Få maximal nytta av sociala medier med content marketing

Niklas Myhr kallas The Social Media Professor på goda grunder; han undervisar MBA-studenter vid amerikanska Chapman University i marknadsföring på internet och i sociala medier. Han är också en uppskattad talare; rankad nummer ett vid Webbdagarna 2013 i Stockholm. I den här artikeln tipsar han dig om hur du kan få ut det mesta möjliga av både sociala medier och content marketing genom att använda dem tillsammans.

Niklas Myhr
10 december 2015

I bör­jan av året läm­na­de jag mitt hem och mina stu­den­ter i soli­ga Kalifornien för att fly­ga till Sverige. Jag var inbju­den av con­tent­by­rån med det pas­san­de nam­net Kntnt, för att tala på ett av deras fru­koste­vent. Jag såg fram emot att få träf­fa dem igen. Sista gång­en var en varm och skön sep­tem­ber­dag i Göteborg. Men så icke den­na gången.

Nu var det en kulen janu­a­rimor­gon. En iskall, rå vind från väs­ter­ha­vet nöp mina kin­der när jag skyn­dar mot Filmstaden Bergakungen, där Kntnt hade hyrt en av de störs­ta salong­er­na. När jag väl stod inför den två­hund­ra­höv­da­de publi­ken tina­de jag snabbt upp, och leve­re­ra­de en trendspa­ning inför året fram­för oss.

Gnagande fråga

Efter mitt före­drag kom många fram med sina frå­gor. Något jag all­tid upp­skat­tar, och jag sva­rar gär­na. En frå­ga har stan­nat kvar och gäc­kat mig ända sedan dess. Den ställ­des av en kvin­na. Hon var mark­nads­chef på ett stör­re före­tag. Ungefär så här sa hon:

– Mitt team och jag kän­ner oss otill­räck­li­ga. Vår tid och bud­get räc­ker knappt till allt vi gör idag. Och ändå vill vi göra mer. Bli mer akti­va i soci­a­la medi­er och bör­ja med con­tent mar­ke­ting. Hur ska vi bära oss åt?

Jag har fle­ra gång­er sedan dess åter­kom­mit till hen­nes utma­ning. Jag vet att hon delar det med många and­ra. Kanske dig ock­så? Så där­för ska jag dela någ­ra av mina fun­de­ring­ar om saken.

Hett blir moget

Social media mar­ke­ting var glöd­hett för någ­ra år sedan. Sen kom con­tent mar­ke­ting och blev det nya heta. Och snart kom­mer något ännu nya­re och ännu heta­re att vara buzzwor­det på allas läp­par. Men det bety­der inte att soci­al media mar­ke­ting eller con­tent mar­ke­ting blir pas­sé. Tvärtom! Att byrå­er och för­stå­sig­på­a­re drar vida­re är en effekt av att arbets­sät­tet har mog­nat och bli­vit en del av rik­ti­ga mark­nads­fö­ra­res arsenal.

Idag är soci­a­la medi­er en själv­klar­het för näs­tan alla före­tag. Till och med de mest tra­di­tion­styng­da och kon­ser­va­ti­va före­ta­gen använ­der soci­a­la medi­er. Två lysan­de exem­pel är General Electric och Maersk Line. Och dit är con­tent mar­ke­ting ock­så på väg. Fler och fler av de gam­la och äre­vör­di­ga före­ta­gen gör fan­tas­tisk con­tent mar­ke­ting. Titta bara på vad American Express, Kraft Heinz Company och Marriott International gör.

Få med intressenter

Så om du vill sat­sa mer på soci­al media mar­ke­ting och bör­ja med con­tent mar­ke­ting så gör du helt rätt. Men hur ska du få tid och peng­ar till det? I en uto­pi får du fler med­ar­be­ta­re och mer peng­ar. Men så ser ju inte verk­lig­he­ten ut. Så där­för behö­ver de resur­ser du har omfördelas.

Jag är myc­ket med­ve­ten om att det är lät­ta­re sagt än gjort. Din chef och and­ra intres­sen­ter för­vän­tar sig att du och ditt team ska fort­sät­ta att göra allt ni redan gör idag och lite till. Och det kan ni inte, om ni ock­så ska sat­sa mer på soci­al media mar­ke­ting och bör­ja med con­tent marketing.

Lösningen lig­ger i att din chef och de fles­ta and­ra intres­sen­ter fak­tiskt inte bryr sig så myc­ket om vad du gör så länge de är tryg­ga med att det du gör inte för­or­sa­kar något hack i kur­van. Så om du kan för­kla­ra hur ökad soci­al media mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting bidrar till affärsnyt­tan så kan du ock­så omför­de­la resur­ser­na. Låt oss tit­ta på hur du kan göra det.

Vad är affärsnytta?

Vad är affärsnyt­ta egent­li­gen? Jag bru­kar för­kla­ra det som allt som bidrar posi­tivt till före­ta­gets syfte.

Men vad är då före­tags syf­te? Inte att tjä­na peng­ar. Missförstå mig inte. Omsättning och vinst är vik­tigt. Det är en för­ut­sätt­ning för att dri­va före­tag. Men inte syf­tet. Peter Drucker, det moder­na före­ta­gan­dets and­li­ge fader, skrev redan 1954 att ”the pur­po­se of a busi­ness is to cre­a­te and keep a custo­mer”. Att ska­pa och behål­la kunder.

För att ska­pa kun­der mås­te före­ta­get först attra­he­ra poten­ti­el­la köpa­re och sen kon­ver­te­ra dem till kun­der. Och för att behål­la kun­der mås­te före­ta­get göra dem nöj­da. Alltså är affärsnyt­ta allt som bidrar posi­tivt till

  1. att attra­he­ra poten­ti­el­la köpare
  2. att kon­ver­te­ra poten­ti­el­la köpa­re till kunder
  3. att till­freds­stäl­la exi­ste­ran­de kunder

Och det är just där soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting kan bidra. Genom att attra­he­ra, kon­ver­te­ra och tillfredsställa.

Men det­ta räc­ker inte som för­kla­ring. Din chef och and­ra intres­sen­ter är sunt skep­tis­ka till sve­pan­de påstå­en­den om att soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting kan bidra till att attra­he­ra, kon­ver­te­ra och till­freds­stäl­la köpa­re. Så låt oss fortsätta.

Reklamkapital

I bör­jan av 2015 pub­li­ce­ra­de värl­dens mest pre­stige­fyll­da veten­skap­li­ga tid­skrift om reklam, Journal of Advertising, en arti­kel skri­ven av Sara Rosengren och Micael Dahlén vid Handelshögskolan i Stockholm. I arti­keln visar de på ett över­ty­gan­de sätt, och base­rat på omfat­tan­de empi­ris­ka stu­di­er, att det finns ett direkt sam­band mel­lan hur vil­lig en mål­grupp är att ta del av före­ta­gets reklam och sälj­bud­skap och hur länge före­ta­get regel­bun­det har erbju­dit mål­grup­pen inne­håll som de uppskattar.

Artikeln intro­du­ce­rar ock­så ett mått på mot­ta­gar­nas upp­märk­sam­het. Författarna kal­lar det reklam­ka­pi­tal. Ett före­tag som regel­bun­det, med jämn kva­li­tet, och på sam­ma sätt och stäl­le pub­li­ce­rar inne­håll som upp­skat­tas av en grupp män­ni­skor för­tjä­nar reklam­ka­pi­tal. Och desto mer reklam­ka­pi­tal man har för­tjä­nat, desto mer tar mål­grup­pen till sig av van­lig reklam och säljbudskap.

Innehållsprodukt

Innehåll som pub­li­ce­ras regel­bun­det, med jämn kva­li­tet, och på sam­ma sätt och stäl­le blir en pro­dukt. En inne­hålls­pro­dukt som Kntnt kal­lar det. Det kan vara ett webb­ma­ga­sin, ett nyhets­brev, en podd, en vide­o­ka­nal, en kund­tid­ning och så vidare.

Innehållsprodukter skil­jer sig från and­ra pro­duk­ter bara i ett avse­en­de. Vilket kapi­tal det byg­ger. Företag erbju­der van­li­ga pro­duk­ter för att byg­ga ett finan­si­ellt kapi­tal, och inne­hålls­pro­duk­ter för att byg­ga ett reklam­ka­pi­tal. I övrigt gäl­ler sam­ma spel­reg­ler för inne­hålls­pro­duk­ter som för van­li­ga produkter.

Men hur bidrar inne­hålls­pro­duk­ter till affärsnyt­tan? kanske du und­rar. Och var kom­mer soci­al media mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting in i bil­den? Det är dags att kny­ta ihop säcken.

Knyta ihop säcken

Vi kon­sta­te­ra­de tidi­ga­re att affärsnyt­ta är allt som bidrar posi­tivt till att attra­he­ra, kon­ver­te­ra och till­freds­stäl­la köpa­re. Eftersom en inne­hålls­pro­dukt ska vara attrak­tiv för mål­grup­pen, så bidrar den direkt till att både attra­he­ra poten­ti­el­la köpa­re, och till att till­freds­stäl­la exi­ste­ran­de kun­der. Dessutom byg­ger den reklam­ka­pi­tal som i till­räck­lig stor­lek gör mål­grup­pen mot­tag­lig för reklam och sälj­bud­skap som är nöd­vän­digt för att kon­ver­te­ra poten­ti­el­la köpa­re till kun­der. Det är så inne­hålls­pro­duk­ter bidrar till affärsnyttan.

Med den för­stå­el­sen blir con­tent mar­ke­ting ing­et märk­vär­di­ga­re än en meto­dik för att ratio­nellt och sys­te­ma­tiskt pro­du­ce­ra inne­håll till inne­hålls­pro­duk­ten. Innehållet blir ock­så en ursäkt för att hål­la kon­tak­ten med både poten­ti­el­la köpa­re och exi­ste­ran­de kun­der i soci­a­la medi­er och i den takt de ban­den stärks med vär­de­fullt inne­håll, ökar san­no­lik­he­ten att de både ger dig feed­back angå­en­de vil­ket inne­håll de vill se mer av samt att de fak­tiskt ibland även pas­sar på att köpa något av dig 🙂

Mer kommer snart

Kntnt har bju­dit mig till­ba­ka i janu­a­ri för att hål­la 2016 års upp­la­ga av deras Content Marketing Master Class. Ett erbju­dan­de jag inte kun­de mot­stå. Om du tyc­ker mina tan­kar i den­na arti­kel låter intres­sant, och vill lära dig mer om hur du kan appli­ce­ra det­ta i din verk­sam­het och gå till­vä­ga rent prak­tiskt, så ska du gå kur­sen. Det är bara en dag i ditt liv, men kan göra stor skill­nad. Jag ser fram emot att träf­fa dig.

Niklas Myhr

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »