Spaningar 2017 med The Social Media Professor

Vad behöver du som marknadsförare verkligen bry dig om och vad kan du med stor sannolikhet strunta i under året som kommer? Lyssna på 2017 års framtidsspaning i Kntnt Radio som gästas av The Social Media Professor Niklas Myhr.

Pia Tegborg
12 januari 2017

Vad vän­tar dig som mark­nads­fö­ra­re bakom krö­net? Fortsatt fokus på mobi­len, nya grepp från Google, vir­tu­al och aug­men­ted rea­li­ty och en ökad per­so­na­li­se­ring  – för att näm­na någ­ra saker. Men vad behö­ver du verk­li­gen bry dig om, och vad kan du med stor san­no­lik­het strun­ta i under det kom­man­de året?

Även i år får Thomas och jag säll­skap av The Social Media Professor Niklas Myhr i vår fram­tids­spa­ning. Tillsammans bju­der vi på snab­ba spa­ning­ar, för­dju­pa­de insik­ter och våra för­hopp­ning­ar inför 2017. Paketerat för dig som lik­som oss brin­ner för mark­nads­fö­ring och digi­tal kom­mu­ni­ka­tion. Lyssna på årets förs­ta avsnitt av Kntnt Radio!

Innehållet är 73 minu­ter långt och vi pra­tar om:

 • Ännu ett ”year of the mobi­le”
 • Fejk news och fil­ter­bubb­lor
 • Internet of things 2017
 • Virtual och aug­men­ted rea­li­ty under året som kom­mer
 • 85% rör­ligt mate­ri­al onli­ne år 2020
 • Influence mar­ke­ting – den digi­ta­la sfä­rens word of mouth
 • Gig-eco­nomy inom mark­nads­fö­ring­en ser fort­satt till­växt
 • Så (för)blir du rele­vant på arbets­mark­na­den
 • Hög tid att ta Facebook-vide­os på all­var
 • Plattformar och poten­ti­a­len i live strea­ming
 • Jaga inte trans­ak­tio­ner utan vår­da befint­li­ga kun­der
 • CSR och håll­bar­hets­tänk i con­tent mar­ke­ting
 • ”Mobile first” får en dju­pa­re inne­börd
 • Majoriteten av inter­net­tra­fi­ken kom­mer via mobil­te­le­fo­nen
 • Google straf­far mobi­lo­vän­li­ga saj­ter med start den 10 janu­a­ri
 • Ett mobilt index ersät­ter dagens desk­top­ba­se­ra­de
 • ”Dolda nät­verk” står för 70% av con­tent vi tar del av
 • Chat-botar­na fix­ar inte rela­tio­nen
 • Se till att visa ditt varu­mär­kes per­son­lig­het
 • E‑post är den snab­bast väx­an­de mark­nads­fö­rings­ka­na­len
 • Konvertera all­tid till en e‑postlista och seg­men­te­ra den väl
 • Big data är läs­kigt men ska­par sam­ti­digt vär­de­ful­la tjäns­ter för mot­ta­ga­ren
 • Utveckla digi­ta­la lös­ning­ar för män­ni­skan och inte tvärtom
 • Bryt ramar­na och våga mer för en roli­ga­re mark­nads­fö­ring
 • Definiera dina influ­encers och vår­da dem väl
 • Varumärken behö­ver bli mer mänsk­li­ga
 • 2,2 mil­jo­ner av alla svens­kar i åldern 16–80 år lyss­nar på podcast var­je månad
 • Poddcasten nu stör­re än twit­ter och LinkedIn
 • Alltför många byrå­er och före­tag gör ”one-and-done” con­tent
 • Contentpyramiden ger rejäl valu­ta för inve­ste­ring­en i inne­håll
 • Kanske ser vi fler exe­kve­ra­de con­tent mar­ke­ting stra­te­gi­er under 2017
 • Gör inte inne­håll för inne­hål­lets skull eller soci­a­la medi­er för soci­a­la medi­ers skull
 • En from för­hopp­ning om ett sun­da­re liv som mark­nads­fö­ra­re
 • Du behö­ver inte hänga med på allt!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: When He’s Away © Finn Anderson (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Lorem ut commodo id amet, efficitur. eleifend risus mi, eget

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest