Lars Wirtén

Lars Wirtén är skribent och konsult. Efter 20 år inom redaktionell kommunikation i olika former är Lars är expert på content marketing. Lars skriver journalistiska texter, bloggar, debattartiklar och strategiska dokument. I bagaget har han en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet och han har arbetat som journalist på flera tidningar.

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs hela artikeln »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs hela artikeln »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs hela artikeln »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs hela artikeln »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krönika. 

Läs hela artikeln »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resultat! 

Läs hela artikeln »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs hela artikeln »

Nio steg till en redaktionell plattform

Oavsett vil­ken form du väl­jer för din con­tent, till exem­pel tryck, webb­ma­ga­sin eller blogg, mås­te du ha något att stå på och luta dig mot i det redak­tio­nel­la arbe­tet. Vi kal­lar det­ta för redak­tio­nell platt­form. I den­na arti­kel går Lars Wirtén ige­nom hur du steg för steg tar fram en sådan platt­form. Läs och lär!

Läs hela artikeln »

Så sätter du upp en redaktion

Att arbe­ta med con­tent mar­ke­ting krä­ver ett redak­tio­nellt sätt att tän­ka och arbe­ta. För att lyc­kas med det mås­te du bil­da en redak­tion. I den­na arti­kel berät­tar Lars Wirtén hur du gör. Läs den nu!

Läs hela artikeln »

Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

Content är kär­nan i alla for­mer av con­tent mar­ke­ting. Vilket är rätt natur­ligt med tan­ke på begrep­pets namn. Men vad menar vi egent­li­gen med con­tent och vad kän­ne­teck­nar bra con­tent som fun­ge­rar? Lars Wirtén går ige­nom åtta grund­prin­ci­per som gör ditt inne­håll till con­tent. Läs arti­keln nu!

Läs hela artikeln »

Pontus och Thomas blandar äpplen och päron

I senas­te avsnit­tet av Kntnt Radio dis­ku­te­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren vik­ten av att pro­du­ce­ra inne­håll regel­bun­det. Samtalet tar avstamp i en arti­kel, skri­ven av con­tent mar­ke­ting-pro­fi­len Lars Wirtén. I den­na ifrå­ga­sät­ter för­fat­ta­ren regel­bun­den­he­ten vil­ket fick Pontus och Thomas att gå i taket. Nu ger Lars Wirtén de båda her­rar­na svar på tal. Läs hans replik!

Läs hela artikeln »