Ta fram en rapport – få massor med bra innehåll på köpet

Hör Åsa Lundborg Ling – marknadschef på B2B-företaget Litium – berätta hur de fick massor av relevant och värdefullt innehåll genom att ta fram en egen rapport. Åsa avslöjar hur de jobbade före, under och efter studien. Du får också massor av goda råd om du vill göra samma sak själv. Medverkar gör också Malin Sjöman från byrån Hägvall & Sjöman som hjälpte Litium med rapporten. Lyssna nu!

Pia Tegborg
29 september 2017

E‑handel är en själv­klar­het idag – för b2c-före­tag. Men hur är det med b2b-före­tag? Det vil­le Åsa Lundborg Ling ta reda på. Hon är mark­nads­chef på Litium, som säl­jer en e‑handelsplattform till både b2c- och b2b-företag.

Åsa upp­täck­te att det inte finns någ­ra till­gäng­li­ga stu­di­er rele­van­ta för den svens­ka mark­na­den. Så där­för bestäm­de hon sig för att ta reda på sva­ret själv. Men hon bestäm­de sig ock­så för att dela resul­ta­tet, för att på så sätt posi­tio­ne­ra Litium som tan­ke­le­da­re inom området.

Så kom det sig att Litium vän­de sig till B2B-byrån Hägvall & Sjöman för hjälp med både att ta fram rap­por­ten och att spri­da den. Resultatet blev maka­löst. Både det som pre­sen­te­ras i rap­por­ten och effek­ten av att ta fram och spri­da den.

I avsnitt 149 av Kntnt Radio hör du Åsa Lundborg Ling från Litium och Malin Sjöman från Hägvall & Sjöman berät­ta hur de tänk­te och vad de gjor­de före, under och efter att rap­por­ten togs fram. De delar fri­kos­tigt med sig av sina erfa­ren­he­ter, och ger dig mas­sor med goda råd om du själv skul­le vil­ja pro­va på. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 149]

Glimtar ur rapporten

Hur använ­der b2b-före­tag e‑handel idag? frå­ga­de sig Åsa Lundborg Ling, mark­nads­chef på Litium. Hon bestäm­de sig för att ta reda på det. Resultatet blev rap­por­ten Svensk B2B-han­del 2016, som bland annat visar att 57 pro­cent av b2b-före­ta­gen redan är i full gång med e‑handel, och 52 pro­cent av de som ännu inte är igång pla­ne­rar bör­ja inom tre år.

Lyssna på pod­den för fler spän­nan­de siffror.

Rapport som medel att bli tankeledare

Minst lika vik­tigt som att få sva­ren var det ock­så för Åsa Lundborg Ling att spri­da rap­por­ten. Hon såg möj­lig­he­ten för Litium att ta en posi­tion som tan­ke­le­da­re inom områ­det. Därför ska­pa­de Litium en egen sajt för rap­por­ten, drev tra­fik till saj­ten med nati­ve adver­ti­sing, åkte på roadshow och med­ver­ka­de på kon­fe­ren­ser och pod­dar (inklu­si­ve det­ta avsnitt av Kntnt Radio).

I pod­den hör du fler exem­pel på akti­vi­te­ter som Litium gjor­de med hjälp av byrån Hägvall & Sjöman.

Tälja innehåll med smörkniv

Rapporten i sig var ett smart drag. Men smar­tast är sät­tet som Litium har använt rap­por­ten för att få ut mas­sor av rele­vant och vär­de­fullt inne­håll både före, under och efter att rap­por­ten togs fram. Det är ett exem­pel på ett arbets­sätt som vi starkt rekommenderar.

Arbetssättet utgår från en inne­hålls­hi­e­rar­ki som ser ut som en pyra­mid. Överst finns ett rejält genom­ar­be­tat och långt inne­håll. Det kan till exem­pel vara en ebok, en kurs eller en rap­port som i Litiums fall. Baserat på det­ta inne­håll ska­pas sedan fle­ra tio­tals läng­re artik­lar, vide­o­fil­mer, del­rap­por­ter och lik­nan­de. De i sin tur kan bry­tas ned i kor­ta­re blog­gin­lägg, gäst­bloggsin­lägg och lik­nan­de. Och de kan till sist bry­tas ned i ”snac­kab­le con­tent” som sprids i soci­a­la medi­er och så vidare.

Sist i dagens podd hör du Thomas berät­ta lite mer om det­ta arbetssätt.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: I’ll Be The One © Max Rozkrut, Andrew Lutyi (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »