Svenskarna och sociala medier 2016

Förra veckans snökaos i Stockholm ställde till det rejält. Trots tappra försök var det stört omöjligt att ta sig till Göteborg och våra två talare till Kntnt frukost blev kvar i Stockholm. Sofia Gustafsson på Cision var en av dem. Som ett litet plåster på såret bjuder hon på sina insikter i dagens bloggpost. Videoinspelningen med morgonens huvudtalare, Christopher Engman på Vendemor, blev av samma orsak inte av men han har lovat att komma tillbaka i februari (om det inte snöar i Stockholm). ;-)

Sofia Gustafsson
15 november 2016

Hur har bete­en­det på soci­a­la medi­er för­änd­rats under 2016? Vilka platt­for­mar är det som tren­dar och vil­ka bör­jar fal­la? I sam­band med ett semi­na­ri­um hos oss på Cision i mit­ten av okto­ber, släpp­te Internetstiftelsen årets rap­port om hur svens­kar­na använ­der soci­a­la medi­er 2016. Rapporten är en del av den sto­ra rap­por­ten Svenskarna och inter­net 2016 som släpp­tes i för­ra veckan.

Användningen av sociala medier fortsätter att öka

Vår använd­ning av soci­a­la medi­er fort­sät­ter att öka, och vi läg­ger nu i snitt 1 tim­me per dag eller 7 tim­mar per vec­ka på det­ta. Vi kan ock­så kon­sta­te­ra att kvin­nor spen­de­rar mer tid på soci­a­la medi­er än män.

Särskilt bland unga kvin­nor i åldern 16–25 år ser vi en tyd­lig ökning av använ­dan­det. Denna grupp besö­ker soci­a­la medi­er 12 tim­mar i veckan.

En klart bidra­gan­de fak­tor till den gene­rel­la ökning­en är mobi­len, där mer än hälf­ten av oss dag­li­gen använ­der soci­a­la medi­er i mobi­len. Bland annat som ett natur­ligt tids­för­driv vid exem­pel­vis pend­ling till job­bet men ock­så under diver­se and­ra väntetider.

Facebook fortsätter att dominera

Facebook, som domi­ne­rat inom bran­schen fort­sät­ter att öka i alla åld­rar över 16 år, och mer än 52% använ­der idag Facebook dag­li­gen. De som använ­der Facebook all­ra mest är i ålders­grup­pen 16–35 år.

En frå­ga som ställ­des i under­sök­ning­en var hur vik­tig Facebook är som käl­la för
all­män infor­ma­tion och loka­la nyhe­ter. I grup­pen 16–25 år sva­rar man att Facebook är en vik­ti­ga­re käl­la än tra­di­tio­nel­la medier.

Bland de unga under 16 år mins­kar där­e­mot använ­dan­det av Facebook. Tittar vi till exem­pel på hög­sta­di­eung­do­mar så har den dag­li­ga använd­ning­en hal­ve­rats från 74% till 35% på tre år. Samma trend ser man hos barn på mel­lan­sta­di­et. Frågan är om detta
är ett bete­en­de de tar med sig upp i åld­rar­na eller om de kom­mer att öka använ­dan­det av Facebook när de blir äldre?

Instagram för de unga

För många unga är det istäl­let platt­for­men Instagram som gäl­ler. Instagram fort­sät­ter att öka och lig­ger nu på 44%, där 26% använ­der Instagram dag­li­gen. Största använ­dar­grup­pen är 12–15 åringar.

Snapchat växer

Förutom Instagram så är Snapchat det själv­kla­ra valet för den yng­re mål­grup­pen. Hos använ­da­re yng­re än 25 år är det minst 75% som använ­der Snapchat. Siffrorna bland flic­kor på gym­na­si­et har den högs­ta använ­dar­siff­ran i årets under­sök­ning där hela 92 av 100 gym­na­si­etje­jer använ­der Snapchat dagligen.

Reddit lockar män

Tittar man på de yng­re män­nen under 25 år så är det ett rela­tivt nytt soci­alt medie som domi­ne­rar, Reddit. 51% av alla poj­kar på gym­na­si­et använ­der Reddit någon gång och 17% gör det dag­li­gen. Sett till alla använ­da­re är det stor skill­nad mel­lan könen där det främst är män som spen­de­rar tid på Reddit.

Twitter minskar i antalet användare 2016

Twitter är det enda soci­a­la medi­et som bac­kar och det är förs­ta gång­en vi note­rar en minsk­ning av använ­dan­det i ett nät­verk. Svenskarnas använ­dan­de av Twitter har mins­kat med 4% på ett år. Av de som använ­der Twitter
är det hälf­ten som bara läser vad and­ra skriver.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »