Slutet för egna plattformar

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 14 från den 7 december 2015.

Thomas Barregren
20 juli 2017

[kntnt_​radio 118]

Avsnitt 14 av Åsikt hand­lar om slu­tet för egna plattformar.

Jag heter Thomas Barregren, och spe­lar in det­ta mån­da­gen den 7 decem­ber 2015.

Inledning

Hej! Och tack för att du lyss­nar på Kntnt Åsikt. Eller läser.

Jag pub­li­ce­rar ju manu­set på Kntnts webb­plats, eftersom många före­drar att läsa istäl­let för att ”mec­ka” med att hit­ta en vet­tig podcast-app.

Apples Podcaster, som finns förinstal­le­rad på nya­re iPhone och iPad, är gans­ka vär­de­lös, och på Androidtelefoner finns ing­en alls. Så i prak­ti­ken mås­te du hit­ta, instal­le­ra och lära dig en podcast-app för att lyss­na på Kntnt Åsikt, Kntnt radio eller någon av alla de and­ra pod­dar­na om mark­nads­fö­ring som finns. Jag för­står att det tar emot.

Men när du väl har instal­le­rat din podcast-app, hit­tat någ­ra pod­dar att föl­ja, så kom­mer någ­ra snart bli favo­ri­ter som du ogär­na vill vara utan. Så gör ett försök.

Personligen använ­der jag Pocket Caster, som finns både till iOS och Android. Den kos­tar dock någ­ra tior.

Två näs­tan lika bra gra­ti­sal­ter­na­tiv är aCast, som finns både till iOS och Android. Och Overcast som bara finns till iOS.

Glöm inte att pre­nu­me­re­ra på både Kntnt Åsikt och Kntnt radio. Sök bara efter KNTNT, så kom­mer båda upp.

Radioövergång 🙂

Poddradio är i ropet just nu. Allt fler mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer har upp­täckt att podd är ett roligt for­mat att job­ba med, och vik­ti­ga­re, att podd byg­ger en star­ka­re rela­tion med mål­grup­pen än många and­ra for­mat och kanaler.

Men att säga att podcasting är en megat­rend med djup­gå­en­de effekt på mark­nads­fö­ring skul­le vara en över­drift. Därför finns det inte med bland de fyra tren­der som Mark Schaefer skrev om i vec­kan, och som jag nu ska pra­ta om.

Mark Schaefer

Ännu en höst­storm rus­kar trä­den utan­för mitt föns­ter. Och reg­net pis­kar de stac­ka­re som har vågat sig ut. Ännu är det höst, fast det bara är lite drygt två vec­kor kvar till julafton.

Och ytter­li­ga­re en vec­ka bort vän­tar 2016 på oss.

Det inne­bär att det ock­så bör­jar bli dags för fram­tids­spa­ning­ar. Jag ska för­sö­ka min vana tro­gen att leve­re­ra en i bör­jan av janu­a­ri. Men redan nu bör­jar de förs­ta dim­pa in. Och en sådan kom­mer från sve­ri­geak­tu­el­la Mark Schaefer.

Han under­vi­sar på Rutgers University i USA, hjäl­per Pfizer, Dell, Adidas med fle­ra, talar på kon­fe­ren­ser som South by Southwest och Marketing Summit Tokyo, blir inter­vju­ad av bland and­ra CNN och The Wall Street Journal, skri­ver bäst­säl­jan­de böc­ker som Social Media Explained och nyli­gen utgiv­na Content Code, samt blog­gar på {grow} som en av värl­dens främs­ta blog­gar om marknadsföring.

Kort sagt, med mer än 30 års erfa­ren­het av mark­nads­fö­ring i baga­get, och med själ­vas­te Peter Drucker som men­tor en gång i tiden, är Mark Schaefer’s fram­tids­för­ut­sä­gel­ser vär­da att lyss­na på. Att han dess­utom påstår sig ofta ha rätt gör det kanske ännu mer intressant.

I vec­kan skrev han om Four pro­found mar­ke­ting megat­rends for 2016 and beyond.

4 megatrender med djupgående effekt på marknadsföring

I arti­keln pra­tar Mark Schaefer om fyra megat­ren­der som han menar kom­mer få djup­gå­en­de kon­se­kven­ser för mark­nads­fö­ra­re från 2016 och fram­åt. De kan sam­man­fat­tas så här:

  1. Virtuell verk­lig­het blir verklighet
  2. Robot-skri­ben­ter tar över rutin-copy
  3. Mängden inne­håll ökar kraf­tigt även i nischer
  4. Slutet för egna plattformar

Alla fyra är intres­san­ta och för­tjä­nar en dju­pa­re ana­lys. Men idag ska jag foku­se­ra på den sista – slu­tet för egna plattformar.

Reklam

Men först ska vi höra Mark Schaefers kom­pis Niklas Myhr i det­ta reklaminslag.

Egen plattform är viktigt

I con­tent mar­ke­ting är inne­hål­let en stra­te­gisk till­gång som mot­ta­gar­na ska kon­su­me­ra på avsän­da­rens platt­form. Inte på någon annans platt­form, som till exem­pel Facebook eller LinkedIn. Sociala medi­er ska bara använ­das för att pro­mo­ta inne­hål­let och attra­he­ra besö­ka­re till den egna plattformen.

Samma idé gäl­ler för­stås för inbound marketing.

Men snart fun­ge­rar inte det, enligt Mark Schaefer, som menar att Facebook, LinkedIn och and­ra sto­ra platt­for­mar gör allt för att behål­la läsar­na hos sig. Och det lig­ger myc­ket i det. Men har han rätt?

Facebook har hittat formen

Facebook är med 1,5 mil­jard använ­da­re värl­dens störs­ta platt­form för kom­mu­ni­ka­tion. Så vad de hit­tar på har stort infly­tan­de på vill­ko­ren för hur du och jag kom­mu­ni­ce­rar med våra före­tags poten­ti­el­la och exi­ste­ran­de kun­der. Och hit­ta på saker gör det hela tiden.

Fram till för ett och ett halvt, två år sedan upp­lev­de jag de här för­änd­ring­ar­na som plan­lö­sa och god­tyck­li­ga. Men inte de sista åren. Tvärtom! För ett år sedan, i min trendspa­ning för 2015, skrev jag så här om Facebook:

Facebook har ju utveck­lats från en plats där man ”poka­de”, skrev på varand­ras ”wall” och instal­le­ra­de en mas­sa små appar, till ett nyhets­flö­de. Nyhetsflödet domi­ne­ras av dina vän­ners före­ha­van­de, blan­dat med inlägg från de grup­per du del­tar i och någon ensta­ka upp­da­te­ring från före­tag och orga­ni­sa­tio­ner du har lajkat.

Det är tyd­ligt att Facebook vill att deras nyhets­flö­de ska bli den pri­mä­ra käl­lan för folk som vill veta vad som hän­der i smått och stort. Men det för­ut­sät­ter att det inte blir ”för myc­ket” i flö­det och att det som blir är rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt. Och det är där som Facebooks algo­ritm kom­mer in i bilden.

News feed algo­rit­men väjer ut vad du får i ditt flö­de base­rat på vad du har enga­ge­rat dig i tidi­ga­re. Gamla skol­kam­ra­ter som du inte bryr dig om dyker allt mer säl­lan upp i ditt flö­de, medan de som lyc­kas få dig att klic­ka, gil­la, dela eller på annat sätt enga­ge­ra dig dyker upp allt oftare.

Facebook har natur­ligt­vis affärs­skäl till det­ta. Egentligen är det två skäl. Främst för att du som pri­vat­per­son inte vill ha en mas­sa menings­lös upp­da­te­ring­ar från oli­ka före­tag du har råkat laj­kat en gång i tiden. Men ock­så för att kun­na erbju­da sam­ma före­tag möj­lig­het att beta­la för att synas.

En smart ide. Och jag upp­le­ver att Facebook för förs­ta gång­en har en klar ide och stra­te­gi bakom sitt age­ran­de. De har de kanske all­tid haft. Men det har inte varit klart för mig i vart fall.

Och mot bak­grund av den­na stra­te­gi tror jag vi kom­mer se många nyhe­ter under 2015. Jag tror bland annat

  • att vi kom­mer få se rik­ti­ga nyhe­ter i Facebooks nyhets­flö­de i sam­ar­be­te med medi­a­hus, till exem­pel Aftonbladet
  • att vi kanske till och med får se sökre­sul­tat som inte bara kom­mer från Facebook

Det sista har inte hänt. Ännu. Men rik­ti­ga nyhe­ter i sam­ar­be­te med Aftonbladet har kom­mit i form av instant articles.

Instant articles

Det var i fre­dags som nyhe­ten ”bre­a­ka­de” att Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Bonnierägda KIT, Stampen (som omfat­tar Göteborgs-Posten med fle­ra), Nyheter 24 och Aller Media tes­tar Facebooks instant articles.

Det inne­bär att de pub­li­ce­rar artik­lar direkt på Facebook. Inte en puff med länk till den egna saj­ten. Utan hela artik­lar utan länk till­ba­ka till den egna saj­ten. I gen­gäld låter Facebook des­sa artik­lar lad­da snab­ba­re (där­av nam­net – instant articles). Och så delar de med sig av annonsintäkterna.

Men Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri har valt att stå utan­för. Frågan är hur länge de kla­rar det. För i USA har de tid­ning­ar som valt att inte använ­da instant articles sett sin tra­fik från Facebook stry­pas med mer än 30 pro­cent.

Det är inte kons­tigt. Facebooks affärsmo­dell är att säl­ja expo­ne­ring av annon­ser. Därför mås­te de ha kvar besö­ka­re så länge som möj­ligt på sin platt­form. Desto läng­re besö­ka­re stan­nar, desto fler annon­ser ser de, och desto mer tjä­nar Facebook.

Bara under tred­je kvar­ta­let omsat­te de 38,5 mil­jar­der kro­nor. Det mot­sva­rar 1,5 bil­jon kro­nor under ett år. Bara på annonser.

Facebook stryper trafik

Det finns ing­et vär­de för Facebook att dri­va tra­fik från deras sajt till and­ra saj­ter. Allra minst din – om du inte beta­lar för det i form av en annons.

Därför kom­mer Facebook – och LinkedIn, och and­ra platt­for­mar som föl­jer John – att fort­sät­ta att stry­pa orga­nisk tra­fik till and­ra saj­ter. Och göra allt för att ser­va sina besö­ka­re med allt de behö­ver – nyhe­ter, sök, shop­ping-knap­par och så vidare.

I prak­ti­ken för­störs den öpp­na web­ben och ersätts av iso­le­ra­de nät­verk. Och eftersom con­tent mar­ke­ting, och i ännu hög­re grad inbound mar­ke­ting, för­ut­sät­ter att folk hit­tar till de egna platt­for­mar­na, så tving­as vi tän­ka om.

Eller…?

Är Google räddaren?

Det finns en aktör med musk­ler som mat­char Facebook, och som inte vin­ner på den­na utveck­ling. Och det är Google.

Deras affärsmo­dell är i stort sett sam­ma som Facebook; att säl­ja annon­ser på en platt­form. Den enda väsent­li­ga skill­na­den är att Google har själ­va web­ben som sin platt­form. Och Google kom­mer inte stil­la­ti­gan­de se hur Facebook snor åt sig all tra­fik och alla annonsin­täk­ter. De kom­mer att slåss för att behål­la sin del av kakan. Och en för­ut­sätt­ning är att det finns vär­de­fullt inne­håll på webben.

Så jag tror det är för tidigt att döma ut web­ben och flyt­ta in på Facebook och LinkedIn och and­ra stäng­da nät­verk. Men det är en oro­an­de utveck­ling, som vi mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer nog­grant mås­te föl­ja. Och det är hög tid att utfors­ka oli­ka scenarion.

Hör av dig

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »