Foto © Hartwig HKD (CC BY-ND 2.0)

Trendspaning i jakten på nytt innehåll

Ute i den tidiga torsdagsmorgonen virvlar några kvarglömda höstlöv i den råkalla havsbrisen. Morgonens sorl har lagt sig i studion på Visual Arena. I den kaffedoftande värmen delar Åsa Marklund och Helena Bajlo med sig kunskap om utveckling och trender inom content marketing till de morgonpigga deltagarna. För fjärde gången i höst är varje stol upptagen för frukostseminariet med en timmas gedigen inspiration. Missade du föreläsningarna eller vill du se dem igen? Det är lugnt, vi filmade så du kan se dem hur många gånger du vill här i inlägget.

Maria Gustafsson
12 december 2013

Ute i den tidi­ga tors­dags­mor­go­nen virv­lar någ­ra kvar­glöm­da höst­löv i den råkal­la havs­bri­sen. Morgonens sorl har lagt sig i stu­di­on på Visual Arena. I den kaf­fe­dof­tan­de vär­men delar Åsa Marklund och Helena Bajlo med sig av kun­skap om utveck­ling och tren­der inom con­tent mar­ke­ting till de mor­gon­pig­ga del­ta­gar­na. För fjär­de gång­en i höst är var­je stol upp­ta­gen för fru­kost­se­mi­na­ri­et med en tim­mas gedi­gen inspi­ra­tion. Missade du före­läs­ning­ar­na eller vill du se dem igen? Det är lugnt, vi fil­ma­de så du kan se dem hur många gång­er du vill här i inlägget.

Trender ger en glimt av framtiden

Allt kom­mu­ni­ce­rar hela tiden. Den som förmår fånga upp och age­ra på för­änd­ring­ar i tiden kom­mer att vara vin­na­re på sin mark­nad. Åsa Marklund, varu­mär­kes­chef på Berghs School of Communication, och Helena Bajlo, copy­wri­ter på Beautiful Stories, bju­der på trend­in­rik­tat inne­håll den­na mor­gon. Båda ger gene­röst sina erfar­na insik­ter i omvärl­dens tren­der och visar vil­ka kon­se­kven­ser utveck­ling­en kan få för con­tent marketing.

Hellre utveckling än förändring

Vi män­ni­skor är såda­na att även om vi gär­na vill ha utveck­ling så ogil­lar vi för­änd­ring Den viss­te redan Sören Kierkegaard. Så vad är det då med tren­der som kitt­lar oss? Vad är det för utveck­ling som vi vill se en glimt av utan att behö­va för­änd­ras? Jo, trendspa­ning om hur mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen utveck­las i en nära fram­tid. Vi hop­pas allt­så få se en skymt av fram­ti­den. Den tid som så loc­kan­de lig­ger utom räck­håll men ändå är så nära.

Som med boken Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de kom­mu­ni­ka­tion som mina kol­le­gor Thomas Barregren och Pia Tegborg har skri­vit under hös­ten. I den hål­ler fram­ti­den upp ett titt­hål till något nytt och spän­nan­de på erfa­ren grund. Alla vi som på ett eller annat sätt arbe­tar med vär­de­fullt inne­håll på web­ben vill veta hur vi ska kun­na göra det ännu bättre.

Känslostyrda beslut på den globala marknaden

En utma­ning på vägen till fram­gång är hur vi ska lyc­kas med vår mark­nads­fö­ring när infor­ma­tions­flö­det är så enormt. Vi tar tack­sam emot när någon sträc­ker fram han­den med löf­te om att avslö­ja om så bara ett enkelt trick. Fjärilarna i magen fladd­rar för­vän­tans­fullt omkring i en gla­der dans. Det känns som att på julaf­tons­mor­go­nen få lov att kika in i jul­klap­par­na där under gra­nen för att se att de rym­mer insik­ter, verk­tyg, tren­der och känslor.

Hur ska vi till exem­pel använ­da vetska­pen om att 80 % av våra beslut tas med hjälp av våra käns­lor? Jo, genom att tala till käns­lor­na istäl­let för till för­nuf­tet som vi så ofta gör när vi berät­tar fak­ta om det vi erbju­der. På en glo­bal mark­nad där många erbju­der snar­li­ka tjäns­ter och pro­duk­ter gäl­ler det att hit­ta det som står ut i flö­det genom att tala till män­ni­skors känslor.

Insikter och verktyg

Som en kar­ta längs vägen till fram­ti­den ger Åsa Marklund från Berghs School of Communication både insik­ter, verk­tyg och tren­der. Senare berät­tar Helena Bajlo tänk­vär­da histo­ri­er där käns­lor­na talar till oss.

När Åsa frå­gar del­ta­gar­na om de änd­rat sitt bete­en­de i hur de kon­su­me­rar musik de senas­te 10 åren nic­kar de all­ra fles­ta. När Åsa stäl­ler följd­frå­gan om det var någon som kun­de tän­ka sig att vi skul­le använ­da en tjänst som iTunes för mer än 10 år sedan ska­kas istäl­let huvu­de­na. Insikten lan­dar. Flera skrat­tar till och säger att det är lus­tigt så fort man vän­jer sig vid något nytt.

Berghs fyra insikter

För att byg­ga varu­mär­ke idag hand­lar det om att bju­da på en upp­le­vel­se som vi ska­par i sam­ar­be­te med de mil­jon­tals del­ak­ti­ga som är akti­va onli­ne. Från att bud­ska­pen tidi­ga­re har dik­te­rats av någ­ra få är en trend att mak­ten har skif­tat till de många, det vi idag benäm­ner som crow­den, tack vare inter­nets möj­lig­he­ter. Svenskan blan­das allt ofta­re med eng­els­ka ord när vi talar om inter­ne­tre­la­te­ra­de fenomen.

Med crowdsour­ca­de exem­pel som 3D-prin­ter, Airbnb, Wikipedia, FundedByMe och Quirky visar Åsa tyd­ligt hur fram­gångs­rikt den nya sam­ar­bets­vä­gen kan vara.

De fyra insik­ter som Åsa och kol­le­gor­na på Berghs har iden­ti­fi­e­rat som de vik­ti­gas­te ingre­di­en­ser­na är:

 • Relevant, inne­hål­let behö­ver vara rele­vant för att upp­le­vas som värdefullt.
 • Involvement, män­ni­skor vill vara del­ak­ti­ga för att bry sig.
 • Transparancy, det vi gör ska vi kun­na berät­ta om öppet.
 • Act, nu är det hand­ling­ens tid.

Curators of Sweden använ­der de fyra insik­ter­na med sitt kon­to @sweden på Twitter. Där de tyd­ligt visa­de hur man ska­pat enga­ge­mang genom att flyt­ta rös­ten från The Swedish Institute till de oli­ka svens­kar som en vec­ka i taget beman­nar kon­tot. Projektet har fått stor inter­na­tio­nell upp­märk­sam­het för sin nyska­pan­de öppen­het och mod.

Med insik­ter­na som grund så behö­ver vi även verk­tyg för att kom­ma ända fram.

Berghs fyra verktyg

Med kom­bi­na­tio­nen insik­ter och verk­tyg kan vi adde­ra vär­de till våra bud­skap. Helt enkelt stäl­la oss frå­gan om vad män­ni­skor går igång på. I trans­pa­ren­sens tid fun­ge­rar de påhit­ta­de histo­ri­er­na säm­re när det kor­rek­ta sva­ret är så nära som en sök­ning på Google.

Här iden­ti­fi­e­ra­de Åsa med kol­le­gor föl­jan­de fyra verk­tyg som red­skap för öns­kat resultat:

 • Planning, genom för­ar­be­te lär vi kän­na mål­grup­pen och vad de behö­ver och gillar.
 • Storytelling, män­ni­skor äls­kar berät­tel­ser, nu i bru­set är de vik­ti­ga­re än någon­sin för att nå in.
 • Collaboration, när vi sam­ar­be­tar ska­par vi bätt­re lösningar.
 • Integration, med vari­e­ra­de bud­skap i fle­ra sam­man­kopp­la­de kana­ler når vi star­ka­re genomslag.

Deltagarna kän­ner igen sig i mark­nads­fö­ring­ens hant­verk med pla­ne­ring, histo­rie­be­rät­tan­de, sam­ar­be­te och att arbe­ta integrerat.

Berghs sju trender

Vilka tren­der ser då Åsa och hen­nes kol­le­gor som dag­li­gen arbe­tar mitt i omvärlds­be­vak­ning­en av det glo­ba­la kom­mu­ni­ka­tions­flö­det på Berghs School of Communication. Jo, föl­jan­de sju tren­der har de identifierat.

 • Content mar­ke­ting, det är vär­de­fullt inne­håll som är nyc­keln till framgång.
 • Add value, män­ni­skor behö­ver kän­na att inne­hål­let är värt att läg­ga sin tid och ener­gi på.
 • Small screen are a big deal, med mobi­la skär­mar vart vi än går är det vik­tigt att ska­pa inne­håll som fun­ge­rar i litet format.
 • Take a soci­al stand, vi tar tyd­ligt ställ­ning för det vi tror på.
 • Emotions are run­ning high, väck käns­lor, då kan bud­ska­pen nå in och påver­ka på riktigt.
 • Let’s go live, var med i stun­den, där det händer.
 • Time is of essence, tiden är cen­tral för många. Se till att erbju­da inne­håll som är värt tiden det tar att kon­su­me­ra det.

Medan del­ta­gar­na note­ra­de tren­der­na fun­de­ra­de jag på att det låter som en mänsk­li­ga­re fram­tid trots allt. Med kun­skap om insik­ter, verk­tyg och tren­der är vi rus­ta­de för fram­ti­dens utma­ning­ar. Och så var det ju det där med känslorna.

Skapa känslor

Om vi män­ni­skor tar våra beslut uti­från hur vi kän­ner blir följd­frå­gan om och hur vi kan påver­ka käns­lor­na i vår iver att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Helena Bajlo från Beautiful Stories menar att vi inte kan sty­ra över käns­lor, men vi kan ska­pa käns­lor. För att nå in gäl­ler det dock att bud­ska­pet verk­li­gen känns på rik­tigt. Först då kan en för­änd­ring ske. Vi är först och främst män­ni­skor. Helena foku­se­ra­de på led­or­den pea­ce, love, understan­ding och change som del­ta­gar­na nic­ka­de igen­kän­nan­de till.

Idag sam­lar vi inne­håll om det som intres­se­rar oss och dis­ku­te­rar sedan med våra vän­ner innan vi gör ett köp­be­slut. Som Helena sa; ”vi gör vad som helst för att und­vi­ka att kän­na oss dumma”.

I arbe­tet med att ta fram ett intres­sant inne­håll för fram­ti­dens mark­nads­fö­ring gäl­ler tum­re­geln att hell­re göra något galet än att vara på den säk­ra sidan.

Peace står för att fred­fullt sät­ta dina rät­tig­he­ter i cent­rum. Med fängs­lan­det av med­lem­mar­na i punk­grup­pen Pussy Riot exemp­li­fi­e­rar Helena att ta ansvar för sitt eget liv.

Love står för att visa kär­lek genom hand­ling­ar. Det är genom dem du gör avtryck. Helena berät­tar om pro­jek­tet med boken Lyckad ned­frus­ning av herr Moro som skrevs för 15-åring­ar men som plöts­ligt fanns på kul­tur­si­dor­na. Helena visa­de en bild med föl­jan­de citat:

”Lyckad ned­frys­ning av herr Moro är ska­pad för att mana till efter­tan­ke och besin­ning inför vad det inne­bär att vara män­ni­ska i slu­tet av 1900-talet”

Understanding står för att för­stå dina kun­ders behov. Lära kän­na dem för att kun­na erbju­da dem något de vill ha redan innan de efter­frå­gat det. Som när Helena berät­tar om hur Norwegian lyc­kats nå kun­der­na genom att byta ut de gam­la film­vis­ning­ar­na mot fritt wifi på flyg­pla­nen. Då är det många av del­ta­gar­na som ler nic­kan­de. Man kän­ner sig för­stådd som kund helt enkelt,

Change står för att män­ni­skor ska vil­ja för­änd­ras. I för­änd­ring­en behö­ver vi stöd och för­stå­el­se. Om du ska göra något, se till att göra det rik­tigt bra. Tilltala män­ni­skor så som de vill bli till­ta­la­de. Med kär­lek, respekt och för­stå­el­se. För vi vill ju utveck­las för att kun­na möta fram­ti­den på bra sätt och kanske behö­ver vi då ock­så tåla viss för­änd­ring. Ett steg i taget.

Föreläsningen

Se hela före­läs­ning­en av Åsa Marklund och Helena Bajlo här:

Vi har inte rät­tig­het att bju­da på Åsa Marklunds pre­sen­ta­tion (som dock syns i fil­men ovan). Däremot kan vi erbju­da Helena Bajlos:

Intervju med föreläsarna

Vi kan till sist pre­sen­te­ra en inter­vju med Åsa Marklund och Helena Bajlo:

Eftertanke

Morgonens vär­me drö­jer kvar. Dynamiken mel­lan före­lä­sar­na gav mer­smak hos del­ta­gar­na som redan frå­gat när näs­ta till­fäl­le är. Idag var hös­tens avslu­tan­de fru­kost­se­mi­na­ri­um med inne­håll. Med facit i hand kan säga att vi har gått från noll till hund­ra del­ta­ga­re på Kntnts förs­ta höst. Vi fort­sät­ter i vår då förs­ta till­fäl­let är den 16 janu­a­ri. Mer infor­ma­tion kom­mer i dagar­na, så håll utkik här på bloggen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »