Svenskarna och sociala medier 2016

Förra veckans snökaos i Stockholm ställde till det rejält. Trots tappra försök var det stört omöjligt att ta sig till Göteborg och våra två talare till Kntnt frukost blev kvar i Stockholm. Sofia Gustafsson på Cision var en av dem. Som ett litet plåster på såret bjuder hon på sina insikter i dagens bloggpost. Videoinspelningen med morgonens huvudtalare, Christopher Engman på Vendemor, blev av samma orsak inte av men han har lovat att komma tillbaka i februari (om det inte snöar i Stockholm). ;-)

Sofia Gustafsson
15 november 2016

Hur har bete­en­det på soci­a­la medi­er för­änd­rats under 2016? Vilka platt­for­mar är det som tren­dar och vil­ka bör­jar fal­la? I sam­band med ett semi­na­ri­um hos oss på Cision i mit­ten av okto­ber, släpp­te Internetstiftelsen årets rap­port om hur svens­kar­na använ­der soci­a­la medi­er 2016. Rapporten är en del av den sto­ra rap­por­ten Svenskarna och inter­net 2016 som släpp­tes i för­ra vec­kan.

Användningen av sociala medier fortsätter att öka

Vår använd­ning av soci­a­la medi­er fort­sät­ter att öka, och vi läg­ger nu i snitt 1 tim­me per dag eller 7 tim­mar per vec­ka på det­ta. Vi kan ock­så kon­sta­te­ra att kvin­nor spen­de­rar mer tid på soci­a­la medi­er än män.

Särskilt bland unga kvin­nor i åldern 16–25 år ser vi en tyd­lig ökning av använ­dan­det. Denna grupp besö­ker soci­a­la medi­er 12 tim­mar i vec­kan.

En klart bidra­gan­de fak­tor till den gene­rel­la ökning­en är mobi­len, där mer än hälf­ten av oss dag­li­gen använ­der soci­a­la medi­er i mobi­len. Bland annat som ett natur­ligt tids­för­driv vid exem­pel­vis pend­ling till job­bet men ock­så under diver­se and­ra vän­te­ti­der.

Facebook fortsätter att dominera

Facebook, som domi­ne­rat inom bran­schen fort­sät­ter att öka i alla åld­rar över 16 år, och mer än 52% använ­der idag Facebook dag­li­gen. De som använ­der Facebook all­ra mest är i ålders­grup­pen 16–35 år.

En frå­ga som ställ­des i under­sök­ning­en var hur vik­tig Facebook är som käl­la för
all­män infor­ma­tion och loka­la nyhe­ter. I grup­pen 16–25 år sva­rar man att Facebook är en vik­ti­ga­re käl­la än tra­di­tio­nel­la medi­er.

Bland de unga under 16 år mins­kar där­e­mot använ­dan­det av Facebook. Tittar vi till exem­pel på hög­sta­di­eung­do­mar så har den dag­li­ga använd­ning­en hal­ve­rats från 74% till 35% på tre år. Samma trend ser man hos barn på mel­lan­sta­di­et. Frågan är om det­ta
är ett bete­en­de de tar med sig upp i åld­rar­na eller om de kom­mer att öka använ­dan­det av Facebook när de blir äld­re?

Instagram för de unga

För många unga är det istäl­let platt­for­men Instagram som gäl­ler. Instagram fort­sät­ter att öka och lig­ger nu på 44%, där 26% använ­der Instagram dag­li­gen. Största använ­dar­grup­pen är 12–15 åring­ar.

Snapchat växer

Förutom Instagram så är Snapchat det själv­kla­ra valet för den yng­re mål­grup­pen. Hos använ­da­re yng­re än 25 år är det minst 75% som använ­der Snapchat. Siffrorna bland flic­kor på gym­na­si­et har den högs­ta använ­dar­siff­ran i årets under­sök­ning där hela 92 av 100 gym­na­si­etje­jer använ­der Snapchat dag­li­gen.

Reddit lockar män

Tittar man på de yng­re män­nen under 25 år så är det ett rela­tivt nytt soci­alt medie som domi­ne­rar, Reddit. 51% av alla poj­kar på gym­na­si­et använ­der Reddit någon gång och 17% gör det dag­li­gen. Sett till alla använ­da­re är det stor skill­nad mel­lan könen där det främst är män som spen­de­rar tid på Reddit.

Twitter minskar i antalet användare 2016

Twitter är det enda soci­a­la medi­et som bac­kar och det är förs­ta gång­en vi note­rar en minsk­ning av använ­dan­det i ett nät­verk. Svenskarnas använ­dan­de av Twitter har mins­kat med 4% på ett år. Av de som använ­der Twitter
är det hälf­ten som bara läser vad and­ra skri­ver.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
eget diam suscipit ut libero quis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest