Foto © J.Öta (CC-BY-SA-2.0)

Sociala medier och rekrytering – twittra dig till ditt nya jobb

Sociala medier och rekrytering är en gästkrönika skriven av Kntnt-bloggens unga röst Johanna Stenmark. 

Johanna Stenmark
28 maj 2014

Rekrytering via nätet har fun­nits i fle­ra år. Bemaningsföretag, plat­san­non­ser, sök­tjäns­ter. Det finns i alla for­mer. Nu spa­nar jag en ny trend bland arbets­sö­kan­de och arbets­gi­va­re. Hetaste rekry­te­rings­for­men just nu? Sociala medi­er! Glöm CV och per­son­ligt brev för en stund – nu är det din digi­ta­la när­va­ro som ger dig job­bet. I det här inläg­get kan du läsa mer om mina spa­ning­ar och aningar.

Sociala medier – från inkräktande till jobbtillfälle

Jag bju­der inte på någon nyhet när jag säger att rekry­te­ring har för­flyt­tat sig till en mer digi­tal are­na. Däremot tyc­ker jag mig se en trend. En trend där soci­a­la medi­er spe­lar en allt stör­re roll i rekryteringsprocessen.

För något år sedan spred sig skräck­sce­na­ri­ot. Företag, che­fer och rekry­te­ra­re som kol­la­de upp din Facebook för att se om du var en lämp­lig kan­di­dat för ett jobb hos dem. Vad kol­la­de de på? Om du hade åsik­ter som stred mot deras. Om du hade utma­nan­de eller pro­vo­ka­ti­va bil­der upp­lag­da. De sades inkräk­ta på ditt pri­vat­liv. Vad spe­la­de det för roll om du har bil­der från en allt för blöt mid­som­mar på din egen Facebooksida? Det påver­kar väl inte din arbetsin­sats på jobbet?

Så gick dis­kus­sio­nen då, för något år sedan, nu är ton­gång­ar­na lite annorlun­da. Idag ser jag fler och fler som använ­der soci­a­la medi­er till att hit­ta var­för du är rätt för ett jobb – istäl­let för var­för du inte är det.

Innovativa sätt att hitta nya kollegor

Ta Göteborgsbyrån Cordovan till exem­pel och deras rekry­te­rings­kam­panj via Twitter. Du läs­te rätt. Via Twitter. Genom hash­ta­gen #cvcor­do­van hop­pas de kun­na rekry­te­ra nya med­ar­be­ta­re – endast med hjälp av Twitter. 140 tec­ken är allt du har på dig för att säl­ja in dig själv. Stor skill­nad från den fle­ra sidor långa CV:n och det per­son­li­ga brev som oftast hör till stan­dard. Det ska sägas ock­så att ansö­kan även gick att mai­la in till byrån, men kra­vet på endast 140 tec­ken kvarstod.

Resultatet? För tidigt att säga än kanske men kam­pan­jen har i var­je fall fått sprid­ning. På Twitter har kam­pan­jen flö­dat fli­tigt och eta­ble­ra­de bransch-blog­gar har upp­märk­sam­mat den. I ett inlägg på HR Sverige Bloggen inter­vju­as Lina Hultén på Cordovan om deras rekryteringskampanj:

Vi på Cordovan söker en per­son som är grymt duk­tig på kom­mu­ni­ka­tion med fokus på PR och soci­a­la medi­er. Det vill säga en effek­tiv skri­bent som med lätt­het for­mu­le­rar både press­re­le­a­ser, blog­gin­lägg och annat inne­håll i digi­ta­la kana­ler. En rekry­te­rings­kam­panj via Twitter föll sig där­för naturligt.

Olika plattformar fyller olika funktioner

Det är inte bara rekry­te­ra­re som kan dra nyt­ta av soci­a­la medi­er. Även du som vill bli rekry­te­rad kan ta hjälp av de oli­ka soci­a­la platt­for­mar­na. LinkedIn, som är en platt­form upp­byggd kring ditt arbets­liv, är för många ett givet alter­na­tiv. Personligen anser jag att LinkedIn har myc­ket att lära av and­ra vad gäl­ler använ­dar­vän­lig­het och funk­tio­na­li­tet. Trots det är det fort­fa­ran­de ett vär­de­fullt verk­tyg för dig som är arbets­sö­kan­de, såväl som för dig som rekryterar.

Andra soci­a­la medi­er såsom Twitter och Facebook har inte sam­ma cen­tre­ring kring ditt arbets­liv men är icke desto mind­re använd­ba­ra. Ta Instagram till exem­pel. Om jag vill spri­da min kom­pe­tens inom mode, foto­gra­fi, häl­sa eller ja, egent­li­gen vil­ken kom­pe­tens jag nu än besit­ter – säger inte en bild mer än tusen ord?

#vågachansa

Eller ta Twitter. Twitter fun­ge­rar som en inter­ak­tiv anslags­tav­la. Där kan du synas, där kan du kom­ma till tals. Både för dig som söker arbe­te och för dig som söker arbe­ta­re – här är chan­sen att synas! Hashtagar som #nytt­jobb till exem­pel sprids snabbt i flö­det och används och ses av många. Som Cordovan uttryc­ker det i ett tweet angå­en­de deras kam­panj: ”själv­klart är det lite av en chans­ning […]”. Men är det inte en chans­ning värd att ta?

Du kan nätverka eller så kan du nät-verka

Ordet nät­ver­ka kom­mer gång på gång upp. När det då kom­mer till att nät­ver­ka – är inte ditt soci­a­la nät­verk en resurs att utnytt­ja? Det tyc­ker jag. För mig har mitt nät­verk fle­ra gång­er fun­ge­rat som en länk mel­lan mig och mitt yrkes­liv. Exempelvis när jag för drygt ett år sedan var i behov av en prak­tik­plats för min utbild­ning i media- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap. Jag hör till dem som all­tid fått höra att för att få ett jobb mås­te du ha ett CV och ett per­son­ligt brev. Efter att ha mai­lat mig gul och blå med CV:n bestäm­de jag mig för att pro­va något för mig nytt. Att bara kas­ta mig ut och visa upp mig.

Vad gjor­de jag? Jo, jag twee­ta­de. Jag twee­ta­de att jag sök­te en prak­tik­plats, gär­na i Umeå, inom media och kom­mu­ni­ka­tion under vår­ter­mi­nen 2013. Vad hän­de? Jo, någon såg mig. Vips fick jag ett erbju­dan­de att gå som kom­mu­ni­ka­tör­sprak­ti­kant på Röda Korset i Umeå och vips så hade jag en av de mest läro­ri­ka vårar­na i mitt liv. Tack vare Twitter! Eller egent­li­gen, tack vare att jag ver­ka­de på nätet. Jag chan­sa­de, och det gav utdel­ning. Plötsligt hän­der det som Triss skul­le ha sagt det.

Genom att vara aktiv på nätet kan du inte bara hit­ta jobb att söka utan även göra din ansö­kan sedd. Det hand­lar om att sät­ta avtryck. Vilket Cordovans rekry­te­rings­kam­panj är ett starkt bevis på – där hade du 140 tec­ken på dig att göra ett avtryck. Ett intryck.

Utveckling, utveckling, spridning

Vad blir då näs­ta steg för soci­a­la medie-rekry­te­ring­en? Snapchat med che­fen? Vem vet! Vi har blog­gat oss till jobb, twee­tat oss till jobb, instagram­mat oss till jobb – men vad blir näs­ta grej? Kommer vi se mer av Cordovans 140-tec­kens-modell? Det tror jag. Kommer vi att få se fler kre­a­ti­va, annorlun­da och nytän­kan­de rekry­te­rings­kam­pan­jer? Garanterat säger jag! För alla som job­bar med HR, rekry­te­ring eller söker ett jobb kan jag rekom­men­de­ra att stan­na på nätet och nät-ver­ka! Din sprid­ning är ditt nya visit­kort och dina soci­a­la medi­er ditt nya CV. Vänd din när­va­ro på nätet till någon­ting posi­tivt – glöm tiden då che­fen spa­na­de efter din odug­lig­het och änt­ra tiden då hon spa­nar efter din kompetens!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »