Slutet för egna plattformar

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 14 från den 7 december 2015.

Thomas Barregren
20 juli 2017

Avsnitt 14 av Åsikt hand­lar om slu­tet för egna platt­for­mar.

Jag heter Thomas Barregren, och spe­lar in det­ta mån­da­gen den 7 decem­ber 2015.

Inledning

Hej! Och tack för att du lyss­nar på Kntnt Åsikt. Eller läser.

Jag pub­li­ce­rar ju manu­set på Kntnts webb­plats, eftersom många före­drar att läsa istäl­let för att ”mec­ka” med att hit­ta en vet­tig podcast-app.

Apples Podcaster, som finns förinstal­le­rad på nya­re iPhone och iPad, är gans­ka vär­de­lös, och på Androidtelefoner finns ing­en alls. Så i prak­ti­ken mås­te du hit­ta, instal­le­ra och lära dig en podcast-app för att lyss­na på Kntnt Åsikt, Kntnt radio eller någon av alla de and­ra pod­dar­na om mark­nads­fö­ring som finns. Jag för­står att det tar emot.

Men när du väl har instal­le­rat din podcast-app, hit­tat någ­ra pod­dar att föl­ja, så kom­mer någ­ra snart bli favo­ri­ter som du ogär­na vill vara utan. Så gör ett för­sök.

Personligen använ­der jag Pocket Caster, som finns både till iOS och Android. Den kos­tar dock någ­ra tior.

Två näs­tan lika bra gra­ti­sal­ter­na­tiv är aCast, som finns både till iOS och Android. Och Overcast som bara finns till iOS.

Glöm inte att pre­nu­me­re­ra på både Kntnt Åsikt och Kntnt radio. Sök bara efter KNTNT, så kom­mer båda upp.

Radioövergång 🙂

Poddradio är i ropet just nu. Allt fler mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer har upp­täckt att podd är ett roligt for­mat att job­ba med, och vik­ti­ga­re, att podd byg­ger en star­ka­re rela­tion med mål­grup­pen än många and­ra for­mat och kana­ler.

Men att säga att podcasting är en megat­rend med djup­gå­en­de effekt på mark­nads­fö­ring skul­le vara en över­drift. Därför finns det inte med bland de fyra tren­der som Mark Schaefer skrev om i vec­kan, och som jag nu ska pra­ta om.

Mark Schaefer

Ännu en höst­storm rus­kar trä­den utan­för mitt föns­ter. Och reg­net pis­kar de stac­ka­re som har vågat sig ut. Ännu är det höst, fast det bara är lite drygt två vec­kor kvar till julaf­ton.

Och ytter­li­ga­re en vec­ka bort vän­tar 2016 på oss.

Det inne­bär att det ock­så bör­jar bli dags för fram­tids­spa­ning­ar. Jag ska för­sö­ka min vana tro­gen att leve­re­ra en i bör­jan av janu­a­ri. Men redan nu bör­jar de förs­ta dim­pa in. Och en sådan kom­mer från sve­ri­geak­tu­el­la Mark Schaefer.

Han under­vi­sar på Rutgers University i USA, hjäl­per Pfizer, Dell, Adidas med fle­ra, talar på kon­fe­ren­ser som South by Southwest och Marketing Summit Tokyo, blir inter­vju­ad av bland and­ra CNN och The Wall Street Journal, skri­ver bäst­säl­jan­de böc­ker som Social Media Explained och nyli­gen utgiv­na Content Code, samt blog­gar på {grow} som en av värl­dens främs­ta blog­gar om mark­nads­fö­ring.

Kort sagt, med mer än 30 års erfa­ren­het av mark­nads­fö­ring i baga­get, och med själ­vas­te Peter Drucker som men­tor en gång i tiden, är Mark Schaefer’s fram­tids­för­ut­sä­gel­ser vär­da att lyss­na på. Att han dess­utom påstår sig ofta ha rätt gör det kanske ännu mer intres­sant.

I vec­kan skrev han om Four pro­found mar­ke­ting megat­rends for 2016 and beyond.

4 megatrender med djupgående effekt på marknadsföring

I arti­keln pra­tar Mark Schaefer om fyra megat­ren­der som han menar kom­mer få djup­gå­en­de kon­se­kven­ser för mark­nads­fö­ra­re från 2016 och fram­åt. De kan sam­man­fat­tas så här:

  1. Virtuell verk­lig­het blir verk­lig­het
  2. Robot-skri­ben­ter tar över rutin-copy
  3. Mängden inne­håll ökar kraf­tigt även i nischer
  4. Slutet för egna platt­for­mar

Alla fyra är intres­san­ta och för­tjä­nar en dju­pa­re ana­lys. Men idag ska jag foku­se­ra på den sista – slu­tet för egna platt­for­mar.

Reklam

Men först ska vi höra Mark Schaefers kom­pis Niklas Myhr i det­ta reklamin­slag.

Egen plattform är viktigt

I con­tent mar­ke­ting är inne­hål­let en stra­te­gisk till­gång som mot­ta­gar­na ska kon­su­me­ra på avsän­da­rens platt­form. Inte på någon annans platt­form, som till exem­pel Facebook eller LinkedIn. Sociala medi­er ska bara använ­das för att pro­mo­ta inne­hål­let och attra­he­ra besö­ka­re till den egna platt­for­men.

Samma idé gäl­ler för­stås för inbound mar­ke­ting.

Men snart fun­ge­rar inte det, enligt Mark Schaefer, som menar att Facebook, LinkedIn och and­ra sto­ra platt­for­mar gör allt för att behål­la läsar­na hos sig. Och det lig­ger myc­ket i det. Men har han rätt?

Facebook har hittat formen

Facebook är med 1,5 mil­jard använ­da­re värl­dens störs­ta platt­form för kom­mu­ni­ka­tion. Så vad de hit­tar på har stort infly­tan­de på vill­ko­ren för hur du och jag kom­mu­ni­ce­rar med våra före­tags poten­ti­el­la och exi­ste­ran­de kun­der. Och hit­ta på saker gör det hela tiden.

Fram till för ett och ett halvt, två år sedan upp­lev­de jag de här för­änd­ring­ar­na som plan­lö­sa och god­tyck­li­ga. Men inte de sista åren. Tvärtom! För ett år sedan, i min trendspa­ning för 2015, skrev jag så här om Facebook:

Facebook har ju utveck­lats från en plats där man ”poka­de”, skrev på varand­ras ”wall” och instal­le­ra­de en mas­sa små appar, till ett nyhets­flö­de. Nyhetsflödet domi­ne­ras av dina vän­ners före­ha­van­de, blan­dat med inlägg från de grup­per du del­tar i och någon ensta­ka upp­da­te­ring från före­tag och orga­ni­sa­tio­ner du har laj­kat.

Det är tyd­ligt att Facebook vill att deras nyhets­flö­de ska bli den pri­mä­ra käl­lan för folk som vill veta vad som hän­der i smått och stort. Men det för­ut­sät­ter att det inte blir ”för myc­ket” i flö­det och att det som blir är rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt. Och det är där som Facebooks algo­ritm kom­mer in i bil­den.

News feed algo­rit­men väjer ut vad du får i ditt flö­de base­rat på vad du har enga­ge­rat dig i tidi­ga­re. Gamla skol­kam­ra­ter som du inte bryr dig om dyker allt mer säl­lan upp i ditt flö­de, medan de som lyc­kas få dig att klic­ka, gil­la, dela eller på annat sätt enga­ge­ra dig dyker upp allt ofta­re.

Facebook har natur­ligt­vis affärs­skäl till det­ta. Egentligen är det två skäl. Främst för att du som pri­vat­per­son inte vill ha en mas­sa menings­lös upp­da­te­ring­ar från oli­ka före­tag du har råkat laj­kat en gång i tiden. Men ock­så för att kun­na erbju­da sam­ma före­tag möj­lig­het att beta­la för att synas.

En smart ide. Och jag upp­le­ver att Facebook för förs­ta gång­en har en klar ide och stra­te­gi bakom sitt age­ran­de. De har de kanske all­tid haft. Men det har inte varit klart för mig i vart fall.

Och mot bak­grund av den­na stra­te­gi tror jag vi kom­mer se många nyhe­ter under 2015. Jag tror bland annat

  • att vi kom­mer få se rik­ti­ga nyhe­ter i Facebooks nyhets­flö­de i sam­ar­be­te med medi­a­hus, till exem­pel Aftonbladet
  • att vi kanske till och med får se sökre­sul­tat som inte bara kom­mer från Facebook

Det sista har inte hänt. Ännu. Men rik­ti­ga nyhe­ter i sam­ar­be­te med Aftonbladet har kom­mit i form av instant articles.

Instant articles

Det var i fre­dags som nyhe­ten ”bre­a­ka­de” att Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Bonnierägda KIT, Stampen (som omfat­tar Göteborgs-Posten med fle­ra), Nyheter 24 och Aller Media tes­tar Facebooks instant articles.

Det inne­bär att de pub­li­ce­rar artik­lar direkt på Facebook. Inte en puff med länk till den egna saj­ten. Utan hela artik­lar utan länk till­ba­ka till den egna saj­ten. I gen­gäld låter Facebook des­sa artik­lar lad­da snab­ba­re (där­av nam­net – instant articles). Och så delar de med sig av annonsin­täk­ter­na.

Men Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri har valt att stå utan­för. Frågan är hur länge de kla­rar det. För i USA har de tid­ning­ar som valt att inte använ­da instant articles sett sin tra­fik från Facebook stry­pas med mer än 30 pro­cent.

Det är inte kons­tigt. Facebooks affärsmo­dell är att säl­ja expo­ne­ring av annon­ser. Därför mås­te de ha kvar besö­ka­re så länge som möj­ligt på sin platt­form. Desto läng­re besö­ka­re stan­nar, desto fler annon­ser ser de, och desto mer tjä­nar Facebook.

Bara under tred­je kvar­ta­let omsat­te de 38,5 mil­jar­der kro­nor. Det mot­sva­rar 1,5 bil­jon kro­nor under ett år. Bara på annon­ser.

Facebook stryper trafik

Det finns ing­et vär­de för Facebook att dri­va tra­fik från deras sajt till and­ra saj­ter. Allra minst din – om du inte beta­lar för det i form av en annons.

Därför kom­mer Facebook – och LinkedIn, och and­ra platt­for­mar som föl­jer John – att fort­sät­ta att stry­pa orga­nisk tra­fik till and­ra saj­ter. Och göra allt för att ser­va sina besö­ka­re med allt de behö­ver – nyhe­ter, sök, shop­ping-knap­par och så vida­re.

I prak­ti­ken för­störs den öpp­na web­ben och ersätts av iso­le­ra­de nät­verk. Och eftersom con­tent mar­ke­ting, och i ännu hög­re grad inbound mar­ke­ting, för­ut­sät­ter att folk hit­tar till de egna platt­for­mar­na, så tving­as vi tän­ka om.

Eller…?

Är Google räddaren?

Det finns en aktör med musk­ler som mat­char Facebook, och som inte vin­ner på den­na utveck­ling. Och det är Google.

Deras affärsmo­dell är i stort sett sam­ma som Facebook; att säl­ja annon­ser på en platt­form. Den enda väsent­li­ga skill­na­den är att Google har själ­va web­ben som sin platt­form. Och Google kom­mer inte stil­la­ti­gan­de se hur Facebook snor åt sig all tra­fik och alla annonsin­täk­ter. De kom­mer att slåss för att behål­la sin del av kakan. Och en för­ut­sätt­ning är att det finns vär­de­fullt inne­håll på web­ben.

Så jag tror det är för tidigt att döma ut web­ben och flyt­ta in på Facebook och LinkedIn och and­ra stäng­da nät­verk. Men det är en oro­an­de utveck­ling, som vi mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer nog­grant mås­te föl­ja. Och det är hög tid att utfors­ka oli­ka sce­na­ri­on.

Hör av dig

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Donec ut elementum dapibus ut mattis vel, felis elit. Phasellus Praesent

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest