Löpande produktion

Våra kon­sul­ter job­bar som en del av ditt team med att löpan­de ska­pa inne­håll, pub­li­ce­ra det onli­ne, dri­va tra­fik i soci­a­la medi­er samt ana­ly­se­ra och optimera.

Vi hjäl­per dig gär­na att ska­pa inne­håll och få ut det på web­ben, att spri­da det i nyhets­brev och soci­a­la medi­er, samt att mäta, utvär­de­ra och opti­me­ra för SEO och SMO.

Vårt arbets­sätt skil­jer sig från byrå­ers. Vi job­bar pro­ces­s­o­ri­en­te­rat istäl­let för pro­jek­t­o­ri­en­te­rat. Det inne­bär att våra kon­sul­ter job­bar löpan­de i din orga­ni­sa­tion istäl­let för att ploc­ka hem avgrän­sa­de pro­jekt. Det gör det möj­ligt för oss att job­ba nära din verk­sam­het, hänga med i vad som hän­der och snabbt anpas­sa inne­hål­let. Vi tror det är betyd­ligt effek­ti­va­re än att prop­sa på en bri­ef, job­ba avskilt på kam­ma­ren och leve­re­ra efter någ­ra veckor.

Så kan vi hjälpa dig

Vi är inte beman­nings­fö­re­tag. Våra kon­sul­ter job­bar löpan­de i ditt team (eller är ditt team) men har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Där finns spe­ci­a­list­kom­pe­tens inom design, pro­gram­me­ring, mar­ke­ting auto­ma­tion, stra­te­gi och and­ra områ­den som de fles­ta behö­ver hjälp med men inte till­räck­ligt ofta för att anstäl­la eller hyra in en kon­sult under läng­re tid.

Våra kon­sul­ter job­bar par­vis – kom­mu­ni­ka­tör och onli­ne­re­dak­tör – för att ska­pa bra inne­håll som får effekt. De arbe­tar del­tid eller hel­tid, på plats eller på distans – vil­ket som pas­sar dig bäst. Tillsammans hit­tar vi en mix som pas­sar dig. Det vik­ti­ga är att rela­tio­nen är lång­sik­tigt, så kon­sul­ter­na lär kän­na ditt före­tag, er verk­sam­het och ert sak­om­rå­de, och där­med kan ska­pa inne­håll som inte bara skra­par på ytan.

Nedan föl­jer exem­pel på arbets­upp­gif­ter som våra kon­sul­ter utför:

 • Söker pro­ak­tivt upp ämnen som mål­grupp fin­ner rele­vant och vär­de­fullt och som intres­se­rar och enga­ge­rar många individer.
 • Samlar infor­ma­tion genom inter­vju­er och research.
 • Berättar om ämnet ur oli­ka vinklar, över fle­ra inne­hållsen­he­ter (artik­lar, inslag m.m.), med oli­ka for­mat (text, gra­fik, foto, audio, video m.m.) och i oli­ka kana­ler (onli­ne-maga­sin, podd, vlogg, m.fl.)
 • Planerar för jämn för­del­ning av inne­hållsen­he­ter över ämneska­te­go­ri­er, for­mat och kanaler.
 • Följer tex­ten skriv­reg­ler och best practice (t.ex. TT-språ­ket)? Ändra där det behövs.
 • Har tex­ten en tyd­lig vin­kel? Ändra tex­ten om så behövs eller skic­ka till­ba­ka den i värs­ta fall.
 • Framgår vin­keln tyd­ligt i rubrik, i förs­ta mel­lan­ru­bri­ker­na, i förs­ta mening­ar­na, i län­kar, i bild­tex­ter och så vida­re? Ändra där det behövs.
 • Hitta bil­der som repre­sen­te­rar inne­hål­let och stäm­mer in på maga­si­nets bildmanér.
 • Formatera tex­ten med kor­ta styc­ken med regel­bun­det inskju­ta mel­lan­ru­bri­ker, bil­der, lis­tor, län­kar, fak­taru­tor, ”pull quo­tes”, gra­fis­ka ele­ment och annat som drar in läsa­ren i texten.
 • Skapa en unik puff för män­ni­skor att läsa på start- och arkiv­si­dor. Den ska ”säl­ja” arti­keln till de som kom­mer in på sidan.
 • Skapa en unik puff för sök­mo­to­rer (tit­le-tag och meta-beskriv­ning). Den ska utgå från sökintention.
 • Skapa en unik puff när den delas på soci­a­la medi­er (Open Graph-tag­gar och Twitter Card-tag­gar). Den ska fånga mål­grup­pens intres­sen när den syns i deras flöden.
 • Märk upp arti­keln för Konzilo Analytics.
 • Skapa på LinkedIn-sida ett inlägg som berät­tar för föl­ja­re på LinkedIn var­för de ska läsa arti­keln och län­ka till den. Tänk på att inte använ­da sam­ma text i inläg­get som i puf­fen för soci­a­la medi­er. Det leder till upprepning.
 • Gör sam­ma sak på Facebook och and­ra soci­a­la medi­er. Tänk på att tona­li­te­ten i oli­ka soci­a­la medi­er är annorlun­da och att inläg­gen där­för kanske inte ska vara lika.
 • Utvärdera hur väl inläg­gen i soci­a­la medi­er går. Optimera inlägg som går dåligt. Sponsra inlägg som går bra för att öka spridningen.
 • Skapa inlägg för rele­van­ta grup­per på LinkedIn och Facebook på sam­ma sätt som ovan. Tänk på att pro­mo­tion av eget inne­håll inte är tillå­tet eller åtminsto­ne ogil­las i många grup­per. Därför är det vik­tigt att ska­pa unikt inne­håll för grup­pen och på ett natur­ligt sätt län­ka eller hän­vi­sa till artikeln.
 • Svara snabbt och enga­ge­rat på even­tu­el­la kom­men­ta­rer på inläg­gen i de soci­a­la medierna.

Ta dig en titt på vår pris­lis­ta och all­män­na vill­kor.