Storyn – en självklar del av din content marketing

Om storytelling, content marketing och en hel del annat handlar detta avsnitt med Per Torberger, kommunikationskonsult och skribent med content marketing som specialitet. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt radio nu!

Pia Tegborg
23 augusti 2018

Alla män­ni­skor äls­kar histo­ri­er! Det är bara en av många anled­ning­ar att använ­da sto­ry­tel­ling när du kom­mu­ni­ce­rar. Många fler goda skäl får du i det­ta fullspäc­ka­de sam­tal med Per Torberger, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 190]

Om innehållet och varför du ska lyssna

Det var en gång…

Att för­med­la histo­ri­er är knap­past något ny före­te­el­se. Människan har sedan urmin­nes tider utö­vat den­na konst­form. Vår vän och ordets mäs­ta­re Lars Falk, ger i krö­ni­kan Storytelling – någ­ra ord om vik­ten att berät­ta en målan­de beskriv­ning av berättarkonsten.

Hantverket består av värl­dens tre vik­ti­gas­te verk­tyg: ordet, bil­den och for­men (även den musi­ka­lis­ka). När nyc­keln pas­sar talar vi om den talang som åter­finns i top­pen på hant­verksträ­det, bland dess finas­te gre­nar: artis­te­ri­et.

Storytellingens konst är där­för, som all kom­mu­ni­ka­tion oav­sett vi hac­kar mär­ken i sten eller parar ettor med nol­lor i digi­ta­la system, inte en art utan två:

Konsten att hit­ta det som är värt att berät­ta. Och kons­ten att för­med­la det funna.

Att sto­ry­tel­ling sedan länge är popu­lärt inom kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring är inte kons­tigt då det är en väl beprö­vad metod för att nå fram till en mål­grupp. I con­tent mar­ke­ting är det när­mast en självklarhet.

I dagens sam­tal pra­tar vi med ännu en ord­konst­när: Per Torberger. Per är en myc­ket erfa­ren skri­bent och en sann pion­jär inom con­tent mar­ke­ting. Vi pra­tar om kopp­ling­en mel­lan sto­ry­tel­ling och con­tent mar­ke­ting, sto­ry snip­pets och vad ”con­tent” fak­tiskt är. För att bara näm­na en bråk­del av de saker vi tar upp. Att inspel­ning­en har snart två och ett halvt år på nac­ken spe­lar ing­en roll. Det är lika intres­sant idag. Samtalet är unge­fär en tim­me långt men väl värt att lyss­na på – från bör­jan till slut. Gör det!

Detta är en repris av Kntnt Radio avsnitt 54 från den 9 mars 2016.

Länkar

Länkar till diver­se saker som nämns i podden

Länkar till mer inne­håll om sto­ry­tel­ling som du hit­tar på Kntnts webbplats

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Burnin Down the House © Saint Anyway (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »