Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sättet?

Traditionellt har presa­les och mark­nads­fö­ring utgjorts av mäs­sor, kata­lo­ger, bro­schy­rer, annons­kam­pan­jer och lik­nan­de. Det är akti­vi­te­ter med en tyd­lig bör­jan och ett tyd­ligt slut. De bedrivs där­för lämp­li­gast som pro­jekt. Dessa kan i sin hel­het eller i delar enkelt läg­gas ut på byråer.

Affärsmodellen för byrå­er är anpas­sad för att ta hand om såda­na upp­drag. De har team med AD:s och copy­wri­ters som hem­ma på byråns kam­ma­re själv­stän­digt tar fram kon­cept, och pro­jekt­le­da­re som ser till att pro­du­ce­ra det kun­der­na önskar.

Modellen stäl­ler krav på kun­der att läm­na en upp­drags­be­skriv­ning och genom­fö­ra accep­tans­kon­troll (“bri­ef” och “korr­vän­da” på byrå­språk), och man får vac­kert vän­ta medan den kre­a­ti­va pro­ces­sen pågår. Men ing­et av det­ta är egent­li­gen ett bekym­mer så länge som pro­jek­ten kan pla­ne­ras månads­vis eller kanske till och med års­vis i förväg.

Men allt mer av presa­les och mark­nads­fö­ring kan inte läng­re pla­ne­ras långt i för­väg. Det pågår en digi­tal trans­for­ma­tion som inne­bär ett myc­ket mer verk­sam­hetsnä­ra arbets­sätt, som krä­ver snabb­rör­lig­het och följ­sam­het (agilt och lean). Samtidigt har inter­net för­änd­rat atti­ty­den hos mot­ta­gar­na, som för­vän­tar sig att själ­va och på studs hit­ta svar, som krä­ver dags­ak­tu­ellt inne­håll och snab­ba upp­da­te­ring­ar (“always on”).

Den sto­ra och väx­an­de delen av presa­les och mark­nads­fö­ring som inte kan pla­ne­ras långt i för­väg, som sker i nära sam­ar­be­te med övrig verk­sam­het, och som mås­te möta mot­ta­garans krav på aktu­a­li­tet och snabb­het, är olämp­lig – för att inte säga omöj­lig – att dri­va som pro­jekt. Det finns ing­en tyd­lig bör­jan eller ett tyd­ligt slut. Det finns istäl­let ett flö­de av inne­håll som ska pro­du­ce­ras, dis­tri­bue­ras, mätas, opti­me­ras och så vida­re. Det blir en pro­cess istäl­let för projekt.

Ett exem­pel på utveck­ling­en är före­ta­get som har ersatt en tryckt kund­tid­ning med ett onli­ne­ma­ga­sin. Förut var var­je num­mer av den tryc­ka kund­tid­ning­en ett pro­jekt som star­ta­de med ett pla­ne­rings­mö­te ett halv­år före utgiv­ning och slu­ta­de med att tid­ning­en skic­ka­des ut till före­ta­gets kun­der. Nu är onli­ne­ma­ga­si­net en pro­cess där en arti­kel pub­li­ce­ras var­je tis­dag och fredag.

Team som job­bar med presa­les, mark­nads­fö­ring eller kom­mu­ni­ka­tion har anpas­sat sitt arbets­sätt, och fort­sät­ter att göra det, till de för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar­na. För en del inne­bär det att göra mer inhouse. För and­ra inne­bär det att hit­ta nya sätt att sam­ar­be­ta med byrå­er och konsulter.

Men byrå­er­nas affärsmo­dell stäl­ler till det. De gör sitt bäs­ta för att vara sina kli­en­ter till lags. Men de är bygg­da för att dri­va pro­jekt – inte för att vara en kug­ge i en pro­cess. Resultatet blir halv­bra lös­ning­ar, där delar av det som bor­de vara en pro­cess “pro­jek­ti­fie­ras” genom att arbe­te sam­las ihop till en räc­ka av mini­pro­jekt som byrån utför.

Ett exem­pel är con­tent­by­rån som hjäl­per före­ta­get som gick från tryckt kund­tid­ning till onli­ne­ma­ga­sin. Förut job­ba­de deras team under sex måna­der med att skri­va artik­lar, boka foto­gra­fer, lay­ou­ta tid­ning­en, fixa annon­sö­rer, skic­ka till tryck och se till att tid­ning­ar­na skic­kas till kli­en­tens kun­der. Nu träf­far de kli­en­ten en gång per månad för att spå­na fram 8–9 upp­slag till artik­lar, som de skri­ver och leve­re­rar till kli­en­ten som under näs­ta månad pub­li­ce­rar två artik­lar per vecka.

Det är svårt att få presa­les eller mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion att lig­ga nära verk­sam­he­ten, vara snabb­rör­lig och “always on” om ett vik­tigt arbets­mo­ment ersätts med en svart låda i vil­ket man i god tid i för­väg mås­te skic­kas in sina öns­ke­mål och sen hop­pas på att det som kom­mer ut ett antal vec­kor sena­re är relevant.

Så vil­ka alter­na­tiv finns när en tra­di­tio­nell byrå inte räc­ker till och du behö­ver för­stär­ka ditt team? De van­li­ga alter­na­ti­ven är att anstäl­la eller att hyra in från beman­nings­fö­re­tag. Men vad ska du göra om du inte har bud­get att anstäl­la alla med­ar­be­ta­re med de kom­pe­ten­ser som behövs eller inte har tid att arbets­le­da inhyrd personal?

Det dilem­mat löser vi med vårt annorlun­da sätt att jobba.

Läs mer om vårt erbjudande.