Slutspurt på innehållsåret – dos and don’ts

Denna tid på året blir vi överösta av köpuppmaningar: "Missa inte! Bara några timmar kvar!", och så vidare. Som företag är det lätt att ryckas med av denna stormvind. Men om du inte håller huvudet kallt, fokuserar och är relevant i din kommunikation kan du lika gärna slänga pengarna i sjön! Läs dagens artikel författat av Johanna Stenmark.

Johanna Stenmark
29 november 2017

Lucia, jul­ka­len­der, mel­lan­dags­rea, ledig­he­ter, barn­ak­ti­vi­te­ter, jul­fest, cha­nuk­ka, nyårs­fest, års­re­do­vis­ning, jul­klap­par, trendspa­ning­ar, rap­por­ter, med­ar­be­tar­sam­tal, vab, snö­ka­os, regn, jul­go­dis, nyårs­mat, hem­vän­da­re. Och så vida­re.

Listan över allt som hän­der i decem­ber kan göras väl­digt lång. Medan vi som kon­su­men­ter full­stän­digt bom­bar­de­ras med bud­skap och inne­håll från alla håll och kan­ter, käm­par före­tag och orga­ni­sa­tio­ner med att göra just sin röst hörd.

Många är de som för­sö­ker köpa sin väg genom bru­set. Men för de fles­ta är det peng­ar­na i sjön. Om du inte har rätt inne­håll, som just din mål­grupp vill ta del av vill säga.

Jul är kul, men relationer varar längre

Nu menar jag inte att all form av digi­tal annon­se­ring är bort­kas­tad. Däremot miss­bru­kas den ofta för att runt stor­hel­ger­na löpa amok.

Ta exemp­let Black Friday. Efter att ha sett sam­ma annons – i oli­ka kana­ler – från sam­ma varu­mär­ke för fem­tio­elf­te gång­en är frå­gan om den­na mas­san­non­se­ring gör mer ska­da än nyt­ta.

Tom Goodwin skri­ver i ett blog­gin­lägg på The Drum:

”For the first time ever we assu­me in the digi­tal mind­set that any ad that doesn’t imme­di­a­tely entice me to click or spon­ta­ne­ously buy somet­hing has somehow fai­led. Brandbuilding, it appe­ars, is irre­le­vant. We can tar­get against intent, but to cre­a­te it appe­ars inef­fi­ci­ent.”

Ibland är det bättre att låta bli

Vi vet att stor­hel­ger­na är extremt kon­kur­rens­ut­sat­ta, att det är en tid då mer eller mind­re alla vill nå ut med sin kom­mu­ni­ka­tion. Ändå är det lätt att gå i sam­ma fäl­la och tän­ka ”vi mås­te ock­så nå ut, vi mås­te ock­så synas”.

I het­sen glöm­mer många att fun­de­ra över syf­tet med kom­mu­ni­ka­tio­nen och inne­hål­let– och sitt var­för. Vad är poäng­en för ditt varu­mär­ke att nå ut pre­cis just då?

Jon Morrow på Smart Blogger jäm­för att pos­ta kring stor­hel­ger­na med att kas­ta ut sitt inne­håll i havet mitt under en pågåen­de orkan. Det låter inte sär­skilt smart, och för de fles­ta är det inte det hel­ler. Om inte din pro­dukt, tjänst eller ditt varu­mär­ke är super­re­le­vant just den­na tid på året vill säga.

Schemaläggning är inte en universallösning

Algoritmerna bakom de fles­ta soci­a­la kana­ler vär­de­sät­ter fre­kvens. Det finns allt­så en poäng i att vara aktiv. Men det finns något som vär­de­ras ännu hög­re: rele­vans. Det vill säga att din publik vär­de­sät­ter, gil­lar och inte­ra­ge­rar med ditt inne­håll.

Precis som vid semester­pe­ri­o­der­na är sche­malägg­ning ett möj­ligt verk­tyg att ta till. Men även här kan det vara bätt­re att låta bli. Jag har tidi­ga­re skri­vit om sche­malägg­ning som ett bra kom­ple­ment och ett verk­tyg för avlast­ning. Men sche­malägg­ning­en har ock­så en bak­si­da. Ett aktu­ellt exem­pel på det är McDonalds Black Friday-tweet.

När fokus lig­ger på fre­kvens, eller ATT pos­ta – istäl­let för på var­för eller vad som ska postas – ja, då kan såda­na här situ­a­tio­ner upp­kom­ma.

Nyttja tiden till utveckling och planering

Istället för att läg­ga resur­ser på att pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra inne­håll som drunk­nar i det mas­si­va inne­hålls­flö­det kan du nytt­ja dem till annat. Sådant som kan gyn­na varu­mär­ket och dess rela­tio­ner i läng­den.

Jon Morrow och Smart Blogger tip­sar om hur du kan fort­sät­ta vara pro­duk­tiv – utan att nöd­vän­digt­vis pos­ta.

Avslutningsvis kom­mer här mina två bäs­ta tips:

1. Inventera befint­ligt inne­håll – vad kan ni nytt­ja näst­kom­man­de år, vad har fun­kat bra respek­ti­ve mind­re bra?
2. Var ledig –bra inne­håll krä­ver kre­a­ti­vi­tet, kre­a­ti­vi­tet mår bra av avbrott. Fyll på med ener­gi och ge dig tid att hit­ta ny inspi­ra­tion och nya insik­ter.

Detta var mitt sista inlägg för året. Det har varit ett fan­tas­tiskt läro­rikt år med mass­vis av spän­nan­de insik­ter och dis­kus­sio­ner. Ett skönt avslut på 2017 öns­kar jag er alla!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »

Äntligen händer något i mejlen

Nu kan du skic­ka och ta emot mejl med AMP (Advanced Mobile Page). Det inne­bär helt nya möj­lig­he­ter för inter­ak­ti­vi­tet i mejl. Kntnts stän­di­ga krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson berät­tar mer.

Läs artikel »
efficitur. dictum ut id, odio nec ut Nullam suscipit neque.

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest