Pontus Staunstrup

Pontus är digital strateg, med fokus på innehållsmarknadsföring och sociala medier. Han har hjälpt både stora och små företag att arbeta effektivt med sitt innehåll och sina kanaler, utifrån kundernas behov och de egna affärsmålen. Tidigare i rollen som content strategy director hos JG Communication. Idag är Pontus ansvarig för innehållsstrategi och sociala medier på PostNord.

Så undviker du oenighet om innehållet

Tvingas du pub­li­ce­ra sön­der­kom­pro­mis­sat och urvatt­nat inne­håll? Det är van­ligt i stör­re orga­ni­sa­tio­ner. Och säkert inte ovan­ligt i mind­re hel­ler för den delen. Om det och vad du kan göra åt saken skri­ver Pontus Staunstrup i den­na gästkrönika.

Läs hela artikeln »

Content marketing är en alltför allvarlig sak för att anförtros marknadsförare

Pontus Staunstrup ifrå­ga­sät­ter att mark­nads­fö­ra­re är bra på att för­stå kun­der och deras behov. Han tyc­ker con­tent mar­ke­ting är en allt­för all­var­lig sak för att anför­tros mark­nads­fö­ra­re. Vad tyc­ker du?

Läs hela artikeln »

Pontus Staunstrup: ”Riv barriärerna för content marketing”

Företags orga­ni­sa­tion och ett fokus på att fyl­la kana­ler med inne­håll är inter­na bar­riä­rer som hind­rar effek­tiv con­tent mar­ke­ting. Det tar Pontus Staunstrup i den­na gäst­krö­ni­ka. Han läm­nar ock­så för­slag på vad du kan göra åt saken.

Läs hela artikeln »

Vilken tonalitet har ditt innehåll?

Marknadsföring är att påver­ka. Och över­ty­ga. Det vet alla. Förr fun­ge­ra­de det att basu­ne­ra ut ditt bud­skap. Inte nume­ra. Det vet du. Kommunikationen mås­te ske på mot­ta­ga­rens vill­kor. Innehållet ska vara rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt. Det vet du. Men har du fun­de­rat på hur du låter? Tonen hos ditt inne­håll? Vilken käns­la dina ord­val ska­par? Det är lika avgö­ran­de för dina möj­lig­he­ter att påver­ka och över­ty­ga. Om det­ta skri­ver Pontus Staunstrup, digi­tal stra­teg med fokus på inne­hålls­stra­te­gi och soci­a­la medi­er, i den­na artikel.

Läs hela artikeln »