Slutspurt på innehållsåret – dos and don’ts

Denna tid på året blir vi överösta av köpuppmaningar: "Missa inte! Bara några timmar kvar!", och så vidare. Som företag är det lätt att ryckas med av denna stormvind. Men om du inte håller huvudet kallt, fokuserar och är relevant i din kommunikation kan du lika gärna slänga pengarna i sjön! Läs dagens artikel författat av Johanna Stenmark.

Johanna Stenmark
29 november 2017

Lucia, jul­ka­len­der, mel­lan­dags­rea, ledig­he­ter, barn­ak­ti­vi­te­ter, jul­fest, cha­nuk­ka, nyårs­fest, års­re­do­vis­ning, jul­klap­par, trendspa­ning­ar, rap­por­ter, med­ar­be­tar­sam­tal, vab, snö­ka­os, regn, jul­go­dis, nyårs­mat, hem­vän­da­re. Och så vidare.

Listan över allt som hän­der i decem­ber kan göras väl­digt lång. Medan vi som kon­su­men­ter full­stän­digt bom­bar­de­ras med bud­skap och inne­håll från alla håll och kan­ter, käm­par före­tag och orga­ni­sa­tio­ner med att göra just sin röst hörd.

Många är de som för­sö­ker köpa sin väg genom bru­set. Men för de fles­ta är det peng­ar­na i sjön. Om du inte har rätt inne­håll, som just din mål­grupp vill ta del av vill säga.

Jul är kul, men relationer varar längre

Nu menar jag inte att all form av digi­tal annon­se­ring är bort­kas­tad. Däremot miss­bru­kas den ofta för att runt stor­hel­ger­na löpa amok.

Ta exemp­let Black Friday. Efter att ha sett sam­ma annons – i oli­ka kana­ler – från sam­ma varu­mär­ke för fem­tio­elf­te gång­en är frå­gan om den­na mas­san­non­se­ring gör mer ska­da än nytta.

Tom Goodwin skri­ver i ett blog­gin­lägg på The Drum:

”For the first time ever we assu­me in the digi­tal mind­set that any ad that doesn’t imme­di­a­tely entice me to click or spon­ta­ne­ously buy somet­hing has somehow fai­led. Brandbuilding, it appe­ars, is irre­le­vant. We can tar­get against intent, but to cre­a­te it appe­ars inefficient.”

Ibland är det bättre att låta bli

Vi vet att stor­hel­ger­na är extremt kon­kur­rens­ut­sat­ta, att det är en tid då mer eller mind­re alla vill nå ut med sin kom­mu­ni­ka­tion. Ändå är det lätt att gå i sam­ma fäl­la och tän­ka ”vi mås­te ock­så nå ut, vi mås­te ock­så synas”.

I het­sen glöm­mer många att fun­de­ra över syf­tet med kom­mu­ni­ka­tio­nen och inne­hål­let– och sitt var­för. Vad är poäng­en för ditt varu­mär­ke att nå ut pre­cis just då?

Jon Morrow på Smart Blogger jäm­för att pos­ta kring stor­hel­ger­na med att kas­ta ut sitt inne­håll i havet mitt under en pågåen­de orkan. Det låter inte sär­skilt smart, och för de fles­ta är det inte det hel­ler. Om inte din pro­dukt, tjänst eller ditt varu­mär­ke är super­re­le­vant just den­na tid på året vill säga.

Schemaläggning är inte en universallösning

Algoritmerna bakom de fles­ta soci­a­la kana­ler vär­de­sät­ter fre­kvens. Det finns allt­så en poäng i att vara aktiv. Men det finns något som vär­de­ras ännu hög­re: rele­vans. Det vill säga att din publik vär­de­sät­ter, gil­lar och inte­ra­ge­rar med ditt innehåll.

Precis som vid semester­pe­ri­o­der­na är sche­malägg­ning ett möj­ligt verk­tyg att ta till. Men även här kan det vara bätt­re att låta bli. Jag har tidi­ga­re skri­vit om sche­malägg­ning som ett bra kom­ple­ment och ett verk­tyg för avlast­ning. Men sche­malägg­ning­en har ock­så en bak­si­da. Ett aktu­ellt exem­pel på det är McDonalds Black Friday-tweet.

När fokus lig­ger på fre­kvens, eller ATT pos­ta – istäl­let för på var­för eller vad som ska postas – ja, då kan såda­na här situ­a­tio­ner uppkomma.

Nyttja tiden till utveckling och planering

Istället för att läg­ga resur­ser på att pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra inne­håll som drunk­nar i det mas­si­va inne­hålls­flö­det kan du nytt­ja dem till annat. Sådant som kan gyn­na varu­mär­ket och dess rela­tio­ner i längden.

Jon Morrow och Smart Blogger tip­sar om hur du kan fort­sät­ta vara pro­duk­tiv – utan att nöd­vän­digt­vis posta.

Avslutningsvis kom­mer här mina två bäs­ta tips:

1. Inventera befint­ligt inne­håll – vad kan ni nytt­ja näst­kom­man­de år, vad har fun­kat bra respek­ti­ve mind­re bra?
2. Var ledig –bra inne­håll krä­ver kre­a­ti­vi­tet, kre­a­ti­vi­tet mår bra av avbrott. Fyll på med ener­gi och ge dig tid att hit­ta ny inspi­ra­tion och nya insikter.

Detta var mitt sista inlägg för året. Det har varit ett fan­tas­tiskt läro­rikt år med mass­vis av spän­nan­de insik­ter och dis­kus­sio­ner. Ett skönt avslut på 2017 öns­kar jag er alla!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »