Maria Gustafsson

Maria Gustafsson är en riksbekant profil inom digital kommunikation. I sociala medier känner vi henne som mikumaria. Hon har startat WebCoast och GeekWalk. Driver Social Media Club och Geek Girl Meetup i Göteborg. Bloggade på Lilla Gumman – Sveriges största blogg om teknikupplevelser. Fick Västsvenska handelskammarens utmärkelse Gränslöst västsvensk 2012, bubblar på GPs maktlista 2013 och hittas på plats 61 på GT dito. Anlitad som talare vid Webbdagarna Stockholm 2013 och många andra event. Och anlitad ännu oftare som konsult, coach och moderator. Läs mer om Maria!

Nu våras det för delandets ekonomi

Solen ski­ner från den blå him­len när vi går på bryg­gan från fär­jan till kon­to­ret. Inne vid datorn klic­kar jag upp mina flö­den i soci­a­la medi­er och ser direkt i mina vän­ners bil­der vil­ken års­tid det är. Blommande körs­bärs­träd i varan­nan bild. Äntligen är våren här! Tack vare de dela­de bil­der­na kan jag ta del av upp­le­vel­sen av spi­ran­de vår. 

Nu när begrep­pet sha­ring is caring är centralt delar vi med hjälp av inter­net med oss mer till fler. Utöver bil­der delar vi per­son­li­ga reso­ne­mang såväl som till­gång till resor, bilar och lägen­he­ter jäm­si­des i delan­dets eko­no­mi. Som ett väl­fyllt påskägg med sött, salt och syr­ligt bju­der jag idag på någ­ra inspi­re­ran­de exem­pel på delan­de. Låt dig sma­ka och dela sedan gär­na med dig med dina kommentarer.

Läs hela artikeln »

Skruva till din content marketing

Sara Öhman, fri­lan­san­de kon­sult inom digi­tal mark­nads­fö­ring, före­läs­te på Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um om hur du skru­var till din con­tent mar­ke­ting. Med ett uni­ver­sum att fyl­la med inne­håll så gäl­ler det enligt Sara att istäl­let för att tän­ka utan­för box­en göra sin egen box och vara kre­a­tiv i den. Här kan du se den fil­ma­de inter­vjun med Sara, pre­sen­ta­tio­nen och även hela före­läs­ning­en där du får många prak­tis­ka råd för hur du som inne­håll­ska­pa­re kan göra myc­ket inne­håll av hög kvalitet.

Läs hela artikeln »

Samtal med: Therese Andersson

Det hän­der så myc­ket spän­nan­de inom kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Du vill hänga med. Men du hin­ner inte. Rutinerna och det dag­li­ga och ope­ra­ti­va tar för myc­ket plats, på bekost­nad av den egna utveck­ling­en och det lång­sik­ti­ga och stra­te­gis­ka tän­kan­det. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Möt dina kol­le­gor, kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re, som brot­tas med sam­ma pro­blem. Hur gör de? Hur tän­ker de? Under rubri­ken ”Samtal med” kom­mer du få ta del av deras erfa­ren­he­ter och tankar.

I dag sam­ta­lar vi med Therese Andersson som är erfa­ren i rol­len som för­sälj­nings- och mark­nads­an­sva­rig i en inter­na­tio­nell hotellkedja.

Läs hela artikeln »

Sudda ut gränsen mellan fiktion och verklighet – transmedial storytelling

Tidigt på årets förs­ta vår­dag sam­la­de vi oss i stu­di­on på Visual Arena för att med hjälp av Emmybelönade pro­du­cen­ten Daniel Lägersten få veta mer om trans­me­di­al sto­ry­tel­ling. Med and­ra ord hur vi genom att sud­da ut grän­ser­na mel­lan fik­tion och verk­lig­het kan väc­ka intres­se och byg­ga rela­tio­ner som enga­ge­rar kun­der­na till loja­li­tet. Med sin erfa­ren­het från ban­bry­tan­de pro­duk­tio­ner är han rätt per­son att berät­ta om hur det­ta går till i prak­ten. Klicka dig vida­re till inläg­get för att se en inter­vju med Daniel och dess­utom hela föreläsningen.

Läs hela artikeln »
sharing-is-caring-by-wlodi-via-flickr-CC-BY-SA-2.0

Attrahera med innehåll som läsarna vill dela

Sociala medi­er erbju­der orga­ni­sa­tio­ner strå­lan­de för­ut­sätt­ning­ar att kom­mu­ni­ce­ra med sina mål­grup­per. Ett vär­de­fullt inne­håll kan tränga genom bru­set och väc­ka intres­se så att läsar­na attra­he­ras att dela inne­hål­let vida­re till sina nät­verk. Med någ­ra klick är tex­ten, bil­den, fil­men eller pod­ra­di­o­av­snit­tet delat med kun­der, kol­le­gor och vän­ner som valt att föl­ja i de digi­ta­la kana­ler­na. Men hur kan orga­ni­sa­tio­ner göra för att attra­he­ra till ökat delan­de? Jag har ploc­kat fem solvar­ma hal­lon som jag delar med dig. Låt dig inspi­re­ras av de mer eller mind­re kän­da exem­pel som med sina idéer nått genom inter­net­bru­set. Läs mer och dela gär­na med av dina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln »

Samtal med Johanna Stenmark

Det hän­der så myc­ket spän­nan­de inom kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Du vill hänga med. Men du hin­ner inte. Rutinerna och det dag­li­ga och ope­ra­ti­va tar för myc­ket plats, på bekost­nad av den egna utveck­ling­en och det lång­sik­ti­ga och stra­te­gis­ka tän­kan­det. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Möt dina kol­le­gor, kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re, som brot­tas med sam­ma pro­blem. Hur gör de? Hur tän­ker de? Under rubri­ken ”Samtal med” kom­mer du få ta del av deras erfa­ren­he­ter och tankar.

Först ut är Johanna Stenmark, helt nyba­kad kom­mu­ni­ka­tör, som bara för någ­ra dagar sedan läm­na­de JMG, och nu letar jobb.

Läs hela artikeln »

Hjälp! Hur får jag tid att skriva?

Du kän­ner säkert igen dig. Du vill ska­pa intres­sant och enga­ge­ran­de inne­håll för ditt före­tags mål­grup­per. Men du har inte tid! Alla and­ra tycks ha tid, att döma av den lavinar­ta­de ökning­en av böc­ker, blog­gar, pod­ra­dio-kana­ler med mera. Att ska­pa bra inne­håll krä­ver rejält med tid. Tid du inte har. Så vad göra? Hur gör and­ra? Hur får vi mer tid att skri­va eller pro­du­ce­ra annat inne­håll? Jag har träf­fat David Stiernholm, som arbe­tar som ”struk­tur”, och frå­gat om hans bäs­ta tips. Läs för att ta del av dem!

Läs hela artikeln »

Trendspaning i jakten på nytt innehåll

Ute i den tidi­ga tors­dags­mor­go­nen virv­lar någ­ra kvar­glöm­da höst­löv i den råkal­la havs­bri­sen. Morgonens sorl har lagt sig i stu­di­on på Visual Arena. I den kaf­fe­dof­tan­de vär­men delar Åsa Marklund och Helena Bajlo med sig kun­skap om utveck­ling och tren­der inom con­tent mar­ke­ting till de mor­gon­pig­ga del­ta­gar­na. För fjär­de gång­en i höst är var­je stol upp­ta­gen för fru­kost­se­mi­na­ri­et med en tim­mas gedi­gen inspi­ra­tion. Missade du före­läs­ning­ar­na eller vill du se dem igen? Det är lugnt, vi fil­ma­de så du kan se dem hur många gång­er du vill här i inlägget.

Läs hela artikeln »

Berättelser som bygger starkare varumärken och säljer fler produkter

Det var en gång. Så lätt fång­ar du män­ni­skors upp­märk­sam­het. Vi har i alla tider fängs­lats av goda berät­tel­ser som trig­gar vår fan­ta­si och får oss att läg­ga till mer än det som fak­tiskt sägs. Som den här mor­go­nen då havet brå­ka­de med Lindholmens bryg­ga medan Joakim Eklund på fru­kost­se­mi­na­ri­et dela­de med sig av sin kun­skap om fak­to­rer som byg­ger sto­ry­tel­ling för varu­mär­ken. Vilka de är kan du läsa om här.

Läs hela artikeln »

Förändra världen med sociala medier

I Kntnt är vi nyfik­na på hur vi kan ska­pa vär­de­fullt inne­håll på web­ben. Vad pas­sar då bätt­re en höst­frisk mor­gon än att star­ta dagen på Rabash förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um på vägen till kon­to­ret? Temat var hur soci­a­la medi­er kan för­änd­ra värl­den. Med kaf­fe och smör­gås ming­la­de vi med de and­ra mor­gon­pig­ga del­ta­gar­na. Vill du veta hur Greenpeace och Djurens rätt för­änd­rar värl­den via soci­a­la medi­er? Läs mer här.

Läs hela artikeln »

Skapa intresse med värdefullt innehåll

Genom att stic­ka ut på ett sätt som verk­li­gen syns tyd­ligt sam­ti­digt som det inne­bo­en­de vär­det upp­levs är en dag­lig utma­ning för många som kom­mu­ni­ce­rar i dagens infor­ma­tions­ö­ver­flöd. Först när inne­hål­let intres­se­rar någon kan det bör­ja göra nyt­ta. Trots de stän­di­ga flö­de­na av infor­ma­tion är vi dock kun­skaps­törs­ti­ga och vill veta mer om det vi söker. Först då får det ett verk­ligt vär­de som bety­der något. I hös­tens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um med inne­håll reso­ne­ra­de Maria Gustafsson om hur intres­set kan ska­pas, rela­tio­ner byg­gas och affä­rer dri­vas med hjälp av mod, ton och fokus. Läs mer och se den fil­ma­de före­läs­ning­en från fru­kost­se­mi­na­ri­et med innehåll.

Läs hela artikeln »