Foto © J.Öta (CC-BY-SA-2.0)

Sociala medier och rekrytering – twittra dig till ditt nya jobb

Sociala medier och rekrytering är en gästkrönika skriven av Kntnt-bloggens unga röst Johanna Stenmark. 

Johanna Stenmark
28 maj 2014

Rekrytering via nätet har fun­nits i fle­ra år. Bemaningsföretag, plat­san­non­ser, sök­tjäns­ter. Det finns i alla for­mer. Nu spa­nar jag en ny trend bland arbets­sö­kan­de och arbets­gi­va­re. Hetaste rekry­te­rings­for­men just nu? Sociala medi­er! Glöm CV och per­son­ligt brev för en stund – nu är det din digi­ta­la när­va­ro som ger dig job­bet. I det här inläg­get kan du läsa mer om mina spa­ning­ar och aning­ar.

Sociala medier – från inkräktande till jobbtillfälle

Jag bju­der inte på någon nyhet när jag säger att rekry­te­ring har för­flyt­tat sig till en mer digi­tal are­na. Däremot tyc­ker jag mig se en trend. En trend där soci­a­la medi­er spe­lar en allt stör­re roll i rekry­te­rings­pro­ces­sen.

För något år sedan spred sig skräck­sce­na­ri­ot. Företag, che­fer och rekry­te­ra­re som kol­la­de upp din Facebook för att se om du var en lämp­lig kan­di­dat för ett jobb hos dem. Vad kol­la­de de på? Om du hade åsik­ter som stred mot deras. Om du hade utma­nan­de eller pro­vo­ka­ti­va bil­der upp­lag­da. De sades inkräk­ta på ditt pri­vat­liv. Vad spe­la­de det för roll om du har bil­der från en allt för blöt mid­som­mar på din egen Facebooksida? Det påver­kar väl inte din arbetsin­sats på job­bet?

Så gick dis­kus­sio­nen då, för något år sedan, nu är ton­gång­ar­na lite annorlun­da. Idag ser jag fler och fler som använ­der soci­a­la medi­er till att hit­ta var­för du är rätt för ett jobb – istäl­let för var­för du inte är det.

Innovativa sätt att hitta nya kollegor

Ta Göteborgsbyrån Cordovan till exem­pel och deras rekry­te­rings­kam­panj via Twitter. Du läs­te rätt. Via Twitter. Genom hash­ta­gen #cvcor­do­van hop­pas de kun­na rekry­te­ra nya med­ar­be­ta­re – endast med hjälp av Twitter. 140 tec­ken är allt du har på dig för att säl­ja in dig själv. Stor skill­nad från den fle­ra sidor långa CV:n och det per­son­li­ga brev som oftast hör till stan­dard. Det ska sägas ock­så att ansö­kan även gick att mai­la in till byrån, men kra­vet på endast 140 tec­ken kvar­stod.

Resultatet? För tidigt att säga än kanske men kam­pan­jen har i var­je fall fått sprid­ning. På Twitter har kam­pan­jen flö­dat fli­tigt och eta­ble­ra­de bransch-blog­gar har upp­märk­sam­mat den. I ett inlägg på HR Sverige Bloggen inter­vju­as Lina Hultén på Cordovan om deras rekry­te­rings­kam­panj:

Vi på Cordovan söker en per­son som är grymt duk­tig på kom­mu­ni­ka­tion med fokus på PR och soci­a­la medi­er. Det vill säga en effek­tiv skri­bent som med lätt­het for­mu­le­rar både press­re­le­a­ser, blog­gin­lägg och annat inne­håll i digi­ta­la kana­ler. En rekry­te­rings­kam­panj via Twitter föll sig där­för natur­ligt.

Olika plattformar fyller olika funktioner

Det är inte bara rekry­te­ra­re som kan dra nyt­ta av soci­a­la medi­er. Även du som vill bli rekry­te­rad kan ta hjälp av de oli­ka soci­a­la platt­for­mar­na. LinkedIn, som är en platt­form upp­byggd kring ditt arbets­liv, är för många ett givet alter­na­tiv. Personligen anser jag att LinkedIn har myc­ket att lära av and­ra vad gäl­ler använ­dar­vän­lig­het och funk­tio­na­li­tet. Trots det är det fort­fa­ran­de ett vär­de­fullt verk­tyg för dig som är arbets­sö­kan­de, såväl som för dig som rekry­te­rar.

Andra soci­a­la medi­er såsom Twitter och Facebook har inte sam­ma cen­tre­ring kring ditt arbets­liv men är icke desto mind­re använd­ba­ra. Ta Instagram till exem­pel. Om jag vill spri­da min kom­pe­tens inom mode, foto­gra­fi, häl­sa eller ja, egent­li­gen vil­ken kom­pe­tens jag nu än besit­ter – säger inte en bild mer än tusen ord?

#vågachansa

Eller ta Twitter. Twitter fun­ge­rar som en inter­ak­tiv anslags­tav­la. Där kan du synas, där kan du kom­ma till tals. Både för dig som söker arbe­te och för dig som söker arbe­ta­re – här är chan­sen att synas! Hashtagar som #nytt­jobb till exem­pel sprids snabbt i flö­det och används och ses av många. Som Cordovan uttryc­ker det i ett tweet angå­en­de deras kam­panj: ”själv­klart är det lite av en chans­ning […]”. Men är det inte en chans­ning värd att ta?

Du kan nätverka eller så kan du nät-verka

Ordet nät­ver­ka kom­mer gång på gång upp. När det då kom­mer till att nät­ver­ka – är inte ditt soci­a­la nät­verk en resurs att utnytt­ja? Det tyc­ker jag. För mig har mitt nät­verk fle­ra gång­er fun­ge­rat som en länk mel­lan mig och mitt yrkes­liv. Exempelvis när jag för drygt ett år sedan var i behov av en prak­tik­plats för min utbild­ning i media- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap. Jag hör till dem som all­tid fått höra att för att få ett jobb mås­te du ha ett CV och ett per­son­ligt brev. Efter att ha mai­lat mig gul och blå med CV:n bestäm­de jag mig för att pro­va något för mig nytt. Att bara kas­ta mig ut och visa upp mig.

Vad gjor­de jag? Jo, jag twee­ta­de. Jag twee­ta­de att jag sök­te en prak­tik­plats, gär­na i Umeå, inom media och kom­mu­ni­ka­tion under vår­ter­mi­nen 2013. Vad hän­de? Jo, någon såg mig. Vips fick jag ett erbju­dan­de att gå som kom­mu­ni­ka­tör­sprak­ti­kant på Röda Korset i Umeå och vips så hade jag en av de mest läro­ri­ka vårar­na i mitt liv. Tack vare Twitter! Eller egent­li­gen, tack vare att jag ver­ka­de på nätet. Jag chan­sa­de, och det gav utdel­ning. Plötsligt hän­der det som Triss skul­le ha sagt det.

Genom att vara aktiv på nätet kan du inte bara hit­ta jobb att söka utan även göra din ansö­kan sedd. Det hand­lar om att sät­ta avtryck. Vilket Cordovans rekry­te­rings­kam­panj är ett starkt bevis på – där hade du 140 tec­ken på dig att göra ett avtryck. Ett intryck.

Utveckling, utveckling, spridning

Vad blir då näs­ta steg för soci­a­la medie-rekry­te­ring­en? Snapchat med che­fen? Vem vet! Vi har blog­gat oss till jobb, twee­tat oss till jobb, instagram­mat oss till jobb – men vad blir näs­ta grej? Kommer vi se mer av Cordovans 140-tec­kens-modell? Det tror jag. Kommer vi att få se fler kre­a­ti­va, annorlun­da och nytän­kan­de rekry­te­rings­kam­pan­jer? Garanterat säger jag! För alla som job­bar med HR, rekry­te­ring eller söker ett jobb kan jag rekom­men­de­ra att stan­na på nätet och nät-ver­ka! Din sprid­ning är ditt nya visit­kort och dina soci­a­la medi­er ditt nya CV. Vänd din när­va­ro på nätet till någon­ting posi­tivt – glöm tiden då che­fen spa­na­de efter din odug­lig­het och änt­ra tiden då hon spa­nar efter din kom­pe­tens!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mi, accumsan quis, libero. sit dapibus at ut id

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest