Sociala medier efter buzzen

Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt – duon som är Social by Default – ger oss en spaning om vart sociala medier är på väg efter buzzen, och vad företag måste göra för att hänga med.

Pia Tegborg
18 oktober 2016

Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt – duon som är Social by Default – var huvud­num­ret på Kntnts 28:e fru­kost sedan star­ten för drygt tre år sedan. Det var inte förs­ta gång­en. De gjor­de oss äran redan i maj 2014.

Då pra­ta­de de om just ”soci­al by default” – om att vi män­ni­skor är soci­a­la till vår natur och där­för tar med oss det bete­en­det in i mobi­len och ut i den digi­ta­la värl­den. Nu pra­ta­de de om ”soci­a­la medi­er efter buz­zen” – om hur vi mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer ska för­hål­la oss till soci­a­la medi­er nu när det har bli­vit en del av vår natur.

Då cir­ka hund­ra fru­kost­gäs­ter och åhö­ra­re. Nu lika många. Hade vi haft till­gång till en stör­re lokal så hade vi kun­nat vara dub­belt så många. Så popu­lä­ra och upp­skat­ta­de är Deeped och Sarah bland Kntnts vänner.

Faktum är att vi snabbt blev över­bo­ka­de. Rejält överbokade.

Överbokad – hjälp!

Thomas och jag var i USA, på Content Marketing World i Cleavland, Ohio, när det bara small till. Helt plöts­ligt var fru­kosten med Deeped och Sarah mer än fem­tio pro­cent över­bo­kad. Jag fick snabbt slänga upp fullsatt-skylten.

Man kan kal­la det för ett ange­nämt pro­blem – att vara över­bo­kad. Och med en dryg månad kvar kän­des det gans­ka lugnt. Det bru­kar ju all­tid kom­ma åter­bud när det när­mar sig fru­kosten. Men inte den­na gång.

Med bara någ­ra dagar kvar bör­ja­de jag bli rejält ner­vös. (Thomas tror inte jag kan bli ner­vös, men där har han fel.) Så jag ring­er Pia som är kon­fe­rens­chef på Scandic Europa.

Finns det hjärterum finns det stjärterum

Vi arran­ge­rar fru­kosten i sam­ar­be­te med Cision, Scandic och Marknadscheferna. Vi är all­tid tack­sam­ma för deras med­ver­kan och stöd. Och den­na gång är vi extra tack­sam­ma för sam­ar­be­tet med Scandic Europa.

Vi har ett gott sam­ar­be­te sedan länge. Vi lånar lokal av dem, och de får möj­lig­het att visa sina fina kon­fe­rens­möj­lig­he­ter för våra gäs­ter. Det fun­ge­rar utmärkt och bidrar till att vi kan fort­sät­ta dri­va våra fru­kostar. Under våren har vi varit på Scandic Rubinen och i höst är vi på Scandic Europa.

Hur som helst så ring­de jag kon­fe­rens­che­fen på Scandic Europa och för­kla­ra­de mitt pre­di­ka­ment. Och hon var hur cool som helst; fix­a­de cham­b­re sepa­ree i restau­rang­en och rod­da­de med mik­ro­fo­ner och för­stär­ka­re och annat som inte fanns på plats. Tack vare hen­ne fick alla som hade anmält sig plats. Finns det hjär­te­rum, finns det stjär­te­rum. Och jag kun­de andas ut.

img_0221

Hammer & Hanborg och jakten på supertalanger

Apropå sam­ar­bets­part­ners, så är vi myc­ket gla­da för vårt sam­ar­be­te med Cision. Vi är sto­ra fans av Passion för kom­mu­ni­ka­tion – en av Cisions pod­dar – gil­lar att pra­ta med Alex, Anna, Sofia, Linda och Peo. Och vi är myc­ket gla­da att de använ­der sina tju­go minu­ter var­je fru­kost till att bju­da på rik­tigt vär­de­fullt inne­håll. Denna gång lät de Karin Netzell och Lotta Schibbye Fredrikson från Hammer & Hanborg pra­ta om jak­ten på supertalanger.

Deeped och Sarah – Social by Default

Hur gär­na vi än vill, så är det för­stås inte Thomas och jag som är det sto­ra drag­plåst­ret den­na tidi­ga mor­gon i okto­ber. Det är Deeped och Sarah.

Tillsammans är de Social by Default. Ett sam­ar­be­te mel­lan två män­ni­skor och deras arbets­gi­va­re. Ett sam­ar­be­te som hjäl­per före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att trans­for­me­ra sin kom­mu­ni­ka­tion till en digi­tal värld. Och med den erfa­ren­he­ten ger oss en spa­ning om vart soci­a­la medi­er är på väg efter buz­zen, och vad före­tag mås­te göra för att hänga med. Och det är en hel del. Jag anteck­na­de frenetiskt.

Kommunikativa plattformar som driver affären framåt

Sociala medi­er är inte läng­re soci­a­la medi­er som vi har tänkt det och som vi arbe­tat med det under åren som gått. Istället finns det en myc­ket myc­ket stör­re poten­ti­al som vi idag mås­te omfam­na och lära oss att för­stå. Detta gäl­ler både de som arbe­tar ope­ra­tivt med soci­a­la medi­er och hög­re upp i orga­ni­sa­tio­nen. Det gäl­ler att få led­ning och sty­rel­se att för­stå styr­kan i platt­for­mar­na och den kom­mu­ni­ka­tion som vi fak­tiskt kan göra här.

Arbetet på kommunikationsavdelningarna blir komplext

Som kom­mu­ni­ka­tö­rer mås­te vi genom­gå den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen väl­digt fort och se till att vara i spet­sen för den, säger Deeped. En del av det­ta är att se hur soci­a­la medi­er utveck­las framöver.

De ”tra­di­tio­nel­la” soci­a­la medi­er­na som all­tid fun­nits är en del men vi behö­ver ock­så för­hål­la oss till soci­al mes­sa­ging eller soci­al networ­king. Det är appar som vi inte kom­mer åt själ­va. Vi kan köpa oss in i någ­ra. Med and­ra mås­te vi gå via influ­en­sers. Det sam­ma gäl­ler de nischa­de nät­ver­ken som ock­så bli intres­san­ta att för­hål­la sig till. Hur kan vi job­ba med dessa?

Snapchat går i bräschen

bild-28

Snapchat bör­ja­de som en soci­al mes­sa­ging-app men har utveck­lats mot soci­a­la medi­er. De har bli­vit en grän­sö­ver­skri­dan­de app.

Vi vet inte hur länge Snapchat och and­ra appar kom­mer att leva. Men det spe­lar ing­en roll. Snapchat är en bra app att bör­ja lära sig han­te­ra i den­na nya grän­sö­ver­skri­dan­de värld med svår­nådd mål­grupp och för­svin­nan­de inne­håll.

”Timing is everything”

Försvinnande inne­håll – inne­håll som bara finns en kort stund och sen för­svin­ner i mot­ta­ga­rens app – tving­ar oss att för­hål­la oss till tid på ett nytt sätt.  Sarah pra­tar om ett tids­kon­ti­nu­um.

I den enda änden av kon­ti­nu­u­met lever vi i en super­li­ve-värld, där vi job­bar med flö­den som hela tiden för­svin­ner. Här mås­te vi lära kän­na våra per­so­nas för att veta exakt när de är onli­ne, för att kun­na upp­da­te­ra pre­cis i den stund de är upp­kopp­la­de. I den and­ra änden har vi on demand, där vi job­bar med inne­håll som vän­tar på att mot­ta­gar­na ska kom­ma och ta del av det.

Människan är ingen ö

Moterade du att jag ovan skrev ”lära kän­na våra per­so­nas” istäl­let för ”lära kän­na våra mål­grup­per”? Deeped menar att vi bör tän­ka i per­so­nas istäl­let för mål­grup­per, eftersom män­ni­skor är kom­plexa. Vi har oli­ka sfä­rer som vi mås­te för­hål­la oss till. Här är exem­pel på några:

 • per­son­li­ga sfären
 • intres­ses­fä­ren
 • yrkes-/livsvals­s­fä­ren
 • vän­ner-/fa­mil­jen-sfä­ren
 • utbild­nings­s­fä­ren
 • var­dags­livss­fä­ren
 • åsikts­sfä­ren

I am, therefore I share

Varför delar vi saker på nätet? Fyra ofta angi­va skäl är

 • att visa vil­ka vi själ­va är
 • att ge vär­de­fullt inne­håll till andra
 • att stöd­ja saker vi brin­ner för
 • att för­verk­li­ga oss själva

Men Sara ifrå­ga­sät­ter det­ta. Med han­den på hjär­tat, är det inte bara fina omskriv­ning­ar för att byg­ga våra per­son­li­ga varu­mär­ken? Vi behö­ver i så fall tän­ka på det när vi ska­par vårt inne­håll. Se till att det hjäl­per dem att byg­ga sina per­son­li­ga varu­mär­ken genom att inte­ra­ge­ra med innehållet.

Många läser men få av oss delar vidare

Den gam­la san­ning­en att bara en pro­cent bidrar med inne­håll, 9 pro­cent inte­ra­ge­rar med inne­håll och nit­tio pro­cent bara kon­su­me­rar det gäl­ler fort­fa­ran­de. Det är där­för en Facebooksida som mår rik­tigt bra som högst kan nå en enga­ge­mangs­grad på ynka 10%. För de fles­ta är det en utma­ning att nå ens dit.

Algoritmens fascination

Du lever väl inte i vill­fa­rel­sen att alla nås av ditt inne­håll? Den tiden är sedan länge för­bi Alla soci­a­la medi­er har algo­rit­mer som bestäm­mer vem som får se vad. Därför är det vik­ti­ga­re än någon­sin att fram­ö­ver för­stå hur algo­rit­mer­na beter sig. Hur de fun­ge­rar på oli­ka nätverk.

Våra bete­en­den är tänk­ta att påver­ka algo­rit­mer­na men sam­ti­digt ser vi hur algo­rit­mer­na påver­kar vårt bete­en­de onli­ne. Framförallt bör­jar de påver­ka vårt sätt att arbe­ta som mark­nads­fö­ra­re väl­digt mycket.
Eftersom algo­rit­mer­na inte kom­mer att för­svin­na behö­ver vi lära oss det­ta. Faktum är att de inte kan för­svin­na. Av två skäl. Dels för att allt inne­håll gör att ing­en skul­le tyc­ka det är roligt att använ­da soci­a­la medi­er utan dem. Dels för att det ska­par möj­lig­het till annons­för­sälj­ning och där­med intäk­ter till bola­gen bakom de soci­a­la medierna.

Individen i centrum

Så vem är egent­li­gen intres­se­rad av mitt inne­håll?, kanske du frå­gar dig. Det är en nyc­kel­frå­ga. Algoritmerna slår ju myc­ket hårt mot inne­håll som inte lyc­kas enga­ge­ra gans­ka omgå­en­de. Därför mås­te du ha indi­vi­den i cent­rum. Kom ihåg att kon­kur­ren­sen kom­mer från annat inne­håll i dina per­so­nas flö­den, från de pri­va­ta sfärerna.

Se presentationen

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Vi bekla­gar det dåli­ga lju­det, som beror på pro­blem med det till­fäl­li­ga ljud­sy­ste­met till följd av lokal­by­tet jag skrev om ovan.

Vill du har mer?

Så du vill höra mer. Vad roligt! Thomas och jag pas­sa­de på att pra­ta med Deeped och Sarah, och vi spe­la­de in sam­ta­let. Du hör det i avsnitt 71 av Kntnt Radio som släpps på tors­dag. Där är dess­utom ljud­kva­li­te­ten på topp 😉 Missa inte det!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »