Martin Karlsson

Martin Karlsson är strateg och senior innehållsproducent från Kntnts samarbetspartner Bridget. Martin, som har fil. kand. i sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap, har i flera år hjälpt företag och organisationer att växa, hitta ny personal, öka sin försäljning och utveckla sina produkt- och tjänsteerbjudanden.

Väg dina ord på våg

Dåliga tex­ter får dina kun­der att fly. Gör där­för dina ord­val med omsorg, sta­va rätt och se upp för fall­gro­par i det främ­man­de språ­ket. Tips på vägen och ett par goda exem­pel på kla­vertramp får du i dagens arti­kel skri­ven Martin Modigh Karlsson. Läs nu!

Läs hela artikeln »

Gör inte fel; gör rätt!

Handen på hjär­tat; har du koll på vad som gäl­ler? Heter det de eller dem? När behövs apo­strof före genitiv‑s och hur får du din webb­lä­sa­re att und­vi­ka fula avstav­ning­ar? Det och myc­ket annat reder Martin Modigh Karlsson ut när han idag, vän­ligt men bestämt, sving­ar sin pek­pin­ne! Läs och begrun­da – det är dags för den tred­je delen i vår serie om hur du skri­ver bätt­re webbtexter!

Läs hela artikeln »

Tänk som en redaktör

Det är få för­un­nat att kun­na fär­dig­stäl­la en bra och fel­fri text i ett svep. Vanligare är att stor möda behö­ver läg­gas på redi­ge­rings­ar­be­tet. I dagens arti­kel får du tips och råd om hur du redi­ge­rar din webb­text. Detta är del två i Martin Modigh Karlssons skriv­sko­la om hur du skri­ver bätt­re tex­ter för webben.

Läs hela artikeln »

Bättre webbtexter, del 1

De fles­ta av oss skum­mar otå­ligt ige­nom en text på jakt efter infor­ma­tion. Och om den inte pre­sen­te­ras tyd­ligt och fång­ar vårt intres­se söker vi oss snabbt vida­re. Att de tex­ter du skri­ver fun­ge­rar för web­ben är där­för av störs­ta vikt. I en serie artik­lar bju­der vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson på hand­fas­ta tips och goda råd till dig som vill skri­va bätt­re tex­ter för web­ben. Den förs­ta delen kom­mer här. Trevlig läsning!

Läs hela artikeln »

Employer branding och content marketing

I rådan­de hög­kon­junk­tur mås­te ett arbets­gi­var­va­ru­mär­ke impo­ne­ra på besö­ka­ren. Annars är ris­ken stor att just den du vill rekry­te­ra goog­lar vida­re. I mångt och myc­ket hand­lar det om att genom kom­mu­ni­ka­tion byg­ga ett för­tro­en­de – ett arbe­te där du har stor nyt­ta av att tän­ka con­tent mar­ke­ting. I dagens arti­kel ger Martin Modigh Karlsson kon­kre­ta tips på hur du går till­vä­ga. Läs nu! 

Läs hela artikeln »
Skalbagar kryper över en mobiltelefonskärm som hålls av en hand

Millennials – bugg eller godis?

Millennials är ett huvud­bry för många. Hur ska man säl­ja till dem? Hur ska man job­ba med dem? Leda dem? De är nar­cis­sis­tis­ka, lata och bort­skäm­da och vill dess­utom räd­da värl­den i allt de gör! Men är de verk­li­gen så väsens­skil­da från oss and­ra? Vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson är till­ba­ka och reder ut en hel gene­ra­tion. Läs nu!

Läs hela artikeln »

Handlar allt om video?

Vi väl­kom­nar vår nya gäst­krö­ni­kör! Martin Modigh Karlsson, vd på kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Bridget i Göteborg. En gång i måna­den får vi ta del av hans tan­kar och klok­ska­per i Kntnt Magasin. I sin förs­ta krö­ni­ka sät­ter han vide­on som inne­hålls­form under lupp. Upphaussad eller värd all upp­märk­sam­het? Läs och se om du hål­ler med!

Läs hela artikeln »