Skip to content
On the Road Manuscript, #3 © Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)

Tänk som en redaktör

Det är få förunnat att kunna färdigställa en bra och felfri text i ett svep. Vanligare är att stor möda behöver läggas på redigeringsarbetet. Detta är den andra artikeln i Martin Modigh Karlssons skrivskola. Idag får du tips och råd om hur du redigerar din webbtext.

Martin Karlsson
21 februari 2018

Ingen skri­ver en bra text i ett enda flö­de, från bör­jan till slut. Om förs­ta delen av den här sko­lan hand­la­de om skri­van­det så hand­lar den här arti­keln om att redi­ge­ra. Arbetet med tex­ten är näm­li­gen inte slut bara för att copyn är klar.

Detta är den and­ra arti­keln av tre i en serie där jag ger jag tips och råd kring hur du skri­ver och redi­ge­rar bätt­re tex­ter för web­ben. Istället för att berät­ta hur du ska göra, ger jag dig för­slag på hur du kan göra bätt­re.

Lätta upp och strukturera

Vare sig du skri­ver en lång eller kort text tjä­nar den på att struk­tu­re­ras både till inne­håll och form. Om din text ska infor­me­ra eller ge insik­ter är det tro­ligt att läsa­ren ögnar ige­nom den i jakt på något sär­skilt eller för att helt enkelt avgö­ra om den är läsvärd. Det är ett mind­re van­ligt feno­men när det gäl­ler till exem­pel pro­sa.

Använd gär­na gra­fis­ka och typo­gra­fis­ka ele­ment som indrag, citat eller utdrag

Underlätta där­för för läsa­ren att hit­ta och läsa det som är intres­sant för just den. Skriv en intro­duk­tion och sam­man­fat­ta de vik­ti­gas­te insik­ter­na tidigt. Använd rubri­ker för att dela av och hjäl­pa till att för­stå tex­tens struk­tur. Använd gär­na gra­fis­ka och typo­gra­fis­ka ele­ment som indrag, citat eller utdrag ur din text (se ovan) och blan­da upp tex­ten med annan media än text om det är möj­ligt och kan öka för­stå­el­sen.

Erbjud fördjupning

Erbjud vida­re läs­ning och för­djup­ning med både inter­na och exter­na län­kar. Det är inte bara heder­värt att ange käl­lor – det ökar ock­så din tro­vär­dig­het och under­lät­tar för läsa­ren att for­ma sin åsikt och lära av dig.

Håll dig till saken, är ett van­ligt råd. Jag vill säga att det beror på. Om du tror att din läsa­re är mot­tag­lig, var inte rädd för att göra poten­ti­ellt intres­san­ta utvik.

”Ingen skri­ver en bra text i ett enda flö­de” skrev jag här ovan. Några undan­tag finns det för­stås. Bilden som illu­stre­rar den här blogg­pos­ten före­stäl­ler ”the ori­gi­nal scroll” – den långa rul­le var­på en Benzedrineångande Keraouc 1957 skrev klas­si­kern On the Road under någ­ra vec­kor på resan­de fot i USA.

Benzedrine blev för övrigt recept­be­lagt i USA 1959, och beat­för­fat­ta­re är där­för inte lika van­li­ga läng­re.

TL;DR

TL;DR = Too Long, Didn’t Read

Förkortningen har gått från tafatt ursäkt eller snor­kig kom­men­tar av tex­ter som upp­levs för långa till en mar­ke­ring för sam­man­fatt­ning, sär­skilt rik­tat till läsa­re med kort tåla­mod.

Få besö­ka­ren att stan­na på sidan läng­re genom att erbju­da dem kor­ta sam­man­fat­ta­de tex­ter eller insik­ter. Du kan göra det inled­nings­vis i ingres­sen eller redan i länk­ning­en från tidi­ga­re sida och i anslut­ning till sär­skilt vik­ti­ga pas­sa­ger.

Om du skri­ver långt, över­väg att erbju­da navi­ga­tion internt i tex­ten genom att namn­ge rubri­ker eller and­ra vik­ti­ga ele­ment och län­ka till dem. Det gör att läsa­re ock­så kan hän­vi­sa and­ra till det stäl­let i tex­ten istäl­let för längst upp på sidan. Är du inte van vid HTML så kom­mer här en kort för­kla­ring (du kan hop­pa över den genom att klic­ka här).

Du kan län­ka både internt och extern till allt som har ett id. Om du vill sät­ta ett id på exem­pel­vis en rubrik ser det ut så här:

<h2 id="CTA">Call to actions – inte bara i sälj</h2>

Sedan län­kar du till den rubri­ken

<a href="#CTA">hoppa över den genom att klicka här</a>

Om du inte är van att edi­te­ra HTML (eller inte får för din redak­tör för den delen) och använ­der ett CMS, exem­pel­vis Wordpress, Joomla, Hubspot eller Episerver, kan du oftast ändå hit­ta saker att län­ka till. Sidans ele­ment (bil­der, styc­ken, for­mu­lär osv.) får ofta egna id:n ändå.

Call to actions – inte bara i sälj

Call to action – CTA. Begreppet är häm­tat från mark­nads­fö­ring­en, men är direkt tillämp­bart på så myc­ket annat. Om vi utgår från att din text enga­ge­rar läsa­re, erbjud dem då ett näs­ta steg.

Ponera att du skri­ver för en för­e­ning eller internt på en arbets­plats, eller ett enga­ge­ran­de debat­tin­lägg för den delen.

TV-eken 2011
TV-eken © Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Spolier: TV-eken räd­da­des inte

Om du först enga­ge­rar läsa­ren och sedan säger ”hej och tack” så läm­nas den­na ”häng­an­de”. Det är här du bör erbju­da en vida­re väg. Vad vill eller vän­tar du dig att läsa­ren ska göra? Om du vill star­ta en debatt – berät­ta hur läsa­ren kan del­ta. Om du vill upp­ma­na till hand­ling – ge kon­kre­ta för­slag!

TV-eken räd­da­des inte med likes eller ilsk­na kom­men­ta­rer. Ett vaktsche­ma så att enga­ge­ra­de kun­de hind­ra arbo­ris­ter­na hade kanske gjort det. Eller att de ilsk­na insän­dar­na ock­så erbjöd en lis­ta över ansva­ri­ga poli­ti­ker att kon­tak­ta.

Min CTA: Nästa gång kom­mer jag skri­va om van­li­ga miss­tag, lite mer på detalj­ni­vå. Kom ihåg att pre­nu­me­re­ra på KNTNTs nyhets­brev så att du får veta direkt i din mail­korg när näs­ta del av sko­lan kom­mer.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Praesent eleifend elit. libero venenatis, Aliquam at dolor sed Praesent et, nec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest