Bild © Kabsik Park (CC BY 2.0)

Strategiskt hålrum – därför misslyckas webbprojekt

Har du upplevt byråer som inte gör som du vill? Eller kunder som inte förstår sitt eget bästa? I så fall känner du nog igen dig i denna berättelse. Före jul träffade jag Anders. Han jobbar i en koncern som består av en handfull företag. De affärsdrivande dotterbolagen har alla ett eget varumärke och egen webbplats. Anders är ansvarig för moderbolagets webbplats. Den vänder sig främst till finansiärer, journalister och andra intresserade. Bolaget har givit en reklambyrå i uppdrag att modernisera webbplatsen. Men det går inte bra. Inte alls. De två parterna förstår inte varandra. Bolaget är från Mars. Byrån är från Venus. Läs Anders berättelse om ett projekt som borde ha varit enkelt men som nu har kört fast. Och läs min analys om varför det ofta blir så. Och vad man kan göra åt det.

Thomas Barregren
15 januari 2014

Före jul träf­fa­de jag Anders. Han job­bar i en kon­cern som består av en hand­full före­tag. De affärs­dri­van­de dot­ter­bo­la­gen har alla ett eget varu­mär­ke och egen webb­plats. Anders är ansva­rig för moder­bo­la­gets webb­plats. Den vän­der sig främst till finan­siä­rer, jour­na­lis­ter och and­ra intres­se­ra­de. Bolaget har givit en reklam­by­rå i upp­drag att moder­ni­se­ra webb­plat­sen. Men det går inte bra. Inte alls. De två par­ter­na för­står inte varand­ra. Bolaget är från Mars. Byrån är från Venus. Läs Anders berät­tel­se om ett pro­jekt som bor­de ha varit enkelt men som nu har kört fast, och mina råd till honom.

Bolaget

I bör­jan av det för­ra sek­let star­ta­de Axel ett före­tag. Det gick bra, och med tiden kun­de han för­vär­va fler före­tag. Det hela väx­te, och blev så små­ning­om ett litet före­tagsim­pe­ri­um, som sys­sel­sät­ter någ­ra hund­ra per­so­ner i en hand­full före­tag. Axels livs­verk har under gene­ra­tio­ner gått i arv inom famil­jen. Det lil­la före­tagsim­pe­ri­et är idag ett tra­di­tion­styngt famil­je­fö­re­tag som med sober ele­gans ver­kar i det tysta.

Det finns många såda­na före­tagsim­pe­ri­um. Och den­na histo­ria är inte unik för just det­ta. Så där­för kal­lar vi före­ta­get bara för Bolaget. Anders är ock­så ett fin­ge­rat namn. Men histo­ri­en är sann.

Webbplatsen

Bolagets webb­plats har sett lika­dan ut sedan mit­ten av 2000-talet. Det märks på design, struk­tur och inne­håll. Allt känns hopp­löst date­rat, även om inne­hål­let är aktu­ellt. Och det är en plå­ga för Anders var­je gång som en sida skall läg­gas till eller uppdateras.

Bolaget har där­för bestämt sig för att byg­ga en ny webb­plats, med modern struk­tur, fräscht utse­en­de och nytt inne­håll. De har vänt sig till en reklam­by­rå, som vi kan kal­la Byrån, för att få hjälp.

Byrån

Byrån är ing­et dåligt val. De har för­vis­so inte vun­nit någ­ra pre­stige­ful­la pri­ser. Men den har pla­ce­rat sig hygg­lig i oli­ka byrå­täv­ling­ar och har ett gott renommé.

Byrån är allt som Bolaget inte är. De är ett ungt, ent­re­pre­nörs­dri­vet, och kokar av kre­a­ti­vi­tet och pas­sion. Och som alla reklam­by­rå­er tyc­ker de om att synas – för sina bransch­kol­le­gor – och då gäl­ler det att utmär­ka sig.

Anders tyc­ker om Byrån – eller rät­ta­re sagt den pro­jekt­le­da­re och arbets­grupp han har träf­fat. De är kun­ni­ga och enga­ge­ra­de. Och de vill myc­ket. Problemet är att de vill för myc­ket som inte Bolaget vill.

Olika viljor

Under de senas­te halv­å­ret har Anders träf­fat dem ett otal gång­er. Varje möte har varit evig­hets­långt. Och var­je gång har Byrån före­sla­git vari­an­ter på sam­ma kon­cept. Et kon­cept som Anders redan förs­ta gång­en sa inte pas­sa­de Bolaget.

Bolaget vill ha en en så kal­lad bro­schyr­webb­plats – en webb­plats där finan­siä­rer, jour­na­lis­ter och and­ra intres­se­ra­de kan hit­ta infor­ma­tion om kon­cer­nen. Inget annat. Ingen blogg. Ingen sto­ry­tel­ling. Och abso­lut ing­et om ägar­fa­mil­jen. Och allt skall vara enkelt för Anders att använda.

Men byrån för­står inte. De vill göra hela webb­plat­sen till en platt­form för sto­ry­tel­ling. De vill berät­ta histo­ri­en om Axel som bygg­de ett före­tagsim­pe­ri­um från ingenting.

Bolaget är från Mars. Byrån är från Venus.

Alla vill göra den bäs­ta tänk­ba­ra webb­plat­sen (får man för­mo­da). Men de har helt oli­ka upp­fatt­ning­ar om vad som är bäst. Och de har väl­digt svårt att för­stå var­för den and­re inte för­står att deras idé är rätt.

”Det är kära i sin idé och kan inte släp­pa den”, säger Anders. Jag för­står. Idén är inte dum – för­ut­satt att Bolaget hade gil­lat den. Men Bolaget är helt klart obe­kväm med idén. Det före­slag­na kon­cep­tet är inte deras stil. De vill ha en sober men inbju­dan­de webb­plats, inte en hipp sajt som berät­tar famil­jens histo­ria. Bolaget är från Mars. Byrån är från Venus. De har helt oli­ka käns­lor, språk och behov.

Det är inte unikt. Det är inte ens ovan­ligt. Så här ser det ofta ut. Du har kanske upp­levt det själv?

Problemet

Problemet är säl­lan vare sig bris­tan­de vil­ja eller kom­pe­tens hos leve­ran­tö­ren. Och det är säl­lan vare sig bris­tan­de öppen­het eller för­änd­rings­vil­ja hos kun­den. Nej, pro­ble­met är som regel något annat. Vad jag kal­lar ett ”stra­te­giskt hålrum”.

Jag har varit IT- och mana­ge­ment-kon­sult i snart två decen­ni­er. Tjusningen med job­bet är att man får lära kän­na så många oli­ka orga­ni­sa­tio­ner, får chans att se hur de arbe­tar, vad som fun­ge­rar och vad som behö­ver för­bätt­ras. Med den erfa­ren­he­ten, inte minst inom ”web con­tent mana­ge­ment”, kan jag säga att prak­tiskt taget alla före­tag har ett stra­te­giskt hål­rum. Men vad är det? Innan jag kan för­kla­ra det behövs lite teori.

Strategi är ett mönster i en följd av beslut

Management fors­ka­ren Henry Mintzberg har myc­ket ele­gant för­kla­rat att stra­te­gi är ett möns­ter i en följd av beslut. Den defi­ni­tio­nen rym­mer både stra­te­gi som en plan som har tänkts ut i för­väg, och som som något som väx­er fram och bil­dar ett beslutsmöns­ter över tid.

Alla orga­ni­sa­tio­ner har stra­te­gi­er. Några är i form av en plan, som kan vara doku­men­te­rad eller inte. Andra är mer en del av före­ta­gets DNA, och för­med­las genom munt­lig tradition.

Strategier bildar en pyramid

Strategierna bil­dar en pyra­mid. I top­pen åter­finns de mest över­gri­pan­de stra­te­gi­er­na. I bot­ten de mest var­dag­li­ga. Däremellan vad jag kal­lar gui­dan­de strategier.

Strategi-pyramid
Strategipyramiden. I top­pen åter­finns över­gri­pan­de stra­te­gi­er. I bot­ten var­dag­li­ga stra­te­gi­er. Däremellan gui­dan­de strategier.

I pyra­mi­dens topp åter­finns över­gri­pan­de stra­te­gi­er. Dessa är ofta i form av pla­ner. De fles­ta är doku­men­te­ra­de. Till exem­pel affärs­plan, mark­nads­plan och kommunikationsplan.

Pyramidens bas utgörs av var­dag­li­ga stra­te­gi­er. Dessa är oftast i form av ruti­ner och reg­ler. En del av des­sa är doku­men­te­ra­de. Till exem­pel per­so­nal­hand­bok. Men det mesta är bara munt­lig tra­di­tion eller tyst kunskap.

Mitten av pyra­mi­den består av gui­dan­de stra­te­gi­er. Dessa bry­ter ned de över­gri­pan­de i mer kon­kre­ta och han­ter­li­ga pla­ner som gui­dar med­ar­be­tar­na i deras dag­li­ga över­vä­gan­de och beslut. De för­bin­der de över­gri­pan­de stra­te­gi­er­na med de var­dag­li­ga. Till exem­pel en inne­hålls­stra­te­gi.

Strategiskt hålrum

Många orga­ni­sa­tio­ner har lagt ned myc­ket enga­ge­mang och möda i att uttryc­ka sin vär­de­grund, beskri­va sitt varu­mär­ke, for­mu­le­ra en vision, beskri­va sitt upp­drag, sät­ta upp mål och för­kla­ra hur de skall nås. Allt det­ta sam­las i doku­ment, som trots för­ut­satts om mot­sat­sen, säl­lan är ”levan­de”, utan sak­ta åld­ras och blir från­sprung­en av verk­lig­he­ten. Men det är inte det­sam­ma som att säga att de sak­nar bety­del­se. Nej, de är vik­ti­ga som påmin­nel­ser om bola­gets syf­te, rikt­ning och stra­te­gi på högs­ta nivå. De åter­finns i pyra­mi­dens topp.

I pyra­mi­dens bas sak­nas doku­men­ta­tion av många var­dag­li­ga stra­te­gi­er. Men det är säl­lan något pro­blem. Dessa stra­te­gi­er används var­je dag, och hålls där­med i färskt minne.

Det är de gui­dan­de stra­te­gi­er­na som är bekym­ret. Inte stra­te­gi­er­na i sig. Utan avsak­na­den av dem. De behövs för att bry­ta ned och kon­kre­ti­se­ra de över­gri­pan­de stra­te­gi­er­na i mer hand­fas­ta pla­ner och poli­ci­es som i sin tur ger rikt­ning och ram för de var­dag­li­ga stra­te­gi­er­na. Det är avsak­na­den av des­sa som gör de över­gri­pan­de stra­te­gi­er­na till hyll­vär­ma­re, och får de var­dag­li­ga stra­te­gi­er­na att gå i sam­ma gam­la hjul­spår utan efter­tan­ke. Det finns ett stort hål i pyra­mi­den – ett stra­te­giskt hålrum.

Strategiskt hålrum
Strategiskt hål­rum. Guidande stra­te­gi­er saknas.

Bolaget saknar guidande strategier

Bolaget har över­gri­pan­de stra­te­gi­er. En sådan är först­klas­sig kund­tjänst som skall ge lång­sik­tig fram­gång och lönsamhet.

Och de har natur­ligt­vis var­dag­li­ga stra­te­gi­er. Många som lig­ger i lin­je med och bidrar till en först­klas­sig kundtjänst.

Men de sak­nar gui­dan­de stra­te­gi­er som mer hand­fast för­kla­rar hur först­klas­sig kund­tjänst skall upp­nås, och som de var­dag­li­ga stra­te­gi­er­na kan utgå från. Till exem­pel i vil­ka kana­ler de skall möta kun­der­na? Brev och tele­fon – själv­klart. Det ingår redan i de var­dag­li­ga stra­te­gi­er­na. Men hur är det med epost? Facebook? LinkedIn?

Effektplan

I det kon­kre­ta fal­let med webb­plat­sen, som Bolaget vill ha hjälp av Byrån att byg­ga, och där de inte för­står varand­ra, så kan myc­ket av pro­ble­met här­le­das, tror jag efter att hört Anders berät­tel­se, till avsak­nad av en så kal­lad effektplan.

En effekt­plan är en gui­dan­de stra­te­gi som bry­ter ned ett över­gri­pan­de stra­te­giskt mål, den öns­ka­de effek­ten, i mer kon­kre­ta och han­ter­ba­ra delar som kan lig­ga till grund för beslut.1 Det är sam­ma angrepps­sätt som vi använ­der när vi tar fram en inne­hålls­stra­te­gi.

Det är myc­ket begärt av Bolaget att själ­va ta fram en effekt­plan. De är trots allt inte exper­ter på det­ta. Däremot bor­de Byrån ha erbju­dit sig att göra det. Och Bolaget bor­de ha accep­te­rat det. Ja, det är en av des­sa för­hat­li­ga för­stu­di­er jag pra­tar om. Men tro mig, den här typen av för­stu­die behövs!

Effekt

Byrån skul­le ha bör­jat med att frå­ga Bolaget vil­ken effekt de vill upp­nå. Vilken är det över­gri­pan­de stra­te­gis­ka mål som webb­plat­sen skall bidra till? Vilken affärsnyt­ta eller verk­sam­hetsnyt­ta för­vän­tas webb­plas­ten bidra till?

Och de skall inte nöja sig med det förs­ta bäs­ta sva­ret. Jag skul­le inte alls bli för­vå­nad om Bolaget sva­rar något i stil med: ”Vår webb­plats är gam­mal och omo­dern. Vi behö­ver en ny.” Då mås­te Byrån våga vara lite obe­kväm och kont­ra med: ”Jasså? Och vad är det för effekt som en ny webb­plats skul­le kun­na ge som inte den gam­la redan ger?” På det­ta sätt mås­te Byrån upp­re­pa­de gång­er frå­ga tills både de och Bolaget för­står de bakom­lig­gan­de motiven.

Det kan vara väl­digt fres­tan­de för kun­den, trött på Byråns tjat, att sva­ra: ”Ja, ja. Det är för att tjä­na peng­ar.” Det sva­ret skall Byrån inte nöja sig med. Den själv­kla­ra kont­ring­en är: ”Och hur tjä­nar ni mer peng­ar med en ny webbplats?”

Målgrupper

När väl den öns­ka­de effek­ten är iden­ti­fi­e­rad skul­le Byrån ha hjälpt Bolaget att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per för web­ben. Vilka grup­per av per­so­ner som med web­ben kan för­mås att hand­la på ett sätt som sig­ni­fi­kant bidrar till den öns­ka­de effek­ten? Och hur bidrar de?

Här mås­te Byrån se upp. Det är van­ligt att någon från kun­den, typiskt vd:n, säger: ”Vi vet vil­ka våra mål­grup­per är.” Andemeningen är att inte spil­la tid på något de har gjort fem­tio­el­va gång­er. Om det inträf­far mås­te Byrån sät­ta ned foten. De kan inte göra ett bra jobb om de inte för­står för vem de gör webb­plat­sen. Och det är bara Blaget som kan ge Byrån nöd­vän­dig insikt. Och dess­utom slu­tar det ofta med helt and­ra mål­grup­per än vad vd:n trod­de från början. 🙂

Det räc­ker inte med att bara namn­ge mål­grup­per. Det är minst lika vik­tigt att för­stå vad som påver­kar dem, vad som plå­gar dem och hur de kan hjäl­pas. Påverkanskartläggning är ett bra sätt att kom­ma under­fund med detta.

Användningsmål

Med effekt­mål och mål­grup­per iden­ti­fi­e­ra­de skul­le Byrån ha kon­fron­te­rat Bolaget med den obe­hag­li­ga san­ning­en: Ingen av mål­grup­per­na bryr sig ett skvatt om Bolagets effekt­mål. De kom­mer bara besö­ka webb­plat­sen, läsa det som står där och hand­la på det öns­ka­de sät­tet om det gag­nar dem själ­va. Därför mås­te Byrån hjäl­pa Bolaget att iden­ti­fi­e­ra vil­ket mål var­je mål­grupp har med sin använd­ning av webb­plas­ten. Vad är deras använd­nings­mål? Och hur kan Bolagets webb­plats hjäl­pa dem att nå dessa?

Åtgärder

Nu, och först nu, skul­le Byrån ha till­räck­ligt under­lag för att bör­ja kom­ma med för­slag till svar på de prak­tis­ka frå­gor­na: Vad skall fin­nas på webb­plat­sen? Hur skall den vara struk­tu­re­rad? Hur skall den se ut? Och så vida­re. Först nu!

Ändå är det det­ta steg som Byrån har hop­pat direkt till. Återigen, det är inte unikt, utan mer regel än undan­tag. Men varför?

Lite raljerande

Många före­tag och orga­ni­sa­tio­ner, de all­ra fles­ta fak­tiskt, sak­nar de gui­dan­de stra­te­gi­er som behövs för att genom­fö­ra ett webb­pro­jekt, infö­ran­de av con­tent mar­ke­ting och många and­ra sats­ning­ar. De har ett stra­te­giskt hålrum.

Det bor­de vara en själv­klar­het att det­ta hål­rum fylls innan en sats­ning påbör­jas. Att en webb­stra­te­gi utar­be­tas innan webb­plat­sen byggs om. Att en inne­hålls­stra­te­gi utar­be­tas innan con­tent mar­ke­ting sjö­sätts. Och så vida­re. Men så är det inte. Det finns lika många skäl som halv­lyc­ka­de eller miss­lyc­ka­de sats­ning­ar. Men de föl­jer alla mer eller mind­re sam­ma mönster.

Många kun­der har en ore­a­lis­tisk för­vän­tan på leve­ran­tö­ren. De anser att leve­ran­tö­ren skall vara så pro­fes­sio­nell att den med bara kän­ne­dom om pyra­mi­dens topp – de över­gri­pan­de stra­te­gi­er­na – skall kun­na byg­ga webb­plat­sen eller vad det nu hand­lar om, utan att debi­te­ra tid för att fyl­la det stra­te­gis­ka hål­rum­met. Och många leve­ran­tö­rer är lika oin­tres­se­ra­de av att göra job­bet. Föreslår man det bru­kar upp­dra­get gå till någon som för­ment inte behö­ver det. Och dess­utom, och inte alls ovik­tigt, så sak­nar de fles­ta kom­pe­tens att genom­fö­ra en sådan förstudie.

Kntnts roll

Kntnts affärsidé är att hjäl­pa före­tag, oav­sett om de är bestäl­la­re eller leve­ran­tö­rer, med att fyl­la hål­rum­met. Vi hjäl­per gla­de­li­gen Anders på Bolaget. Och vi hjäl­per lika gla­de­li­gen pro­jekt­le­da­ren på Byrån. Eller dig!

Vi är fem per­so­ner med bak­grund inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och reklam, IT och verk­sam­hets­ut­veck­ling, soci­a­la medi­er och bloggo­sfä­ren, samt utveck­ling av webb­plat­ser och webb­pub­li­ce­rings­sy­stem. Tillsammans har vi en unik för­må­ga att hjäl­pa dig att för­bätt­ra ditt före­tags, eller din kunds, gui­dan­de stra­te­gi­er för digi­tal marknadsföring.

Nyfiken? Kontakta oss så berät­tar vi mer.

Till sist

Har du upp­levt något lik­nan­de som Anders? Att byrån kör sitt eget race? Eller job­bar du på en reklam­by­rå eller web­by­rå och kän­ner igen dig i Byråns fru­stra­tion? Dela med dig av dina erfarenheter.

Och du, gil­la­de du blog­gin­läg­get, visa det genom att dela med dig till vän­ner och bekan­ta på Facebook, Twitter. LinkedIn och Google+.


  1. Kärt barn har många namn. Effektplanering kal­las ock­så effekt­kart­lägg­ning av inUse, impact map­ping av Gojko Adzic och mål­styr­ning av Antrop

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »