Pia Tegborg

Pia Tegborg lämnade i mitten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbetat med marknadsföring, verksamhetsutveckling och företagsekonomi. Under tolv år var hon anställd på Sveriges Kommunikationsbyråer. Där ledde hon bland annat arbetet med reklamvärldens mest prestigefyllda tävling: Guldägget. Hon var också ekonomichef. Sedan 2013 hjälper hon företagsledningar att utveckla innehållsstrategi och processer för content marketing. Pia är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs hela artikeln »

Marknadsförare och säljare: Tänk särskilt på detta under 2019!

Nytt år inne­bär en mas­sa trendspa­ning­ar och för­ut­sä­gel­ser. 2019 är ing­et undan­tag. Men de fles­ta spa­ning­ar känns bekan­ta. Är det inte sam­ma som ifjol? Jo! Än så länge sik­tas ing­et nytt buzzword som likt ”influ­encer mar­ke­ting” och ”account based mar­ke­ting” får mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re att åld­ras i för­tid och byrå­ä­ga­re att gnug­ga hän­der. Bra, tyc­ker vi. Då ges and­rum att för­bätt­ra det vi redan gör. Och mot den bak­grun­den spa­nar Niklas Myhr (”the soci­al media pro­fes­sor”), Pia Tegborg och Thomas Barregren om nio saker som du sär­skilt ska tän­ka på under 2019. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Vad innebär det att jobba agilt?

Fler och fler job­bar agilt och ännu fler pla­ne­rar att göra det. Men vad inne­bär det egent­li­gen? För att ta reda på det bjöd vi in en av Sveriges främs­ta coacher inom områ­det – Michael Göthe. I avsnitt 207 av Kntnt Radio hör du vårt samtal.

Läs hela artikeln »

Så gör du podcast: Handfasta råd och konkreta tips

Vi star­ta­de Kntnt Radio för snart fem år sedan, utan någ­ra som helst för­kun­ska­per. Mer än 200 avsnitt sena­re har vi lärt oss mas­sor. I avsnitt 206 delar vi med oss våra bäs­ta tips till dig som dri­ver eller vill star­ta en podcast. Du får hand­fas­ta råd och kon­kre­ta tips om att boka och genom­fö­ra inter­vju­er, väl­ja mik­ro­fo­ner och inspel­nings­ut­rust­ning och hur man und­vi­ker dåligt ljud. Missa inte det­ta avsnitt om du är intres­se­rad av poddradio.

Läs hela artikeln »

Ny studie: 2 av 3 marknadsförare upplever att ledningen inte förstår dem

Ledningen var­ken för­står eller respek­te­rar mark­nads­fö­ra­rens arbe­te visar ny under­sök­ning. Arbetsbeskrivningar sak­nas, den snab­ba utveck­ling­en inom områ­det leder till stress och för­vänt­ning­ar­na upp­levs sky­höga. Hur illa är det ställt egent­li­gen? Thomas och Pia har träf­fat för­fat­tar­na till all­de­les färsk stu­die om mark­nads­fö­rar­nas situ­a­tion. Lyssna på Kntnt Radio avsnitt 205!

Läs hela artikeln »

Case: Så dubblerade han försäljning till nya kunder med content marketing

Den Örebro-base­ra­de it-kon­sult­by­rån Kontract har gjort con­tent mar­ke­ting sedan av slu­tet av 2010. Då var de bara ett drygt tio­tal med­ar­be­ta­re. Idag är de när­ma­re 60. Tillväxt har skett orga­niskt och med god lön­sam­het. Vad är fram­gångsre­cep­tet? Content mar­ke­ting, enligt Kristian Franzén som är grun­da­re och vd för bola­get. Redan efter ett år med con­tent mar­ke­ting kom hälf­ten av alla nya kun­der från con­tent mar­ke­ting. Och så har det varit sedan dess. I avsnitt 203 av Kntnt Radio delar han med sig av sina erfa­ren­he­ter – båda posi­ti­va och nega­ti­va. Det här avsnit­tet vill du inte missa!

Läs hela artikeln »

Gemensam målgruppsbild ger bättre samarbete mellan sälj och marknad

Kntnt Radio firar 200 avsnitt med ännu en con­tent spa­ning. Denna gång tar vi avstamp i två skräm­man­de siff­ror: Enligt Forresters ”Q1 2018 Marketing Benchmark sur­vey” har sälj och mark­nad endast hos 24 % av före­ta­gen en gemen­sam mål­grupps­bild. I mer än 3 av 4 före­tag så skil­jer säl­jar­nas och mark­nads­fö­rar­nas bild åt. Och det visar sig. En stu­die av LinkedIn visar att över­lap­pet mel­lan de som mark­nad når och de som säl­jar­na når är ynka 23 %. Dessa dyst­ra siff­ror upp­märk­sam­mas i en arti­kel som före­slår att mark­nad och sälj ska söka en gemen­sam mål­grupps­bild. Thomas, Pia och Malin hål­ler med och dis­ku­te­rar hur det ska gå till.

Läs hela artikeln »

5 trendspaningar om personalisering och personlig integritet

Människor är bekvä­ma. Desto mer per­son­li­a­se­rad en vara eller en tjänst är, desto bekvä­ma­re för köpa­ren. Därför är före­tag som erbju­der en super-per­so­na­li­se­rad upp­le­vel­se vin­na­re (till exem­pel Netflix). Men per­so­na­li­se­ring­en kom­mer med ett högt pris: Din per­son­li­ga integritet.

I avsnitt 199 av Kntnt Radio pra­tar Thomas och Pia med futu­ris­ten Eric Langenskiöld om den ömsom uto­pis­ka ömsom dysto­pis­ka fram­tid som redan är här.

Eric Langenskiöld ser fem teden­ser: Personlig integri­tet är döen­de. Maskiner ska­par allt­mer och allt bätt­re inne­håll. Filterbubblor ersätts av besluts­bubb­lor. Super-per­so­na­li­se­ring ökar. Och röst­styr­ning är redo för ”pri­me time”.

Läs hela artikeln »

Content marketing benchmark: detta är framgångsfaktorerna

Nu har den kom­mit! Den sto­ra årli­ga under­sök­ning­en om till­stån­det för con­tent mar­ke­ting. Rättare sagt har den förs­ta av fle­ra del­rap­por­ter kom­mit – den om B2B-före­tags använd­ning av con­tent mar­ke­ting. Content-spa­nar­na, Pia Tegborg, Malin Sjöman och Thomas Barregren har kas­tat sig över rap­por­ten och hit­tar intres­san­ta, och något ovän­ta­de, skill­na­der mel­lan de före­tag som lyc­kas bäst med att bidra till upp­sat­ta affärs­mål för con­tent mar­ke­ting och de som lyc­kas sämst eller inte alls. Det hand­lar avsnitt 198 av Kntnt Radio om. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Nya rön om reklameffekt: Traditionellt effektivare än digitalt

Denna vec­ka (den 8–12 okto­ber 2018) pågår EffWeek i London. Det är en vec­ka då mät­bar effekt av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion står i cent­rum. Höjdpunkten är en kon­fe­rens där Les Binet och Peter Field pre­sen­te­rar sina senas­te rön efter att ha stu­de­rat tusen­tals bidrag till Storbritanniens mot­sva­rig­het till 100-Wattaren. En del av rönen över­ras­kar, som till exem­pel att reklam i tra­di­tio­nel­la medi­er har hög­re verk­nings­grad (ger mer ”bang for the buck”) än digi­ta­la medi­er. Det berät­tar Mats Rönne som är på plats i London. Han har en hel del annat att berät­ta. Och det gör han i avsnitt 197 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »
Staffan Ekengen. Författare till boken "Följarna först: Redaktionell metod för kommunikatörer"

Redaktionell metod för content marketing

”Följarna först” heter en ny bok på svens­ka om con­tent mar­ke­ting. Den är skri­ven Staffan Ekengren som till var­dags är chef på Scania news­desk. Boken berät­tar var­för du ska arbe­ta redak­tio­nellt och ger kon­kre­ta råd om hur. I det­ta avsnitt av Kntnt Radio berät­tar Staffan Ekengren mer om den redak­tio­nel­la meto­den. Han berät­tar ock­så för vem han har skri­vit boken, var­för och vad han hop­pas den ska bidra till.

Läs hela artikeln »

3 ”take aways” från INBOUND 2018 (och ett bonustips)

INBOUND är en årlig mega­kon­fe­rens om inbound mar­ke­ting. Höstens upp­la­ga hade 24 000 del­ta­ga­re. Vi har pra­tat med en av dem: Niloo Lopez som är mark­nads­chef på Structsales. Hon berät­tar om sina tre främs­ta ”take aways” i avsnitt 195 av Kntnt Radio. Det vill du inte mis­sa. Dessutom skic­kar hon med ett bonustips. Så gör det enda rät­ta: Lyssna nu!

Läs hela artikeln »