Sociala medier och content marketing – intervju med The Social Media Professor Niklas Myhr

Bara 3 % av dina följare delar ditt innehåll. Gör gott och tjäna pengar. Inte ens kommunikationsproffs kan se skillnad på redaktionellt innehåll och branded content. Detta och mycket mer pratar Thomas och Pia med Niklas Myhr – känd som "The Social Media Professor" från USA – om i avsnitt 51 av Kntnt Radio. Så på med lurarna och lyssna nu!

Pia Tegborg
29 januari 2016

”The Social Media Professor” Niklas Myhr, som är Social Media, Digital & Global Marketing Professor vid Chapman University i Kalifornien är till­ba­ka i Göteborg för att hål­la en Kntnt-fru­kost och leda Content Marketing Master Class. I den inter­vju som Thomas och jag gör med Niklas pra­tar vi om att ynka 3 % av dina föl­ja­re delar ditt inne­håll och om vik­ten av att vår­da des­sa ömt istäl­let för att stän­digt jaga nya beundrare.

Vi dis­ku­te­rar ock­så sam­ban­det mel­lan att göra bra saker och att tjä­na peng­ar och påstår att du byg­ger ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal när du utgår från dina kärn­vär­den och ditt hjär­ta i din kommunikation.

Att lega­la frå­gor på platt­for­mar lik­som annons­märk­ning är ”hot pota­to­es” även i USA kan vi kon­sta­te­ra och så visar vår under­sök­ning att även kom­mu­ni­ka­tions­proffs har svårt att se skill­nad på vad som är con­tent mar­ke­ting, renod­lad reklam och spons­rad reklam/​native advertising.

Lyssna nu!

[kntnt_​radio 51]

Innehållet

Avsnittet är 52 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • mån­da­gens Kntnt-fru­kost och Content Marketing Master Class
 • den sto­ra nyfi­ken­he­ten inom marknadsföring
 • Volvos nya reklam­film Made by peop­le.
 • omsväng­ning­en där rekla­men bör­jar göra behind the sce­nes medan soci­a­la medi­er bör­jar se ut som reklam
 • modet men ock­så ris­ken med ett poli­tiskt ställ­nings­ta­gan­de i reklamen
 • kom­mu­ni­ka­tion av före­ta­gets kärnvärden
 • sam­ban­det mel­lan att göra bra saker och tjä­na pengar
 • hur du byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal när du utgår från hjärtat
 • att blint stir­ran­de på peng­ar leder till kort­sik­tigt tänk
 • vik­ten av att anpas­sa sig när det behövs för att inte gå under
 • att mark­nads­fö­ring­ens syf­te inte är att ska­pa kun­der utan att behål­la dem
 • hur före­tag som inte är trans­pa­ren­ta med vem de är mis­sar en kommunikationsmöjlighet.
 • dif­fe­ren­ti­e­ring genom kommunikationen
 • hur du kom­bi­ne­rar con­tent mar­ke­ting med soci­a­la medier
 • con­tent life-cycle
 • Content Marketing Master Class – snart i Stockholm 🙂
 • high­lights från kursen
 • silos mel­lan soci­a­la medi­er och con­tent marketing
 • oli­ka typer av con­tent; hygi­en, ever­green och episkt
 • det fak­tum att inne­håll som inte kon­su­me­ras och sprids har noll värde.
 • att endast 3 % (!) av dina föl­ja­re delar ditt innehåll.
 • att även kom­mu­ni­ka­tions­proffs har svårt att se skill­nad på con­tent mar­ke­ting, renod­lad reklam och spons­rad reklam/​native advertising
 • annons­märk­ning
 • att de lega­la frå­gor­na på platt­for­mar­na är en het pota­tis i USA
 • orim­lig gransk­ning av soci­a­la medier-bloggare
 • att vara över­tyd­lig i rekla­men om du är mån om ditt varumärke
 • moral­pa­nik bland äld­re vad gäl­ler annonsmärkning
 • att sam­ma spel­reg­ler bor­de gäl­la för alla publicistplattformar
 • hur gam­mel­me­dia dri­ver utveck­ling­en inom content
 • en pågåen­de struk­turom­vand­ling i mediebranschen
 • ris­ken att det blir för myc­ket inne­håll och con­tent shock
 • att du mås­te vara syl­vass i din målgruppsanalys.
 • beho­vet av en twist som gör dig unik
 • pro­ble­met där före­tag ägnar för myc­ket tid att jag nya likes istäl­let för att ta hand om de som redan gil­lar dem
 • mjuk kon­ver­te­ring
 • att han­te­ra gil­la-knap­pen med försiktighet

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Understand It © Just Matthew (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »