Workshop och utbildning

Våra utbild­ning­ar och works­hops hjäl­per dig att ta fram en genom­tänkt plan och infö­ra ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för con­tent marketing.

Vare sig du vill byg­ga varu­mär­ke, dri­va efter­frå­ga eller job­ba inbound för att gene­re­ra leads kan vi hjäl­pa dig att ta fram en plan för din con­tent mar­ke­ting och hit­ta ett arbets­sätt som fun­ge­rar för dig och ditt före­tag eller din organisation.

Innan arbe­tet att ta fram en plan och bestäm­ma arbets­sätt kan vi hjäl­pa dig och ditt team till för­dju­pad för­stå­el­se av con­tents roll och hur con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och när­be­släk­ta­de meto­der fun­ge­rar. Vi kan lära ut hur vi tar fram en plan för con­tent mar­ke­ting. Och vi kan för­kla­ra hur ditt team kan job­ba både agilt och leant med content-produktion.

När det är dags att ta fram en plan och bestäm­ma arbets­sätt kan vi hjäl­pa dig och ditt team att iden­ti­fi­e­ra och beskri­va mål­grup­per som ska påver­kas för att för­änd­ra atti­tyd och bete­en­de som leder till öns­kad effekt. Vi kan defi­ni­e­ra oli­ka typer av inne­håll och vil­ka ämnen som ska tas upp för åstad­kom­ma öns­kad påver­kan. Och vi kan hjäl­pa ditt team att job­ba sys­te­ma­tisk men agilt och leant med att pro­du­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra content.

Efter att pla­nen är fram­ta­gen och arbets­sät­tet är satt hjäl­per vi dig i det dag­li­ga arbe­tet – som råd­gi­va­re och coach och med löpan­de pro­duk­tion. Vi hjäl­per dig ock­så att utvär­de­ra och för­bätt­ra ditt innehåll.

Så kan vi hjälpa dig

Vi har genom åren hjälpt många före­tag och and­ra orga­ni­sa­tio­ner att ta fram pla­ner för con­tent mar­ke­ting och skräd­dar­sy arbets­sätt. Det har hjälpt oss att utveck­la och för­fi­na vårt arbets­sätt. Det gör det möj­ligt för oss att erbju­da modu­ler som du kan puss­la ihop likt lego. Varje sådan modul har ett fast pris, så att du i lugn och ro kan räk­na på kost­na­den och vara säker på att det inte kos­tar mer.

Effektkedja illu­stre­rar hur kom­mu­ni­ka­tion påver­kar utval­da mål­grup­pers atti­tyd och bete­en­de för att nå öns­kad effekt. Vi tar fram effekt­ked­jan under en hel­dags­works­hop till­sam­mans med er.

Målgruppskarta lis­tar vad som påver­kar mål­grup­pen och vil­ka ämnen som intres­se­rar mål­grup­pen. Vi tar fram mål­grupps­kar­tan till­sam­mans med er under en hel­dags­works­hop eller base­rar den på ert tidi­ga­re arbe­te och/​eller dju­pin­ter­vju­er med repre­sen­tan­ter ur målgruppen.

Produktionsplan för­kla­rar hur du och ditt team bör job­ba med inne­håll i oli­ka kana­ler för att steg för steg påver­ka atti­tyd och bete­en­de hos indi­vi­der ur mål­grup­per­na så öns­kad effekt upp­kom­mer. För var­je kanal ger pla­nen ock­så en detal­je­rad beskriv­ning av oli­ka typer av inne­håll som bör använ­das i kana­len för att upp­nå öns­kad effekt. Vi kan ta fram ett för­slag på pro­duk­tions­plan och pre­sen­te­ra den­na för er under en halv­dags­works­hop eller så gör vi job­bet till­sam­mans med er under en heldagsworkshop.

Redaktionell meto­dik är ett arbets­sätt för att sys­te­ma­tiskt ska­pa inne­håll. Vi anpas­sar vår meto­dik – som byg­ger på det agi­la ram­ver­ket Scrum och lean-meto­den Kanban – till dina för­hål­lan­den. Vi gör det sam­ti­digt som vi lär ut meto­den till dig och ditt team under en heldagsworkshop.

Strategiskt ram­verk doku­men­te­rar en kom­plett plan, skräd­dar­sydd för ditt team, för hur con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting eller insight mar­ke­ting bör bedri­vas. Ramverket inklu­de­rar effekt­ked­ja, mål­grupps­kar­ta, pro­duk­tions­plan och redak­tio­nell metodik.

Innehållsanalys där vi går ige­nom hela eller delar av din webb­plats och ana­ly­se­rar inne­hål­let kvan­ti­ta­tivt (con­tent inven­to­ry) och kva­li­ta­tivt (con­tent audit).

Sökmotoroptimering (SEO) där vi går ige­nom hela eller delar av din webb­plats och opti­me­rar den med avse­en­de på tek­nik (Technical SEO) och inne­håll (On-Page SEO).

Skräddarsydd inspi­ra­tions- eller kun­skaps­se­mi­na­rie där en av oss träf­far ditt team och före­lä­ser och/​eller dis­ku­te­rar ett ämne som intres­se­rar er.

Skräddarsydd intern­ut­bild­ning där vi sät­ter ihop en utbild­ning efter dina önskemål.

Skräddarsydd works­hop där vi sät­ter ihop en hel­dags­works­hop eller halv­dags­works­hop efter dina önskemål.

Vi hjäl­per dig natur­ligt­vis ock­så med råd­giv­ning, coach­ning och annat som inte har en fär­dig modul. Då beta­lar du arvo­de enligt någon av våra tre betalningsmodeller.

Ta dig en titt på vår pris­lis­ta och all­män­na vill­kor.