Ta fram en rapport – få massor med bra innehåll på köpet

Hör Åsa Lundborg Ling – marknadschef på B2B-företaget Litium – berätta hur de fick massor av relevant och värdefullt innehåll genom att ta fram en egen rapport. Åsa avslöjar hur de jobbade före, under och efter studien. Du får också massor av goda råd om du vill göra samma sak själv. Medverkar gör också Malin Sjöman från byrån Hägvall & Sjöman som hjälpte Litium med rapporten. Lyssna nu!

Pia Tegborg
29 september 2017

E‑handel är en själv­klar­het idag – för b2c-före­tag. Men hur är det med b2b-före­tag? Det vil­le Åsa Lundborg Ling ta reda på. Hon är mark­nads­chef på Litium, som säl­jer en e‑handelsplattform till både b2c- och b2b-före­tag.

Åsa upp­täck­te att det inte finns någ­ra till­gäng­li­ga stu­di­er rele­van­ta för den svens­ka mark­na­den. Så där­för bestäm­de hon sig för att ta reda på sva­ret själv. Men hon bestäm­de sig ock­så för att dela resul­ta­tet, för att på så sätt posi­tio­ne­ra Litium som tan­ke­le­da­re inom områ­det.

Så kom det sig att Litium vän­de sig till B2B-byrån Hägvall & Sjöman för hjälp med både att ta fram rap­por­ten och att spri­da den. Resultatet blev maka­löst. Både det som pre­sen­te­ras i rap­por­ten och effek­ten av att ta fram och spri­da den.

I avsnitt 149 av Kntnt Radio hör du Åsa Lundborg Ling från Litium och Malin Sjöman från Hägvall & Sjöman berät­ta hur de tänk­te och vad de gjor­de före, under och efter att rap­por­ten togs fram. De delar fri­kos­tigt med sig av sina erfa­ren­he­ter, och ger dig mas­sor med goda råd om du själv skul­le vil­ja pro­va på. Lyssna nu!

Glimtar ur rapporten

Hur använ­der b2b-före­tag e‑handel idag? frå­ga­de sig Åsa Lundborg Ling, mark­nads­chef på Litium. Hon bestäm­de sig för att ta reda på det. Resultatet blev rap­por­ten Svensk B2B-han­del 2016, som bland annat visar att 57 pro­cent av b2b-före­ta­gen redan är i full gång med e‑handel, och 52 pro­cent av de som ännu inte är igång pla­ne­rar bör­ja inom tre år.

Lyssna på pod­den för fler spän­nan­de siff­ror.

Rapport som medel att bli tankeledare

Minst lika vik­tigt som att få sva­ren var det ock­så för Åsa Lundborg Ling att spri­da rap­por­ten. Hon såg möj­lig­he­ten för Litium att ta en posi­tion som tan­ke­le­da­re inom områ­det. Därför ska­pa­de Litium en egen sajt för rap­por­ten, drev tra­fik till saj­ten med nati­ve adver­ti­sing, åkte på roadshow och med­ver­ka­de på kon­fe­ren­ser och pod­dar (inklu­si­ve det­ta avsnitt av Kntnt Radio).

I pod­den hör du fler exem­pel på akti­vi­te­ter som Litium gjor­de med hjälp av byrån Hägvall & Sjöman.

Tälja innehåll med smörkniv

Rapporten i sig var ett smart drag. Men smar­tast är sät­tet som Litium har använt rap­por­ten för att få ut mas­sor av rele­vant och vär­de­fullt inne­håll både före, under och efter att rap­por­ten togs fram. Det är ett exem­pel på ett arbets­sätt som vi starkt rekom­men­de­rar.

Arbetssättet utgår från en inne­hålls­hi­e­rar­ki som ser ut som en pyra­mid. Överst finns ett rejält genom­ar­be­tat och långt inne­håll. Det kan till exem­pel vara en ebok, en kurs eller en rap­port som i Litiums fall. Baserat på det­ta inne­håll ska­pas sedan fle­ra tio­tals läng­re artik­lar, vide­o­fil­mer, del­rap­por­ter och lik­nan­de. De i sin tur kan bry­tas ned i kor­ta­re blog­gin­lägg, gäst­bloggsin­lägg och lik­nan­de. Och de kan till sist bry­tas ned i ”snac­kab­le con­tent” som sprids i soci­a­la medi­er och så vida­re.

Sist i dagens podd hör du Thomas berät­ta lite mer om det­ta arbets­sätt.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: I’ll Be The One © Max Rozkrut, Andrew Lutyi (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
id Curabitur Praesent elit. dolor dictum sed neque. in quis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest