Sociala medier efter buzzen

Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt – duon som är Social by Default – ger oss en spaning om vart sociala medier är på väg efter buzzen, och vad företag måste göra för att hänga med.

Pia Tegborg
18 oktober 2016

Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt – duon som är Social by Default – var huvud­num­ret på Kntnts 28:e fru­kost sedan star­ten för drygt tre år sedan. Det var inte förs­ta gång­en. De gjor­de oss äran redan i maj 2014.

Då pra­ta­de de om just ”soci­al by default” – om att vi män­ni­skor är soci­a­la till vår natur och där­för tar med oss det bete­en­det in i mobi­len och ut i den digi­ta­la värl­den. Nu pra­ta­de de om ”soci­a­la medi­er efter buz­zen” – om hur vi mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer ska för­hål­la oss till soci­a­la medi­er nu när det har bli­vit en del av vår natur.

Då cir­ka hund­ra fru­kost­gäs­ter och åhö­ra­re. Nu lika många. Hade vi haft till­gång till en stör­re lokal så hade vi kun­nat vara dub­belt så många. Så popu­lä­ra och upp­skat­ta­de är Deeped och Sarah bland Kntnts vän­ner.

Faktum är att vi snabbt blev över­bo­ka­de. Rejält över­bo­ka­de.

Överbokad – hjälp!

Thomas och jag var i USA, på Content Marketing World i Cleavland, Ohio, när det bara small till. Helt plöts­ligt var fru­kosten med Deeped och Sarah mer än fem­tio pro­cent över­bo­kad. Jag fick snabbt slänga upp full­satt-skyl­ten.

Man kan kal­la det för ett ange­nämt pro­blem – att vara över­bo­kad. Och med en dryg månad kvar kän­des det gans­ka lugnt. Det bru­kar ju all­tid kom­ma åter­bud när det när­mar sig fru­kosten. Men inte den­na gång.

Med bara någ­ra dagar kvar bör­ja­de jag bli rejält ner­vös. (Thomas tror inte jag kan bli ner­vös, men där har han fel.) Så jag ring­er Pia som är kon­fe­rens­chef på Scandic Europa.

Finns det hjärterum finns det stjärterum

Vi arran­ge­rar fru­kosten i sam­ar­be­te med Cision, Scandic och Marknadscheferna. Vi är all­tid tack­sam­ma för deras med­ver­kan och stöd. Och den­na gång är vi extra tack­sam­ma för sam­ar­be­tet med Scandic Europa.

Vi har ett gott sam­ar­be­te sedan länge. Vi lånar lokal av dem, och de får möj­lig­het att visa sina fina kon­fe­rens­möj­lig­he­ter för våra gäs­ter. Det fun­ge­rar utmärkt och bidrar till att vi kan fort­sät­ta dri­va våra fru­kostar. Under våren har vi varit på Scandic Rubinen och i höst är vi på Scandic Europa.

Hur som helst så ring­de jag kon­fe­rens­che­fen på Scandic Europa och för­kla­ra­de mitt pre­di­ka­ment. Och hon var hur cool som helst; fix­a­de cham­b­re sepa­ree i restau­rang­en och rod­da­de med mik­ro­fo­ner och för­stär­ka­re och annat som inte fanns på plats. Tack vare hen­ne fick alla som hade anmält sig plats. Finns det hjär­te­rum, finns det stjär­te­rum. Och jag kun­de andas ut.

img_0221

Hammer & Hanborg och jakten på supertalanger

Apropå sam­ar­bets­part­ners, så är vi myc­ket gla­da för vårt sam­ar­be­te med Cision. Vi är sto­ra fans av Passion för kom­mu­ni­ka­tion – en av Cisions pod­dar – gil­lar att pra­ta med Alex, Anna, Sofia, Linda och Peo. Och vi är myc­ket gla­da att de använ­der sina tju­go minu­ter var­je fru­kost till att bju­da på rik­tigt vär­de­fullt inne­håll. Denna gång lät de Karin Netzell och Lotta Schibbye Fredrikson från Hammer & Hanborg pra­ta om jak­ten på super­ta­lang­er.

Deeped och Sarah – Social by Default

Hur gär­na vi än vill, så är det för­stås inte Thomas och jag som är det sto­ra drag­plåst­ret den­na tidi­ga mor­gon i okto­ber. Det är Deeped och Sarah.

Tillsammans är de Social by Default. Ett sam­ar­be­te mel­lan två män­ni­skor och deras arbets­gi­va­re. Ett sam­ar­be­te som hjäl­per före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att trans­for­me­ra sin kom­mu­ni­ka­tion till en digi­tal värld. Och med den erfa­ren­he­ten ger oss en spa­ning om vart soci­a­la medi­er är på väg efter buz­zen, och vad före­tag mås­te göra för att hänga med. Och det är en hel del. Jag anteck­na­de fre­ne­tiskt.

Kommunikativa plattformar som driver affären framåt

Sociala medi­er är inte läng­re soci­a­la medi­er som vi har tänkt det och som vi arbe­tat med det under åren som gått. Istället finns det en myc­ket myc­ket stör­re poten­ti­al som vi idag mås­te omfam­na och lära oss att för­stå. Detta gäl­ler både de som arbe­tar ope­ra­tivt med soci­a­la medi­er och hög­re upp i orga­ni­sa­tio­nen. Det gäl­ler att få led­ning och sty­rel­se att för­stå styr­kan i platt­for­mar­na och den kom­mu­ni­ka­tion som vi fak­tiskt kan göra här.

Arbetet på kommunikationsavdelningarna blir komplext

Som kom­mu­ni­ka­tö­rer mås­te vi genom­gå den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen väl­digt fort och se till att vara i spet­sen för den, säger Deeped. En del av det­ta är att se hur soci­a­la medi­er utveck­las fram­ö­ver.

De ”tra­di­tio­nel­la” soci­a­la medi­er­na som all­tid fun­nits är en del men vi behö­ver ock­så för­hål­la oss till soci­al mes­sa­ging eller soci­al networ­king. Det är appar som vi inte kom­mer åt själ­va. Vi kan köpa oss in i någ­ra. Med and­ra mås­te vi gå via influ­en­sers. Det sam­ma gäl­ler de nischa­de nät­ver­ken som ock­så bli intres­san­ta att för­hål­la sig till. Hur kan vi job­ba med des­sa?

Snapchat går i bräschen

bild-28

Snapchat bör­ja­de som en soci­al mes­sa­ging-app men har utveck­lats mot soci­a­la medi­er. De har bli­vit en grän­sö­ver­skri­dan­de app.

Vi vet inte hur länge Snapchat och and­ra appar kom­mer att leva. Men det spe­lar ing­en roll. Snapchat är en bra app att bör­ja lära sig han­te­ra i den­na nya grän­sö­ver­skri­dan­de värld med svår­nådd mål­grupp och för­svin­nan­de inne­håll.

”Timing is everything”

Försvinnande inne­håll – inne­håll som bara finns en kort stund och sen för­svin­ner i mot­ta­ga­rens app – tving­ar oss att för­hål­la oss till tid på ett nytt sätt.  Sarah pra­tar om ett tids­kon­ti­nu­um.

I den enda änden av kon­ti­nu­u­met lever vi i en super­li­ve-värld, där vi job­bar med flö­den som hela tiden för­svin­ner. Här mås­te vi lära kän­na våra per­so­nas för att veta exakt när de är onli­ne, för att kun­na upp­da­te­ra pre­cis i den stund de är upp­kopp­la­de. I den and­ra änden har vi on demand, där vi job­bar med inne­håll som vän­tar på att mot­ta­gar­na ska kom­ma och ta del av det.

Människan är ingen ö

Moterade du att jag ovan skrev ”lära kän­na våra per­so­nas” istäl­let för ”lära kän­na våra mål­grup­per”? Deeped menar att vi bör tän­ka i per­so­nas istäl­let för mål­grup­per, eftersom män­ni­skor är kom­plexa. Vi har oli­ka sfä­rer som vi mås­te för­hål­la oss till. Här är exem­pel på någ­ra:

 • per­son­li­ga sfä­ren
 • intres­ses­fä­ren
 • yrkes-/livsvals­s­fä­ren
 • vän­ner-/fa­mil­jen-sfä­ren
 • utbild­nings­s­fä­ren
 • var­dags­livss­fä­ren
 • åsikts­sfä­ren

I am, therefore I share

Varför delar vi saker på nätet? Fyra ofta angi­va skäl är

 • att visa vil­ka vi själ­va är
 • att ge vär­de­fullt inne­håll till and­ra
 • att stöd­ja saker vi brin­ner för
 • att för­verk­li­ga oss själ­va

Men Sara ifrå­ga­sät­ter det­ta. Med han­den på hjär­tat, är det inte bara fina omskriv­ning­ar för att byg­ga våra per­son­li­ga varu­mär­ken? Vi behö­ver i så fall tän­ka på det när vi ska­par vårt inne­håll. Se till att det hjäl­per dem att byg­ga sina per­son­li­ga varu­mär­ken genom att inte­ra­ge­ra med inne­hål­let.

Många läser men få av oss delar vidare

Den gam­la san­ning­en att bara en pro­cent bidrar med inne­håll, 9 pro­cent inte­ra­ge­rar med inne­håll och nit­tio pro­cent bara kon­su­me­rar det gäl­ler fort­fa­ran­de. Det är där­för en Facebooksida som mår rik­tigt bra som högst kan nå en enga­ge­mangs­grad på ynka 10%. För de fles­ta är det en utma­ning att nå ens dit.

Algoritmens fascination

Du lever väl inte i vill­fa­rel­sen att alla nås av ditt inne­håll? Den tiden är sedan länge för­bi Alla soci­a­la medi­er har algo­rit­mer som bestäm­mer vem som får se vad. Därför är det vik­ti­ga­re än någon­sin att fram­ö­ver för­stå hur algo­rit­mer­na beter sig. Hur de fun­ge­rar på oli­ka nät­verk.

Våra bete­en­den är tänk­ta att påver­ka algo­rit­mer­na men sam­ti­digt ser vi hur algo­rit­mer­na påver­kar vårt bete­en­de onli­ne. Framförallt bör­jar de påver­ka vårt sätt att arbe­ta som mark­nads­fö­ra­re väl­digt myc­ket.
Eftersom algo­rit­mer­na inte kom­mer att för­svin­na behö­ver vi lära oss det­ta. Faktum är att de inte kan för­svin­na. Av två skäl. Dels för att allt inne­håll gör att ing­en skul­le tyc­ka det är roligt att använ­da soci­a­la medi­er utan dem. Dels för att det ska­par möj­lig­het till annons­för­sälj­ning och där­med intäk­ter till bola­gen bakom de soci­a­la medi­er­na.

Individen i centrum

Så vem är egent­li­gen intres­se­rad av mitt inne­håll?, kanske du frå­gar dig. Det är en nyc­kel­frå­ga. Algoritmerna slår ju myc­ket hårt mot inne­håll som inte lyc­kas enga­ge­ra gans­ka omgå­en­de. Därför mås­te du ha indi­vi­den i cent­rum. Kom ihåg att kon­kur­ren­sen kom­mer från annat inne­håll i dina per­so­nas flö­den, från de pri­va­ta sfä­rer­na.

Se presentationen

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Vi bekla­gar det dåli­ga lju­det, som beror på pro­blem med det till­fäl­li­ga ljud­sy­ste­met till följd av lokal­by­tet jag skrev om ovan.

Vill du har mer?

Så du vill höra mer. Vad roligt! Thomas och jag pas­sa­de på att pra­ta med Deeped och Sarah, och vi spe­la­de in sam­ta­let. Du hör det i avsnitt 71 av Kntnt Radio som släpps på tors­dag. Där är dess­utom ljud­kva­li­te­ten på topp 😉 Missa inte det!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
amet, ipsum mattis in mattis tristique fringilla

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest