Få maximal nytta av sociala medier med content marketing

Niklas Myhr kallas The Social Media Professor på goda grunder; han undervisar MBA-studenter vid amerikanska Chapman University i marknadsföring på internet och i sociala medier. Han är också en uppskattad talare; rankad nummer ett vid Webbdagarna 2013 i Stockholm. I den här artikeln tipsar han dig om hur du kan få ut det mesta möjliga av både sociala medier och content marketing genom att använda dem tillsammans.

Niklas Myhr
10 december 2015

I bör­jan av året läm­na­de jag mitt hem och mina stu­den­ter i soli­ga Kalifornien för att fly­ga till Sverige. Jag var inbju­den av con­tent­by­rån med det pas­san­de nam­net Kntnt, för att tala på ett av deras fru­koste­vent. Jag såg fram emot att få träf­fa dem igen. Sista gång­en var en varm och skön sep­tem­ber­dag i Göteborg. Men så icke den­na gång­en.

Nu var det en kulen janu­a­rimor­gon. En iskall, rå vind från väs­ter­ha­vet nöp mina kin­der när jag skyn­dar mot Filmstaden Bergakungen, där Kntnt hade hyrt en av de störs­ta salong­er­na. När jag väl stod inför den två­hund­ra­höv­da­de publi­ken tina­de jag snabbt upp, och leve­re­ra­de en trendspa­ning inför året fram­för oss.

Gnagande fråga

Efter mitt före­drag kom många fram med sina frå­gor. Något jag all­tid upp­skat­tar, och jag sva­rar gär­na. En frå­ga har stan­nat kvar och gäc­kat mig ända sedan dess. Den ställ­des av en kvin­na. Hon var mark­nads­chef på ett stör­re före­tag. Ungefär så här sa hon:

– Mitt team och jag kän­ner oss otill­räck­li­ga. Vår tid och bud­get räc­ker knappt till allt vi gör idag. Och ändå vill vi göra mer. Bli mer akti­va i soci­a­la medi­er och bör­ja med con­tent mar­ke­ting. Hur ska vi bära oss åt?

Jag har fle­ra gång­er sedan dess åter­kom­mit till hen­nes utma­ning. Jag vet att hon delar det med många and­ra. Kanske dig ock­så? Så där­för ska jag dela någ­ra av mina fun­de­ring­ar om saken.

Hett blir moget

Social media mar­ke­ting var glöd­hett för någ­ra år sedan. Sen kom con­tent mar­ke­ting och blev det nya heta. Och snart kom­mer något ännu nya­re och ännu heta­re att vara buzzwor­det på allas läp­par. Men det bety­der inte att soci­al media mar­ke­ting eller con­tent mar­ke­ting blir pas­sé. Tvärtom! Att byrå­er och för­stå­sig­på­a­re drar vida­re är en effekt av att arbets­sät­tet har mog­nat och bli­vit en del av rik­ti­ga mark­nads­fö­ra­res arse­nal.

Idag är soci­a­la medi­er en själv­klar­het för näs­tan alla före­tag. Till och med de mest tra­di­tion­styng­da och kon­ser­va­ti­va före­ta­gen använ­der soci­a­la medi­er. Två lysan­de exem­pel är General Electric och Maersk Line. Och dit är con­tent mar­ke­ting ock­så på väg. Fler och fler av de gam­la och äre­vör­di­ga före­ta­gen gör fan­tas­tisk con­tent mar­ke­ting. Titta bara på vad American Express, Kraft Heinz Company och Marriott International gör.

Få med intressenter

Så om du vill sat­sa mer på soci­al media mar­ke­ting och bör­ja med con­tent mar­ke­ting så gör du helt rätt. Men hur ska du få tid och peng­ar till det? I en uto­pi får du fler med­ar­be­ta­re och mer peng­ar. Men så ser ju inte verk­lig­he­ten ut. Så där­för behö­ver de resur­ser du har omför­de­las.

Jag är myc­ket med­ve­ten om att det är lät­ta­re sagt än gjort. Din chef och and­ra intres­sen­ter för­vän­tar sig att du och ditt team ska fort­sät­ta att göra allt ni redan gör idag och lite till. Och det kan ni inte, om ni ock­så ska sat­sa mer på soci­al media mar­ke­ting och bör­ja med con­tent mar­ke­ting.

Lösningen lig­ger i att din chef och de fles­ta and­ra intres­sen­ter fak­tiskt inte bryr sig så myc­ket om vad du gör så länge de är tryg­ga med att det du gör inte för­or­sa­kar något hack i kur­van. Så om du kan för­kla­ra hur ökad soci­al media mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting bidrar till affärsnyt­tan så kan du ock­så omför­de­la resur­ser­na. Låt oss tit­ta på hur du kan göra det.

Vad är affärsnytta?

Vad är affärsnyt­ta egent­li­gen? Jag bru­kar för­kla­ra det som allt som bidrar posi­tivt till före­ta­gets syf­te.

Men vad är då före­tags syf­te? Inte att tjä­na peng­ar. Missförstå mig inte. Omsättning och vinst är vik­tigt. Det är en för­ut­sätt­ning för att dri­va före­tag. Men inte syf­tet. Peter Drucker, det moder­na före­ta­gan­dets and­li­ge fader, skrev redan 1954 att ”the pur­po­se of a busi­ness is to cre­a­te and keep a custo­mer”. Att ska­pa och behål­la kun­der.

För att ska­pa kun­der mås­te före­ta­get först attra­he­ra poten­ti­el­la köpa­re och sen kon­ver­te­ra dem till kun­der. Och för att behål­la kun­der mås­te före­ta­get göra dem nöj­da. Alltså är affärsnyt­ta allt som bidrar posi­tivt till

  1. att attra­he­ra poten­ti­el­la köpa­re
  2. att kon­ver­te­ra poten­ti­el­la köpa­re till kun­der
  3. att till­freds­stäl­la exi­ste­ran­de kun­der

Och det är just där soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting kan bidra. Genom att attra­he­ra, kon­ver­te­ra och till­freds­stäl­la.

Men det­ta räc­ker inte som för­kla­ring. Din chef och and­ra intres­sen­ter är sunt skep­tis­ka till sve­pan­de påstå­en­den om att soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting kan bidra till att attra­he­ra, kon­ver­te­ra och till­freds­stäl­la köpa­re. Så låt oss fort­sät­ta.

Reklamkapital

I bör­jan av 2015 pub­li­ce­ra­de värl­dens mest pre­stige­fyll­da veten­skap­li­ga tid­skrift om reklam, Journal of Advertising, en arti­kel skri­ven av Sara Rosengren och Micael Dahlén vid Handelshögskolan i Stockholm. I arti­keln visar de på ett över­ty­gan­de sätt, och base­rat på omfat­tan­de empi­ris­ka stu­di­er, att det finns ett direkt sam­band mel­lan hur vil­lig en mål­grupp är att ta del av före­ta­gets reklam och sälj­bud­skap och hur länge före­ta­get regel­bun­det har erbju­dit mål­grup­pen inne­håll som de upp­skat­tar.

Artikeln intro­du­ce­rar ock­så ett mått på mot­ta­gar­nas upp­märk­sam­het. Författarna kal­lar det reklam­ka­pi­tal. Ett före­tag som regel­bun­det, med jämn kva­li­tet, och på sam­ma sätt och stäl­le pub­li­ce­rar inne­håll som upp­skat­tas av en grupp män­ni­skor för­tjä­nar reklam­ka­pi­tal. Och desto mer reklam­ka­pi­tal man har för­tjä­nat, desto mer tar mål­grup­pen till sig av van­lig reklam och sälj­bud­skap.

Innehållsprodukt

Innehåll som pub­li­ce­ras regel­bun­det, med jämn kva­li­tet, och på sam­ma sätt och stäl­le blir en pro­dukt. En inne­hålls­pro­dukt som Kntnt kal­lar det. Det kan vara ett webb­ma­ga­sin, ett nyhets­brev, en podd, en vide­o­ka­nal, en kund­tid­ning och så vida­re.

Innehållsprodukter skil­jer sig från and­ra pro­duk­ter bara i ett avse­en­de. Vilket kapi­tal det byg­ger. Företag erbju­der van­li­ga pro­duk­ter för att byg­ga ett finan­si­ellt kapi­tal, och inne­hålls­pro­duk­ter för att byg­ga ett reklam­ka­pi­tal. I övrigt gäl­ler sam­ma spel­reg­ler för inne­hålls­pro­duk­ter som för van­li­ga pro­duk­ter.

Men hur bidrar inne­hålls­pro­duk­ter till affärsnyt­tan? kanske du und­rar. Och var kom­mer soci­al media mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting in i bil­den? Det är dags att kny­ta ihop säc­ken.

Knyta ihop säcken

Vi kon­sta­te­ra­de tidi­ga­re att affärsnyt­ta är allt som bidrar posi­tivt till att attra­he­ra, kon­ver­te­ra och till­freds­stäl­la köpa­re. Eftersom en inne­hålls­pro­dukt ska vara attrak­tiv för mål­grup­pen, så bidrar den direkt till att både attra­he­ra poten­ti­el­la köpa­re, och till att till­freds­stäl­la exi­ste­ran­de kun­der. Dessutom byg­ger den reklam­ka­pi­tal som i till­räck­lig stor­lek gör mål­grup­pen mot­tag­lig för reklam och sälj­bud­skap som är nöd­vän­digt för att kon­ver­te­ra poten­ti­el­la köpa­re till kun­der. Det är så inne­hålls­pro­duk­ter bidrar till affärsnyt­tan.

Med den för­stå­el­sen blir con­tent mar­ke­ting ing­et märk­vär­di­ga­re än en meto­dik för att ratio­nellt och sys­te­ma­tiskt pro­du­ce­ra inne­håll till inne­hålls­pro­duk­ten. Innehållet blir ock­så en ursäkt för att hål­la kon­tak­ten med både poten­ti­el­la köpa­re och exi­ste­ran­de kun­der i soci­a­la medi­er och i den takt de ban­den stärks med vär­de­fullt inne­håll, ökar san­no­lik­he­ten att de både ger dig feed­back angå­en­de vil­ket inne­håll de vill se mer av samt att de fak­tiskt ibland även pas­sar på att köpa något av dig 🙂

Mer kommer snart

Kntnt har bju­dit mig till­ba­ka i janu­a­ri för att hål­la 2016 års upp­la­ga av deras Content Marketing Master Class. Ett erbju­dan­de jag inte kun­de mot­stå. Om du tyc­ker mina tan­kar i den­na arti­kel låter intres­sant, och vill lära dig mer om hur du kan appli­ce­ra det­ta i din verk­sam­het och gå till­vä­ga rent prak­tiskt, så ska du gå kur­sen. Det är bara en dag i ditt liv, men kan göra stor skill­nad. Jag ser fram emot att träf­fa dig.

Niklas Myhr

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
et, dolor fringilla ut ipsum consectetur dapibus nunc Aenean

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest