Mats Rönne

Mats Rönne har arbetat med marknadsföring i över trettio år, och har lång erfarenhet från såväl kund- som byråsidan, och har även varit ordförande för Sveriges Annonsörer. Han har ett särskilt intresse för markandsföringens effekter och hur dessa mäts och redovisas, och har både agerat effektrådgivare för Sveriges Annonsörers medlemmar och varit med och grundat effekttävlingen 100-wattaren. Idag är Mats fristående rådgivare inom marknadsföring och arbetar med uppdrag för såväl byråer som för media och annonsörer.

ROI är inte ett effektmått

Att använ­da ROI som nyc­kel­tal för mark­nads­fö­ringsin­sat­ser är för­rä­diskt. Forskning visar att det till och med kan ska­da före­ta­gets affär! Men väl­jer vi istäl­let att foku­se­ra på de effek­ter kom­mu­ni­ka­tio­nen ska­par kan vi bör­ja tala ROI på rik­tigt. Mats Rönne, expert på effekt­mät­ning och dagens gäst­krö­ni­kör, bely­ser pro­ble­ma­ti­ken och ger råd på vägen i dagens tänk­vär­da arti­kel. Läs och lär nu! 

Läs hela artikeln »