Pia Tegborg

Pia Tegborg lämnade i mitten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbetat med marknadsföring, verksamhetsutveckling och företagsekonomi. Under tolv år var hon anställd på Sveriges Kommunikationsbyråer. Där ledde hon bland annat arbetet med reklamvärldens mest prestigefyllda tävling: Guldägget. Hon var också ekonomichef. Sedan 2013 hjälper hon företagsledningar att utveckla innehållsstrategi och processer för content marketing. Pia är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Kan byråerna hjälpa dig med it?

Har du upp­levt att din byrå inte behärs­kar it till­räck­ligt för att kun­na hjäl­pa dig? It är nume­ra en vik­tig del av mark­nads­fö­ring­en, inte minst när det gäl­ler själv­kla­ra saker som soci­a­la medi­er, sökop­ti­me­ring (SEO) och kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring. Men det finns så myc­ket mer man kan göra. Till exem­pel att kopp­la ihop CRM-syste­met med mar­ke­ting auto­ma­tion-syste­met i syf­te att star­ta nya kam­pan­jer. Det för­ut­sät­ter dock kun­skap, inte bara om mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och digi­ta­la verk­tyg, utan även om it på ett dju­pa­re plan – vil­ket är något som de tra­di­tio­nel­la byrå­er­na säl­lan behärs­kar. Detta har ska­pat en gro­grund för en ny typ av byrå­er som star­tas av ent­re­pre­nö­rer med bak­grund från it eller sälj, eller av kon­sult­bo­la­gen. Om det­ta skrev Thomas en debattar­ti­kel i Resumé som vi idag har som utgångs­punkt i vårt sam­tal. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

8 praktiska råd som tar content marketing till nästa nivå

I dagens avsnitt av con­tent-spa­nar­na dis­ku­te­rar Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg hur du lyf­ter ditt con­tent mar­ke­ting-arbe­te till näs­ta nivå. Lyssna nu för hand­fas­ta tips! 

Läs hela artikeln »

Annonsera för att förstå din målgrupp

Om ovän­ta­de sätt att använ­da annon­ser på Google, LinkedIn och Facebook hand­lar avsnitt 180 av Kntnt Radio. Carl-Gustav Öberg från Be Better Online berät­tar hur du kan annon­se­ra i sökre­sul­tat och i soci­a­la medi­er för att vin­na insik­ter om de du fak­tiskt når och om de du vill nå med ditt inne­håll. Han berät­tar ock­så hur du kan använ­da des­sa insik­ter för att annon­se­ra effek­ti­va­re. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Studie: Stora affärsvinster av minskad friktion i marknadsföring och försäljning

Undersökningsföretaget Aberdeen har stu­de­rat effek­ten av frik­tion vid mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Deras stu­die visar på sto­ra affärs­vins­ter för före­tag som lyc­kas mins­ka frik­tio­nen. Aberdeens rap­port står på agen­dan för det fjor­ton­de sam­man­trä­det för con­tent-spa­nar­na Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg. De tre kom­mer ock­så in på vad en ensam mark­nads­fö­ra­re i ett säl­j­o­ri­en­te­rat B2B-före­tag kan göra för att få gehör för sina frå­gor. Lyssna och låt dig inspireras!

Läs hela artikeln »

Digital transformation är vaccin mot disruptiva innovationer

Vi pra­tar digi­tal trans­for­ma­tion med Henrik Blomgren, som är är lek­tor vid Kungliga Tekniska Högskola och dok­tor i B2B-mark­nads­fö­ring. Han ger oss en annan vin­kel på digi­tal trans­for­ma­tion än den som Marie Andervin gav oss på Kntnt Frukost 38 och i Kntnt Radio 160. Han beskri­ver digi­tal trans­for­ma­tion som ”inver­sen” av dis­rup­tiv inno­va­tion. När man hör honom utveck­la tan­kar­na så känns det klock­rent. Det är ett myc­ket givan­de sam­tal, som ock­så tar upp om led­nings­grupp och sty­rel­se mås­te för­stå IT, om kom­mu­ni­ka­tö­rer har en fram­tid som före­tags­le­da­re och om Porters gene­ris­ka stra­te­gi­er är irre­le­van­ta. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Är martech räddning eller förbannelse?

Tekniska lös­ning­ar för mark­nads­fö­ring, så kal­lad mar­tech, lovar snab­ba resul­tat. Och många ser ock­så snab­ba resul­tat. Men vad hän­der på lång sikt? Det frå­gar sig con­tent-spa­nar­na i avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Läs hela artikeln »

GDPR i praktiken – del 2

Vad ska du göra, rent prak­tiskt, för att din webb­plats ska leva upp till kra­ven i data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR)? Det frå­gar vi advo­kat Erik Ullberg från Wistrands Advokatbyrå. Avsnitt 175 och 176 av Kntnt Radio ger dig sva­ren. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

GDPR i praktiken – del 1

Vad ska du göra, rent prak­tiskt, för att din webb­plats ska leva upp till kra­ven i data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR)? Det frå­gar vi advo­kat Erik Ullberg från Wistrands Advokatbyrå. Avsnitt 175 och 176 av Kntnt Radio ger dig sva­ren. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Hur personlig ska du vara i din B2B-kommunikation?

Content-spa­nar­na (Thomas Barregren, Pia Tegborg och Malin Sjöman) sam­man­trä­der på nytt. Denna gång sam­ta­lar de om: Vad du kan göra för att bli mer per­son­lig (utan att bli pri­vat) i din B2B-kom­mu­ni­ka­tion. De pra­tar ock­så om hur du kan han­te­ra kol­le­gor som inte vill ”ned­lå­ta” sig till att skri­va per­son­ligt och var­dag­ligt. Och till sist pra­tar de om hur du kan han­te­ra med­ar­be­ta­res per­son­li­ga varu­mär­ken. Som extra bonus hör du Thomas sjunga för Pia (håll för öronen).

Läs hela artikeln »

Så jobbar du med en contentbyrå

Vad kos­tar det att anli­ta en con­tent­by­rå? Hur job­bar du ihop med en byrå? Vilka fall­gro­par finns? Det är någ­ra av de frå­gor som Pia och Thomas får svar på i sam­tal med Ingrid Hellgren Sjöberg som är vd på con­tent­by­rån Rubrik. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Social selling förenar marknad och sälj

Social sel­ling är det per­fek­ta skä­let för mark­nad och sälj att mötas och job­ba till­sam­mans för att ska­pa affä­rer. Om det pra­tar vi med Robin Björklind och Nicholas Lagersten som hjäl­per B2B-före­tag med just det­ta. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt Radio!

Läs hela artikeln »

Är ABM något för dig?

Account Based Marketing (ABM) inne­bär att var­je kund betrak­tas som en egen mark­nad som krä­ver sin egen mark­nads­fö­ring och sin egen för­sälj­nings­in­sats. Med digi­ta­la lös­ning­ar är det möj­ligt, säger mjuk­va­ru­fö­re­tag som Vendemore, och lovar fan­tas­tis­ka resul­tat med sina lös­ning­ar för annon­se­ring. Är det en helig gral för B2B-före­tag? Eller är det kej­sa­rens nya klä­der? Det är frå­gor som con­tent spa­nar­na – Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren – tar sig an i avsnitt 171 av Kntnt Radio.

Läs hela artikeln »