Thomas Barregren

Thomas Barregren har jobbat med affärsutveckling sedan slutet av 90-talet. Först som konsultchef på ett it-konsultföretag, sen som vd för en av Sveriges största webbyråer och sedan 2013 som en av delägarna i Kntnt. Thomas trivs bäst i gränslandet där kommunikation, webbteknik och affärsutveckling möts. Det är också om de saker han helst skriver om.

3 av 4 köper av B2B-företag som ger dem insikt

Insiktsdriven mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – insight mar­ke­ting – är en inbound-metod för B2B-före­tag som inte nöjer sig med att ska­pa leads utan ock­så vill dri­va efter­frå­gan. Metoden använ­der inne­håll för att attra­he­ra pre­sum­ti­va kun­der och respekt­fullt ska­pa insikt om att det finns över­ty­gan­de skäl att lösa ett pro­blem eller fånga en möj­lig­het med varor och tjäns­ter som före­ta­get kan till­han­da­hål­la. Analysföretaget Forrester har visat att det kan leda till affär i tre av fyra fall.

Läs hela artikeln »

Social video: Så får du andra att sprida din video

Social video är inte video i soci­a­la medi­er. Så vad är det då? Varför ska du göra soci­al video? Är det dyrt? Och hur ska du göra det? I vec­kans spe­ci­alav­snitt av Kntnt Radio får du sva­ren av Jerry Silfwer – den pris­be­lön­te PR-kon­sul­ten känd som Doktor Spinn. Lyssna (eller läs) nu!

Läs hela artikeln »

Vad är content marketing?

Denna arti­kel är för dig som frå­gar dig vad con­tent mar­ke­ting är för något. För dig som inte nöjer dig med de van­li­ga enk­la sva­ren utan verk­li­gen vill för­stå. Vi bör­jar med ordets ursprung, djup­dy­ker i defi­ni­tion, och syr till sist ihop alla delar till ett kom­plett och full­stän­digt svar.

Läs hela artikeln »

Öppen källkod – en strategisk fördel

Jag vet! Du job­bar med kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring eller för­sälj­ning. Inte IT. Trots det bör du läsa den­na text som kort för­kla­rar var­för du all­tid ska väl­ja fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod om du kan.

Läs hela artikeln »

Inbound marketing ≈ content + automation

Exakt vad är inbound mar­ke­ting? Och var kom­mer con­tent mar­ke­ting och mar­ke­ting auto­ma­tion in i bil­den? Det besva­rar den­na artikel.

Läs hela artikeln »

Inbound marketing är inte inbound

Du har säkert hört talas om ”inbound mar­ke­ting”. Speciellt om du är intres­se­rad av mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning busi­ness-to-busi­ness (b2b). Men har du tänkt på att ”inbound mar­ke­ting” är mer out­bound än inbound? Om inte förr, så kom­mer du tän­ka det efter att ha läst den­na artikel.

Läs hela artikeln »

23 podcast att lyssna på i sommar

7 måsten, 6 lyss­nings­vär­da, 5 udda fåg­lar och 5 du ald­rig har hört talas om. Sammanlagt 23. Det är anta­let pod­dar som Thomas tip­sar om i sista avsnit­tet av Kntnt Åsikt. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 40 av Åsikt från den 8 juli 2016.

Läs hela artikeln »

Marknadschefens största misstag

Jag har för­må­nen att träf­fa många mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­che­fer och dito direk­tö­rer och and­ra med ansvar för sitt före­tags mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Du är säkert en av dem, eller aspi­re­rar på att bli en. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 39 av Åsikt från den 13 juni 2016.

Tack vare alla möten så kan jag se lik­he­ter och skill­na­der mel­lan dig och dina kol­le­gor åt. Trots skil­da för­ut­sätt­ning­ar har ni mer som för­e­nar er än som skil­jer er. Och det gäl­ler ock­så miss­tag. Och i dagens krö­ni­ka, num­mer 39 i ord­ning­en, ska jag pra­ta om ett sådant miss­tag. Kanske det störs­ta många av dina kol­le­gor gör, och som jag hop­pas du kan undvika.

Jag läser som van­ligt min egen krö­ni­ka i Kntnt Åsikt. Lyssna gär­na. Jag tror den gör sig bäst i det for­ma­tet. Men du kan för­står ock­så läsa manu­set nedan. God lyss­ning (läs­ning)!

Läs hela artikeln »

Försenad! Vem bryr sig?

Hur vik­tigt är det att pub­li­ce­ra inne­håll regel­bun­det och för­ut­säg­bart? Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 38 av Åsikt från den 10 juni 2016.

Läs hela artikeln »

Förtjänad marknadsföring

Har du sett Volvos nya reklam­film med Zlatan? En näs­tan tre och halv minut lång film. Ja, den bör­jar som en stor­film med ”Volvo Cars pre­sents […] Prologue […] fea­tu­ring Zlatan Ibrahimovic”. Det är ett fan­tas­tisk styc­ke con­tent, sig­ne­rat Forsman & Bodenfors, och med musik av den världs­be­röm­de kom­po­si­tö­ren Hans Zimmer. Namnet, Prologue, anty­der att det­ta är bara bör­jan… Wow! Men är det con­tent mar­ke­ting? Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 37 av Åsikt från den 1 juni 2016.

Läs hela artikeln »

Joe Pulizzi om skillnaden mellan content och content marketing

I vec­kan som gick inter­vju­a­de Pia och jag Joe Pulizzi. Det var ett rik­tigt bra sam­tal, som gick bor­tan­för de van­li­ga arti­ga frå­gor­na och själv­kla­ra sva­ren. Efter drygt tju­go minu­ter av givan­des sam­tal så såg jag den. Lampan på inspel­nings­ap­pa­ra­ten. Den som lyser rött när man spe­lar in. Nu gjor­de den inte det… Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 36 av Åsikt från den 24 maj 2016.

Läs hela artikeln »

Därför ska du dela andras innehåll i dina sociala medier

För att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting ska du spri­da myc­ket mer av and­ras inne­håll än av ditt eget. Minst dub­belt så myc­ket. Detta är en åter­ut­sänd­ning av avsnitt 35 av Åsikt från den 17 maj 2016.

Läs hela artikeln »