Spel i marknadsföring – intervju med Joakim Eklund

Hör Joakim Eklund förklara vad gamification egentligen är, hur du kan använda det i din marknadsföring och hur det går till när ett spel blir till.

Pia Tegborg
20 april 2016

Gamification, eller ”spe­li­fi­e­ring”, är stek­hett. Sedan begrep­pet myn­ta­des 2008 har använd­ning­en av spel­ba­se­rad meka­nik, este­tik och spel­tän­kan­de i mark­nads­fö­ring­en tagit rejäl fart för att idag ha ett mark­nads­vär­de på ca 11 mil­jar­der USD. Thomas och jag har talat med Joakim Eklund, seni­or sto­ry­tel­ler på den pris­be­lön­ta gami­fi­ca­tion-byrån Hello There.

[kntnt_​radio 57]

Serious games

En van­lig miss­upp­fatt­ning är att gami­fi­ca­tion bara hand­lar om att ha roligt. Så är det inte även om under­håll­nings­vär­det är en vik­tig bestånds­del. Framförallt hand­lar det om att utnytt­ja meka­nis­mer­na i spe­let för att ska­pa enga­ge­mang, änd­ra bete­en­den, moti­ve­ra till hand­ling eller lösa pro­blem. Och om att låta spe­let lad­da ditt varu­mär­ket med den käns­la du vill kommunicera.

Så fungerar processen

Att ta fram ett spel är ofta både dyrt och kom­pli­ce­rat. Men det behö­ver fak­tiskt inte vara så avan­ce­rat. Ett exem­pel på det är kort­spe­let Drupal the Card Game. Där spe­lar­na lär sig utveck­la modu­ler och byg­ga saj­ter i syf­te att spri­da kun­ska­pen om pub­li­ce­rings­verk­ty­get Drupal.

Lyssna på Joakim i dagens avsnitt av Kntnt Radio så får du veta mer om hur det går till när ett spel blir till.

Och vill du ta del av de exem­pel som Joakim näm­ner i pod­den skall du tit­ta på fil­men från fru­kost­fö­re­läs­ning­en som vi pub­li­ce­rar i vec­kan som kommer.

Bonus

När du har lyss­nat på pod­den och und­rar vad Matrix är…

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Epic Movie © sound­bay (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »