Svenskt exempel på content marketing anno 1903

Content marketing är inget nytt. Här presenteras ett svenskt exemplet från 1903. Missa inte den spännande historien som börjar i ett belägrat Paris och slutar i Van den Berghs Food AB.

Thomas Barregren
9 juni 2015

För en tid sedan berät­ta­de jag om ICA:s con­tent mar­ke­ting-histo­ria. Den bör­jar redan 1938. Det är ett tidigt exem­pel på con­tent marketing.

Men ICA var långt ifrån först i Sverige. Jag skrev redan i min tidi­ga­re arti­kel att jag hade hit­tat ett svenskt exem­pel från 1903. Och jag lova­de att skri­va om det en annan gång. Och idag är en annan gång.

Om du lyss­na­de på min key­no­te på Stockholm Media Week så har du redan sett exemp­let fladd­ra för­bi. Jag pre­sen­te­ra­de en ny bild var tolf­te sekund, så jag för­står om du inte kom ihåg detal­jer­na. Så både för dig som var där, och för dig som inte var det, ska jag nu avslö­ja det älds­ta svens­ka exemp­let på con­tent mar­ke­ting som jag kän­ner till – då (blink, blink1).

Margarinets tillkomst

Napoleon III. Målning av Franz-Xaver-Winterhalter.
Napoleon III. Målning av Franz Xaver Winterhalter.

1866. Det är oros­ti­der i Europa. Preussen beseg­rar Österrike i det Tyska enhets­kri­get, och fram­står som Frankrikes främs­ta rival om mak­ten i Europa. Den frans­ke kej­sa­ren Napoleon III har diplo­ma­tis­ka mot­gång­ar gente­mot den preus­sis­ke kans­lern Bismarck, och krigs­hets­a­re på båda sidor gör ett krig allt mer oundvikligt.

Samtidigt väx­er den under­när­da befolk­ning­en i stä­der­na. Något som bekym­rar Napoleon III.

För att rus­ta sig inför det annal­kan­de kri­get och lind­ra under­nä­ring­en anslår Napoleon III en stör­re sum­ma peng­ar till den som kan ska­pa ett bil­ligt alter­na­tiv till smör.

Hippolyte Mège-Mouriés
Hippolyte Mège Mouriés

Tre år sena­re lyc­kas den frans­ke kemis­ten Hippolyte Mège-Mouriès att iso­le­ra mar­garinsy­ra ur oxtalg. Han blan­dar det med skum­mjölk, och mar­ga­rin ser dagens ljus. Närmast oät­ligt visa­de det sig, och för­sälj­nings­suc­cén uteblev.

Året efter, 1870, utbröt det Fransk-tys­ka kri­get. I sep­tem­ber beläg­ra­de de tys­ka 3:e och 4:e armé­er­na Paris. Belägringen vara­de tills sta­den kapi­tu­le­ra­de i mars 1871.

Den beläg­ra­de sta­den sak­na­de helt smör. Den grå­vi­ta emul­sio­nen var det enda som då stod till buds. Margarinet fick sitt genombrott.

Du und­rar säkert, med rät­ta, vad det­ta har med con­tent mar­ke­ting att göra. Jag kom­mer strax till det.

Christiana smørfabrik

Kunskapen och ryk­ten om mar­ga­ri­nets goda egen­ska­per spreds snabbt. Till Norden kom mar­ga­ri­net efter bara sju år.

Auguste-pellerin. Målning av Henri Mantisse från 1916.
Auguste Pellerin. Målning av Henri Mantisse från 1916.

Det var nors­ka inve­ste­ra­re som loc­ka­de den tek­nis­ke che­fen för mar­ga­rin­fa­bri­ken i Paris, Auguste Pellerin, att flyt­ta till Christiania (nume­ra Oslo) och star­ta Aug. Pellerin fils & co. – mer känd som Christiana smørfabrik.

Bättre råva­ror, till­sat­ta aro­mer och gul­färg­ning öka­de popu­la­ri­te­ten. Christiana smør­fa­brik blev en eko­no­misk suc­cé, och följ­des av fler fabri­ker i Paris (1881), Southampton (1891) och Göteborg (1894). Pellerins mar­ga­rin­fa­brik i Göteborg blev Sveriges största.

Auguste Pellerin blev myc­ket för­mögen på mar­ga­rin. Han köp­te konst för peng­ar­na; bland and­ra Irisar av Vincent van Gogh (se bil­den överst på sidan).

Zenith margarinfabrik

Margarinaktieblaget Zeniths fabrik i Malmö.
Margarinaktieblaget Zeniths fabrik i Malmö.

Pellerin star­ta­de ock­så fabrik i Malmö. Tillsammans med loka­la affärs­män, främst riks­dags­man­nen Cornelius Faxe och hans bror gross­hand­la­ren Lorens Faxe, grun­da­de han Margarinaktiebolaget Zenith 1899.

Med ett akti­e­ka­pi­tal på en mil­jon kro­nor kun­de en stor fabrikslo­kal upp­fö­ras längs Sallerupsvägen, där Zenithgatan lig­ger idag. Fabriken stod klar 1904.

Samma år utkom den and­ra utgå­van av Zeniths Kokbok; ett tidigt exem­pel på con­tent marketing.

Content marketing anno 1903

Zeniths mar­ga­rin­fa­brik lät 1903 ge ut den förs­ta utgå­van av sin kok­bok. På titelsi­dan står att läsa:

Zeniths Kokbok. En sam­ling recept för använd­ning af Zeniths mar­ga­rin. Profvade i eget kök och utar­be­ta­de af Anna Borgh. Utdelas gra­tis af Margarin-Aktiebolaget Zenith, Malmö.

Jag har varit runt i boklå­dor och antik­va­ri­at och letat efter exem­plar, och haft tur och hit­tat ett från 1904.

zenith-1904-framsida
Zeniths kok­bok från 1904.

Persilje-omelett

Kokboken känns för­vå­nans­värt modern – sina 111 år till trots. Jag kän­ner igen många recept, och de fles­ta kan lagas utan någ­ra som helst svå­rig­he­ter än idag. Får jag bju­da på persilje-omelett?

4 äggu­lor sam­man­vis­pas med 4 matske­dar vat­ten, hvar­ef­ter 4 till skum slag­na ägg­hvi­tor sak­ta irö­ras tilli­ka med ett par matske­dar fint hac­kad per­sil­ja och en liten nypa salt. Blandningen slås sedan på en ome­lett­pan­na, hvari man för­ut har smält ett styc­ke Zeniths mar­ga­rin. Då ome­le­ten »stan­nat», låter man den gli­da ur pan­nan på ett fat och dub­bel­vi­ker den sam­ma gång. I stäl­let för per­sil­ja kan iläg­ga hac­kad gräslök, fint skur­na cham­pig­no­ner, bräckt rökt skin­ka, skur­na i tär­ning­ar o. d.

Bilder

Det enda insla­get i boken som känns lite främ­man­de idag är bil­der­na från fabri­ken. Kokboken avslu­tas med 11 plan­scher som visar inte­ri­ö­rer från dis­po­nen­tens kon­tor till pann­hu­set, natur­ligt­vis någ­ra bil­der från fabriks­gol­vet, och själv­klart de obli­ga­to­ris­ka bil­der­na på fabri­ken exte­ri­ört och per­so­na­len uppställd.

Är det content marketing?

Zeniths kok­bok är verk­li­gen ett tidigt exem­pel på con­tent mar­ke­ting. De fyra prin­ci­per­na upp­fylls med råge:

Zeniths kokbok från 1915.
Zeniths kok­bok från 1915.
  • Innehållet till­han­da­hålls för att vara vär­deska­pan­de för husmöd­rar som är målgruppen.
  • Innehållet till­han­da­hålls i en bok som är egen platt­form.
  • Innehållet till­han­da­hålls fort­lö­pan­de under 1903–1926.2
  • Innehållet till­han­da­hålls för att för­änd­ra bete­en­de hos husmöd­rar så att de väl­jer Zeniths mar­ga­rin fram­för smör eller mar­ga­rin från konkurrenter.

Sen då?

I bör­jan av 1920-talet slog en bomb ned i den svens­ka mar­ga­rin-idyl­len. Den hol­länds­ka famil­jen Van den Bergh star­ta­de mar­ga­rin­fa­brik i Sundbyberg och sat­sa­de på en låg­pris­lin­je. Våren 1922 utbröt ett pris­krig på mar­ga­rin. De pri­va­ta mar­garin­till­ver­kar­nas mar­gi­nal krymp­te kraf­tigt, medan koo­pe­ra­tio­nen med sina stor­drifts­för­de­lar fick en star­ka­re ställning.

Margarinbolagen fick sto­ra utgif­ter för för­sälj­ning och mark­nads­fö­ring. Det hade inte koo­pe­ra­tio­nen, som där­för fick en ännu star­ka­re ställning.

För att möta kon­kur­ren­sen från koo­pe­ra­tio­nen bil­da­des Margarinfabrikanternas Försäljnings AB, sena­re kal­lad Margarinbolaget, av Van den Bergh, Pellerin, Zentih och övri­ga pri­vat­äg­da mar­garin­till­ver­ka­re. Året var 1926.

Under 1927–30 gick Van den Berghs moder­bo­lag ihop med någ­ra and­ra hol­länds­ka bolag och blev Unilever, som på det sät­tet över­tog Van den Berghs del i Margarinbolaget. Pellerin i Göteborg och Zenith i Malmö går sam­man 1958 och blir AB Pellerin-Zenith. 1961 köp­te Unilever och Pellerin-Zenith ut övri­ga delä­ga­re i Margarinbolaget. Pellerin-Zenith upp­hör­de med verk­sam­he­ten i Göteborg 1965 och i Malmö 1968. 1991 över­tog Unilever alla akti­er i Margarinbolaget, som året där­på slogs ihop med and­ra varu­mär­ken i Unilevers bolag Van den Berghs Food.

Källor

Denna arti­kel byg­ger på upp­gif­ter från många käl­lor. Några har varit vik­ti­ga­re än and­ra och för­tjä­nar där­för att nämnas:


  1. Jag har sedan Stockholm Media Week fun­nit ett ännu äld­re exem­pel på con­tent mar­ke­ting, som jag ock­så ska åter­kom­ma med. 🙂 
  2. Sista utgå­van som jag har hit­tat är från 1926. Om du kän­ner till en sena­re utgå­va får du gär­na med­de­la mig. 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »