Skip to content
Foto © J.Öta (CC-BY-SA-2.0)

Sociala medier och rekrytering – twittra dig till ditt nya jobb

Sociala medier och rekrytering är en gästkrönika skriven av Kntnt-bloggens unga röst Johanna Stenmark. 

Johanna Stenmark
28 maj 2014

Rekrytering via nätet har fun­nits i fle­ra år. Bemaningsföretag, plat­san­non­ser, sök­tjäns­ter. Det finns i alla for­mer. Nu spa­nar jag en ny trend bland arbets­sö­kan­de och arbets­gi­va­re. Hetaste rekry­te­rings­for­men just nu? Sociala medi­er! Glöm CV och per­son­ligt brev för en stund – nu är det din digi­ta­la när­va­ro som ger dig job­bet. I det här inläg­get kan du läsa mer om mina spa­ning­ar och aning­ar.

Sociala medier – från inkräktande till jobbtillfälle

Jag bju­der inte på någon nyhet när jag säger att rekry­te­ring har för­flyt­tat sig till en mer digi­tal are­na. Däremot tyc­ker jag mig se en trend. En trend där soci­a­la medi­er spe­lar en allt stör­re roll i rekry­te­rings­pro­ces­sen.

För något år sedan spred sig skräck­sce­na­ri­ot. Företag, che­fer och rekry­te­ra­re som kol­la­de upp din Facebook för att se om du var en lämp­lig kan­di­dat för ett jobb hos dem. Vad kol­la­de de på? Om du hade åsik­ter som stred mot deras. Om du hade utma­nan­de eller pro­vo­ka­ti­va bil­der upp­lag­da. De sades inkräk­ta på ditt pri­vat­liv. Vad spe­la­de det för roll om du har bil­der från en allt för blöt mid­som­mar på din egen Facebooksida? Det påver­kar väl inte din arbetsin­sats på job­bet?

Så gick dis­kus­sio­nen då, för något år sedan, nu är ton­gång­ar­na lite annorlun­da. Idag ser jag fler och fler som använ­der soci­a­la medi­er till att hit­ta var­för du är rätt för ett jobb – istäl­let för var­för du inte är det.

Innovativa sätt att hitta nya kollegor

Ta Göteborgsbyrån Cordovan till exem­pel och deras rekry­te­rings­kam­panj via Twitter. Du läs­te rätt. Via Twitter. Genom hash­ta­gen #cvcor­do­van hop­pas de kun­na rekry­te­ra nya med­ar­be­ta­re – endast med hjälp av Twitter. 140 tec­ken är allt du har på dig för att säl­ja in dig själv. Stor skill­nad från den fle­ra sidor långa CV:n och det per­son­li­ga brev som oftast hör till stan­dard. Det ska sägas ock­så att ansö­kan även gick att mai­la in till byrån, men kra­vet på endast 140 tec­ken kvar­stod.

Resultatet? För tidigt att säga än kanske men kam­pan­jen har i var­je fall fått sprid­ning. På Twitter har kam­pan­jen flö­dat fli­tigt och eta­ble­ra­de bransch-blog­gar har upp­märk­sam­mat den. I ett inlägg på HR Sverige Bloggen inter­vju­as Lina Hultén på Cordovan om deras rekry­te­rings­kam­panj:

Vi på Cordovan söker en per­son som är grymt duk­tig på kom­mu­ni­ka­tion med fokus på PR och soci­a­la medi­er. Det vill säga en effek­tiv skri­bent som med lätt­het for­mu­le­rar både press­re­le­a­ser, blog­gin­lägg och annat inne­håll i digi­ta­la kana­ler. En rekry­te­rings­kam­panj via Twitter föll sig där­för natur­ligt.

Olika plattformar fyller olika funktioner

Det är inte bara rekry­te­ra­re som kan dra nyt­ta av soci­a­la medi­er. Även du som vill bli rekry­te­rad kan ta hjälp av de oli­ka soci­a­la platt­for­mar­na. LinkedIn, som är en platt­form upp­byggd kring ditt arbets­liv, är för många ett givet alter­na­tiv. Personligen anser jag att LinkedIn har myc­ket att lära av and­ra vad gäl­ler använ­dar­vän­lig­het och funk­tio­na­li­tet. Trots det är det fort­fa­ran­de ett vär­de­fullt verk­tyg för dig som är arbets­sö­kan­de, såväl som för dig som rekry­te­rar.

Andra soci­a­la medi­er såsom Twitter och Facebook har inte sam­ma cen­tre­ring kring ditt arbets­liv men är icke desto mind­re använd­ba­ra. Ta Instagram till exem­pel. Om jag vill spri­da min kom­pe­tens inom mode, foto­gra­fi, häl­sa eller ja, egent­li­gen vil­ken kom­pe­tens jag nu än besit­ter – säger inte en bild mer än tusen ord?

#vågachansa

Eller ta Twitter. Twitter fun­ge­rar som en inter­ak­tiv anslags­tav­la. Där kan du synas, där kan du kom­ma till tals. Både för dig som söker arbe­te och för dig som söker arbe­ta­re – här är chan­sen att synas! Hashtagar som #nytt­jobb till exem­pel sprids snabbt i flö­det och används och ses av många. Som Cordovan uttryc­ker det i ett tweet angå­en­de deras kam­panj: ”själv­klart är det lite av en chans­ning […]”. Men är det inte en chans­ning värd att ta?

Du kan nätverka eller så kan du nät-verka

Ordet nät­ver­ka kom­mer gång på gång upp. När det då kom­mer till att nät­ver­ka – är inte ditt soci­a­la nät­verk en resurs att utnytt­ja? Det tyc­ker jag. För mig har mitt nät­verk fle­ra gång­er fun­ge­rat som en länk mel­lan mig och mitt yrkes­liv. Exempelvis när jag för drygt ett år sedan var i behov av en prak­tik­plats för min utbild­ning i media- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap. Jag hör till dem som all­tid fått höra att för att få ett jobb mås­te du ha ett CV och ett per­son­ligt brev. Efter att ha mai­lat mig gul och blå med CV:n bestäm­de jag mig för att pro­va något för mig nytt. Att bara kas­ta mig ut och visa upp mig.

Vad gjor­de jag? Jo, jag twee­ta­de. Jag twee­ta­de att jag sök­te en prak­tik­plats, gär­na i Umeå, inom media och kom­mu­ni­ka­tion under vår­ter­mi­nen 2013. Vad hän­de? Jo, någon såg mig. Vips fick jag ett erbju­dan­de att gå som kom­mu­ni­ka­tör­sprak­ti­kant på Röda Korset i Umeå och vips så hade jag en av de mest läro­ri­ka vårar­na i mitt liv. Tack vare Twitter! Eller egent­li­gen, tack vare att jag ver­ka­de på nätet. Jag chan­sa­de, och det gav utdel­ning. Plötsligt hän­der det som Triss skul­le ha sagt det.

Genom att vara aktiv på nätet kan du inte bara hit­ta jobb att söka utan även göra din ansö­kan sedd. Det hand­lar om att sät­ta avtryck. Vilket Cordovans rekry­te­rings­kam­panj är ett starkt bevis på – där hade du 140 tec­ken på dig att göra ett avtryck. Ett intryck.

Utveckling, utveckling, spridning

Vad blir då näs­ta steg för soci­a­la medie-rekry­te­ring­en? Snapchat med che­fen? Vem vet! Vi har blog­gat oss till jobb, twee­tat oss till jobb, instagram­mat oss till jobb – men vad blir näs­ta grej? Kommer vi se mer av Cordovans 140-tec­kens-modell? Det tror jag. Kommer vi att få se fler kre­a­ti­va, annorlun­da och nytän­kan­de rekry­te­rings­kam­pan­jer? Garanterat säger jag! För alla som job­bar med HR, rekry­te­ring eller söker ett jobb kan jag rekom­men­de­ra att stan­na på nätet och nät-ver­ka! Din sprid­ning är ditt nya visit­kort och dina soci­a­la medi­er ditt nya CV. Vänd din när­va­ro på nätet till någon­ting posi­tivt – glöm tiden då che­fen spa­na­de efter din odug­lig­het och änt­ra tiden då hon spa­nar efter din kom­pe­tens!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
mi, consectetur leo. Sed ut tempus odio

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest