Martin Karlsson

Martin Karlsson är strateg och senior innehållsproducent från Kntnts samarbetspartner Bridget. Martin, som har fil. kand. i sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap, har i flera år hjälpt företag och organisationer att växa, hitta ny personal, öka sin försäljning och utveckla sina produkt- och tjänsteerbjudanden.

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs hela artikeln »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efterhand. 

Läs hela artikeln »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säkerheten. 

Läs hela artikeln »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs hela artikeln »

Äntligen händer något i mejlen

Nu kan du skic­ka och ta emot mejl med AMP (Advanced Mobile Page). Det inne­bär helt nya möj­lig­he­ter för inter­ak­ti­vi­tet i mejl. Kntnts stän­di­ga krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson berät­tar mer.

Läs hela artikeln »

Varför ska du gästblogga?

Skriva är mödo­samt. Och att då skri­va för annans webb­plats – är det verk­li­gen en bra idé? Martin Modigh Karlsson är skri­bent och en åter­kom­man­de gäst­blog­ga­re. I dagens art­kel delar han med sig av sina erfa­ren­he­ter inom ämnet! 

Läs hela artikeln »

Den svåra konsten att göra en pudel

Tekniken ”att göra en pudel” har ända sedan den intro­du­ce­ra­des av stats­rå­det Jan O Karlsson använts fli­tigt av de som ofri­vil­ligt ham­nat i ramp­lju­set. Men det är inte lätt att göra en äkta pudel. I den­na krö­ni­ka, sig­ne­rad Martin Modigh Karlsson, får du tips på hur du hjäl­per någon att pud­la tro­vär­digt – om hen ska pud­la alls.

Läs hela artikeln »

Misstag gör varumärket mänskligt

Ge inte sken av att vara det per­fek­ta varu­mär­ket. Det ska­par bara distans till dina kun­der som inte kän­ner igen sig. Faktum är att ett eller annat sned­steg fak­tiskt kan vara attrak­tivt och ska­pa med­mänsk­lig­het. Läs Martin Modigh Karlssons arti­kel om prat­fall-effek­ten som gör att du blir äls­kad för dina bris­ter. Och gör det nu!

Läs hela artikeln »

Kolla in er ”Om oss” – andra gör det

Varje webb­plats har en ”om oss-sida”. Syftet med den är att byg­ga rela­tion och för­tro­en­de: att över­ty­ga besö­ka­ren om att det går att lita på dig och ditt före­tag. Det är en vik­tigt upp­gift. Ändå slar­vas det så myc­ket med inne­hål­let som dess­utom ofta fal­ler i glöms­ka. Det vill vår gäst­skri­bent Martin Modig Karlsson änd­ra på. Läs hans arti­kel nu!

Läs hela artikeln »

Förklara så att en 11-åring förstår

För att verk­li­gen nå fram med ett bud­skap mås­te mot­ta­ga­ren för­stå, på rik­tigt. Ibland miss­lyc­kas vi med att nå fram för att vi inte sät­ter oss in i deras sätt att tän­ka, men det kan ock­så bero på att vi själ­va inte rik­tigt för­står. Detta exemp­li­fie­ras i dagens arti­kel för­fat­tad av Martin Modigh Karlsson. Läs den nu!

Läs hela artikeln »

Det är skillnad på relevans och frekvens

Det finns en mängd fäl­lor att gå i när det gäl­ler sta­tistik – sär­skilt vad gäl­ler siff­ror kring tra­fik och akti­vi­tet på nätet. Vi miss­för­står lätt och gör våra egna tolk­ning­ar av vad siff­ror­na säger. Lägg där­till vår för­må­ga att tol­ka i lin­je med vår över­ty­gel­se. Dagens text, för­fat­tad av vår gäst­skri­bent Martin Modigh Karlsson, hand­lar om svå­rig­he­ten att hål­la isär begrep­pen rele­vans, popu­la­ri­tet och fre­kvens vid ana­lys av data. Läs den nu!

Läs hela artikeln »

Botar som ringer frisörer blir en kort parentes

På Google I/​O 2018 kun­de man höra hur långt Google kom­mit med att arti­fi­ci­ellt ska­pa något som beter sig som en män­ni­ska och som du kan föra en intel­lek­tu­ell(?) kon­ver­sa­tion med. För många av oss inne­bär tek­ni­ken att vi kan spa­ra tid och möda i vår var­dag, sam­ti­digt som affärs­pro­ces­ser kan effek­ti­vi­se­ras. Det är ena sidan av myntet. 

Samtidigt finns det många som rea­ge­rar starkt, tyc­ker att det hela är obe­hag­ligt och poäng­te­rar att man mås­te vara tyd­lig med att det inte finns en män­ni­ska bakom. Även vår gäst­krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson är sunt skep­tisk. I dagens krö­ni­ka delar han med sig av någ­ra far­hå­gor. Läs och se om du hål­ler med! 

Läs hela artikeln »