Thomas Barregren

Thomas Barregren har jobbat med affärsutveckling sedan slutet av 90-talet. Först som konsultchef på ett it-konsultföretag, sen som vd för en av Sveriges största webbyråer och sedan 2013 som en av delägarna i Kntnt. Thomas trivs bäst i gränslandet där kommunikation, webbteknik och affärsutveckling möts. Det är också om de saker han helst skriver om.

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs hela artikeln »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen plattform.

Läs hela artikeln »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sättet?

Läs hela artikeln »

AI, SEO, personalisering och martech 2019

2019 är det omöj­ligt att effek­tivt arbe­ta med kom­mu­ni­ka­tion utan att ta hän­syn till tren­der och för­änd­ring­ar inom tek­nik. Thomas Barregren har läst 50+ artik­lar med tren­der och för­ut­sä­gel­ser för 2019 och valt ut sju spa­ning­ar om vart AI, SEO, per­so­na­li­se­ring och mar­tech som han ger sin syn på.

Läs hela artikeln »

Schismen mellan marknad och sälj

Philip Kotler, Neil Rackham och Suj Krishnaswamy skrev 2006 i Harvard Business Review (HBR) om ”the war between sales and mar­ke­ting”. De beskrev ock­så orsa­ken till det­ta ”krig” och hur man ska få slut på det. Trots att det har gått tolv år sedan arti­keln pub­li­ce­ra­de tycks ing­et ha hänt. Tvärtom visar en stu­die av Spencer Stuart ”an insa­ne num­ber of chi­ef mar­ke­ting offi­cers who’­ve been fired during 2018” för att cite­ra ur en pur­färsk HBR-arti­kel för­fat­tad av Keith Ferrazzi. Varför är det så för? Och vad kan en svensk mark­nads­chef lära sig? Det är frå­gor som con­tent-spa­nar­na tar sig an i avsnitt 204 av Kntnt Radio.

Läs hela artikeln »

Inhousebyrå i ropet. Passar det dig?

Många före­tag ver­kar ha fått nog av exter­na byrå­er, och sat­sar istäl­let på att göra mer själ­va. Drivkraften är beho­ven att kom­ma när­ma­re affärs­verk­sam­he­ten och vara ”always on”. Stora före­tag, som Scania, Telenor och Tele2, går så långt att de byg­ger upp en egen redak­tion eller inhouse­by­rå. Men de fles­ta före­tag har inte resur­ser att göra det, utan mås­te fort­sät­ta att job­ba med byrå­er. Hur ska de göra för att ock­så kom­ma när­ma­re affärs­verk­sam­he­ten och vara ”always on”? Det är des­sa frå­gor som con­tent-spa­nar­na tar sig an i avsnitt 202 av Kntnt Radio.

Läs hela artikeln »

Ny bok om den kreativa revolutionen: Öga mot Öga

Den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen i Sverige inleds 1964 (15 år efter USA) och pågår fram till 1994. Under des­sa år genom­går reklam­bran­schen en dras­tiskt för­änd­ring. Och mitt i den stod Lars Falk, Claes Bergquist och Kurt Lundkvist. Nu berät­tar de tre mäs­tar­na om den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen i svensk reklam i en ny bok: ”Öga mot öga”: Vad den inne­bar. Varför den behöv­des. Vad som blev resul­ta­tet. Och kanske vik­ti­gast: Vad den har att lära dagens och mor­gon­da­gens kre­a­tö­rer. I avsnitt 201 berät­tar Lars Falk om boken och var­för de tre kre­a­tö­rer­na har ska­pat den. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

90% ”bounce rate”: Så åtgärdar du hög avvisningsfrekvens

Content mar­ke­ting leder till hög avvis­nings­fre­kvens (”bounce rate”). Upp mot 90% är inte ovan­ligt. Varför? Vad kan du göra åt det? I säsong­ens and­ra avsnitt av Kntnt TV besva­rar Thomas des­sa frå­gor. Han visar ock­så steg-för-steg vad du ska göra med Google Analytics spår­nings­kod eller i Google Tag Manager för att lösa problemet.

Läs hela artikeln »

Ny svensk bok om content marketing

Ny säsong. Nya avsnitt. Kntnt TV är till­ba­ka. I den and­ra säsong­ens all­ra förs­ta avsnitt berät­tar Thomas om en ny svensk bok om con­tent mar­ke­ting: ”Följarna först: Redaktionell metod för kom­mu­ni­ka­tö­rer”. Thomas har läst boken och från pärm till pärm och kan nu berät­ta vad den hand­la om och om den är värd din tid. Kolla in!

Läs hela artikeln »

Ny typ av byrå hotar traditionella byråer

Byråmarknaden genom­går en tyst revo­lu­tion. En ny typ av byrå­er har i tyst­het eta­ble­rat sig och vux­it sig allt star­ka­re de senas­te 5–6 åren. Än så länge ver­kar de tra­di­tio­nel­la byrå­er­na obe­rör­da, men det kan snart änd­ras. Om de inte ger akt på utveck­ling­en så kan de snart se sig akter­seg­la­de. Jag tror byrå­mark­na­den står inför en dis­rup­tiv omda­ning. I den­na arti­kel berät­tar jag var­för. Jag ger ock­så för­slag på hur tra­di­tio­nel­la byrå­er och byrå­nät­verk kan han­te­ra situationen.

Läs hela artikeln »

9× fler affärer med insight marketing

1 av 10 möj­li­ga B2B-köpa­re har inlett en köpre­sa eller är i vart fall inte främ­man­de för tan­ken. Nästan alla B2B-före­tag slåss om des­sa få. Ofta för­gä­ves; bara 1 av 12 sälj­k­va­li­fi­ce­ra­de leads blir kund i genom­snitt. Bättre går det för före­tag som istäl­let vän­der sig till de 9 av 10 som inte är intres­se­ra­de och hjäl­per dem till insikt om var­för de bor­de vara intres­se­ra­de. De vin­ner 3 av 4 sälj­k­va­li­fi­ce­ra­de leads. Det är nio gång­er (9×) så effektivt!

Läs hela artikeln »

Insiktsdriven kundresa

Genom att dri­va efter­frå­gan på rätt sätt och hjäl­pa köpa­re genom köpre­san kan B2C-före­tag dub­ble­ra san­no­lik­he­ten att säl­ja och B2B-före­tag gene­re­ra 9× fler affä­rer. Men hur går det till? Det berät­tar Thomas Barregren i det­ta och kom­man­de avsnitt av Kntnt tv. Dagens avsnitt hand­lar om insikts­dri­ven kundresa.

Läs hela artikeln »