sunt förnuft ingen dålig idé

Ordets mäs­ta­re Lars Falk bju­der på fun­de­ring­ar och anek­do­ter och kon­sta­te­rar att det sun­da för­nuf­tet inte bör underskat­tas. Läs hans krö­ni­ka i Kntnt Magasin nu!

Läs hela artikeln »

Reklamen som försov sig.

I årets sista nyhets­brev bju­der vår gode vän Lars Falk på en jul­ka­ra­mell spe­ci­ellt för dig som är intres­se­rad av svensk reklam­histo­ria. Historien tar avstamp i inter­nets intåg för 25 år sedan och hur det­ta för­vän­tas påver­ka reklam­bran­schen. Nu skall infor­ma­tion och kun­skap blixt­snabbt kun­na över­fö­ras mel­lan vem som helst, när som helst och var som helst på jord­klo­tet, och nya tider stun­dar för rekla­men! Paralleller dras till 60-talets kre­a­ti­va revo­lu­tion. Men den nya eran kom­mer av sig, berät­tel­ser­na för­blir desam­ma och allt fort­sät­ter som van­ligt. Varsågod, en bit reklam­histo­ria när den är som bäst. Signerad Lars Falk.

Läs hela artikeln »

Reklamens ofullbordade

Lars Falk tän­ker högt om obe­grip­lig reklam och påmin­ner oss om den evi­ga san­ning­en att rele­vans och tro­vär­dig­het gör rekla­men. Läs och begrunda!

Läs hela artikeln »