Sociala medier och content marketing – intervju med The Social Media Professor Niklas Myhr

Bara 3 % av dina följare delar ditt innehåll. Gör gott och tjäna pengar. Inte ens kommunikationsproffs kan se skillnad på redaktionellt innehåll och branded content. Detta och mycket mer pratar Thomas och Pia med Niklas Myhr – känd som "The Social Media Professor" från USA – om i avsnitt 51 av Kntnt Radio. Så på med lurarna och lyssna nu!

Pia Tegborg
29 januari 2016

”The Social Media Professor” Niklas Myhr, som är Social Media, Digital & Global Marketing Professor vid Chapman University i Kalifornien är till­ba­ka i Göteborg för att hål­la en Kntnt-fru­kost och leda Content Marketing Master Class. I den inter­vju som Thomas och jag gör med Niklas pra­tar vi om att ynka 3 % av dina föl­ja­re delar ditt inne­håll och om vik­ten av att vår­da des­sa ömt istäl­let för att stän­digt jaga nya beund­ra­re.

Vi dis­ku­te­rar ock­så sam­ban­det mel­lan att göra bra saker och att tjä­na peng­ar och påstår att du byg­ger ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal när du utgår från dina kärn­vär­den och ditt hjär­ta i din kom­mu­ni­ka­tion.

Att lega­la frå­gor på platt­for­mar lik­som annons­märk­ning är ”hot pota­to­es” även i USA kan vi kon­sta­te­ra och så visar vår under­sök­ning att även kom­mu­ni­ka­tions­proffs har svårt att se skill­nad på vad som är con­tent mar­ke­ting, renod­lad reklam och spons­rad reklam/​native adver­ti­sing.

Lyssna nu!

Innehållet

Avsnittet är 52 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • mån­da­gens Kntnt-fru­kost och Content Marketing Master Class
 • den sto­ra nyfi­ken­he­ten inom mark­nads­fö­ring
 • Volvos nya reklam­film Made by peop­le.
 • omsväng­ning­en där rekla­men bör­jar göra behind the sce­nes medan soci­a­la medi­er bör­jar se ut som reklam
 • modet men ock­så ris­ken med ett poli­tiskt ställ­nings­ta­gan­de i rekla­men
 • kom­mu­ni­ka­tion av före­ta­gets kärn­vär­den
 • sam­ban­det mel­lan att göra bra saker och tjä­na peng­ar
 • hur du byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal när du utgår från hjär­tat
 • att blint stir­ran­de på peng­ar leder till kort­sik­tigt tänk
 • vik­ten av att anpas­sa sig när det behövs för att inte gå under
 • att mark­nads­fö­ring­ens syf­te inte är att ska­pa kun­der utan att behål­la dem
 • hur före­tag som inte är trans­pa­ren­ta med vem de är mis­sar en kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­het.
 • dif­fe­ren­ti­e­ring genom kom­mu­ni­ka­tio­nen
 • hur du kom­bi­ne­rar con­tent mar­ke­ting med soci­a­la medi­er
 • con­tent life-cyc­le
 • Content Marketing Master Class – snart i Stockholm 🙂
 • high­lights från kur­sen
 • silos mel­lan soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting
 • oli­ka typer av con­tent; hygi­en, ever­green och episkt
 • det fak­tum att inne­håll som inte kon­su­me­ras och sprids har noll vär­de.
 • att endast 3 % (!) av dina föl­ja­re delar ditt inne­håll.
 • att även kom­mu­ni­ka­tions­proffs har svårt att se skill­nad på con­tent mar­ke­ting, renod­lad reklam och spons­rad reklam/​native adver­ti­sing
 • annons­märk­ning
 • att de lega­la frå­gor­na på platt­for­mar­na är en het pota­tis i USA
 • orim­lig gransk­ning av soci­a­la medi­er-blog­ga­re
 • att vara över­tyd­lig i rekla­men om du är mån om ditt varu­mär­ke
 • moral­pa­nik bland äld­re vad gäl­ler annons­märk­ning
 • att sam­ma spel­reg­ler bor­de gäl­la för alla pub­li­cist­platt­for­mar
 • hur gam­mel­me­dia dri­ver utveck­ling­en inom con­tent
 • en pågåen­de struk­turom­vand­ling i mediebran­schen
 • ris­ken att det blir för myc­ket inne­håll och con­tent shock
 • att du mås­te vara syl­vass i din mål­grupp­sa­na­lys.
 • beho­vet av en twist som gör dig unik
 • pro­ble­met där före­tag ägnar för myc­ket tid att jag nya likes istäl­let för att ta hand om de som redan gil­lar dem
 • mjuk kon­ver­te­ring
 • att han­te­ra gil­la-knap­pen med för­sik­tig­het

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Understand It © Just Matthew (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
neque. venenatis velit, at sit lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest