Spetsa din content marketing-distribution med telemarketing

Content marketing är inte bara produktion av innehåll. Minst lika viktig är distributionen. Det är naturligtvis ingen idé att producera innehåll som inte når ut och därför krävs aktiviteter för att din målgrupp skall hitta det. Medan du via sociala medier eller ditt nyhetsbrev når ut brett, inbjuder telemarketing till en personlig och relationsbyggande konversation. Vår gästskribent Sebastian Liljegren skriver om varför du med fördel använder telemarketing som kanal för din content marketing. Läs hans artikel nu!

Sebastian Liljegren
17 oktober 2018

Med en kar­riär inom tele­mar­ke­ting­bran­schen i ryggsäc­ken star­ta­de jag för någ­ra år sedan eget inom digi­tal mark­nads­fö­ring. I egen­skap av fri­lans­skri­bent och blog­ga­re har jag sedan dess arbe­tat en hel del med con­tent mar­ke­ting (inne­hålls­mark­nads­fö­ring) som marknadsföringsmetod.

Telemarketing och inne­hålls­mark­nads­fö­ring är på många sätt som dag och natt; två vitt skil­da meto­der och till­vä­ga­gångs­sätt. Medan con­tent mar­ke­ting repre­sen­te­rar den moder­na, digi­ta­la mark­nads­fö­ring­en, asso­ci­e­rar många (där­ibland jag själv) mark­nads­fö­ring via tele­fon med en svun­nen tid. Men är så verk­li­gen fal­let, eller kan de bäg­ge mark­nads­fö­rings­me­to­der­na i själ­va ver­ket kom­plet­te­ra varand­ra och använ­das till­sam­mans för att upp­nå en synergieffekt?

Att skapa efterfrågan och generera leads

Content mar­ke­ting är en utmärkt mark­nads­fö­rings­me­tod när det kom­mer till att ska­pa en efter­frå­gan för ett före­tags pro­duk­ter eller tjäns­ter. Resultatet av den­na mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­tet är att före­ta­gets mål­grupp blir mer benäg­na att köpa de tjäns­ter eller pro­duk­ter som före­ta­get i frå­ga tillhandahåller.

Innehållsmarknadsföring kan även vara ett effek­tivt verk­tyg för att gene­re­ra leads. Leadsgenerering sker ofta i utbyte mot inne­håll, i syf­te att byg­ga upp en data­bas med leads som kan föl­jas upp via tele­mar­ke­ting eller e‑postutskick. Resultatet av den­na mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­tet är att nya kon­tak­ter till­gäng­lig­görs för mark­nads­fö­ring eller försäljning.

Att ska­pa en efter­frå­gan och att gene­re­ra leads är natur­ligt­vis vik­tigt för ett före­tags mark­nads­fö­ring, och de båda akti­vi­te­ter­na kan med för­del samverka.Varje enskild inter­ak­tion som du vill att en indi­vid ska ha med ditt con­tent behö­ver foku­se­ra på att anting­en gene­re­ra ett lead eller att ska­pa en efter­frå­gan hos den­ne. För att kom­bi­ne­ra des­sa akti­vi­te­ter behö­ver de två sor­ter­nas inter­ak­tio­ner vävas sam­man över tid — du bör inte för­sö­ka åstad­kom­ma bäg­ge des­sa effek­ter genom en enda interaktion.

Telemarketing personlig och relationsbyggande

Det är här tele­fo­nen som mark­nads­fö­rings­red­skap kom­mer in i bil­den. Telemarketing bör näm­li­gen inklu­de­ras i ditt före­tags dis­tri­bu­tions­plan för att effek­tiv sprid­ning av con­tent i fle­ra kana­ler skall uppnås.

Genom att pub­li­ce­ra inne­håll på soci­a­la medi­er eller via ett digi­talt nyhets­brev kan du nå stör­re grup­per av män­ni­skor, medan tele­mar­ke­ting för­ser dig med ett verk­tyg för att ska­pa rela­tio­ner med pro­spekts genom mer per­son­li­ga samtal.

Via tele­mar­ke­ting, e‑postutskick och lik­nan­de mark­nads­fö­rings­ak­ti­vi­te­ter kan du ska­pa en efter­frå­gan hos en mind­re mål­grupp med hjälp av noga utfor­ma­de med­de­lan­den och rele­vant con­tent. För de fles­ta upp­levs dock ett tele­fon­sam­tal som mer per­son­ligt och upp­rik­tigt än ett gene­riskt e‑postutskick.

Kalla samtal och telefonskräck

Det råder dela­de mening­ar kring huruvi­da kal­la sam­tal fort­fa­ran­de är ett gång­bart mark­nads­fö­rings- och för­sälj­nings­verk­tyg. Vissa besluts­fat­ta­re är i prin­cip omöj­li­ga att nå via tele­fon medan and­ra före­drar kal­la sam­tal fram­för e‑postutskick, bland annat bero­en­de på att deras e‑postinkorgar på dag­lig basis full­kom­ligt över­sväm­mas av mejl.

Många med­ar­be­ta­re på före­tag lider dess­utom av tele­fon­skräck och upp­le­ver en mot­vil­ja mot att ringa och göra under­sök­ning­ar, boka möten eller säl­ja produkter/​tjänster via tele­fon. Jag vet av per­son­lig erfa­ren­het att kal­la sam­tal är något av en konst­form och att det krävs tåla­mod och kon­ti­nu­i­tet för att lyc­kas. Det gäl­ler bara att inte ge upp vid mot­gång­ar och att för­sö­ka bli mer bekväm utan­för sin bekvämlighetszon.

Skapa relationer och generera leads

Det är för­vis­so vik­tigt för ett före­tags till­växt att ska­pa en stark när­va­ro onli­ne, men en dis­tri­bu­tions­stra­te­gi som är helt och hål­let nät­ba­se­rad är san­no­likt inte sär­skilt relationsbyggande.

Det är här som tra­di­tio­nel­la mark­nads­fö­rings­ka­na­ler, såsom tele­mar­ke­ting, kan vara vik­ti­ga för att gene­re­ra leads. Anledningarna till att tele­mar­ke­ting bör inklu­de­ras i stra­te­gin för dis­tri­bu­tion av con­tent är flera:

  • Medan con­tent mar­ke­ting är ett pas­sivt sätt att ska­pa enga­ge­mang bland före­ta­gets kun­der, är tele­mar­ke­ting ett pro­ak­tivt sätt att göra detta.
  • Ditt före­tag har stör­re möj­lig­het att för­med­la tro­vär­dig­het och vär­me genom kon­ver­sa­tio­ner mel­lan två människor.
  • Telemarketing gör det möj­ligt att ge och ta emot feed­back ögon­blick­li­gen. Via tele­fon kan du dels besva­ra frå­gor och slå hål på far­hå­gor, och du kan även få vik­tig infor­ma­tion om till exem­pel vil­ket slags con­tent dina poten­ti­el­la kun­der föredrar.

Content behöver skapa engagemang

De fles­ta av oss verk­sam­ma inom digi­tal mark­nads­fö­ring kän­ner till vik­ten av bra inne­håll och arbe­tar enligt devi­sen “con­tent is king”. Det är vik­tigt för före­tag att pro­du­ce­ra kva­li­ta­tivt con­tent och att vid rätt tid­punkt nå ut till rätt per­so­ner med det­ta innehåll.

I dags­lä­get hop­par tyvärr allt­för många före­tag på con­tent mar­ke­ting-tåget och spri­der sitt inne­håll i diver­se kana­ler utan att först fun­de­ra på vil­ket kundseg­ment man vill nå. Och med tan­ke på den enor­ma mängd inne­håll som idag flö­dar på nätet och i soci­a­la medi­er, satt i för­hål­lan­de till det antal gång­er som pre­sum­ti­va kun­der age­rar genom inne­hål­let, blir det tyd­ligt att det inte nöd­vän­digt­vis är mer con­tent som krävs för att ett före­tag i hög­re grad ska kun­na enga­ge­ra sin målgrupp.

Negligera inte distributionen

Många av oss läg­ger allt stör­re fokus på att få vårt inne­håll att synas i sök­mo­to­rer och på soci­a­la platt­for­mar, men vi ten­de­rar att neg­li­ge­ra ett vik­tigt verk­tyg för dis­tri­bu­tio­nen av vårt inne­håll – telemarketing.

Kanalen är för­vis­so fle­ra decen­ni­er gam­mal, men fak­tum är att den har gyn­nats av de tek­nis­ka fram­steg som skett under årens lopp – på så sätt att det idag är möj­ligt att via tele­mar­ke­ting nå mäng­der av pro­spekts på ett effek­tivt sätt.

Telemarketing är dess­utom en mer pro­ak­tiv kanal, trots att man via soci­a­la medi­er har möj­lig­het att nå ut till betyd­ligt fler män­ni­skor. Telemarketing är – enligt mig och näst efter per­son­li­ga möten i sam­band med mäs­sor och lik­nan­de – över­läg­set när det kom­mer till att ska­pa en “mänsk­lig kon­takt”. Som digi­tal mark­nads­fö­ra­re kan du där­för med för­del använ­da dig av styr­kan i tele­mar­ke­ting i din stra­te­gi för dis­tri­bu­tion av con­tent och på så sätt åstad­kom­ma en hög­re avkast­ning på din investering.

Istället för att läg­ga alla resur­ser på icke-pro­ak­ti­va kana­ler, kan du genom att invol­ve­ra tele­mar­ke­ting i din con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi garan­te­ra en ökad inter­ak­tion med din mål­grupp. Antingen genom­för du tele­fo­nin­ter­vju­er­na själv eller så outsour­car du det­ta arbe­te; tele­fo­nin­ter­vju­a­re är ofta skick­li­ga på att sty­ra ett sam­tal på ett sätt som ger upp­drags­gi­vare­nin­te bara leads, utan även input som kan bidra till att för­bätt­ra ska­pan­det av innehåll.

Så kan content marketing och telemarketing kombineras

Ovan har jag redogjort för hur ett före­tag kan dra nyt­ta av att invol­ve­ra tele­mar­ke­ting i sitt con­tent mar­ke­ting-arbe­te. Avslutningsvis delar jag med mig av någ­ra prak­tis­ka exem­pel på hur det kan gå till.

Öka deltagandet i webbseminarier

Det van­li­gas­te sät­tet att bju­da in till webb­se­mi­na­ri­um är genom ett e‑postutskick. Detta fun­ge­rar van­ligt­vis bra, men ibland dyker blott hälf­ten (om ens det) av de per­so­ner som har anmält sig till webb­se­mi­na­ri­et upp.

Vi män­ni­skor tar ofta gans­ka lätt på de anmäl­ning­ar vi gör via nätet eller soci­a­la medi­er, medan vi ten­de­rar att i hög­re utsträck­ning stå fast vid vårt ord om vi munt­li­gen anmä­ler oss till ett eve­ne­mang. Genom att låta pro­fes­sio­nel­la tele­fo­nin­ter­vju­a­re ta hand om inbjud­nings­pro­ces­sen, säker­stäl­ler du att ande­len inbjud­na per­so­ner som del­tar i webb­se­mi­na­ri­et blir hög­re än via e‑postinbjudningar.

Få presumtiva kunder att prenumerera på nytt innehåll

Även om du kanske inte har något nytt eller rele­vant inne­håll att erbju­da dina läsa­re för stun­den, kom­mer du för­hopp­nings­vis att ha det i fram­ti­den. I slu­tet av var­je tele­fon­sam­tal bör där­för kon­tak­ten över­ta­las att pre­nu­me­re­ra på ditt inne­håll. Genom att få till­stånd att i fram­ti­den skic­ka upp­da­te­ring­ar om nytt inne­håll via e‑post, kan du bibe­hål­la kon­tak­ten med din pre­sum­ti­va kund. Det är dess­utom ett krav enligt GDPR-lag­stift­ning­en att man ber om sam­tyc­ke till behand­ling av per­son­upp­gif­ter, så var­för inte se till att få det­ta över­stö­kat vid förs­ta kontakten?!

Driva trafik och vägleda prospekts

Ibland är det erbju­dan­de man till­han­da­hål­ler gans­ka kom­plext och krä­ver viss doku­men­ta­tion för att över­ty­ga pre­sum­ti­va kun­der att köpa pro­duk­ten eller tjänsten.

Via tele­mar­ke­ting kan per­so­ner ur mål­grup­pen gui­das till en rele­vant avdel­ning på före­ta­gets webb­plats, där tele­fo­nin­ter­vju­a­ren – eller du själv – går ige­nom det inne­håll kopp­lat till erbju­dan­det som finns till­gäng­ligt på hem­si­dan, vil­ket leder till att före­ta­gets ställ­ning som en expert på områ­det befästs.

Så ett frö för framtiden

Alla per­so­ner du kom­mer i kon­takt med kom­mer inte vara redo att köpa direkt. Det är där­för vik­tigt att ska­pa leads genom att så ett frö för fram­ti­den. Om du nyli­gen har pub­li­ce­rat nytt inne­håll har du en utmärkt anled­ning att kon­tak­ta pre­sum­ti­va kun­der. Du kan till exem­pel frå­ga om de har sett ditt senas­te blog­gin­lägg, eller om de vill del­ta i näs­ta webbseminarium.

Få ut mesta möjliga av ditt content

När du väl har ska­pat rik­tigt bra inne­håll, bör du natur­ligt­vis få ut mesta möj­li­ga vär­de av det­ta. Om du exem­pel­vis skri­vit ett blog­gin­lägg som berör ett rele­vant ämne och ska­par många inter­ak­tio­ner på soci­a­la medi­er, bör du inte dra dig för att for­ma­te­ra om inne­hål­let och få än mer använd­ning för det. Du kan till exem­pel göra om blog­gin­läg­get till ett vide­oklipp, ett nyhets­brev och en info­gra­fik. Därefter kan du med för­del foku­se­ra på blog­gin­läg­get i din tele­mar­ke­ting­kam­panj och ska­pa kon­ver­sa­tio­ner med poten­ti­el­la kun­der med hjälp av innehållet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »