Tre tips för dig med skrivvånda

Tycker du det är svårt att skriva? Att komma igång? Jag med. Och säkert de flesta andra som skriver. Men det finns några enkla saker du kan göra för att underlätta. I det här bloggposten tipsar jag dig om tre saker som hjälper mig. Läs vidare!

Thomas Barregren
26 augusti 2014

Tycker du det är svårt att skri­va? Att kom­ma igång? Jag med. Och säkert de fles­ta and­ra som skri­ver. Men det finns någ­ra enk­la saker du kan göra för att under­lät­ta. I den här blogg­pos­ten tip­sar jag dig om tre saker som hjäl­per mig.

1. Hitta den kreativa luckan

Jag är kre­a­tiv på mor­go­nen. Då spru­tar idéer­na. Kommer jag igång då, före allt annat, så infin­ner sig fly­tet. Om jag får arbe­ta ostört hål­ler det i sig tills hung­ern gör sig påmind. Då är kloc­kan ofta en bra bit efter lunch. Ofta har jag ännu inte ätit fru­kost. Men om jag bör­jar med något annat, så går kre­a­ti­vi­te­ten för­lo­rad, och med den fly­tet. Likaså om jag blir avbru­ten. Då för­svin­ner magin.

Tiden från att jag vak­nar tills jag mås­te göra något annat än skri­va, till exem­pel äta, är min kre­a­ti­va luc­ka. Det är då jag skri­ver bäst. När har du din kre­a­ti­va luc­ka? På mor­go­nen, som jag? På kväl­len, när bar­nen har lagt sig? Eller mitt på dagen? Försök hit­ta din kre­a­ti­va luc­ka, och ta till­va­ra på den. Boka den i din kalen­der. Schemalägg den.

Andra som skri­ver myc­ket och som ger skriv­råd lyf­ter ock­så fram en fast tid för skri­van­de som ett av de vik­ti­gas­te tip­sen för att lyc­kas.

2. Träna skrivmuskeln

En annan fram­gångs­fak­tor som jour­na­lis­ter, copy­wi­ters och fram­gångs­ri­ka blog­ga­re lyf­ter fram är vik­ten av att skri­va regel­bun­det. Det är med skri­van­det som med krop­pen. Båda behö­ver motion för att hål­la sig i trim. Jag vet av egen erfa­ren­het att det är myc­ket lät­ta­re att skri­va, och skri­va bra, om man hål­ler igång skri­van­det. Och jag vet ock­så av egen erfa­ren­het att det är tungt att kom­ma till­ba­ka om man har slap­pat under semestern.

Så för­sök att skri­va var­je dag. Även när du inte behö­ver. Skriv i så fall för byrå­lå­dan, din dag­bok eller din eller någon annans blogg. Själv blog­gar jag om livet som för­äl­der till seg­lan­de barn. Det är ock­så ett bra stäl­le att expe­ri­men­te­ra – något som vi pra­ta­de om i avsnitt 11 av Kntnt Radio.

3. Döva den inre redaktören

Ett tred­je och sista tips är att göra pre­cis det jag gör just nu – i skri­van­de stund. Att bara låta orden ström­ma ned på papp­ret – för­låt i ord­be­hand­la­ren – utan vida­re efter­tan­ke och redi­ge­ring. Det blir ostruk­tu­re­rat (fria asso­ci­a­tio­ner bru­kar vara det). Massor av stav­fel (effekt av pek­fing­er­vals i högt tem­po). Konstig menings­bygg­nad (inte minst ofull­stän­di­ga sat­ser). Och and­ra tokig­he­ter. Men jag låter fing­rar­na dan­sa vida­re.

Jag har dövat den inre redak­tö­ren. Den där som kan fast­na på ett ord­val. Som avskyr stav­fel. Som vill ha struk­tur och logik i tex­ten. Och som äls­kar att byg­ga långa och vind­lan­de mening­ar, med många bisat­ser, inskjut­na som den här, bara för att hen kan, och vill visa.

Att döva den inre redak­tö­ren, att asso­ci­e­ra uti­från ämnet och låta orden bara kom­ma och snabbt pli­ta ned dem, det är det vik­ti­gas­te rådet jag ger dig idag. Det är en tek­nik som de all­ra fles­ta duk­ti­ga skri­ben­ter tilläm­par i någon form.

Det kan vara svårt i bör­jan att kopp­la bort det kri­tis­ka tän­kan­det. Det krä­ver övning. Men om du tar mina råd på all­var, och bör­jar skri­va dag­li­gen, på en bestämd tid, så får du många till­fäl­len att ock­så öva dig på det­ta.

Sen då?

När väl tex­ten är för­löst, så får den inre redak­tö­ren visa den nyföd­da sin kär­lek. För även om den förs­ta tex­ten ofta är för­vå­nans­värt bra, intres­sant och, inte minst, liv­fullt, så är det efter­be­ar­bet­ning­en som skil­jer goda skri­ben­ter från dåli­ga.

Rätta stav­fel. Putsa på ord­val. Flytta mening­ar och hela styc­ken. Ta bort över­flöd, och lägg till där det sak­nas. Allt det gör jag. Men jag behål­ler ofta ofull­stän­di­ga sat­ser, och mening­ar som inleds med kon­junk­tio­ner. Punkten har ham­nat där den gjor­de för att för att mar­ke­ra paus – paus för efter­tan­ke, för effekt, för and­hämt­ning.

En för­del med efter­be­ar­bet­ning­en, utö­ver att tex­ten blir bätt­re, är att det inte är lika kre­a­tivt krä­van­de. Det pas­sar allt­så utmärkt att göra på tid utan­för den kre­a­ti­va luc­kan.

Det finns mer att säga. Till exem­pel om att väl­ja ämne och hit­ta en vin­kel. Om bak­grunds­re­se­arch. Att hit­ta bil­der. Och sät­ta rubrik. Saker som ock­så mås­te göras. Men det får vara till en annan gång.

Sammanfattning

Så för att sam­man­fat­ta så har jag tre tips till dig:

  1. Hitta din kre­a­ti­va luc­ka och pla­ne­ra ditt skri­van­de så att det sker på den tiden.
  2. Skriv var­je dag, även när du inte behö­ver, för att hål­la dig i trim.
  3. Skriv förs­ta utkas­tet som det kom­mer och gå sen till­ba­ka och gör all nöd­vän­dig redi­ge­ring.

Den här tex­ten skrev jag på mind­re än 30 minu­ter. Den förs­ta ver­sio­nen vill säga. Nu skall jag put­sa på tex­ten. Det behövs san­ner­li­gen! Och det lär ta betyd­ligt mer än 30 minu­ter. Jag räk­nar den tiden i tim­mar.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »
Aenean dolor adipiscing id porta. Donec id at Sed amet, elit. massa

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest