Susanne Hydén

Susanne Hydén har arbetat med rekrytering och affärsutveckling sedan 1993. Sedan 2004 driver hon Spira Rekrytering AB där verksamheten fokuseras på rekrytering, styrelserekrytering, coaching och karriärutveckling. Susanne är även styrelseledamot i BrainTek AB (CTH Studentkår) och medlem i Lerum Aspen Rotaryklubb.

Content marketing i Sverige: Spira Rekrytering

Alla pra­tar om con­tent mar­ke­ting. Men är det någon som verk­li­gen gör det? I Sverige? Ja! Under rubri­ken ”Content mar­ke­ting i Sverige” kom­mer Kntnt pre­sen­te­ra exem­pel från både små och sto­ra före­tag. Först ut är Spira Rekrytering, där Susanne Hydén knå­par ihop ett myc­ket upp­skat­tat nyhets­brev som skil­jer sig från mäng­den. Läs hen­nes spän­nan­de histo­ria här!

Läs hela artikeln »