Lars Falk

Lars Falk tillhör den lilla grupp kreatörer som från tidigt 1970-tal i mer än två decennier dominerade den svenska reklamscenen. Där var han sällan primadonnan, snarare då dramaturgen. Som stilist är han en av landets mest erkända copywriter. Mer om Lars liknande tankar kring reklam, kommunikation och copywriting ofta förklädda till händelser ur ett rikt yrkesliv, återfinns på hans egen blogg: Bara Ord.

Julfest på Waldorf.

Lars Falk berät­tar om DDB:s stor­slag­na jul­fest som vara­de i 24 tim­mar. Det är i bör­jan av 1980-talet. Platsen är Waldorf Astoria i New York. Där är Lars Falk med kom­pan­jo­nen Ove Pihl. Och hela DDB i New York plus led­nings­grup­per från det inter­na­tio­nel­la nät­ver­ket. Nu bör­jar festen…

Läs hela artikeln »

Engångsreklam.

Fantastisk. Månadens krö­ni­ka av Lars Falk är fan­tas­tisk. Lika väl­skri­ven som van­ligt. Lika spän­nan­de som van­ligt. Och lika skarp som van­ligt. Och ändå… Fantastisk. Det är en svi­dan­de vid­räk­ning med kort­sik­tig­he­ten i myc­ket av den reklam vi möts av. Men där finns ock­så hop­pet om en ny ord­ning, där dra­kar inte finns, så att det finns utrym­me för lång­sik­tig rela­tions­byg­gan­de med reklam som bygg­sten. Läs Lars Falks krönika!

Läs hela artikeln »

Skriv längre!

”Hur ökar man läs­in­tres­set kring en gräv­ma­skin? Och om man får den van­sin­ni­ga idén att pro­du­ce­ra en åter­kom­man­de tid­ning om gräv- och schakt­ma­ski­ner vad i hela fri­dens namn skri­ver man om?” Det frå­gar sig Lars Falk i den­na krönika.

Läs hela artikeln »

Tomrum berättar

Lars Falk, svens­ka copy­wri­ting nes­tor, är till­ba­ka med en per­son­lig betrak­tel­se över väg­gar som talar till honom. Och om hur han fyll­de 24 helsi­dor i Dagens Industri med copy om ett enda före­tag. Vilket? Läs vida­re för svar.

Läs hela artikeln »

Annonsen som var för bra

Den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen kal­las peri­o­den när den moder­na reklam­by­rån upp­stod, med AD och copy­wri­ter som ett kre­a­tivt team. Perioden är skild­rad i tv-seri­en Mad Men. Men var­för se påhit­ta­de histo­ri­er på tv, när du kan läsa de rik­ti­ga här?

Lars Falk, en av Sveriges främs­ta copy­wri­ters, var med på tiden det begav sig. Han var inte bara med. Han hör till den lil­la grupp som för­de och utför­de den kre­a­ti­ve revo­lu­tio­nen i Sverige. Det har givit honom en djup brunn av både spän­nan­de och dråp­li­ga histo­ri­er, erfa­ren­he­ter och reflek­tio­ner att ösa ur.

Och du som föl­jer Kntnts blogg har för­må­nen att en gång i måna­den få ta del det­ta. Och räc­ker inte det, så kan du ock­så läsa hans egen blogg.

Nu är han till­ba­ka efter ett som­marup­pe­håll. I dagens krö­ni­ka berät­tar han om annon­sen som var för bra.

Läs hela artikeln »

Tvåan vann

Reklambranschens grand old man, Lars Falk, upp­ma­nar oss i den­na krö­ni­ka att söka berät­tel­sen hos den som slog alla för­u­tom vin­na­ren. Där finns allt som en bra berät­tel­se behöver.

Läs hela artikeln »

Gränsen är nådd

I för­ra krö­ni­kan berät­ta­de Lars Falk hur han och kol­le­gor­na på Arbmans lyc­ka­des väck­te femi­nis­ters vre­de och ena­de kris­ten­he­ten i slu­tet av 1960-talet. I den­na reflek­te­rar han över att bra reklam mås­te utma­na – och att det ibland går över­styr. Han berät­tar ock­så en följd­histo­ria till berät­tel­sen om Gulf från för­ra gången.

Läs hela artikeln »

Hädisk reklam

I mån­dags pub­li­ce­ra­de jag en arti­kel som yrt upp lite damm. Men det är ing­et mot vad Lars Falk och kol­le­gor på Arbmans lyc­ka­des göra, inte bara en utan två gång­er, i slu­tet av 1960-talet. Läs den roli­ga berät­tel­sen om de nai­va kre­a­tö­rer­na som väck­te femi­nis­ters vre­de och ena­de kristenheten.

Läs hela artikeln »

Hälften är inte nog

Fokuserar du på fel hal­va av ditt före­tag? Den hal­va som är hard facts? Den hal­va som spe­ci­a­lis­ter bryr sig om? Det räc­ker inte. Hälften är inte nog. Den and­ra hal­van, ditt före­tags berät­tel­se, kanske är den hal­va som dub­ble­rar vär­det. Om du kom­mu­ni­ce­rar det. Denna månad skri­ver Lars Falk om den­na den and­ra hal­van. Läsvärt som alltid.

Läs hela artikeln »

Alf Mork: Skrytbil?

Kntnts åter­kom­man­de krö­ni­kör, Lars Falk, själv stor reklam­man, skri­ver den­na gång om Alf Mork, norr­man­nen som blev en av de sto­ra för­ny­ar­na av den svens­ka reklam­for­men under 1960- och 70-talen, och vin­na­re totalt elva guld­ägg. Läs vida­re för en fasci­ne­ran­de histo­ria om en fasci­ne­ran­de epok i Svensk reklamhistoria.

Läs hela artikeln »

Julkrönika av Lars Falk– Pollocks hemlighet

Kntnt kan stolt pre­sen­te­ra ännu en krö­ni­ka sig­ne­rad av Lars Falk, en av Sveriges mest kän­da och erkän­da copy­wri­ters. I den­na berät­tar han om någ­ra säll­sam­ma dagar i novem­ber 2013, när han åter­be­sök­te sina gam­la jakt­mar­ker i Hamptons ute på Long Island. Det är en under­bar berät­tel­se som blan­dar betrak­tel­ser från nutid med anek­do­ter från tiden på Falk & Pihl och DDB. Tag en stunds paus från jul­stö­ket och avnjut tex­ten i lugn och ro, eller spar den till en lugn stund under mel­lan­da­gar­na. Men läs den! God jul och gott nytt år!

Läs hela artikeln »

Reklam utan innehåll ger inget eko

Detta är ännu en krö­ni­ka sig­ne­rad av Lars Falk – legen­da­risk copy­wri­ter och pri­sad kre­a­tör. Hans tex­ter skall avnju­tas under lug­na for­mer. Häll upp kopp kaf­fe, sätt dig till rät­ta i skö­nas­te fåtöl­jen, och läs hans begrun­dans­vär­da text – lång­samt. Denna gång hand­lar det om reklam. Om att vad som sägs är vik­ti­ga­re än hur det sägs.

Läs hela artikeln »