Sluta slösa – återanvänd ditt innehåll!

Behöver du ladda batterierna efter en krävande vår av innehållsproduktion? Återanvänd då ditt befintliga innehåll istället för att lägga tid på nytt – så frigör du tid för hängmattan i sommar. Vår krönikör Johanna Stenmarks berätta hur du ska tänka. Läs hennes artikel för en fridfull sommarledighet nu!

Johanna Stenmark
3 juli 2018

Härom vec­kan lyss­na­de jag på det då senas­te avsnit­tet av Kntnts podcast och seri­en con­tent-spa­nar­na med Malin Sjöman. Med utgångs­punkt i en arti­kel från Hubspot skri­ven av Justin Lee, tar spa­nar­na upp diver­se spän­nan­de saker. Och till min sto­ra gläd­je – och för­vå­ning – kom de in på just det ämne som den­na krö­ni­ka hand­lar om, näm­li­gen att åter­an­vän­da inne­håll. Kul med vat­ten på kvar­nen tänk­te jag!

Begrepp att känna till

I Lees arti­kel, lik­som i podcast-avsnit­tet från Kntnt, tas det upp två begrepp som berör åter­an­vänd­ning cen­tra­la: ever­green con­tent och histo­ri­cal optimization.

Evergreen con­tent är inne­håll med lång livs­längd och som endast krä­ver ett mind­re under­håll. 2016 skrev Pontus Staunstrup en djup­gå­en­de arti­kel om just ever­green con­tent som är värd att läsa.

Historical opti­mi­za­tion, eller histo­risk opti­me­ring, avser pre­cis som det låter en opti­me­ring av tidi­ga­re pub­li­ce­rat inne­håll. Optimering inne­bär till exem­pel att juste­ra i inne­hål­let för att det ska pre­ste­ra bätt­re vad gäl­ler kon­ver­te­ring, eller syn­lig­he­ten i sök. Det inne­fat­tar ock­så hur det dis­tri­bue­ras genom oli­ka kana­ler. Hubspot – som även ver­kar lig­ga bakom begrep­pet – har skri­vit ett blog­gin­lägg som för­kla­rar grun­der­na men ock­så delar­na i histo­risk optimering.

Don’t waste good content

Egentligen är det inte myc­ket svå­ra­re än så.

”Gammalt” inne­håll är en dia­mant du kan fort­sät­ta sli­pa, omfor­ma och använ­da om och om igen. Att inte åter­an­vän­da det är att slänga dyr­ba­ra resur­ser, såsom tid och kre­a­ti­vi­tet, i sjön. Istället för att slänga grön­sa­ker som bör­jat se tröt­ta ut, var­för inte koka sop­pa på dem?

Nedan hit­tar du fler anled­ning­ar till var­för du ska åter­an­vän­da innehåll.

Nytt är lika med jobb

Att all­tid pro­du­ce­ra nytt inne­håll är krä­van­de i tid, man­k­raft och kre­a­ti­vi­tet. Förutom att det kan bli dyrt så ska du kom­ma ihåg att inte hel­ler kre­a­ti­vi­tet är någon oänd­lig resurs. Det är sna­ra­re ett bat­te­ri som behö­ver laddas.

Produktionen kan vara svårt att mäk­ta med, sär­skilt för små orga­ni­sa­tio­ner. Ofta är det ett litet antal per­so­ner som står för pro­duk­tio­nen sam­ti­digt som de för­vän­tas pro­du­ce­ra inne­håll i sam­ma takt och med sam­ma kva­li­tet som en dedi­ke­rad content-avdelning.

Att för­äd­la befint­ligt inne­håll är mind­re resurskrä­van­de och kan möj­lig­gö­ra en säk­rad kon­ti­nu­i­tet och kvalitet.

Frigör tid

Under peri­o­der av året där verk­sam­he­ten är mind­re beman­nad är åter­bruk en liv­räd­da­re. Inför för­ra som­ma­ren skrev jag om vär­det av att sche­maläg­ga inne­håll – men ock­så om någ­ra saker du bör tän­ka på.

Genom att åter­an­vän­da inne­håll kan du lät­ta­re fyl­la kalen­dern och pla­ne­ra för årets oli­ka cyk­ler så att du kan fri­gö­ra resur­ser för att göra nytt, kva­li­ta­tivt inne­håll att använ­da. Att sche­maläg­ga är även det et bra verk­tyg för att säk­ra den så vik­ti­ga kontinuiteten.

Synlighet i flera led

Alla ser inte allt du gör. Det finns gene­rellt en över­tro på hur myc­ket ett varu­mär­ke fak­tiskt når ut. Oavsett om det gäl­ler den egna blog­gen, en Facebooksida eller en podcast – i prin­cip ser inte ens dina trog­nas­te föl­ja­re allt du gör. Dels styrs vad vi ser i de oli­ka kana­ler­na av algo­rit­mer, dels är kon­kur­ren­sen om upp­märk­sam­he­ten helt enkelt för hög.

Att du själv less­nar på inne­hål­let – som sit­ter med det dag­li­gen, och har sett det igen och igen – inne­bär allt­så inte per auto­ma­tik att även and­ra är less. Nyttja sta­tisti­ken som finns, exem­pel­vis över bee­e­ten­de och tra­fik, för att bätt­re avgö­ra vad som är dags åter­an­vän­da och vad som behö­ver lite mer tid på hyllan.

Du ska ock­så kom­ma ihåg att en levan­de webb­si­da med upp­da­te­rat inne­håll inte bara hjäl­per syn­lig­he­ten i och med att du får mer inne­håll att spri­da. Det hjäl­per även syn­lig­he­ten i sök. Det påpe­kar bland and­ra Neil Patel, som även Justin Lee refe­re­rar till i sin artikel.

Upprepa lagom

Repetition och tjat, eller spam, är inte sam­ma sak, det vill jag mar­ke­ra. Att repe­ti­tion är posi­tivt inne­bär inte att du har fri lejd att mej­la någon ditt gam­la inne­håll i hor­der. Spam är ald­rig okej, av många anled­ning­ar. Förutom att det kan ska­da för­tro­en­det för ditt varu­mär­ke ris­ke­rar det sna­ra­re att tröt­ta ut din mål­grupp. Det ame­ri­kans­ka con­tent-före­ta­get Izea skriver:

“In his rese­arch in the 1970s, Professor Berlyne of the University of Toronto established the two-factor the­o­ry, which pro­po­ses a wear-in pha­se, in which repe­ti­tion incre­a­ses posi­ti­ve habi­tu­a­tion by redu­cing nega­ti­ve respon­ses, and a wear-out pha­se, in which viewer fati­gue sets in. During this wear-out pha­se, the viewer expe­ri­ences a sen­se of tedium, and the power of the brand mes­sage dimi­nishes. This hel­ps to explain why 60 per­cent of mar­ke­ters reuse con­tent only two to five times and not typi­cal­ly more, accor­ding to sta­tistics from LookBookHQ.”

Från nyhetsvärde till läsarvärde – och mervärde

Att åter­an­vän­da inne­håll kom­mer inte all­tid natur­ligt. I alla fall inte för alla. Dels blir vi som kom­mu­ni­ka­tö­rer ofta sko­la­de att tän­ka nyhets­vär­de istäl­let för mot­ta­gar­vär­de. Du indokt­ri­ne­ras tidigt med inställ­ning­en att om ett inne­håll inte är nytt, fräscht och ald­rig tidi­ga­re skri­vits eller sagts är det helt enkelt inte värt att publicera.

Den grundin­ställ­ning­en är inte unik för con­tent mar­ke­ting utan är något som vi inom PR (pub­lic rela­tions) ofta stö­ter på. Att pub­lic rela­tions bara skul­le vara någon­ting man arbe­tar med när man har någon­ting nytt att berät­ta och det är ”dags för ett press­med­de­lan­de”. Så är själv­klart inte fallet.

Vill du byg­ga en håll­bar, lång­sik­tig och väl­må­en­de rela­tion med dina mål­grup­per behövs näring, kär­lek och omvård­nad över tid. Den kon­su­ment du vill hål­la rela­tio­nen levan­de med behö­ver ha dig i åtan­ke även de dagar­na på året då du inte har en nyhet att berät­ta om.

Varför gör du det innehåll som du gör?

Att inte veta var­för du gör som du gör, eller var­för du gör det på det sät­tet som du gör det, kan i sig vara en anled­ning till att du låter bli att göra det igen. Något som bland and­ra Jesse Noyes upp­märk­sam­mat i den­na kor­ta men direk­ta blogg­post.

Oavsett om du job­bar med con­tent mar­ke­ting eller bara appli­ce­rar dess teo­ri­er (hmm, und­ra om jag just svor i kyr­kan?) så behö­ver du för­stå var­för du ska­par inne­hål­let. Till vil­ken nyt­ta, vil­ken funk­tion ska det fyl­la, vem ska läsa/​se/​höra? Att fast­stäl­la en stra­te­gi är en grund­för­ut­sätt­ning men att sedan efter­le­va den plan som är satt krä­ver även det sitt arbete.

Många anledningar men få ursäkter

Det finns, som oftast, en anled­ning till var­för det blir som det blir. Allt från orga­ni­sa­to­ris­ka omställ­ning­ar till lat­het. Det är lite som att säga att hun­den åt upp min hemläxa.

Att inte åter­an­vän­da inne­hål­let är helt enkelt ett slö­se­ri med resur­ser. Men tänk vil­ka möj­lig­he­ter om du istäl­let för att låta ditt gam­la inne­håll lig­ga och skrä­pa i oänd­li­ga arkiv fak­tiskt använ­der det igen. Ditt arkiv är en guld­gru­va, spe­ci­ellt så här i sommartider!

Avslutningsvis vill jag öns­ka dig en här­lig som­mar – med mas­sor av bra inne­håll. Nytt som gammalt!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »