Spaningar 2017 med The Social Media Professor

Vad behöver du som marknadsförare verkligen bry dig om och vad kan du med stor sannolikhet strunta i under året som kommer? Lyssna på 2017 års framtidsspaning i Kntnt Radio som gästas av The Social Media Professor Niklas Myhr.

Pia Tegborg
12 januari 2017

Vad vän­tar dig som mark­nads­fö­ra­re bakom krö­net? Fortsatt fokus på mobi­len, nya grepp från Google, vir­tu­al och aug­men­ted rea­li­ty och en ökad per­so­na­li­se­ring  – för att näm­na någ­ra saker. Men vad behö­ver du verk­li­gen bry dig om, och vad kan du med stor san­no­lik­het strun­ta i under det kom­man­de året?

Även i år får Thomas och jag säll­skap av The Social Media Professor Niklas Myhr i vår fram­tids­spa­ning. Tillsammans bju­der vi på snab­ba spa­ning­ar, för­dju­pa­de insik­ter och våra för­hopp­ning­ar inför 2017. Paketerat för dig som lik­som oss brin­ner för mark­nads­fö­ring och digi­tal kom­mu­ni­ka­tion. Lyssna på årets förs­ta avsnitt av Kntnt Radio!

[kntnt_​radio 81]

Innehållet är 73 minu­ter långt och vi pra­tar om:

 • Ännu ett ”year of the mobile”
 • Fejk news och filterbubblor
 • Internet of things 2017
 • Virtual och aug­men­ted rea­li­ty under året som kommer
 • 85% rör­ligt mate­ri­al onli­ne år 2020
 • Influence mar­ke­ting – den digi­ta­la sfä­rens word of mouth
 • Gig-eco­nomy inom mark­nads­fö­ring­en ser fort­satt tillväxt
 • Så (för)blir du rele­vant på arbetsmarknaden
 • Hög tid att ta Facebook-vide­os på allvar
 • Plattformar och poten­ti­a­len i live streaming
 • Jaga inte trans­ak­tio­ner utan vår­da befint­li­ga kunder
 • CSR och håll­bar­hets­tänk i con­tent marketing
 • ”Mobile first” får en dju­pa­re innebörd
 • Majoriteten av inter­net­tra­fi­ken kom­mer via mobiltelefonen
 • Google straf­far mobi­lo­vän­li­ga saj­ter med start den 10 januari
 • Ett mobilt index ersät­ter dagens desktopbaserade
 • ”Dolda nät­verk” står för 70% av con­tent vi tar del av
 • Chat-botar­na fix­ar inte relationen
 • Se till att visa ditt varu­mär­kes personlighet
 • E‑post är den snab­bast väx­an­de marknadsföringskanalen
 • Konvertera all­tid till en e‑postlista och seg­men­te­ra den väl
 • Big data är läs­kigt men ska­par sam­ti­digt vär­de­ful­la tjäns­ter för mottagaren
 • Utveckla digi­ta­la lös­ning­ar för män­ni­skan och inte tvärtom
 • Bryt ramar­na och våga mer för en roli­ga­re marknadsföring
 • Definiera dina influ­encers och vår­da dem väl
 • Varumärken behö­ver bli mer mänskliga
 • 2,2 mil­jo­ner av alla svens­kar i åldern 16–80 år lyss­nar på podcast var­je månad
 • Poddcasten nu stör­re än twit­ter och LinkedIn
 • Alltför många byrå­er och före­tag gör ”one-and-done” content
 • Contentpyramiden ger rejäl valu­ta för inve­ste­ring­en i innehåll
 • Kanske ser vi fler exe­kve­ra­de con­tent mar­ke­ting stra­te­gi­er under 2017
 • Gör inte inne­håll för inne­hål­lets skull eller soci­a­la medi­er för soci­a­la medi­ers skull
 • En from för­hopp­ning om ett sun­da­re liv som marknadsförare
 • Du behö­ver inte hänga med på allt!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: When He’s Away © Finn Anderson (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »