On the Road Manuscript, #3 © Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)

Tänk som en redaktör

Det är få förunnat att kunna färdigställa en bra och felfri text i ett svep. Vanligare är att stor möda behöver läggas på redigeringsarbetet. Detta är den andra artikeln i Martin Modigh Karlssons skrivskola. Idag får du tips och råd om hur du redigerar din webbtext.

Martin Karlsson
21 februari 2018

Ingen skri­ver en bra text i ett enda flö­de, från bör­jan till slut. Om förs­ta delen av den här sko­lan hand­la­de om skri­van­det så hand­lar den här arti­keln om att redi­ge­ra. Arbetet med tex­ten är näm­li­gen inte slut bara för att copyn är klar.

Detta är den and­ra arti­keln av tre i en serie där jag ger jag tips och råd kring hur du skri­ver och redi­ge­rar bätt­re tex­ter för web­ben. Istället för att berät­ta hur du ska göra, ger jag dig för­slag på hur du kan göra bätt­re.

Lätta upp och strukturera

Vare sig du skri­ver en lång eller kort text tjä­nar den på att struk­tu­re­ras både till inne­håll och form. Om din text ska infor­me­ra eller ge insik­ter är det tro­ligt att läsa­ren ögnar ige­nom den i jakt på något sär­skilt eller för att helt enkelt avgö­ra om den är läsvärd. Det är ett mind­re van­ligt feno­men när det gäl­ler till exem­pel pro­sa.

Använd gär­na gra­fis­ka och typo­gra­fis­ka ele­ment som indrag, citat eller utdrag

Underlätta där­för för läsa­ren att hit­ta och läsa det som är intres­sant för just den. Skriv en intro­duk­tion och sam­man­fat­ta de vik­ti­gas­te insik­ter­na tidigt. Använd rubri­ker för att dela av och hjäl­pa till att för­stå tex­tens struk­tur. Använd gär­na gra­fis­ka och typo­gra­fis­ka ele­ment som indrag, citat eller utdrag ur din text (se ovan) och blan­da upp tex­ten med annan media än text om det är möj­ligt och kan öka för­stå­el­sen.

Erbjud fördjupning

Erbjud vida­re läs­ning och för­djup­ning med både inter­na och exter­na län­kar. Det är inte bara heder­värt att ange käl­lor – det ökar ock­så din tro­vär­dig­het och under­lät­tar för läsa­ren att for­ma sin åsikt och lära av dig.

Håll dig till saken, är ett van­ligt råd. Jag vill säga att det beror på. Om du tror att din läsa­re är mot­tag­lig, var inte rädd för att göra poten­ti­ellt intres­san­ta utvik.

”Ingen skri­ver en bra text i ett enda flö­de” skrev jag här ovan. Några undan­tag finns det för­stås. Bilden som illu­stre­rar den här blogg­pos­ten före­stäl­ler ”the ori­gi­nal scroll” – den långa rul­le var­på en Benzedrineångande Keraouc 1957 skrev klas­si­kern On the Road under någ­ra vec­kor på resan­de fot i USA.

Benzedrine blev för övrigt recept­be­lagt i USA 1959, och beat­för­fat­ta­re är där­för inte lika van­li­ga läng­re.

TL;DR

TL;DR = Too Long, Didn’t Read

Förkortningen har gått från tafatt ursäkt eller snor­kig kom­men­tar av tex­ter som upp­levs för långa till en mar­ke­ring för sam­man­fatt­ning, sär­skilt rik­tat till läsa­re med kort tåla­mod.

Få besö­ka­ren att stan­na på sidan läng­re genom att erbju­da dem kor­ta sam­man­fat­ta­de tex­ter eller insik­ter. Du kan göra det inled­nings­vis i ingres­sen eller redan i länk­ning­en från tidi­ga­re sida och i anslut­ning till sär­skilt vik­ti­ga pas­sa­ger.

Om du skri­ver långt, över­väg att erbju­da navi­ga­tion internt i tex­ten genom att namn­ge rubri­ker eller and­ra vik­ti­ga ele­ment och län­ka till dem. Det gör att läsa­re ock­så kan hän­vi­sa and­ra till det stäl­let i tex­ten istäl­let för längst upp på sidan. Är du inte van vid HTML så kom­mer här en kort för­kla­ring (du kan hop­pa över den genom att klic­ka här).

Du kan län­ka både internt och extern till allt som har ett id. Om du vill sät­ta ett id på exem­pel­vis en rubrik ser det ut så här:

<h2 id="CTA">Call to actions – inte bara i sälj</h2>

Sedan län­kar du till den rubri­ken

<a href="#CTA">hoppa över den genom att klicka här</a>

Om du inte är van att edi­te­ra HTML (eller inte får för din redak­tör för den delen) och använ­der ett CMS, exem­pel­vis Wordpress, Joomla, Hubspot eller Episerver, kan du oftast ändå hit­ta saker att län­ka till. Sidans ele­ment (bil­der, styc­ken, for­mu­lär osv.) får ofta egna id:n ändå.

Call to actions – inte bara i sälj

Call to action – CTA. Begreppet är häm­tat från mark­nads­fö­ring­en, men är direkt tillämp­bart på så myc­ket annat. Om vi utgår från att din text enga­ge­rar läsa­re, erbjud dem då ett näs­ta steg.

Ponera att du skri­ver för en för­e­ning eller internt på en arbets­plats, eller ett enga­ge­ran­de debat­tin­lägg för den delen.

TV-eken 2011
TV-eken © Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Spolier: TV-eken räd­da­des inte

Om du först enga­ge­rar läsa­ren och sedan säger ”hej och tack” så läm­nas den­na ”häng­an­de”. Det är här du bör erbju­da en vida­re väg. Vad vill eller vän­tar du dig att läsa­ren ska göra? Om du vill star­ta en debatt – berät­ta hur läsa­ren kan del­ta. Om du vill upp­ma­na till hand­ling – ge kon­kre­ta för­slag!

TV-eken räd­da­des inte med likes eller ilsk­na kom­men­ta­rer. Ett vaktsche­ma så att enga­ge­ra­de kun­de hind­ra arbo­ris­ter­na hade kanske gjort det. Eller att de ilsk­na insän­dar­na ock­så erbjöd en lis­ta över ansva­ri­ga poli­ti­ker att kon­tak­ta.

Min CTA: Nästa gång kom­mer jag skri­va om van­li­ga miss­tag, lite mer på detalj­ni­vå. Kom ihåg att pre­nu­me­re­ra på KNTNTs nyhets­brev så att du får veta direkt i din mail­korg när näs­ta del av sko­lan kom­mer.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
risus. Praesent id leo quis, ipsum Curabitur elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest