Foto © Ferruccio Zanone (CC-BY-SA-2.0)

Sudda ut gränsen mellan fiktion och verklighet – transmedial storytelling

Tidigt på årets första vårdag samlade vi oss i studion på Visual Arena för att med hjälp av Emmybelönade producenten Daniel Lägersten få veta mer om transmedial storytelling. Med andra ord hur vi genom att sudda ut gränserna mellan fiktion och verklighet kan väcka intresse och bygga relationer som engagerar kunderna till lojalitet. Med sin erfarenhet från banbrytande produktioner är han rätt person att berätta om hur detta går till i prakten. Klicka dig vidare till inlägget för att se en intervju med Daniel och dessutom hela föreläsningen.

Maria Gustafsson
26 februari 2014

Tidigt på årets förs­ta vår­dag sam­la­des vi i stu­di­on på Visual Arena för att med hjälp av Emmybelönade pro­du­cen­ten Daniel Lägersten få lära oss om trans­me­di­al sto­ry­tel­ling. Med and­ra ord hur vi genom att sud­da ut grän­ser­na mel­lan fik­tion och verk­lig­het kan väc­ka intres­se och byg­ga rela­tio­ner som enga­ge­rar våra kun­ders loja­li­tet. Med sin erfa­ren­het från ban­bry­tan­de pro­duk­tio­ner är han rätt per­son att berät­ta om hur det­ta går till i praktiken.

Kombinationen av medier stärker berättelsens kraft

Daniel Lägersten från Baluba hade publi­ken i sin hand under nära en tim­me då före­läs­ning­en pågick. Du skul­le hört en knapp­nål fal­la. Ja, om inte upp­le­vel­ser­na och lju­det från fil­mer­na på den sto­ra skär­men hade fång­at dig för­stås. Med ett leen­de på läp­par­na led­de Daniel oss genom fle­ra av hans sto­ra pro­duk­tio­ner som Sanningen om Marika och The Spiral där kom­bi­na­tio­nen av fik­tion, som upp­lev­des av publi­ken som verk­li­ga hän­del­ser, var­va­des med inslag av spel. Mixen har enga­ge­rat tusen­tals män­ni­skor både i Sverige och utomlands.

Berättelserna i såväl Sanningen om Marika som The Spiral kopp­la­de Daniel och hans team ihop med hjälp av mul­tiplatt­forms­be­rät­tan­de det vill säga att kom­mu­ni­ce­ra genom många oli­ka platt­for­mar på inter­net, tv och annan media. Se hur de gick till väga i den fil­ma­de före­läs­ning­en lite läng­re ner på sidan. Men först ska vi lyss­na på vad Daniel har att säga om det som fasci­ne­rar män­ni­skor så till den grad att de vill enga­ge­ra sig. Något som är efter­trak­tat av såväl pro­duk­tions­bo­lag som mark­nads­fö­ra­re oav­sett vad för vara eller tjänst som erbjuds.

Sudda ut gränsen mellan fiktion och verklighet

För att lyc­kas nå ut med sin berät­tel­se på rik­tigt tror Daniel mer på att vara inno­va­tiv och tän­ka visio­närt än på att för­be­re­da sig. Det gäl­ler att foku­se­ra på sina öns­ka­de mål istäl­let för att tän­ka på sina begräns­ning­ar och vad för resur­ser som finns eller inte finns. Nästa steg är att kom­ma ihåg hur vik­tigt det är att fak­tiskt berö­ra män­ni­skor på dju­pet så att mot­ta­gar­na upp­le­ver en till­freds­stäl­lel­se och kän­ner genu­int intres­se. Daniel menar att genom att byg­ga berät­tel­sen på en hän­del­se som fak­tiskt skul­le kun­na hän­da publi­ken i sin var­dag så väc­ker vi män­ni­skors all­ra inners­ta käns­lor. Vilket i sin tur akti­ve­rar män­ni­skor att age­ra för det som de anser är rätt. Visst låter det själv­klart? Se gär­na fil­men där Johanna Lundberg inter­vju­ar Daniel om sina bäs­ta råd för mark­nads­fö­ra­re som vill väc­ka engagemang. 

Se intervjun med Daniel Lägersten

Känslor skapar upplevelser

Så vad gör vi för att ska­pa en upp­le­vel­se? Daniel menar att vi utö­ver den kun­skap om kom­mu­ni­ka­tion som var­je mark­nads­fö­ra­re har behö­ver vi även rik­ta fokus mot de skill­na­der som vi ska­par när vi använ­der ljud och bild. Med hjälp av trans­me­di­alt berät­tan­de med ljud och bild på fle­ra platt­for­mar kan mark­nads­fö­ra­re ska­pa en berät­tel­se som intres­se­rar och i läng­den enga­ge­rar kun­der­na. När enga­ge­mang­et är väckt och leder till akti­va hand­ling­ar kän­ner kun­der­na till­freds­stäl­lel­se. De kän­ner sig nöj­da helt enkelt. Daniel poäng­te­rar att även om du kan köpa dig för­bi bru­set med en mas­siv mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är det svårt att få kun­der som är loja­la och kom­mer till­baks. Där kan det trans­me­di­a­la berät­tan­det göra stor skill­nad i möj­lig­he­ten att bju­da in kun­der­na till att med­ver­ka i att byg­ga berät­tel­sen själva.

I relationer kan lojaliteten spira

Daniel gav led­trå­dar för publi­kens alla mark­nads­fö­ra­re att ploc­ka upp för att ta med till­baks till de utma­ning­ar som var­da­gen erbju­der i att nå sin mål­grupp med rele­vant intres­se­väc­kan­de innehåll.

En sådan led­tråd är att att kän­na sina kun­der för att ge dem chan­sen att enga­ge­ra sig som ambas­sa­dö­rer för sitt bud­skap. Därför är det kon­struk­tivt att i förs­ta hand foku­se­ra på det som kun­der­na är intres­se­ra­de av. När intres­set är väckt delar ambas­sa­dö­rer­na vida­re i sina nät­verk de har som per­son och även i det nät­verk som före­ta­get är med i. Se fle­ra kon­kre­ta exem­pel på det star­ka enga­ge­mang som kan ska­pas med trans­me­di­al sto­ry­tel­ling från Daniels pro­duk­tio­ner i före­läs­ning­en, så varsågod.

Se hela föreläsningen om transmedial storytelling

Kntnt 6: Sudda ut grän­sen mel­lan fik­tion och verk­lig­het ‑Transmedial kom­mu­ni­ka­tion med Daniel Lägersten from Kntnt on Vimeo.

Eftertanke

Styrkan att påver­ka och ska­pa rörel­ser hos många män­ni­skor genom att kom­bi­ne­ra intres­se­väc­kan­de ämnen med smar­ta val av kom­mu­ni­ka­tions­vä­gar är någ­ra av de tan­kar som stan­nar kvar hos mig efter Daniels före­läs­ning. Andra tan­kar är frå­gor om vem publi­ken ska kun­na lita på när de tar till sig berät­tel­ser via media. Jag tän­ker att det säkert är fler än jag som behö­ver trä­na på käll­kri­tik, ett områ­de som är lätt att glöm­ma bort i het­tan när nyhe­ter­na flö­dar i digi­ta­la kana­ler. Tycker du att något är rätt eller fel att göra som medi­a­pro­du­cent när det gäl­ler att väc­ka star­ka käns­lor hos sina medmänniskor?Kommentera gär­na i fäl­ten här nedan.

Om du upp­skat­tar blog­gen så dela gär­na vida­re till dina nätverk.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »