Thomas Barregren

Thomas Barregren har jobbat med affärsutveckling sedan slutet av 90-talet. Först som konsultchef på ett it-konsultföretag, sen som vd för en av Sveriges största webbyråer och sedan 2013 som en av delägarna i Kntnt. Thomas trivs bäst i gränslandet där kommunikation, webbteknik och affärsutveckling möts. Det är också om de saker han helst skriver om.

Derfor bør du snakke norsk i Norge

När Thomas tala­de på Epic Content Marketing i Oslo så över­sat­ta han tex­ten på 100+ bil­der till nors­ka och leta­de upp exem­pel från Norge. Det tog hon en hel arbets­dag. Varför gjor­de han det? Du får sva­ret i avsnitt 5 av Kntnt tv.

Läs hela artikeln »

Gör affär 3 gånger av 4 med content marketing

Många gör inbound mar­ke­ting fel. Det ger mest kal­la och irri­te­ra­de leads. Du kan få betyd­ligt bätt­re resul­tat med insikts­dri­ven mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. I den här arti­keln för­kla­rar Thomas Barregren vad det är och hur det fungerar.

Läs hela artikeln »

Mätbar effekt av content marketing

Går det att visa på return on inve­ste­ment (ROI) för con­tent mar­ke­ting? Nej! Inte om du hop­pas kun­na visa att var­je sat­sad kro­na på con­tent mar­ke­ting ger till­ba­ka en kro­na och tio öre. Men det går att säker­stäl­la och mäta att con­tent mar­ke­ting leder till affärsnyt­ta. Hur? Kolla in vec­kans avsnitt av Kntnt tv!

Läs hela artikeln »

Oraklet från Mountain View

Det är janu­a­ri 2013. Utanför mitt fönst­ret är allt grått och vått – som det bru­kar vara i Göteborg. Jag sit­ter fram­för min dator för att frå­ga orak­let i Mountain View om något jag har grubb­lat på.

Läs hela artikeln »

Förändrade villkor för B2B-marknadsföring

En stu­die av Google visar hur vill­ko­ren för B2B-mark­nads­fö­ring har för­änd­rats. Trots det lever många kvar i gam­la före­ställ­ning­ar. I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio är con­tent-spa­nar­na till­ba­ka för att slå hål på fem gam­la san­ning­ar som inte är så san­na. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Gör oemotståndligt innehåll med OMD-formeln

Önskar du att det fanns en superen­kel for­mel för hur du ska skri­va, pra­ta eller visa på ett sätt som fång­ar intres­set och för läsa­re, lyss­na­re och tit­ta­re att ta del av ditt inne­håll? Det finns! Thomas avslö­jar det i avsnitt 3 av Kntnt TV.

Läs hela artikeln »

Content marketing – del av den totala produkten

”Den tota­la pro­duk­ten” är en modell som hjäl­per dig att för­stå hur mark­na­den upp­fat­tar ditt erbju­dan­de. Den hjäl­per dig att för­stå att din pro­dukt är myc­ket mer än den fysis­ka varan eller fak­tis­ka tjäns­ten, och för­stå hur du kan dif­fe­ren­ti­e­ra pro­duk­ten med bland annat con­tent mar­ke­ting. Läs mer i den­na artikel.

Läs hela artikeln »

Så förklarar du nyttan med content marketing och sociala medier

Handen på hjär­tat, kan du visa att con­tent mar­ke­ting och soci­a­la medi­er bidrar till för­sälj­ning­en? Hemligheten lig­ger i att mäta rätt saker. Inte i siff­ror utan i hur du kom­mu­ni­ce­rar. Denna arti­kel för­kla­rar nyt­tan med con­tent mar­ke­ting och soci­a­la medi­er och vad du ska mäta. 

Läs hela artikeln »

Ska företag vlogga?

Ska före­tag vlog­ga? Rättare sagt: Är vlogg ett bra for­mat för före­tag? Absolut! Praktiskt taget alla svens­kar kol­lar på Youtube. Många var­je dag. Förmodligen många fler av dina b2b- eller b2c-kun­der än du tror. För dem är vlogg ett natur­ligt sätt att kom­mu­ni­ce­ra på Youtube. Så vill du nå dem där är vlogg ett utmärkt sätt. Om du vill lära dig mer så ska du tit­ta på det and­ra avsnit­tet av vår vlogg som vi kal­lar Kntnt tv.

Läs hela artikeln »

Så undviker du fallgroparna vid content marketing

Alla har snap­pat upp att ”con­tent” är det nya svar­ta. Nästan alla för­står ock­så poäng­en med att ska­pa inne­håll som mot­ta­ga­ren efter­frå­gar. Och någ­ra nybyg­ga­re har givit sig av väs­terut, till con­tent mar­ke­ting-land, och fler är i start­gro­par­na. Du finns säkert bland des­sa nybyg­ga­re. Men livet som nybyg­ga­re är svårt och far­ligt. Och det finns många hin­der att över­vin­na. I dagens arti­kel berät­tar Thomas Barregren om de tre van­li­gas­te hind­ren, och vad du kan göra för att und­vi­ka dem. Läs på!

Läs hela artikeln »

Därför ska du ha egen plattform

Deeped Niclas Strandh har kas­tat handsken fram­för mina föt­ter. Det var härom­da­gen. Jag hade läm­nat hem­met i Hjuvik och var på väg till job­bet på Lindholmen. Som all­tid lyss­na­de jag på en podd. Denna gång på årets förs­ta avsnitt av Deepeds och Sarah Larsson Bernhards utmärk­ta podcast. Då hör jag Deeped säga att ”egna platt­for­mar blir mind­re och mind­re intres­sant”. Vad f‑n säger kar­ln, hann jag tän­ka innan jag hör­de handsken lan­da fram­för mina föt­ter: ”Eller vad säger ni Thomas och Pontus? Det här är vad jag har att säga!

Läs hela artikeln »

Content shock förklarad

För snart fyra år sedan slog blix­ten ned i den idyl­lis­ka con­tent mar­ke­ting-värl­den. Mark W. Schaefer skrev på sin webb­plats att ”con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy”. Hela con­tent mar­ke­ting-värl­den explo­de­ra­de. Hundratals drog lans. När dam­met hade lagt sig fanns två huvud­få­ror. De som höll med Schaefer – mesta­dels meto­dens belac­ka­re. Och de som mena­de att han hade helt fel – huvud­sak­li­gen meto­dens för­käm­par. Däremellan fanns en stor grupp ”van­li­ga” mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som inte viss­te vem de skul­le tro på. Så vad är sant? Är con­tent mar­ke­ting en håll­bar stra­te­gi eller inte?

Läs hela artikeln »