Tre inspirationsknep för innehåll

Vad gör du när inspirationen tryter? När kreativiteten är som bortblåst samtidigt som du bara måste få till den där texten – alltmedan deadline närmar sig med stormande steg. Känner du igen dig? Läs Johanna Stenmarks krönika om knep att ta till för att sätta fart på din inspiration!

Johanna Stenmark
19 april 2017

För den som job­bar med inne­håll är inspi­ra­tio­nen något av det svå­ras­te. Ibland vill den bara inte kom­ma. Även om du kän­ner din mål­grupp väl, vet vad den vill ta del av, har en stra­te­gi för ditt inne­håll och dess­utom har sten­koll på ditt erbju­dan­de – så kom­mer säl­lan inspi­ra­tion och kre­a­ti­vi­tet på beställning.

Risken finns att du då bör­jar pro­du­ce­ra inne­håll bara ”för att”, där kvan­ti­tet går före kva­li­tet, vil­ket är en situ­a­tion du själv­klart vill undvika.

Här delar jag med mig av tre knep som kan hjäl­pa dig att sät­ta fart på inspirationen.

Inspirerande siffror

Att sam­la infor­ma­tion, sta­tistik och data om dina kon­su­men­ter eller din mål­grupp fyl­ler fle­ra funk­tio­ner. Inte minst kan det vara en rik­tig inspi­ra­tions­käl­la för ditt innehåll.

Ett före­tag som lyc­kats rik­tigt bra med det­ta är musik­tjäns­ten Spotify. De använ­der infor­ma­tio­nen som de sam­lar in från sina använ­da­re till att utveck­la sin tjänst men ock­så till sin marknadsföring.

Inför års­skif­tet 2016/​2017 lan­se­ra­de de kam­pan­jen ”Thanks 2016, it’s been weird” där de kom­bi­ne­rar sta­tistik och använ­da­rin­for­ma­tion med humor, igen­kän­ning och aktu­el­la hän­del­ser. Kampanjen rul­la­des ut på 14 oli­ka mark­na­der med bud­skap base­ra­de på och anpas­sa­de efter lokal och/​eller regi­o­nal statistik.

Här hit­tar du bil­der från kam­pan­jen – pub­li­ce­ra­de av Ad Age – som utgör ett bril­li­ant exem­pel på hur du kan använ­da data för att byg­ga din kommunikation.

Nu är det så klart inte alla före­tag som sit­ter på den mäng­den infor­ma­tion – och dess­utom så pass nischad infor­ma­tion – som Spotify. De har genom åren i prin­cip byggt sitt eget insti­tut av sta­tistik och data. Men det är enligt mig ett fint exem­pel på hur du kan hit­ta kre­a­ti­vi­tet och rele­vans för just din mål­grupp bland alla siff­ror, seg­ment och procent.

Andra siffror att förädla

Har du inte till­gång till din en egen skatt­kam­ma­re av sta­tistik och data finns det givet­vis and­ra vägar. Att tit­ta på tren­der i soci­a­la medi­er eller i sök­mo­to­rer är ett sätt att hit­ta intres­san­ta ämnen och områ­den att ska­pa inne­håll av. Google Trends är ett exem­pel på en tjänst som du kan nytt­ja för att hit­ta ämnen att kre­e­ra kring.

Ett annat sätt är att ta del av and­ra före­tags under­sök­ning­ar eller sta­tis­tis­ka rap­por­ter. Statistiska central­by­rån är en guld­gru­va för en inne­hållskre­a­tör. För kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen – sär­skilt på den digi­ta­la sidan – är även pub­li­ce­ring­en av Internetstiftelsens rap­port Svenskarna och inter­net en årli­gen åter­kom­man­de höjdpunkt.

Svenskarna och inter­net är stom­men bakom en ofant­lig sam­ling inne­håll, från blogg­pos­ter och podcasts till info­gra­fik och key­no­tes. Jag läng­tar fort­fa­ran­de efter sta­tistik över hur myc­ket av det inne­håll som ska­pas under ett år som kan här­rö­ras till­ba­ka till rap­por­ten (den sta­tisti­ken kanske finns, skic­ka mig gär­na ett mejl i så fall och berät­ta var jag kan hit­ta den).

Stiftelsen släp­per dess­utom en mängd and­ra rap­por­ter som kan vara av stor nyt­ta för den som kört fast i fantasin.

Låt gammalt innehåll bli nytt

Återvinning av inne­håll är högst underskat­tat. Vi ham­nar ofta i det men­ta­la sta­di­et där vi tror att vi mås­te ska­pa nytt för att vara fort­satt rele­van­ta. Så är inte all­tid fal­let. Gammalt inne­håll kan hål­la lika högt – eller till och med hög­re – rele­vans­vär­de långt efter dess förs­ta publicering.

Nyckeln är att juste­ra och anpas­sa det för den nya pub­li­ce­ring­en i form, tid och i rela­tion till ämnet. Målet är att det inte ska upp­le­vas som en klip­pa-klist­ra- ver­sion av tidi­ga­re innehåll.

Ett före­tag som är väl­digt duk­tigt på att åter­an­vän­da sitt inne­håll är HubSpot. HubSpot job­bar vis­ser­li­gen med kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring samt att de är pion­jä­rer inom inbound mar­ke­ting men deras blogg är ett lysan­de exem­pel på hur du kan åter­vin­na ditt inne­håll och fort­fa­ran­de vara rele­vant. De lever som de lär helt enkelt.

HubSpot hym­lar inte hel­ler med att de åter­vän­der sitt inne­håll, som du exem­pel­vis kan se i det­ta blog­gin­lägg om hur du bäst skri­ver en träff­sä­ker för­fattar­bi­o­gra­fi (se längst ned i det län­ka­de inlägget).

Att de mär­ker upp sitt åter­an­vän­da inne­håll ger dem tro­vär­dig­het bland läsar­na och ska­par dess­utom ett för­tro­en­de för deras exper­tis. Det ing­er en käns­la av att de utveck­las i takt med omvärl­den och upp­da­te­rar där­ef­ter. Smart och snyggt.

Vad inspireras du av?

Inspiration är högst per­son­ligt och indi­vi­du­ellt, och det som inspi­re­rar en per­son är inte givet att inspi­re­ra en annan. Jag inspi­re­ras till exem­pel väl­digt ofta av mina kol­le­gor och de dis­kus­sio­ner vi har – både om bran­schen och and­ra intres­san­ta ämnen. Kanske har du någon annan inspirationskälla?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »