On the Road Manuscript, #3 © Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)

Tänk som en redaktör

Det är få förunnat att kunna färdigställa en bra och felfri text i ett svep. Vanligare är att stor möda behöver läggas på redigeringsarbetet. Detta är den andra artikeln i Martin Modigh Karlssons skrivskola. Idag får du tips och råd om hur du redigerar din webbtext.

Martin Karlsson
21 februari 2018

Ingen skri­ver en bra text i ett enda flö­de, från bör­jan till slut. Om förs­ta delen av den här sko­lan hand­la­de om skri­van­det så hand­lar den här arti­keln om att redi­ge­ra. Arbetet med tex­ten är näm­li­gen inte slut bara för att copyn är klar.

Detta är den and­ra arti­keln av tre i en serie där jag ger jag tips och råd kring hur du skri­ver och redi­ge­rar bätt­re tex­ter för web­ben. Istället för att berät­ta hur du ska göra, ger jag dig för­slag på hur du kan göra bätt­re.

Lätta upp och strukturera

Vare sig du skri­ver en lång eller kort text tjä­nar den på att struk­tu­re­ras både till inne­håll och form. Om din text ska infor­me­ra eller ge insik­ter är det tro­ligt att läsa­ren ögnar ige­nom den i jakt på något sär­skilt eller för att helt enkelt avgö­ra om den är läsvärd. Det är ett mind­re van­ligt feno­men när det gäl­ler till exem­pel prosa.

Använd gär­na gra­fis­ka och typo­gra­fis­ka ele­ment som indrag, citat eller utdrag

Underlätta där­för för läsa­ren att hit­ta och läsa det som är intres­sant för just den. Skriv en intro­duk­tion och sam­man­fat­ta de vik­ti­gas­te insik­ter­na tidigt. Använd rubri­ker för att dela av och hjäl­pa till att för­stå tex­tens struk­tur. Använd gär­na gra­fis­ka och typo­gra­fis­ka ele­ment som indrag, citat eller utdrag ur din text (se ovan) och blan­da upp tex­ten med annan media än text om det är möj­ligt och kan öka förståelsen.

Erbjud fördjupning

Erbjud vida­re läs­ning och för­djup­ning med både inter­na och exter­na län­kar. Det är inte bara heder­värt att ange käl­lor – det ökar ock­så din tro­vär­dig­het och under­lät­tar för läsa­ren att for­ma sin åsikt och lära av dig.

Håll dig till saken, är ett van­ligt råd. Jag vill säga att det beror på. Om du tror att din läsa­re är mot­tag­lig, var inte rädd för att göra poten­ti­ellt intres­san­ta utvik.

”Ingen skri­ver en bra text i ett enda flö­de” skrev jag här ovan. Några undan­tag finns det för­stås. Bilden som illu­stre­rar den här blogg­pos­ten före­stäl­ler ”the ori­gi­nal scroll” – den långa rul­le var­på en Benzedrineångande Keraouc 1957 skrev klas­si­kern On the Road under någ­ra vec­kor på resan­de fot i USA.

Benzedrine blev för övrigt recept­be­lagt i USA 1959, och beat­för­fat­ta­re är där­för inte lika van­li­ga längre.

TL;DR

TL;DR = Too Long, Didn’t Read

Förkortningen har gått från tafatt ursäkt eller snor­kig kom­men­tar av tex­ter som upp­levs för långa till en mar­ke­ring för sam­man­fatt­ning, sär­skilt rik­tat till läsa­re med kort tålamod.

Få besö­ka­ren att stan­na på sidan läng­re genom att erbju­da dem kor­ta sam­man­fat­ta­de tex­ter eller insik­ter. Du kan göra det inled­nings­vis i ingres­sen eller redan i länk­ning­en från tidi­ga­re sida och i anslut­ning till sär­skilt vik­ti­ga passager.

Om du skri­ver långt, över­väg att erbju­da navi­ga­tion internt i tex­ten genom att namn­ge rubri­ker eller and­ra vik­ti­ga ele­ment och län­ka till dem. Det gör att läsa­re ock­så kan hän­vi­sa and­ra till det stäl­let i tex­ten istäl­let för längst upp på sidan. Är du inte van vid HTML så kom­mer här en kort för­kla­ring (du kan hop­pa över den genom att klic­ka här).

Du kan län­ka både internt och extern till allt som har ett id. Om du vill sät­ta ett id på exem­pel­vis en rubrik ser det ut så här:

<h2 id="CTA">Call to actions – inte bara i sälj</h2>

Sedan län­kar du till den rubriken

<a href="#CTA">hoppa över den genom att klicka här</a>

Om du inte är van att edi­te­ra HTML (eller inte får för din redak­tör för den delen) och använ­der ett CMS, exem­pel­vis WordPress, Joomla, Hubspot eller Episerver, kan du oftast ändå hit­ta saker att län­ka till. Sidans ele­ment (bil­der, styc­ken, for­mu­lär osv.) får ofta egna id:n ändå.

Call to actions – inte bara i sälj

Call to action – CTA. Begreppet är häm­tat från mark­nads­fö­ring­en, men är direkt tillämp­bart på så myc­ket annat. Om vi utgår från att din text enga­ge­rar läsa­re, erbjud dem då ett näs­ta steg.

Ponera att du skri­ver för en för­e­ning eller internt på en arbets­plats, eller ett enga­ge­ran­de debat­tin­lägg för den delen.

TV-eken 2011
TV-eken © Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Spolier: TV-eken räd­da­des inte

Om du först enga­ge­rar läsa­ren och sedan säger ”hej och tack” så läm­nas den­na ”häng­an­de”. Det är här du bör erbju­da en vida­re väg. Vad vill eller vän­tar du dig att läsa­ren ska göra? Om du vill star­ta en debatt – berät­ta hur läsa­ren kan del­ta. Om du vill upp­ma­na till hand­ling – ge kon­kre­ta förslag!

TV-eken räd­da­des inte med likes eller ilsk­na kom­men­ta­rer. Ett vaktsche­ma så att enga­ge­ra­de kun­de hind­ra arbo­ris­ter­na hade kanske gjort det. Eller att de ilsk­na insän­dar­na ock­så erbjöd en lis­ta över ansva­ri­ga poli­ti­ker att kontakta.

Min CTA: Nästa gång kom­mer jag skri­va om van­li­ga miss­tag, lite mer på detalj­ni­vå. Kom ihåg att pre­nu­me­re­ra på KNTNTs nyhets­brev så att du får veta direkt i din mail­korg när näs­ta del av sko­lan kommer.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »