Skip to content

Tre tips för dig med skrivvånda

Tycker du det är svårt att skriva? Att komma igång? Jag med. Och säkert de flesta andra som skriver. Men det finns några enkla saker du kan göra för att underlätta. I det här bloggposten tipsar jag dig om tre saker som hjälper mig. Läs vidare!

Thomas Barregren
26 augusti 2014

Tycker du det är svårt att skri­va? Att kom­ma igång? Jag med. Och säkert de fles­ta and­ra som skri­ver. Men det finns någ­ra enk­la saker du kan göra för att under­lät­ta. I den här blogg­pos­ten tip­sar jag dig om tre saker som hjäl­per mig.

1. Hitta den kreativa luckan

Jag är kre­a­tiv på mor­go­nen. Då spru­tar idéer­na. Kommer jag igång då, före allt annat, så infin­ner sig fly­tet. Om jag får arbe­ta ostört hål­ler det i sig tills hung­ern gör sig påmind. Då är kloc­kan ofta en bra bit efter lunch. Ofta har jag ännu inte ätit fru­kost. Men om jag bör­jar med något annat, så går kre­a­ti­vi­te­ten för­lo­rad, och med den fly­tet. Likaså om jag blir avbru­ten. Då för­svin­ner magin.

Tiden från att jag vak­nar tills jag mås­te göra något annat än skri­va, till exem­pel äta, är min kre­a­ti­va luc­ka. Det är då jag skri­ver bäst. När har du din kre­a­ti­va luc­ka? På mor­go­nen, som jag? På kväl­len, när bar­nen har lagt sig? Eller mitt på dagen? Försök hit­ta din kre­a­ti­va luc­ka, och ta till­va­ra på den. Boka den i din kalen­der. Schemalägg den.

Andra som skri­ver myc­ket och som ger skriv­råd lyf­ter ock­så fram en fast tid för skri­van­de som ett av de vik­ti­gas­te tip­sen för att lyc­kas.

2. Träna skrivmuskeln

En annan fram­gångs­fak­tor som jour­na­lis­ter, copy­wi­ters och fram­gångs­ri­ka blog­ga­re lyf­ter fram är vik­ten av att skri­va regel­bun­det. Det är med skri­van­det som med krop­pen. Båda behö­ver motion för att hål­la sig i trim. Jag vet av egen erfa­ren­het att det är myc­ket lät­ta­re att skri­va, och skri­va bra, om man hål­ler igång skri­van­det. Och jag vet ock­så av egen erfa­ren­het att det är tungt att kom­ma till­ba­ka om man har slap­pat under semestern.

Så för­sök att skri­va var­je dag. Även när du inte behö­ver. Skriv i så fall för byrå­lå­dan, din dag­bok eller din eller någon annans blogg. Själv blog­gar jag om livet som för­äl­der till seg­lan­de barn. Det är ock­så ett bra stäl­le att expe­ri­men­te­ra – något som vi pra­ta­de om i avsnitt 11 av Kntnt Radio.

3. Döva den inre redaktören

Ett tred­je och sista tips är att göra pre­cis det jag gör just nu – i skri­van­de stund. Att bara låta orden ström­ma ned på papp­ret – för­låt i ord­be­hand­la­ren – utan vida­re efter­tan­ke och redi­ge­ring. Det blir ostruk­tu­re­rat (fria asso­ci­a­tio­ner bru­kar vara det). Massor av stav­fel (effekt av pek­fing­er­vals i högt tem­po). Konstig menings­bygg­nad (inte minst ofull­stän­di­ga sat­ser). Och and­ra tokig­he­ter. Men jag låter fing­rar­na dan­sa vida­re.

Jag har dövat den inre redak­tö­ren. Den där som kan fast­na på ett ord­val. Som avskyr stav­fel. Som vill ha struk­tur och logik i tex­ten. Och som äls­kar att byg­ga långa och vind­lan­de mening­ar, med många bisat­ser, inskjut­na som den här, bara för att hen kan, och vill visa.

Att döva den inre redak­tö­ren, att asso­ci­e­ra uti­från ämnet och låta orden bara kom­ma och snabbt pli­ta ned dem, det är det vik­ti­gas­te rådet jag ger dig idag. Det är en tek­nik som de all­ra fles­ta duk­ti­ga skri­ben­ter tilläm­par i någon form.

Det kan vara svårt i bör­jan att kopp­la bort det kri­tis­ka tän­kan­det. Det krä­ver övning. Men om du tar mina råd på all­var, och bör­jar skri­va dag­li­gen, på en bestämd tid, så får du många till­fäl­len att ock­så öva dig på det­ta.

Sen då?

När väl tex­ten är för­löst, så får den inre redak­tö­ren visa den nyföd­da sin kär­lek. För även om den förs­ta tex­ten ofta är för­vå­nans­värt bra, intres­sant och, inte minst, liv­fullt, så är det efter­be­ar­bet­ning­en som skil­jer goda skri­ben­ter från dåli­ga.

Rätta stav­fel. Putsa på ord­val. Flytta mening­ar och hela styc­ken. Ta bort över­flöd, och lägg till där det sak­nas. Allt det gör jag. Men jag behål­ler ofta ofull­stän­di­ga sat­ser, och mening­ar som inleds med kon­junk­tio­ner. Punkten har ham­nat där den gjor­de för att för att mar­ke­ra paus – paus för efter­tan­ke, för effekt, för and­hämt­ning.

En för­del med efter­be­ar­bet­ning­en, utö­ver att tex­ten blir bätt­re, är att det inte är lika kre­a­tivt krä­van­de. Det pas­sar allt­så utmärkt att göra på tid utan­för den kre­a­ti­va luc­kan.

Det finns mer att säga. Till exem­pel om att väl­ja ämne och hit­ta en vin­kel. Om bak­grunds­re­se­arch. Att hit­ta bil­der. Och sät­ta rubrik. Saker som ock­så mås­te göras. Men det får vara till en annan gång.

Sammanfattning

Så för att sam­man­fat­ta så har jag tre tips till dig:

  1. Hitta din kre­a­ti­va luc­ka och pla­ne­ra ditt skri­van­de så att det sker på den tiden.
  2. Skriv var­je dag, även när du inte behö­ver, för att hål­la dig i trim.
  3. Skriv förs­ta utkas­tet som det kom­mer och gå sen till­ba­ka och gör all nöd­vän­dig redi­ge­ring.

Den här tex­ten skrev jag på mind­re än 30 minu­ter. Den förs­ta ver­sio­nen vill säga. Nu skall jag put­sa på tex­ten. Det behövs san­ner­li­gen! Och det lär ta betyd­ligt mer än 30 minu­ter. Jag räk­nar den tiden i tim­mar.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
id, quis ut dolor. tempus elit. pulvinar

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest