Michael Wahlgren

Michael Wahlgren har arbetat med SEO i över 10 år och är grundare av byrån Pineberry. Efter nio år som VD på Pineberry ägnar Michael sig i dag helhjärtat åt att sprida kunskap om branschen. Han är en uppskattad föreläsare, författare av SEO-boken Guldläge på nätet och AdWords-boken Bygg en pengamaskin, bloggar på Sökmotorkonsult.se och leder den populära Sökpodden

Trovärdighet trumfar bra innehåll på Google

Google upp­da­te­rar sina sökal­go­rit­mer hund­ra­tals gång­er var­je år. Nästan alla av des­sa upp­da­te­ring­ar fly­ger oss obe­märkt för­bi. Men den förs­ta augusti i år släpp­tes en upp­da­te­ring av algo­rit­men som rör­de om i SEO-kret­sar. En del saj­ter har tap­pat så myc­ket som 80 % (!) av sin orga­nis­ka tra­fik i sam­band med den­na upp­da­te­ring. Samtidigt har saj­ter som kan kopp­las till en per­son med högt anse­en­de klätt­rat i sökre­sul­ta­ten. Läs dagens intres­san­ta arti­kel skri­ven av SEO-expert Michael Wahlgren! 

Läs hela artikeln »

Så långa texter gillar Google

Långa tex­ter är bra för din SEO. Men det finns många and­ra para­met­rar som ock­så spe­lar in om du ska lyc­kas på Google. Med huvu­det på skaft, rese­arch och kre­a­ti­vi­tet kan du skri­va tex­ter som gyn­nar din verk­sam­het. Michael Wahlgren, grun­da­re av byrån Pineberry, berät­tar här hur.

Läs hela artikeln »

Lyft din SEO med PR

Google äls­kar bra inne­håll och län­kar. Att tän­ka sökop­ti­me­ring i ditt PR-arbe­te kan där­för göra under­verk för din syn­lig­het på Google. Tips på hur du skall gå till­vä­ga får du i dagens väl­skriv­na arti­kel av Michael Wahlgren – expert på sök­mo­to­rop­ti­me­ring, för­fat­ta­re och grun­da­re av byrån Pineberry.

Läs hela artikeln »