Tips på böcker och poddar för sommaren

I säsongens sista avsnitt av Kntnt Radio tipsar Thomas och jag dig som lyssnar om böcker och podcast att upptäcka i sommar. Några gillar vi redan och andra verkar lovande. Lyssna för inspiration!

Pia Tegborg
2 juli 2017

I säsong­ens sista avsnitt av Kntnt Radio tip­sar Thomas och jag dig som lyss­nar om böc­ker och podcast att upp­täc­ka i som­mar. Några gil­lar vi redan och and­ra ver­kar lovan­de. Lyssna för inspiration!

[kntnt_​radio 104]

Tid för vila och inspiration

Nu är den här! Den all­tid lika efter­läng­ta­de som­ma­ren med allt vad det inne­bär. Kanske pas­sar du på att bara vara för att nju­ta av lata dagar. Under som­ma­ren kan det ju vara skönt att ta dagen som den kom­mer och glöm­ma alla måsten, eller hur? Eller så före­drar du ett fullt pro­gram med mas­sor av inbo­ka­de akti­vi­te­ter. Oavsett vil­ket – det är dags att var­va ner och lad­da batterierna.

Böcker att läsa och poddar att lyssna på i sommar

Istället för att pra­ta om böc­ker vi redan läst (det spar vi till i höst) tar vi i dagens pro­gram upp böc­ker vi pla­ne­rar att läsa i som­mar. Vi tip­sar ock­så om pod­dar vi redan lyss­nar på eller som vi själ­va tän­ker upp­täc­ka i som­mar. Se det som inspiration.

Thomas: böcker jag planerar att läsa i sommar

Jag har hela åtta böc­ker på min läs­lis­ta för som­ma­ren. Jag gör mig inga illu­sio­ner om att hin­na läsa dem alla, men någ­ra ska det väl bli.

Bang for the Buck

En bok som jag defi­ni­tivt ska läsa är Erik Modigs Bang For the Buck: kom­mu­ni­ka­tion som ska­par resul­tat. Den släpps i höst, men jag har kom­mit över ett av de försläpp­ta exemplaren.

I vår senas­te inter­vju med Erik Modig berät­tar han att boken tar teo­ri­er­na från hans för­ra bok Kontroll och omvand­lar dem till ett använd­bart verk­tyg för led­ning, kom­mu­ni­ka­tions- mark­nads- och säl­jav­del­ning­ar: Påverkansmatrisen.

Detta är verk­li­gen en bok i min smak. Facktaspäckad, byggd på solid grund och tillämp­bar kun­skap. Jag ser verk­li­gen fram emot att läsa den och att åter­kom­ma efter som­ma­ren med en recen­sion. Men efter att ha blädd­rat i boken, kikat på figu­rer och läst lite här och där, så är jag över­ty­gad om att det blir högs­ta betyg.

Content: The Atomic Particle of Marketing

En annan fak­taspäc­kad och väl under­byggd bok är Rebecca Liebs nya: Content: The Atomic Particle of Marketing. The Definitive Guide to Content Marketing Strategy.

På en frå­ga av vår vän Hedi Cohen för­kla­rar Rebecca Lieb att nyc­ke­lidén i boken finns redan i titeln. Att inne­håll verk­li­gen är mark­nads­fö­ring­ens ”ato­mic par­tic­le”. Utan inne­håll, ing­en marknadsföring.

Boken utfors­kar hur inne­håll fun­ge­rar inom alla for­mer av mark­nads­fö­ring (inte bara con­tent mar­ke­ting), och hur det påver­kar IT och and­ra orga­ni­sa­to­ris­ka frå­gor. Ambitionen är att läsa­ren efteråt ska kun­na fat­ta ini­ti­e­ra­de beslut om per­so­nal, orga­ni­sa­tion, pro­ces­ser och verk­tyg nöd­vän­di­ga för att inne­håll ska fun­ge­ra tvär­sö­ver oli­ka orga­ni­sa­to­ris­ka silos.

Boken inne­hål­ler kapi­tel med kitt­lan­de rubriker:

 • The shift to con­tent marketing
 • Content mar­ke­ting ver­sus con­tent strategy
 • Converged media
 • Native adver­ti­sing
 • Organizing for content
 • A cul­tur of content
 • Global coon­tent strategy
 • Real-time mar­ke­ting
 • Content mar­ke­ting software
 • Content mar­ke­ting performance
 • Contextual cam­paigns (som vi rap­por­te­ra­de om från Content Marketing World 2016 och ock­så gjor­de en fram­tids­spa­ning om).

Kanske inte som­ma­rens mest lätt­läs­ta bok, men defi­ni­tivt en av de mer läro­ri­ka, tror jag. Rebecca Lieb är en av de vas­sas­te ana­ly­ti­ker­na inom con­tent i bred bemär­kel­se, och hon säger ing­et utan att ha på föt­ter­na. Denna bok är ing­et undan­tag. Den byg­ger på fle­ra års kvan­ti­ta­ti­va och kva­li­ta­ti­va studier.

Value-ology

En annan bok som lovar insik­ter med veten­skap­lig stringens, för både mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re, är Value-olo­gy: Aligning sales and mar­ke­ting to shape and deli­ver pro­fi­tab­le custo­mer value pro­po­si­tions skri­ven av Simon Kelly, Paul Johnston och Stacey Danheiser.

Boken utgångs­punkt är att mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re är bra på att göra väsen av sig, men dåli­ga på att för­med­la vär­de till pre­sum­ti­va kun­der. 90 pro­cent av allt inne­håll ska­pat för att använ­das vid för­sälj­ning blir ald­rig använt, eftersom mål­grup­pen inte kän­ner till det eller inte tyc­ker det är relevant.

Det sto­ra pro­ble­met är inte slö­se­ri­et med peng­ar, tid och talang, utan att 94 pro­cent av pre­sum­ti­va kun­der väl­jer bort leve­ran­tö­rer för att de inte har en rele­vant kom­mu­ni­ka­tion. Det är pro­ble­met som för­fat­tar­na vill lösa.

Boken hand­lar om hur du ska­par vär­de längs hela mark­nads­fö­rings- och försäljningskedjan.

Recensionerna på Amazon​.com är strå­lan­de. Högsta betyg från alla. Många hyl­lar boken för bland­ning­en av aka­de­mis­ka teo­ri­er, under­bygg­da siff­ror och prak­tis­ka råd. Med and­ra ord: Precis en sådan bok jag vill läsa.

Top of Mind

En annan bok med strå­lan­de betyg – 36 fem­mor och 1 fyra på Amazon​.com – är John Halls Top of Mind: Use Content to Unleash Your Influence and Engage Those Who Matter To You.

I boken pra­tar John Hall om hur kon­su­men­ters behov och för­vänt­ning­ar har för­änd­rats, och vad det med­för för dig. Han för­kla­rar hur du kan byg­ga ett auten­tiskt och hjälp­samt varu­mär­ke som tjä­nar and­ra lika myc­ket som dig. Och han berät­tar hur du kan använ­da digi­talt inne­håll för att beri­ka din mål­grupps liv på ett sätt som ska­par var­ak­tigt förtroende.

Några rubri­ker ur boken:

 • What con­su­mers are loo­king for in brands they trust
 • Building rela­tions­hip by hel­ping others
 • Being trans­pa­rent and likable
 • Remaning con­si­stent and boosting familarity
 • Brodcast your mes­sage through content
 • Populating all sta­ges of the con­su­mer jour­ney through stra­te­gic distribution

The End of Advertising

En bok som har fått långt ifrån strå­lan­de betyg – sna­ra­re väl­digt blan­da­de reak­tio­ner – är Andrew Essex The End of Advertising: Why It Had to Die, and the Creative Resurrection to Come. Jag tror de mot­sä­gel­se­ful­la recen­sio­ner­na beror på att boken egent­li­gen är en rant – en pas­sio­ne­rad och bit­vis bitsk utlägg­ning om dagens reklam. Håller man med så ver­kar man upp­skat­ta boken och till och med få ett och annat skratt. Håller man inte med så tyc­ker man boken är skräp.

Läs den och avgör själv! Jag ska i vart fall läsa den som underhållning.

Andra böcker Thomas har på läslistan

Jag har tre böc­ker till på min läs­lis­ta – om jag hin­ner med. Jag tänk­te bara näm­na dem om du är intresserad.

Pia: böcker jag planerar att läsa i sommar

The Challenger Customer

För dig som föl­jer oss kanske boken The Challenger Customer: Selling to the Hidden Influencer Who Can Multiply Your Results kling­ar bekant? Vi har nämnt den vid ett fler­tal till­fäl­len, senast i Kntnt Radio 78 med Pontus vs Thomas, och all­tid i posi­ti­va orda­lag. Nu var det ett tag sedan jag upp­täck­te den så jag ser fram emot att läsa den igen i sommar.

Bakom boken lig­ger Gartner-ägda CEB med för­fat­tar­na Brent Adamson, Matthew Dixon och Pat Spenner. CEB har under många år genom­fört fle­ra och omfat­tan­de stu­di­er av B2B-säl­ja­re och B2B-köpa­re. Baserat på resul­ta­ten har de tagit fram model­ler och meto­der som B2B-säl­ja­re kan använ­da längs köpa­rens beslutsresa.

Studierna de genom­fört visar exem­pel­vis att det är effek­ti­va­re för en säl­ja­re att iden­ti­fi­e­ra och bear­be­ta ”rätt per­son” för att påver­ka de i genom­snitt 5,4 per­so­ner som med­ver­kar i ett B2B-köp­be­slut – än att för­sö­ka säl­ja till var­je enskild person.

Tricket är för­stås att hit­ta den­na per­son. I boken iden­ti­fie­ras de tre (av sju) typer av köpa­re du som säl­jer skall sat­sa på; lärar­na, ”go-get­ters” och skep­ti­ker­na. De and­ra tar näm­li­gen bara upp din vär­de­ful­la tid, då de inte har för­må­gan att ska­pa för­änd­ring, nå kon­sen­sus i grup­pen eller leda inköpstea­met genom köpprocessen.

Metoden för­fat­tar­na före­språ­kar tar avstamp i pro­ble­met istäl­let för som vid tra­di­tio­nell för­sälj­ning, i lös­ning­en. Hur det­ta går till beskrivs i boken. Boken får lysan­de recen­sio­ner på Amazon​.com. Har du inte redan läst den – gör det!

They Ask, You Answer

Jag kom­mer ock­så att ägna ledi­ga stun­der åt Marcus Sheridans senas­te bok They Ask, You Answer: A Revolutionary Approach to Inbound Sales, Content Marketing, and Today’s Digital Consumer. Första gång­en jag hör­de talas om boken var när han inter­vju­a­des av Douglas Burdett i pod­den Marketing Book Podcast som vi tar upp .

Släpp mark­nads­fö­rings­snac­ket, slu­ta ”säl­ja” (på tra­di­tio­nellt vis) och bör­ja istäl­let sva­ra! manar Sheridan.

Tesen är att när kon­su­men­ten und­rar något så frå­gar den en sök­mo­tor – och med rätt stra­te­gi och ett inne­håll av hög kva­li­tet är det du som ham­nar i top­pen av sökresultatet.

Det är enkelt sagt Marcus Sheridans ”sec­ret sau­ce” och det som hans nya bok hand­lar om. En hand­fast gui­de till hur du får ord­ning på din mark­nads­fö­rings­stra­te­gi och myc­ket siff­ror utlovas.

Boken får högs­ta betyg på Amazon​.com och jag ser fram emot att läsa den.

Gräv guld i dina egna kanaler

Gräv guld i dina egna kana­ler: sälj mer på nätet – utan att köpa mer reklam är en nyut­kom­men bok (2017) av Christer Pettersson, till var­dags head of e‑commerce på Arvato och ett väl­be­kant namn när det kom­mer till sökoptimering.

Christer har skri­vit en hand­bok i hur du med hjälp av bland annat sökop­ti­me­ring och mar­ke­ting auto­ma­tion lyf­ter dina egna kana­ler i syf­te att gene­re­ra mer tra­fik och nå en ökad för­sälj­ning. Genomgång av cen­tra­la begrepp lik­som tips på lämp­li­ga angrepps­sätt och använd­ba­ra verk­tyg utlo­vas också.

Christer hade vän­lig­he­ten att skic­ka oss ett exem­plar när boken kom ut tidi­ga­re i år. Jag är halv­vägs ige­nom den och så här långt gil­lar jag det jag läser. Boken är lätt­läst utan att för den skull vara ytlig och bju­der på många tips. Både från Christer och från ämnes­ex­per­ter som med­ver­kar i boken.

Hjärnstark

Hjärnstark – hur motion och trä­ning stär­ker din hjär­na av Anders Hansen, utgi­ven 2016.

Det här sägs vara en bok ”för dig som vill bli mer stres­stå­lig, må bätt­re, för­bätt­ra ditt min­ne och bli mer kre­a­tiv och intel­li­gent.” Och vem vill inte det? 🙂 Se då till att röra på dig! manar Anders Hansen, över­läka­re i psy­ki­a­tri och för­fat­ta­re till boken. I boken för­kla­rar han vil­ka meka­nis­mer i hjär­nan som omvand­lar din trä­ning till en men­tal ”upp­gra­de­ring”, vad det beror på och hur du ska röra på dig för att upp­nå alla posi­ti­va effek­ter som forsk­ning­en har kun­nat leda i bevis.

Att din trä­ning är vik­tig kan omöj­ligt ha und­gått någon. Ofta sett ur per­spek­ti­vet att din kropp skall må bra – men inte lika ofta med hjär­nan i fokus. Därför ser jag fram emot att läsa den­na bok som rekom­men­de­ras varmt av en bekant till mig. Vill du höra en inter­vju med för­fat­ta­ren skall du lyss­na på avsnitt 85 av pod­den Allt du velat veta (mer om den­na nedan).

Koppla av med en roman

När du trött­nat på alla böc­ker och pod­dar om mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning kan det vara skönt att kopp­la av med en rik­tig bra roman. Thomas och jag rekom­men­de­rar var sin roman att läsa i sommar.

Thomas: Rosen på Tistelön

När jag väx­te upp i Strömstad på 70-talet fanns en pyt­te­li­ten park mel­lan en kiosk och järn­vägs­sta­tio­nen all­de­les intill per­rong­en. Där fanns en byst före­stäl­lan­de Emilie Flygare-Carlén. Hon var ock­så född och upp­vux­en i Strömstad – fast 160 år före min tid. När jag frå­ga­de vem hon var berät­ta­de min mor­far att hon hade skri­vit någ­ra böc­ker som var popu­lä­ra förr.

Många år sena­re köp­te jag en fax­i­milut­gå­va av hen­nes mest kän­da roman: Rosen på Tistelön.

Den bör­jar en stor­mig natt under 1800-talets förs­ta hälft. Smugglaren Håkan Haraldsson från Tistelön i den bohus­läns­ka skär­går­den är ute med två av sina söner för att föra en last med siden till fast­lan­det. När deras båt pre­jas av en tull­jakt ser de bara en utväg. De dödar tulljak­tens besättning.

Mordet bil­dar en mörk fond till allt som hän­der. Händelse efter hän­del­se gör att de inblan­da­de hela tiden drivs fram mot det obön­hör­li­ga, att brot­tet som man för­sö­ker döl­ja till slut avslöjas.

Rosen på Tistelön är på en och sam­ma gång ett ödes­dra­ma, en kär­leks­skild­ring och en spän­nan­de även­tyrs­ro­man av den all­ra bäs­ta sorten.

En av bokens många för­tjäns­ter är de levan­de och äkta skild­ring­ar­na av män­ni­skor och mil­jö­er. Personligen tyc­ker jag hon lyc­kas ännu bätt­re i någ­ra and­ra av sina böcker:

Emilie Flygare-Carlén var på sin tid Sveriges mest läs­ta roman­för­fat­ta­re och den mest kän­da i utlan­det. Hon var sin tids Camilla Läckberg vad gäl­ler eko­no­misk vin­ning på sin lit­te­ra­tur. Men hen­nes lit­te­rä­ra kva­li­te­ter höjer sig sky­högt över Läckbergs. Hennes för­fat­tar­skap har jäm­förts med syst­rar­na Brontës och fram­förallt med Emily Brontës Svindlande höj­der (som jag ock­så varmt rekom­men­de­rar). Och August Strindberg berät­tar i Tjänstekvinnans son att han i sin pap­pas bok­skåp hit­ta­de Emilie Flygare-Carléns roman Jungfrutornet som han läs­te och tyck­te om.

Emilie Flygare-Carlén lev­de under en myc­ket spän­nan­de tid i Sveriges histo­ria, med fram­växt av indust­ri­a­lis­men, libe­ra­lism och kvin­no­rö­rel­sen. Och hon lev­de ett för­vå­nans­värt fri­gjort och modernt liv. Som ung följ­de hon med sin pap­pa, som var köp­man och sjö­kap­ten, på sjö­re­sor längs väst­kus­ten och fick en inblick i all­mo­gens och medel­klas­sens liv längs kus­ten. Och som vux­en befann hon sig i cent­rum av den poli­tis­ka och kul­tu­rel­la eli­ten i Stockholm. Tyvärr upp­skat­ta­des det inte av alla, och efter hen­nes död redi­ge­ra­des hon bort ur lit­te­ra­tur­histo­ri­en. Synd och skam!

För den som vill läsa och lära sig mer om Emilie Flygare-Carlén rekom­men­de­rar jag varmt Monica Lauritzens 563 sidor tjoc­ka bio­gra­fi: En kvin­nas röst: Emilie Flygare-Carléns liv och dikt.

Pia: Vindens skugga

Vindens skug­ga är skri­ven av Carlos Ruiz Zafón och har fem år på nac­ken (gavs ut 2012). Den har länge fun­nits på min ”att läsa-lis­ta” men tiden har helt enkelt inte räckt till.

Boken tar sin bör­jan i 40-talets Barcelona. En grå­mu­len dag tar pap­pan med Daniel till de ”Bortglömda böc­ker­nas grav­kam­ma­re”. Där får Daniel i upp­drag att ”adop­te­ra” en enda bok, som han mås­te lova att för evigt beskyd­da och beva­ra. Boken han väl­jer är Julián Carax bok ”Vindens skug­ga”. Daniel slu­kar boken, och blir så fasci­ne­rad av för­fat­ta­ren att han beslu­tar sig för att ta reda på allt om Carax. Vad Daniel inte vet är att han där­med kom­mer att dras in i en här­va av lögn­er, hem­lig­he­ter och fasans­ful­la upptäckter.

Carlos Ruiz Zafón är född 1964 och bör­ja­de som rekla­ma­re och fri­lan­sa­de åt oli­ka byrå­er. Under ett par år arbe­ta­de han även som Art Director på en ansedd reklam­by­rå. Han trött­na­de dock på reklam­värl­dens kom­mer­si­el­la syn­sätt och ägnar sig nume­ra enbart åt sina intres­sen att göra musik och att skriva.

Boken utgör förs­ta voly­men i seri­en om De bort­glöm­da böc­ker­nas grav­kam­ma­re. Övriga två böc­ker i seri­en Ängelns lek och Himlens fånge. Jag ser fram emot att läsa dem alla.

Nu skri­ver Zafón på en fjär­de bok i seri­en, vil­ket sägs bli den sista.

Podcast vi rekommenderar dig att lyssna på

Thomas pre­nu­me­re­rar för när­va­ran­de på 40 podcasts. Jag på ett 10-tal. Många av dem har vi nämnt i tidi­ga­re pod­dar, till exempel:

Men det har ock­så till­kom­mit någ­ra nya som vi ska tip­sa om.

Brutal Truth about Sales & Selling och B2B Revenue Leadership Show

Vi har intres­se­rat oss allt mer och mer, och job­bar allt mer och mer, med stra­te­gi­er och lös­ning­ar för att gene­re­ra efter­frå­gan och dri­va för­sälj­ning för B2B-före­tag med con­tent mar­ke­ting. Vi har där­för letat efter bra pod­dar som hand­lar om för­sälj­ning och fram­för allt om B2B-försäljning.

Gudarna vet – och nume­ra ock­så vi – att det finns många sälj­pod­dar som är flå­si­ga, cho­si­ga nära hyste­ris­ka och väl­digt osak­li­ga. Vi har bara hit­tat två bra sälj­pod­dar. Båda av Brian Burns.

Den förs­ta av dem är The Brutal Truth About Sales & Selling. Den bör­jar lika upp­ja­gat som alla and­ra, men gans­ka snart intro­du­ce­ras dagens gäst och sen föl­jer som regel ett rik­tigt bra sam­tal. En av dem som har med­ver­kat är Christopher Engman som ock­så har varit gäst i Kntnt Radio.

Den and­ra är The B2B Revenue Leadership Show som i prin­cip föl­jer sam­ma for­mat som hans förs­ta podd (med något mind­re het­sig inled­ning­en). I stort sett rör sig den­na podd i sam­ma härad som hans förs­ta. Men eftersom de har oli­ka gäs­ter så är det ändå värt att lyss­na på båda.

Master of Scale

Kommer du ihåg Stina Lundberg Dabrowskis helt guda­be­gå­va­de inter­vju­er med världs­pro­fi­ler? Yassir Arafat, Tariq Aziz, Leonard Cohen, David Bowie, Michail Gorbatjov, Nelson Mandela, Arnold Schwarzenegger, Jan Stenbeck, Madonna, Margaret Thatcher bara för att näm­na några.

Hon inter­vju­an­de per­so­ner som ald­rig lät sig inter­vju­as (till exem­pel Muammar Khadaffi). Fick dem att berät­ta saker som de ald­rig pra­ta­de om (till exem­pel Hillary Clinton om makens otro­hets­af­fär med Monica Lewinsky). Och till och med få dem att hop­pa fram­för kame­ran (för­u­tom Madonna och Margaret Thatcher).

Nu finns en podd med (näs­tan) lika bra inter­vju­er med affärs­pro­fi­ler som Mark Zuckerberg från Facebook, Eric Schmidt från Google, Brian Chesky från Airbnb och Reed Hastings från Netflix för att näm­na några.

Det är Reid Hoffman, en av grun­dar­na av LinkedIn, som sit­ter ned med des­sa stor­he­ter för tid­ni­gen Entrepreneurs räk­ning. Bara tio avsnitt är pla­ne­ra­de, varav åtta är släpp­ta. Podden heter Master of Scale.

Unthinkable

Om Master of Scale bju­der på inter­vju­er som är mark­nads­fö­rings most­va­rig­het till Stina Dabrowskis, så är näs­ta podcast – Unthinkable – mark­nads­fö­rings most­va­rig­het till P3 Dokumentär eller ännu mer träf­fan­de: This America Life.

Till skill­nad mot de all­ra fles­ta podcasts – som är sam­tal eller inter­vju­er inspe­la­de rätt upp och ned (som vårt) – så är Unthinkable en avan­ce­rad pro­duk­tion med manus, ljud­på­lägg och hela tjillevippen.

Till skill­nad mot P3 Dokumentär och This American Life, som är pro­du­ce­ra­de av super­proff­si­ga pro­duk­tions­bo­lag, är Unthinkable ett verk av en i det­ta avse­en­de ama­tör: Jay Acunzo. Men han är ing­en ama­tör när det kom­mer till digi­tal mark­nads­fö­ring. Innan han sat­sa­de allt på sin podcast arbe­ta­de han som digi­tal media stra­te­gist på Google och som head of con­tent på Hubspot.

Jay Acunzo vill sko­na värl­den från ännu en ”list artic­le”. Han tror ing­en ser fram emot ännu en ”Ultimate Guide”. Och han upp­ma­nar oss att slu­ta be folk att dela vårt inne­håll och istäl­let ska­pa inne­håll som är värt att dela.

Hans podcast har ett upp­drag. Han vill inp­si­re­ra och upp­munt­ra oss mark­nads­fö­ra­re att slu­ta ska­pa medi­o­kert inne­håll och istäl­let ska­pa excep­tio­nellt inne­håll. Det krä­ver att vi vågar tän­ka utan­för de kon­ven­tio­nel­la ramar­na. Att vi vågar tän­ka det ”unt­hin­kab­le”.

Marketing Book Podcast

”[A] for­mer artil­le­ry offi­cer and Madison Avenue ad man.” Så pre­sen­te­ras Douglas Burdett, som var­je vec­ka inter­vju­ar en för­fat­ta­re om hans eller hen­nes mark­nads­fö­rings­bok i podcas­ten med nam­net som säger allt: The Marketing Book Podcast.

129 böc­ker har han kla­rat av så här långt. Det låter myc­ket, och man kan und­ra hur många mark­nads­fö­rings­böc­ker vär­da att lyf­tas fram det egent­li­gen finns. Än så länge har Douglas Burdett inte bom­mat (ursäk­ta det dåli­ga skämtet).

Det är ett sant nöje att lyss­na på The Marketing Book Podcast. Dels för det trev­li­ga sam­tal som Douglas Burdett all­tid lyc­kas få till. Dels för att man lär sig en hel del bara från intervjuerna.

Det värs­ta med pod­den är att man vill köpa och läsa var och varan­nan bok. Av de åtta böc­ker Thomas har på sin läs­lis­ta för som­ma­ren har sju ham­nat där efter att han har hört en inter­vju i The Marketing Book Podcast.

Samma gäl­ler för mig och boken They Ask, You Answer av Marcus Sheridan som jag skri­vit om ovan.

Allt du velat veta

Och så till något mer lätt­smält 😉 Allt du velat veta är en popu­lär­ve­ten­skap­lig podcast som leds av komi­kern och arki­tek­ten Fritte Fritzson som utlo­var snab­bas­te och roli­gas­te vägen till kun­skap och all­män­bild­ning. Jag är benä­gen att hål­la med. I var­je avsnitt, som är ca en tim­me lång, inter­vju­as en expert inom ett intres­sant ämne. Spännvidden är stor eller vad sägs om ämnen som Hamburgare, Buddhismen, Moa Martinsson och Nykterhetsrörelsen. 96 avsnitt har det bli­vit hittills.

Podden finns ock­så i en 5‑minuters vari­ant: Allt du velat veta på 5 minu­ter. Jag kan rekom­men­de­ra även denna.

Nu tar vi paus

En rik­tigt trev­lig som­mar öns­kar vi er lyss­na­re! Nu tar Kntnt Radio paus men vi är till­ba­ka igen den 31 augusti. Men tyst i kana­len blir det inte! Varje var­dag under åtta vec­kor kom­mer vi repri­se­ra alla avsnit­ten av pod­den Åsikt.

För att den rät­ta som­mar­stäm­ning­en skall infin­na sig – lyss­na gär­na på den gam­la slag­däng­an Som som­ma­ren av rock-duon Danielsson & Pekkanini från Göteborg 😉

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Silver © The Gray Havens (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »