Skyll inte på content marketing

I veckans avsnitt av Kntnt Radio hör du Pontus Staunstrup och Thomas Barregren diskutera Jason Millers artikel "It’s time to stop blaming content for your content marketing problems".

Artikeln tar avstamp i en undersökning från dataanalysföretaget Beckon som visar att användningen av content har ökat med 300% samtidigt som 95% av det innehåll som produceras saknar effekt. Då är det lätt att dra slutsatsen att content marketing inte funkar. Men är det verkligen rätt tänkt? Ja, du får väl lyssna för svar! ?

Pia Tegborg
24 november 2016

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio hör du Pontus Staunstrup och Thomas Barregren dis­ku­te­ra Jason Millers arti­kel It’s time to stop bla­ming con­tent for your con­tent mar­ke­ting pro­blems.

Artikeln tar avstamp i en under­sök­ning från dataa­na­lys­fö­re­ta­get Beckon som visar att använd­ning­en av con­tent har ökat med 300% sam­ti­digt som 95% av det inne­håll som pro­du­ce­ras sak­nar effekt. Då är det lätt att dra slut­sat­sen att con­tent mar­ke­ting inte fun­kar. Men är det verk­li­gen rätt tänkt?  Ja, du får väl lyss­na för svar! 🙂

Mycket innehåll men liten effekt

Jason Miller är Global Content Marketing Leader på LinkedIn. I sin nyli­gen pub­li­ce­ra­de arti­kel – It’s time to stop bla­ming con­tent for your con­tent mar­ke­ting pro­blems – ryter han till ordent­ligt.

Upprinnelsen är den under­sök­ning som dataa­na­lys­fö­re­ta­get Beckon pre­sen­te­ra­de i sep­tem­ber. Rapporten visar att använd­ning­en av con­tent har ökat med 300%, men att bara 5% av allt inne­håll som pro­du­ce­ras har effekt.

Detta spä­der inte ovän­tat på myten att före­tag mås­te vara ”con­tent machi­nes”, det vill säga pro­du­ce­ra mäng­der av inne­håll, för att nå fram­gång. Men se, nu räc­ker inte ens det­ta eftersom under­sök­ning­ens resul­tat visar att effek­ten ändå ute­blir och då krax­ar olyckskor­par­na – död åt con­tent mar­ke­ting.

Gör inte content för content skull

I sin arti­kel bemö­ter Jason Miller den­na, som han anser, fel­ak­ti­ga slut­sats. Problemet är inte inne­hål­let i sig menar han. De fles­ta före­tag för­står att ett bra inne­håll är det bäs­ta sät­tet att ska­pa enga­ge­mang. Men det mås­te görs på rätt sätt. Och då behövs en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Här fal­le­rar många av dagens före­tag, och inte blir det bätt­re av att för­stå­sig­på­a­re säger åt dem att låta bli.

Jason Miller vän­der ock­så på per­spek­ti­vet när det gäl­ler verk­nings­löst inne­håll. Fokusera istäl­let på det inne­håll – de fem pro­cent – som fak­tiskt har effekt och lär av det­ta, menar han.

The ques­tions mar­ke­ters should be asking them­sel­ves is not ”how did I get suc­ke­red into doing con­tent?” but ”wha­t’s the dif­fe­rence between that 5% of bran­ded con­tent and the rest”.

Och för guds skull, pro­du­ce­ra inte bara con­tent för con­tent skull. För det har ald­rig varit en fram­gångs­fak­tor.

Detta är utgångs­punk­ten för dagens avsnitt av Pontus vs Thomas.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: My Favorite Escape © Explosive Ear Candy (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
consectetur vel, Aliquam leo. vulputate, fringilla in

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest