Tre inspirationsknep för innehåll

Vad gör du när inspirationen tryter? När kreativiteten är som bortblåst samtidigt som du bara måste få till den där texten – alltmedan deadline närmar sig med stormande steg. Känner du igen dig? Läs Johanna Stenmarks krönika om knep att ta till för att sätta fart på din inspiration!

Johanna Stenmark
19 april 2017

För den som job­bar med inne­håll är inspi­ra­tio­nen något av det svå­ras­te. Ibland vill den bara inte kom­ma. Även om du kän­ner din mål­grupp väl, vet vad den vill ta del av, har en stra­te­gi för ditt inne­håll och dess­utom har sten­koll på ditt erbju­dan­de – så kom­mer säl­lan inspi­ra­tion och kre­a­ti­vi­tet på beställ­ning.

Risken finns att du då bör­jar pro­du­ce­ra inne­håll bara ”för att”, där kvan­ti­tet går före kva­li­tet, vil­ket är en situ­a­tion du själv­klart vill und­vi­ka.

Här delar jag med mig av tre knep som kan hjäl­pa dig att sät­ta fart på inspi­ra­tio­nen.

Inspirerande siffror

Att sam­la infor­ma­tion, sta­tistik och data om dina kon­su­men­ter eller din mål­grupp fyl­ler fle­ra funk­tio­ner. Inte minst kan det vara en rik­tig inspi­ra­tions­käl­la för ditt inne­håll.

Ett före­tag som lyc­kats rik­tigt bra med det­ta är musik­tjäns­ten Spotify. De använ­der infor­ma­tio­nen som de sam­lar in från sina använ­da­re till att utveck­la sin tjänst men ock­så till sin mark­nads­fö­ring.

Inför års­skif­tet 2016/​2017 lan­se­ra­de de kam­pan­jen ”Thanks 2016, it’s been weird” där de kom­bi­ne­rar sta­tistik och använ­da­rin­for­ma­tion med humor, igen­kän­ning och aktu­el­la hän­del­ser. Kampanjen rul­la­des ut på 14 oli­ka mark­na­der med bud­skap base­ra­de på och anpas­sa­de efter lokal och/​eller regi­o­nal sta­tistik.

Här hit­tar du bil­der från kam­pan­jen – pub­li­ce­ra­de av Ad Age – som utgör ett bril­li­ant exem­pel på hur du kan använ­da data för att byg­ga din kom­mu­ni­ka­tion.

Nu är det så klart inte alla före­tag som sit­ter på den mäng­den infor­ma­tion – och dess­utom så pass nischad infor­ma­tion – som Spotify. De har genom åren i prin­cip byggt sitt eget insti­tut av sta­tistik och data. Men det är enligt mig ett fint exem­pel på hur du kan hit­ta kre­a­ti­vi­tet och rele­vans för just din mål­grupp bland alla siff­ror, seg­ment och pro­cent.

Andra siffror att förädla

Har du inte till­gång till din en egen skatt­kam­ma­re av sta­tistik och data finns det givet­vis and­ra vägar. Att tit­ta på tren­der i soci­a­la medi­er eller i sök­mo­to­rer är ett sätt att hit­ta intres­san­ta ämnen och områ­den att ska­pa inne­håll av. Google Trends är ett exem­pel på en tjänst som du kan nytt­ja för att hit­ta ämnen att kre­e­ra kring.

Ett annat sätt är att ta del av and­ra före­tags under­sök­ning­ar eller sta­tis­tis­ka rap­por­ter. Statistiska central­by­rån är en guld­gru­va för en inne­hållskre­a­tör. För kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen – sär­skilt på den digi­ta­la sidan – är även pub­li­ce­ring­en av Internetstiftelsens rap­port Svenskarna och inter­net en årli­gen åter­kom­man­de höjd­punkt.

Svenskarna och inter­net är stom­men bakom en ofant­lig sam­ling inne­håll, från blogg­pos­ter och podcasts till info­gra­fik och key­no­tes. Jag läng­tar fort­fa­ran­de efter sta­tistik över hur myc­ket av det inne­håll som ska­pas under ett år som kan här­rö­ras till­ba­ka till rap­por­ten (den sta­tisti­ken kanske finns, skic­ka mig gär­na ett mejl i så fall och berät­ta var jag kan hit­ta den).

Stiftelsen släp­per dess­utom en mängd and­ra rap­por­ter som kan vara av stor nyt­ta för den som kört fast i fan­ta­sin.

Låt gammalt innehåll bli nytt

Återvinning av inne­håll är högst underskat­tat. Vi ham­nar ofta i det men­ta­la sta­di­et där vi tror att vi mås­te ska­pa nytt för att vara fort­satt rele­van­ta. Så är inte all­tid fal­let. Gammalt inne­håll kan hål­la lika högt – eller till och med hög­re – rele­vans­vär­de långt efter dess förs­ta pub­li­ce­ring.

Nyckeln är att juste­ra och anpas­sa det för den nya pub­li­ce­ring­en i form, tid och i rela­tion till ämnet. Målet är att det inte ska upp­le­vas som en klip­pa-klist­ra- ver­sion av tidi­ga­re inne­håll.

Ett före­tag som är väl­digt duk­tigt på att åter­an­vän­da sitt inne­håll är HubSpot. HubSpot job­bar vis­ser­li­gen med kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring samt att de är pion­jä­rer inom inbound mar­ke­ting men deras blogg är ett lysan­de exem­pel på hur du kan åter­vin­na ditt inne­håll och fort­fa­ran­de vara rele­vant. De lever som de lär helt enkelt.

HubSpot hym­lar inte hel­ler med att de åter­vän­der sitt inne­håll, som du exem­pel­vis kan se i det­ta blog­gin­lägg om hur du bäst skri­ver en träff­sä­ker för­fattar­bi­o­gra­fi (se längst ned i det län­ka­de inläg­get).

Att de mär­ker upp sitt åter­an­vän­da inne­håll ger dem tro­vär­dig­het bland läsar­na och ska­par dess­utom ett för­tro­en­de för deras exper­tis. Det ing­er en käns­la av att de utveck­las i takt med omvärl­den och upp­da­te­rar där­ef­ter. Smart och snyggt.

Vad inspireras du av?

Inspiration är högst per­son­ligt och indi­vi­du­ellt, och det som inspi­re­rar en per­son är inte givet att inspi­re­ra en annan. Jag inspi­re­ras till exem­pel väl­digt ofta av mina kol­le­gor och de dis­kus­sio­ner vi har – både om bran­schen och and­ra intres­san­ta ämnen. Kanske har du någon annan inspi­ra­tions­käl­la?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
tristique id Praesent Sed sem, in Phasellus ultricies libero Lorem

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest