SOS Barnbyars bilaga i Metro är exempel på advertorial.

SOS Barnbyar – exempel på redaktionell marknadskommunikation

Metro av idag (15 maj 2013) innehöll en tidning i tidningen. Det var SOS Barnbyar som bifogade Världens största familj – ett bra exempel på redaktionell marknadskommunikation.

Thomas Barregren
15 maj 2013

Metro av idag (15 maj 2013) inne­höll en tid­ning i tid­ning­en. Det var SOS Barnbyar som bifo­ga­de Världens störs­ta familj – ett bra exem­pel på redak­tio­nell marknadskommunikation.

Advertorials är en form av redaktionell marknadskommunikation

SOS Barnbyars bila­ga i Metro var ett bra exem­pel på redak­tio­nell mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Tidningen inne­hål­ler fle­ra redak­tio­nel­la artik­lar som är av all­mänt intres­se för mål­grup­pen. Inget påträng­an­de bud­skap – bara intres­se­väc­kan­de artik­lar, bland and­ra ett repor­tage om över­giv­na späd­barn på ett sjuk­hus i Kosovo och en inter­vju med en barn­by­mam­ma. Tidningen är kom­plett med fak­taru­tor, leda­re, ”fem på stan” och van­li­ga annon­ser. Allt proff­sigt pake­te­rat som en rik­tig nyhetstidning.

Just den­na kanal för redak­tio­nell mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion kal­las redak­tio­nell annons eller adver­to­ri­als – mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion skri­vet av jour­na­lis­ter och pake­te­rat som arti­kel eller redak­tio­nell pro­dukt. När adver­to­ri­als används i tid­ning­ars onli­ne-utgå­va kal­las det nati­ve adver­ti­sing. The Guardian skrev i april en intres­sant arti­kel om det­ta.

Advertorials är inte nytt – men omdiskuterat

Advertorials är inte nytt. Ordet i sig är känt sedan 1946 – men feno­me­net har säkert fun­nits långt före det. Ett tidigt exem­pel på en redak­tio­nell annons åter­fanns i New York Times den 15 novem­ber 1949. Annonsen, som är utfor­mad som en arti­kel med rubri­ken ”Last Days of F.D.R.”, gjor­de reklam för decem­ber­num­ret av maga­si­net McCall’s.

Advertorials är en form av tex­tre­klam. Textreklam i all­män­het är ifrå­ga­satt. Det fram­går inte minst av Wikipedias beskriv­ning av ter­men. Ett exem­pel på nylig kri­tik i frå­gan kom­mer från Svenska Jornalistförbundet som i Resumé såga­de Aftonbladets nati­ve adver­ti­sing for­mat.

Bättre med content marketing i egna kanaler

Advertorials och nati­ve adver­ti­sing är allt­så kana­ler för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Rätt använt, som SOS Barnbyar har gjort, tror jag det är utmärk­ta kana­ler. Men det lig­ger i sakens natur att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion genom des­sa kana­ler blir kam­pan­jer. Det finns undan­tag. Ett exem­pel är Västtrafiks Pling som finns i var­je num­mer av Metro.

Jag anser att redak­tio­nell mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion mås­te bedri­vas lång­sik­tigt och sys­te­ma­tiskt. Då blir det för de all­ra fles­ta syf­ten för dyrt att köpa plats i tid­ning­ars onli­ne- och pap­pers­ut­gå­vor. Därför mås­te en orga­ni­sa­tion eller ett före­tag sat­sa på con­tent mar­ke­ting – redak­tio­nell mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i egna kanaler.

Jag vill i sam­man­hang­et pas­sa på och näm­na Resumés arti­kel från igår: Content mar­ke­ting på stark fram­marsch. Läser man den, eller för den delen tar del av Swedish Content Agencies webb­plats, så får man intryc­ket att kund- och med­lems­tid­ning­ar är den alle­na salig­gö­ran­de kana­len. Så är det natur­ligt­vis inte. En väl­skri­ven blogg, en egen YouTube-kanal eller var­för inte en Facebook-sida, är både bil­li­ga­re och effek­ti­va­re kana­ler. Egen tid­ning är ett utmärkt kom­ple­ment till des­sa kanaler.

Men tve­ka för all del inte att anli­ta Swedish Contents med­lem­mar för att pro­du­ce­ra åtminsto­ne en del av inne­hål­let. Content mar­ke­ting hand­lar ju till syven­de och sist om hög­kva­li­ta­tivt inne­håll av all­mänt intres­se för mål­grup­pen – pre­cis sådant som inne­hållsle­ve­ran­tö­rer är bra på.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »