Pia Tegborg

Pia Tegborg lämnade i mitten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbetat med marknadsföring, verksamhetsutveckling och företagsekonomi. Under tolv år var hon anställd på Sveriges Kommunikationsbyråer. Där ledde hon bland annat arbetet med reklamvärldens mest prestigefyllda tävling: Guldägget. Hon var också ekonomichef. Sedan 2013 hjälper hon företagsledningar att utveckla innehållsstrategi och processer för content marketing. Pia är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Joe Pulizzi på Content Meetup

Joe Pulizzi stod på scen i Göteborgs kon­sert­hus den 22 maj. Han var inled­nings­ta­la­re på Content Meetup 2014. I det­ta spe­ci­al­pro­gram kan du höra hela hans presentation.

Läs hela artikeln »

Intervju med Joe Pulizzi

Joe Pulizzi är man­nen gav värl­den con­tent-feber. Han myn­ta­de ter­men con­tent mar­ke­ting för 13 år sedan. Grundande Content Marketing Institute (CMI) för sju år sedan. Och har sedan dess åkt jor­den runt och före­läst om con­tent mar­ke­ting. Nu var det dags för Sverige. Den 22 maj besök­te han Content Meetup som hölls i Göteborgs konserthus.

Kvällen innan tog vi med Joe Pulizzi till Upper House Lounge och gjor­de en nära tims­lång inter­vju med honom. Vi pra­tar om allt från löp­ning till con­tent mar­ke­ting. Naturligtvis med tyngd­punkt på det sista. Lyssna!

Läs hela artikeln »

Paradigmskifte

Paradigmskifte. Få har sagt det rent ut. Men många pra­tar om det. Christer Olsson om att till­fö­ra vär­de som idé. Stefan Hyttfors om hur mel­lan­hand som affärsidé är en 200-årig paran­tes. Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh om att media inte läng­re är mass-media och att vi alla är medi­a­pro­du­cen­ter. Och inte minst Thomas Barregren, som pra­tar om hur inter­net, mobil kom­mu­ni­ka­tion och soci­a­la medi­er för all­tid har för­änd­rat spel­reg­ler­na för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Om det­ta pra­tar Thomas och jag i avsnitt 4 av Kntnt radio.

Du får ock­så lyss­na på en inter­vju med Granngårdens mark­nads­chef Lena Hillstedt, som under fle­ra år har arbe­tat med con­tent marketing.

Vi pra­tar ock­så om våra fru­kost­se­mi­na­ri­er. Om de nio som har varit och de fyra som kom­mer i höst. Och myc­ket annat smått och gott.

Läs vida­re mer infor­ma­tion om inne­hål­let och fram­för allt för att lyssna!

Läs hela artikeln »

Vågar du ha en strategi?

Strategi. Det är något av en röd tråd i dagens pro­gram. Thomas avslö­jar stra­te­gin för Kntnts blogg. Pia pra­tar om The Curve – en stra­te­gi för att vin­na ”super-fans” genom att ge bort en del av sina pro­duk­ter. Thomas berät­tar om räds­lan för stra­te­gis­ka beslut. Och Pia tar upp vik­ten av att foku­se­ra på en pri­mär kund.

Andra saker som tas upp i dagens späc­ka­de pro­gram är nati­ve adver­ti­sing och Facebook. Vi upp­märk­sam­mar ock­så att Kntnts blogg fyl­ler ett år. Och berät­tar vad du kom­mer att se och höra på Content Meetup den 22 maj.

Läs vida­re för att lyss­na och få mer infor­ma­tion om innehållet.

Läs hela artikeln »

Skit i Facebook – igen!

Wow! Vilken upp­märk­sam­het Thomas blog­gin­lägg om Facebook fick. Vi fick mas­sor av mejl med tack och upp­munt­ra­de ord från mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som hade anat, hört talas om eller själ­va sett att Facebook begrän­sar den orga­nis­ka räck­vid­den av upp­da­te­ring­ar för att kun­na säl­ja annon­ser. Vi fick ock­så någ­ra upp­re­ta­de Facebook-exper­ter som säger att Thomas har helt fel.

I det and­ra avsnit­tet av Kntnts pod­ra­dio bemö­ter Thomas kri­ti­ker­na. Vi pra­tar ock­så om var­för annon­se­ring onli­ne ökar sam­ti­digt som effek­ten mins­kar, och om hur man kom­mer igång med con­tent marketing.

Läs om inne­hål­let i Kntnt radio avsnitt 2 – och lyssna!

Läs hela artikeln »

Kommunikationskapital – intervju med Sara Rosengren

Kntnt star­tar pod­ra­dio om con­tent mar­ke­ting och annat som intres­se­rar mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer. Lyssna i din mobil eller på web­ben – var du vill, när du vill. Läs vida­re för att få veta mer om förs­ta avsnittet!

Läs hela artikeln »

14 lärdomar och insikter efter höstens frukostseminarium

Nu är hös­tens fru­kost­mö­ten genom­för­da. Det har varit kul. Det har varit ner­vöst. Och det har varit en hel del prak­tis­ka pys­sel. Uppslutning har varit långt över för­vän­tan med full­sat­ta semi­na­ri­er och där­till vän­te­lis­ta. Något mås­te vi där­för gjort bra. Och annat kan vi själv­klart göra bätt­re. Mina insik­ter och lär­do­mar som pro­jekt­le­da­re för eve­ne­mang­en delar jag med mig av i den­na arti­kel. Läs gärna!

Läs hela artikeln »

Macy’s Thanksgiving Day Parade – en personlig betraktelse

Det är fjär­de tors­da­gen i novem­ber. Närmare bestämt den 28:e i måna­den. Över 50 mil­jo­ner ame­ri­ka­ner har sla­git på TV:n ful­la av för­vän­tan. Ytterligare 3,5 mil­jo­ner New York bor och turis­ter trot­sar de isi­ga vin­dar­na på Manhattan och beger sig ut för att under ett par tim­mars tid under­hål­las längst parad­ga­tan Broadway. Stämningen är på topp. Jag vet för jag var där för att se ett av USA:s störs­ta årli­gen åter­kom­man­de event — varu­hu­set Macy’s Thanksgiving Day Parade. Läs min betraktelse!

Läs hela artikeln »

5 roller som behövs för content marketing

Vilka rol­ler behövs för att bedri­va effek­tiv con­tent mar­ke­ting? Det behövs berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cen­ter, redak­tö­rer, publik­chef och inne­hålls­chef. Läs vida­re om du vill veta vil­ken funk­tion de fyl­ler och vad de gör.

Läs hela artikeln »