Storyn – en självklar del av din content marketing

Om storytelling, content marketing och en hel del annat handlar detta avsnitt med Per Torberger, kommunikationskonsult och skribent med content marketing som specialitet. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt radio nu!

Pia Tegborg
23 augusti 2018

Alla män­ni­skor äls­kar histo­ri­er! Det är bara en av många anled­ning­ar att använ­da sto­ry­tel­ling när du kom­mu­ni­ce­rar. Många fler goda skäl får du i det­ta fullspäc­ka­de sam­tal med Per Torberger, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Lyssna nu!

Om innehållet och varför du ska lyssna

Det var en gång…

Att för­med­la histo­ri­er är knap­past något ny före­te­el­se. Människan har sedan urmin­nes tider utö­vat den­na konst­form. Vår vän och ordets mäs­ta­re Lars Falk, ger i krö­ni­kan Storytelling – någ­ra ord om vik­ten att berät­ta en målan­de beskriv­ning av berät­tar­kons­ten.

Hantverket består av värl­dens tre vik­ti­gas­te verk­tyg: ordet, bil­den och for­men (även den musi­ka­lis­ka). När nyc­keln pas­sar talar vi om den talang som åter­finns i top­pen på hant­verksträ­det, bland dess finas­te gre­nar: artis­te­ri­et.

Storytellingens konst är där­för, som all kom­mu­ni­ka­tion oav­sett vi hac­kar mär­ken i sten eller parar ettor med nol­lor i digi­ta­la system, inte en art utan två:

Konsten att hit­ta det som är värt att berät­ta. Och kons­ten att för­med­la det fun­na.

Att sto­ry­tel­ling sedan länge är popu­lärt inom kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring är inte kons­tigt då det är en väl beprö­vad metod för att nå fram till en mål­grupp. I con­tent mar­ke­ting är det när­mast en själv­klar­het.

I dagens sam­tal pra­tar vi med ännu en ord­konst­när: Per Torberger. Per är en myc­ket erfa­ren skri­bent och en sann pion­jär inom con­tent mar­ke­ting. Vi pra­tar om kopp­ling­en mel­lan sto­ry­tel­ling och con­tent mar­ke­ting, sto­ry snip­pets och vad ”con­tent” fak­tiskt är. För att bara näm­na en bråk­del av de saker vi tar upp. Att inspel­ning­en har snart två och ett halvt år på nac­ken spe­lar ing­en roll. Det är lika intres­sant idag. Samtalet är unge­fär en tim­me långt men väl värt att lyss­na på – från bör­jan till slut. Gör det!

Detta är en repris av Kntnt Radio avsnitt 54 från den 9 mars 2016.

Länkar

Länkar till diver­se saker som nämns i pod­den

Länkar till mer inne­håll om sto­ry­tel­ling som du hit­tar på Kntnts webb­plats

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Burnin Down the House © Saint Anyway (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
vulputate, ut dictum venenatis dolor. at

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest