Skyll inte på content marketing

I veckans avsnitt av Kntnt Radio hör du Pontus Staunstrup och Thomas Barregren diskutera Jason Millers artikel "It’s time to stop blaming content for your content marketing problems".

Artikeln tar avstamp i en undersökning från dataanalysföretaget Beckon som visar att användningen av content har ökat med 300% samtidigt som 95% av det innehåll som produceras saknar effekt. Då är det lätt att dra slutsatsen att content marketing inte funkar. Men är det verkligen rätt tänkt? Ja, du får väl lyssna för svar! ?

Pia Tegborg
24 november 2016

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio hör du Pontus Staunstrup och Thomas Barregren dis­ku­te­ra Jason Millers arti­kel It’s time to stop bla­ming con­tent for your con­tent mar­ke­ting pro­blems.

Artikeln tar avstamp i en under­sök­ning från dataa­na­lys­fö­re­ta­get Beckon som visar att använd­ning­en av con­tent har ökat med 300% sam­ti­digt som 95% av det inne­håll som pro­du­ce­ras sak­nar effekt. Då är det lätt att dra slut­sat­sen att con­tent mar­ke­ting inte fun­kar. Men är det verk­li­gen rätt tänkt?  Ja, du får väl lyss­na för svar! 🙂

[kntnt_​radio 76]

Mycket innehåll men liten effekt

Jason Miller är Global Content Marketing Leader på LinkedIn. I sin nyli­gen pub­li­ce­ra­de arti­kel – It’s time to stop bla­ming con­tent for your con­tent mar­ke­ting pro­blems – ryter han till ordentligt.

Upprinnelsen är den under­sök­ning som dataa­na­lys­fö­re­ta­get Beckon pre­sen­te­ra­de i sep­tem­ber. Rapporten visar att använd­ning­en av con­tent har ökat med 300%, men att bara 5% av allt inne­håll som pro­du­ce­ras har effekt.

Detta spä­der inte ovän­tat på myten att före­tag mås­te vara ”con­tent machi­nes”, det vill säga pro­du­ce­ra mäng­der av inne­håll, för att nå fram­gång. Men se, nu räc­ker inte ens det­ta eftersom under­sök­ning­ens resul­tat visar att effek­ten ändå ute­blir och då krax­ar olyckskor­par­na – död åt con­tent marketing.

Gör inte content för content skull

I sin arti­kel bemö­ter Jason Miller den­na, som han anser, fel­ak­ti­ga slut­sats. Problemet är inte inne­hål­let i sig menar han. De fles­ta före­tag för­står att ett bra inne­håll är det bäs­ta sät­tet att ska­pa enga­ge­mang. Men det mås­te görs på rätt sätt. Och då behövs en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Här fal­le­rar många av dagens före­tag, och inte blir det bätt­re av att för­stå­sig­på­a­re säger åt dem att låta bli.

Jason Miller vän­der ock­så på per­spek­ti­vet när det gäl­ler verk­nings­löst inne­håll. Fokusera istäl­let på det inne­håll – de fem pro­cent – som fak­tiskt har effekt och lär av det­ta, menar han.

The ques­tions mar­ke­ters should be asking them­sel­ves is not ”how did I get suc­ke­red into doing con­tent?” but ”wha­t’s the dif­fe­rence between that 5% of bran­ded con­tent and the rest”.

Och för guds skull, pro­du­ce­ra inte bara con­tent för con­tent skull. För det har ald­rig varit en framgångsfaktor.

Detta är utgångs­punk­ten för dagens avsnitt av Pontus vs Thomas.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: My Favorite Escape © Explosive Ear Candy (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »