Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen plattform.

Om du regel­bun­det pub­li­ce­rar inne­håll som en mål­grupp sät­ter vär­de på, och dess­utom gör det på ett sätt som mål­grup­pen lätt kän­ner igen som ditt, så byg­ger du läsarnas/​lyssnarnas/​tittarnas för­tro­en­de att det du berät­tar på det­ta sätt är värt deras upp­märk­sam­het – inklu­si­ve din mark­nads­fö­ring och ditt säljbudskap.

Det är det­ta con­tent mar­ke­ting går ut på – att byg­ga för­tro­en­de för att din mark­nads­fö­ring och ditt sälj­bud­skap är värt att ta del av.

Detta för­tro­en­de bidrar mer än 70% till poten­ti­el­la köpa­res vil­ja att ta del av fram­ti­da mark­nads­fö­ring och ditt sälj­bud­skap. Varumärket bidrar bara med lite mer än 20%. Det visar forsk­ning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Content mar­ke­ting är allt­så en myc­ket potent kata­ly­sa­tor för mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Därför är det vik­tigt att du bestäm­mer hur ditt inne­håll visas, för vem och när, och att du äger de spår läsare/​lyssnare/​tittare läm­nar efter sig, och som kan använ­das för att för­stå mål­grup­pen och sty­ra insat­ser mot den.

Sättet ditt inne­håll till­han­da­hålls läsare/​lyssnare/​tittare är din platt­form. Det gäl­ler allt­så att väl­ja en platt­form som inte begrän­sar vem som ser ditt inne­håll och som inte begrän­sar din åtkomst till besö­ka­res spår. Detta är en fun­da­men­tal prin­cip för con­tent marketing.

Content mar­ke­ting för­ut­sät­ter att du själv kon­trol­le­rar en platt­form på vil­ken du pub­li­ce­rar det mesta av ditt inne­håll. Därmed inte sagt att du inte behö­ver ska­pa inne­håll för soci­a­la medi­er, bran­ded con­tent, nati­ve adver­ti­sing och lik­nan­de. Det bör du göra för att nå de i din mål­grupp som ännu inte har hit­tat till din platt­form och direkt eller indi­rekt upp­munt­ra dem att kom­ma till din plattform.

För många före­tag och orga­ni­sa­tio­ner är den mest natur­li­ga platt­for­men den egna webb­plat­sen. I en egen under­ka­ta­log pub­li­ce­ras artik­lar regel­bun­det och pre­sen­te­ras på ett sätt som sär­skil­jer dem från res­ten av webb­plat­sen. Vi kal­lar det för ett onli­ne­ma­ga­sin eller blogg bero­en­de på ambitionsnivån.

Vi har en nyc­kel­fär­dig lös­ning som ger dig ett onli­ne­ma­ga­sin med det mesta du kan öns­ka dig.

Läs mer om vår lösning.