Foto © Ferruccio Zanone (CC-BY-SA-2.0)

Sudda ut gränsen mellan fiktion och verklighet – transmedial storytelling

Tidigt på årets första vårdag samlade vi oss i studion på Visual Arena för att med hjälp av Emmybelönade producenten Daniel Lägersten få veta mer om transmedial storytelling. Med andra ord hur vi genom att sudda ut gränserna mellan fiktion och verklighet kan väcka intresse och bygga relationer som engagerar kunderna till lojalitet. Med sin erfarenhet från banbrytande produktioner är han rätt person att berätta om hur detta går till i prakten. Klicka dig vidare till inlägget för att se en intervju med Daniel och dessutom hela föreläsningen.

Maria Gustafsson
26 februari 2014

Tidigt på årets förs­ta vår­dag sam­la­des vi i stu­di­on på Visual Arena för att med hjälp av Emmybelönade pro­du­cen­ten Daniel Lägersten få lära oss om trans­me­di­al sto­ry­tel­ling. Med and­ra ord hur vi genom att sud­da ut grän­ser­na mel­lan fik­tion och verk­lig­het kan väc­ka intres­se och byg­ga rela­tio­ner som enga­ge­rar våra kun­ders loja­li­tet. Med sin erfa­ren­het från ban­bry­tan­de pro­duk­tio­ner är han rätt per­son att berät­ta om hur det­ta går till i prak­ti­ken.

Kombinationen av medier stärker berättelsens kraft

Daniel Lägersten från Baluba hade publi­ken i sin hand under nära en tim­me då före­läs­ning­en pågick. Du skul­le hört en knapp­nål fal­la. Ja, om inte upp­le­vel­ser­na och lju­det från fil­mer­na på den sto­ra skär­men hade fång­at dig för­stås. Med ett leen­de på läp­par­na led­de Daniel oss genom fle­ra av hans sto­ra pro­duk­tio­ner som Sanningen om Marika och The Spiral där kom­bi­na­tio­nen av fik­tion, som upp­lev­des av publi­ken som verk­li­ga hän­del­ser, var­va­des med inslag av spel. Mixen har enga­ge­rat tusen­tals män­ni­skor både i Sverige och utom­lands.

Berättelserna i såväl Sanningen om Marika som The Spiral kopp­la­de Daniel och hans team ihop med hjälp av mul­tiplatt­forms­be­rät­tan­de det vill säga att kom­mu­ni­ce­ra genom många oli­ka platt­for­mar på inter­net, tv och annan media. Se hur de gick till väga i den fil­ma­de före­läs­ning­en lite läng­re ner på sidan. Men först ska vi lyss­na på vad Daniel har att säga om det som fasci­ne­rar män­ni­skor så till den grad att de vill enga­ge­ra sig. Något som är efter­trak­tat av såväl pro­duk­tions­bo­lag som mark­nads­fö­ra­re oav­sett vad för vara eller tjänst som erbjuds.

Sudda ut gränsen mellan fiktion och verklighet

För att lyc­kas nå ut med sin berät­tel­se på rik­tigt tror Daniel mer på att vara inno­va­tiv och tän­ka visio­närt än på att för­be­re­da sig. Det gäl­ler att foku­se­ra på sina öns­ka­de mål istäl­let för att tän­ka på sina begräns­ning­ar och vad för resur­ser som finns eller inte finns. Nästa steg är att kom­ma ihåg hur vik­tigt det är att fak­tiskt berö­ra män­ni­skor på dju­pet så att mot­ta­gar­na upp­le­ver en till­freds­stäl­lel­se och kän­ner genu­int intres­se. Daniel menar att genom att byg­ga berät­tel­sen på en hän­del­se som fak­tiskt skul­le kun­na hän­da publi­ken i sin var­dag så väc­ker vi män­ni­skors all­ra inners­ta käns­lor. Vilket i sin tur akti­ve­rar män­ni­skor att age­ra för det som de anser är rätt. Visst låter det själv­klart? Se gär­na fil­men där Johanna Lundberg inter­vju­ar Daniel om sina bäs­ta råd för mark­nads­fö­ra­re som vill väc­ka enga­ge­mang. 

Se intervjun med Daniel Lägersten

Känslor skapar upplevelser

Så vad gör vi för att ska­pa en upp­le­vel­se? Daniel menar att vi utö­ver den kun­skap om kom­mu­ni­ka­tion som var­je mark­nads­fö­ra­re har behö­ver vi även rik­ta fokus mot de skill­na­der som vi ska­par när vi använ­der ljud och bild. Med hjälp av trans­me­di­alt berät­tan­de med ljud och bild på fle­ra platt­for­mar kan mark­nads­fö­ra­re ska­pa en berät­tel­se som intres­se­rar och i läng­den enga­ge­rar kun­der­na. När enga­ge­mang­et är väckt och leder till akti­va hand­ling­ar kän­ner kun­der­na till­freds­stäl­lel­se. De kän­ner sig nöj­da helt enkelt. Daniel poäng­te­rar att även om du kan köpa dig för­bi bru­set med en mas­siv mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är det svårt att få kun­der som är loja­la och kom­mer till­baks. Där kan det trans­me­di­a­la berät­tan­det göra stor skill­nad i möj­lig­he­ten att bju­da in kun­der­na till att med­ver­ka i att byg­ga berät­tel­sen själ­va.

I relationer kan lojaliteten spira

Daniel gav led­trå­dar för publi­kens alla mark­nads­fö­ra­re att ploc­ka upp för att ta med till­baks till de utma­ning­ar som var­da­gen erbju­der i att nå sin mål­grupp med rele­vant intres­se­väc­kan­de inne­håll.

En sådan led­tråd är att att kän­na sina kun­der för att ge dem chan­sen att enga­ge­ra sig som ambas­sa­dö­rer för sitt bud­skap. Därför är det kon­struk­tivt att i förs­ta hand foku­se­ra på det som kun­der­na är intres­se­ra­de av. När intres­set är väckt delar ambas­sa­dö­rer­na vida­re i sina nät­verk de har som per­son och även i det nät­verk som före­ta­get är med i. Se fle­ra kon­kre­ta exem­pel på det star­ka enga­ge­mang som kan ska­pas med trans­me­di­al sto­ry­tel­ling från Daniels pro­duk­tio­ner i före­läs­ning­en, så var­så­god.

Se hela föreläsningen om transmedial storytelling

Kntnt 6: Sudda ut grän­sen mel­lan fik­tion och verk­lig­het ‑Transmedial kom­mu­ni­ka­tion med Daniel Lägersten from Kntnt on Vimeo.

Eftertanke

Styrkan att påver­ka och ska­pa rörel­ser hos många män­ni­skor genom att kom­bi­ne­ra intres­se­väc­kan­de ämnen med smar­ta val av kom­mu­ni­ka­tions­vä­gar är någ­ra av de tan­kar som stan­nar kvar hos mig efter Daniels före­läs­ning. Andra tan­kar är frå­gor om vem publi­ken ska kun­na lita på när de tar till sig berät­tel­ser via media. Jag tän­ker att det säkert är fler än jag som behö­ver trä­na på käll­kri­tik, ett områ­de som är lätt att glöm­ma bort i het­tan när nyhe­ter­na flö­dar i digi­ta­la kana­ler. Tycker du att något är rätt eller fel att göra som medi­a­pro­du­cent när det gäl­ler att väc­ka star­ka käns­lor hos sina medmänniskor?Kommentera gär­na i fäl­ten här nedan.

Om du upp­skat­tar blog­gen så dela gär­na vida­re till dina nät­verk.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
massa ut id, neque. in ut adipiscing

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest