Mireille Wildh

Jur. kand Mireille Wildh är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Honär särskilt inriktad på regleringen om marknadsföring och märkning av livsmedel samt juridik i sociala medier. Är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Samt är en flitigt anlitad föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Annonsmärker du tillräckligt bra?

Dold reklam i soci­a­la medi­er är ett fort­satt hett ämne. Jur. kand. Mireille Wildh reder ut hur tyd­lig du enligt lagen mås­te vara vid annonsmarkering.

Läs hela artikeln »

Kommersiellt budskap eller inte – har du koll på var gränsen går?

Om den sud­di­ga grän­sen mel­lan kom­mer­si­ell och icke- kom­mer­si­ell kom­mu­ni­ka­tion och var­för du behö­ver veta vad som gäl­ler hand­lar dagens krö­ni­ka av jur. kand. Mireille Wildh. 

Läs hela artikeln »

Kan du bevisa det du påstår?

Undvik påstå­en­den du inte kan bevi­sa. Att dömas för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring kan näm­li­gen bli dyrt. Mireille Wildh från advo­kat­by­rån MarLaw ger ett exem­pel på hur illa det kan gå och vil­ka kon­se­kven­ser det kan få. Läs hen­nes gästkrönika! 

Läs hela artikeln »

Hårdare tag mot alkoholreklam

Marknadsföring av alko­hol­dryc­ker i soci­a­la medi­er har ökat lavinar­tat de senas­te åren. Konsumentverkets rela­tivt nya rikt­lin­jer inne­bär hår­da­re tag och allt­fler ären­den grans­kas. Men vad gäl­ler egent­li­gen? Var går till exem­pel grän­sen mel­lan ytt­ran­de­fri­het och mark­nads­fö­ring? Svaren ger Mireille Wildh från advo­kat­by­rån MarLaw i dagens gästkrönika.

Läs hela artikeln »