Snap your fingers

Den eländigaste av dagar blev en solskenshistoria. Med stor inlevelse berättar manusförfattare Lars Falk historien bakom reklamfilmen som fick pris för bästa kortfilm –  och dessutom blev början på en sann kärlekssaga. Häng med!

Lars Falk
8 augusti 2018

Det är den där dagen på året när allt är som jäv­li­gast; grått, trist och utan hopp. Det reg­nar tungt, blött och menings­löst. Med ras­ka steg går Holger mot par­ke­ring­en. Redan på håll ser man att han mår unge­fär som sin tröt­ta ris­hög till bil. Han tryc­ker arm­bå­gar­na mot sidan, under den ena har han en hop­vikt dags­tid­ning. Den är genom­blöt. Det plas­kar om hans låg­skor när han när­mar sig bilen. Med han­den på dörr­hand­ta­get hej­dar han sig.

Regnet fal­ler som det som en dag kom­mer att drän­ka oss alla. Det kan väl vara okto­ber. Asfalten är kol­svart, blän­kan­de. Mot trot­to­a­rer­nas kant­sten bil­das vat­ten­fyll­da sjö­ar och diken.

Med upp­drag­na axlar och kep­sen ned­dra­gen står han blick stil­la. Vill inte höra det han hör. Han är sent ute, inte många bilar kvar, de fles­ta har hun­nit häm­ta sina, kanske redan innan reg­net bör­ja­de vrä­ka ner. Allt han vill är att fort få upp dör­ren. Men han mås­te för­vis­sa sig. Det immar på hans glas­ö­gon. Han tar av dem med ena han­den, som vill han ock­så se det han hör.

Holgers keps är av den modell som medel­ål­ders tjäns­te­män gär­na bar. Vi för­står av port­föl­jen, skor­na, kep­sen och inte minst bilen att det vi ser utspe­lar sig på åtti­ta­let. Försiktigt, som om det skul­le hjäl­pa, böjer han sig mot fram­hju­let, hin­ner tän­ka att det­ta är bara inte sant. Trycker fing­ret mot ven­ti­len. Tidningen ram­lar ur grep­pet, det plas­kar till. Sedan helt tyst. Försiktigt lyf­ter han fing­ret och det pyser igen.

Uppgivet betrak­tar han sin för­ban­na­de, jäv­la skit­bil. Man kän­ner med honom. Det plas­kar under skor­na när han tar sig mot dör­ren. Han fum­lar med låset men är till slut inne. Kanske hin­ner jag hem, för­står man att han tänker.

Bilen går natur­ligt­vis inte igång på förs­ta för­sö­ket. Det är ing­et kons­tigt med det, det har den inte har gjort på många år. Men på and­ra eller tred­je bru­kar det gå. Instinktivt kän­ner Holger att det inte gäl­ler idag. Bilen är inte läng­re den lea­sing­dröm den en gång var. Det är många år sedan han köp­te loss den, väl­vil­ligt via finur­ligt upp­lägg av fir­mans eko­no­mi­chef. Men ett eller i bäs­ta fall ett par år till hade han räk­nat med att den skul­le hål­la ihop innan det bär iväg till skroten.

Startmotorn seg­drar en tred­je och fjär­de gång. Bilen går inte. Han sli­ter upp dör­ren, häver sig ut, andas tungt, vän­der sig plöts­ligt om mot däc­ket och ger det en rejäl sprak. Bilen hos­tar till och hop­par märk­ligt nog, vil­ket inte är inte det enda märk­li­ga som skall hän­da den­na dag, igång.

Han rul­lar ut på gatan och ner mot tun­neln. Vindrutetorkarna vif­tar fre­ne­tiskt. Allt är ännu i svart­vitt. Detta är förs­ta sce­nen i den film vi nu skall få ta del av till det dröm­li­ka slutet.

Inne i tun­neln möter ram­pen av för­bi­i­lan­de ljus­sken. Holger tryc­ker slent­ri­an­mäs­sigt på knap­pen till radi­on. Ut ström­mar musik. Han kän­ner igen Mauro Scoccos slä­pi­ga hes­het. ”Snap your fing­ers and dreams come true” sjung­er Mauro. Holger gri­ma­se­rar. Känner att låten minst av allt är spe­ci­al­skri­ven för honom och till­fäl­let. Eller ock­så är den det. ”Snap your fing­ers” tän­ker han och drar lite på mun­nen. Reflexmässigt gör han som Mauro påbju­der; knäp­per upp­gi­vet med fing­rar­na väl med­ve­ten om att det ändå inte tjä­nar något till.

Den ljud­li­ga snär­ten öpp­nar por­ten till him­mel­ri­ket. I sam­ma hund­ra­dels sekund fly­ger bilen ut ur tun­nelns gapan­de svar­ta hål och rakt in i det blän­dan­de lju­set! Ut i flö­dan­de sol och in bland alla fär­ger som finns på ska­lan. Kontrasten är total.

Bilen är nu en öppen sport­bil, en röd spril­lans ny Cabriolet. En läc­ker­bit som ing­en dit­tills sett. Som skju­ten ur tun­nelns myn­ning lan­dar den bland pal­mer och bran­ta stup. Vi för­står att vi nu befin­ner oss på en av cor­nicher­na ovan­för Nice på Rivieran! Kameran fång­ar in huven och mär­ket. En grip! En Saab! Den nya efter­läng­ta­de cabrioleten!

Holger, som nu säkert bytt namn, heter kanske Alain eller något, tar sig åt håret, sme­ker det med ena han­den medan han kas­tar en belå­ten blick i back­spe­geln. Det blå­ser friskt, han drar han­den genom det mör­ka lätt vågi­ga håret (eller minns han kep­sen och und­rar vart den tog vägen, vi vet inte än). Det blän­ker i pilot­glas­ö­go­nen. Han är läc­ker och vet om det. Med skree i däc­ken tar han förs­ta bran­ta kur­van. Kameran zoo­mar in detal­jer på bilen, sme­ker den med sin inställ­sam­ma blick. Detta är Saabs nya ska­pel­se, änt­li­gen en tvät­täk­ta cab­ri­o­let efter alla Sedans för medel­ål­ders plus.

Rösten bakom, som hela tiden har följt oss, har bli­vit en annan. Fått en helt annan ton och ett helt annat inne­håll. Nyss berät­ta­de den om ”en van­lig dag i Holgers tris­ta liv” nu pra­tar den om hans liv som pilot men, kan man nu avslö­ja, med under­co­ver­verk­sam­het som egent­lig profession.

Musiken och Mauro dund­rar på med sitt Snap your fing­ers. Holger, eller skall vi bestäm­ma oss för Alain, är nu nere på Croisetten. Palmernas kro­nor speg­lar sig i den blan­ka huven. Alain spa­nar längs raden av ser­ve­ring­ar. Och där vid ett litet bord helt nära trot­to­ar­kan­ten sit­ter en kvin­na av säl­lan skå­dat slag. En blon­din så vac­ker att han tror sig dröm­ma. Världens vack­ras­te, tän­ker han! Och lät­tar på pedalen.

Han lyf­ter sin hög­ra hand, tit­tar på den, minns vad den nyss gjor­de och vad Mauro nyss lovat, for­mar knäpp­grep­pet medan han betrak­tar kvin­nan som lätt road sän­ker sina sol­glas­ö­gon så att hen­nes vack­ra ögon kan möta hans. Han knäp­per till och vips sit­ter hon bred­vid honom! Dreams come true. Han är egent­li­gen inte för­vå­nad, kän­ner att this is the day. Bilden efter visar bor­det där hon satt. Tomt, bara ett omkull­vält vin­glas rul­lar sak­ta runt. De båda ler mot varand­ra. Många kän­ner nu igen henne.

Rösten som en läng­re tid uppe­hål­lit sig vid bilen som den svens­ka skön­he­ten, form­giv­ning­en och raf­fi­ne­mang­et per­so­ni­fi­e­rat avslö­jar nu att även kvin­nan är av högs­ta klass. Hon är näm­li­gen ing­en annan än Miss Universum, heter Yvonne Ryding och är en helyl­letjej från Eskilstuna.

Väldigt få kän­ner igen Holger-Alain. Han spe­las av en ung skå­de­spe­la­re som ännu inte hun­nit bli folk­kär, vil­ket han långt sena­re skul­le bli. Nåväl fär­den går vida­re. Alain styr nu in på ben­sin­mac­ken vid Croisettens slut. Fram rusar en hord frans­ka ser­vice­kil­lar i snyg­ga uni­for­mer och något vilt i blic­ken. Oh la la, de står som förste­na­de, vil­ken skön­het; bilen allt­så. Vilka for­mer! Och alla des­sa fines­ser! Alain visar vil­ligt. Kör cab­ri­o­let­ta­ket upp och ner någ­ra gång­er. Så får de syn på blon­di­nen. Ögonen går i kors, var skall man fäs­ta blic­ken? Detta är bara för myc­ket. ”Two swe­dish blon­des”, säger rös­ten och babb­lar på i den rikt­ning­en. Kameran betrak­tar instru­ment­pa­ne­len. Yvonnes vack­ra hand tryc­ker på knap­pen som fäl­ler upp taket. De vill nu vara ensam­ma med varand­ra. Nu får det vara slut­vi­sat. Lite pri­va­cy kan man väl få ha även om man är Miss Universum och åker i en Saab Cabriolet. De styr ut från sta­tio­nen och gli­der iväg, för­mod­li­gen mot casi­not i Monte Carlo.

Ja så kan det gå i rekla­mens värld. Ibland är fik­tio­nen bara ett tupp­fjät från verk­lig­he­ten, eller tvärtom. Den sju minu­ter långa fil­men gjor­des för Saab, som under många år val­de Falk & Pihl som huvud­by­rå. Den var avsedd för vis­ning­ar i show rooms, på utställ­ning­ar och vid lik­nan­de eve­ne­mang i värl­den där nyhe­ten skul­le före­vi­sas. Att den gjor­des på Rivieran har att göra med att bilen var så ny, och hem­lig, att den inte fick fil­mas i Sverige. Kanske var det så idén föddes.

Att Holger-Alain skul­le spe­las av Kjell Bergquist var en ren slump. En ung kil­le som regis­sö­ren Johan upp­täckt. Alla vi som var med såg redan på håll hur Yvonnes och hans blic­kar möt­tes den där förs­ta mor­go­nen. Resten är histo­ria. Strax efteråt gif­te sig. På riktigt.

Johan Skog från pro­duk­tions­bo­la­get Mecano regis­se­ra­de, val­de skå­de­spe­la­re och hit­ta­de mil­jö­er­na. Jag hit­ta­de på, skrev manus, unge­fär som ovan men lite mind­re blom­migt. Mauro Scocco skrev spe­ci­al­mu­si­ken. Filmen är från 1984, ca sju minu­ter lång och fick pris som årets bäs­ta ”långa kortfilm”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »