Foto © Hartwig HKD (CC BY-ND 2.0)

Trendspaning i jakten på nytt innehåll

Ute i den tidiga torsdagsmorgonen virvlar några kvarglömda höstlöv i den råkalla havsbrisen. Morgonens sorl har lagt sig i studion på Visual Arena. I den kaffedoftande värmen delar Åsa Marklund och Helena Bajlo med sig kunskap om utveckling och trender inom content marketing till de morgonpigga deltagarna. För fjärde gången i höst är varje stol upptagen för frukostseminariet med en timmas gedigen inspiration. Missade du föreläsningarna eller vill du se dem igen? Det är lugnt, vi filmade så du kan se dem hur många gånger du vill här i inlägget.

Maria Gustafsson
12 december 2013

Ute i den tidi­ga tors­dags­mor­go­nen virv­lar någ­ra kvar­glöm­da höst­löv i den råkal­la havs­bri­sen. Morgonens sorl har lagt sig i stu­di­on på Visual Arena. I den kaf­fe­dof­tan­de vär­men delar Åsa Marklund och Helena Bajlo med sig av kun­skap om utveck­ling och tren­der inom con­tent mar­ke­ting till de mor­gon­pig­ga del­ta­gar­na. För fjär­de gång­en i höst är var­je stol upp­ta­gen för fru­kost­se­mi­na­ri­et med en tim­mas gedi­gen inspi­ra­tion. Missade du före­läs­ning­ar­na eller vill du se dem igen? Det är lugnt, vi fil­ma­de så du kan se dem hur många gång­er du vill här i inläg­get.

Trender ger en glimt av framtiden

Allt kom­mu­ni­ce­rar hela tiden. Den som förmår fånga upp och age­ra på för­änd­ring­ar i tiden kom­mer att vara vin­na­re på sin mark­nad. Åsa Marklund, varu­mär­kes­chef på Berghs School of Communication, och Helena Bajlo, copy­wri­ter på Beautiful Stories, bju­der på trend­in­rik­tat inne­håll den­na mor­gon. Båda ger gene­röst sina erfar­na insik­ter i omvärl­dens tren­der och visar vil­ka kon­se­kven­ser utveck­ling­en kan få för con­tent mar­ke­ting.

Hellre utveckling än förändring

Vi män­ni­skor är såda­na att även om vi gär­na vill ha utveck­ling så ogil­lar vi för­änd­ring Den viss­te redan Sören Kierkegaard. Så vad är det då med tren­der som kitt­lar oss? Vad är det för utveck­ling som vi vill se en glimt av utan att behö­va för­änd­ras? Jo, trendspa­ning om hur mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen utveck­las i en nära fram­tid. Vi hop­pas allt­så få se en skymt av fram­ti­den. Den tid som så loc­kan­de lig­ger utom räck­håll men ändå är så nära.

Som med boken Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de kom­mu­ni­ka­tion som mina kol­le­gor Thomas Barregren och Pia Tegborg har skri­vit under hös­ten. I den hål­ler fram­ti­den upp ett titt­hål till något nytt och spän­nan­de på erfa­ren grund. Alla vi som på ett eller annat sätt arbe­tar med vär­de­fullt inne­håll på web­ben vill veta hur vi ska kun­na göra det ännu bätt­re.

Känslostyrda beslut på den globala marknaden

En utma­ning på vägen till fram­gång är hur vi ska lyc­kas med vår mark­nads­fö­ring när infor­ma­tions­flö­det är så enormt. Vi tar tack­sam emot när någon sträc­ker fram han­den med löf­te om att avslö­ja om så bara ett enkelt trick. Fjärilarna i magen fladd­rar för­vän­tans­fullt omkring i en gla­der dans. Det känns som att på julaf­tons­mor­go­nen få lov att kika in i jul­klap­par­na där under gra­nen för att se att de rym­mer insik­ter, verk­tyg, tren­der och käns­lor.

Hur ska vi till exem­pel använ­da vetska­pen om att 80 % av våra beslut tas med hjälp av våra käns­lor? Jo, genom att tala till käns­lor­na istäl­let för till för­nuf­tet som vi så ofta gör när vi berät­tar fak­ta om det vi erbju­der. På en glo­bal mark­nad där många erbju­der snar­li­ka tjäns­ter och pro­duk­ter gäl­ler det att hit­ta det som står ut i flö­det genom att tala till män­ni­skors käns­lor.

Insikter och verktyg

Som en kar­ta längs vägen till fram­ti­den ger Åsa Marklund från Berghs School of Communication både insik­ter, verk­tyg och tren­der. Senare berät­tar Helena Bajlo tänk­vär­da histo­ri­er där käns­lor­na talar till oss.

När Åsa frå­gar del­ta­gar­na om de änd­rat sitt bete­en­de i hur de kon­su­me­rar musik de senas­te 10 åren nic­kar de all­ra fles­ta. När Åsa stäl­ler följd­frå­gan om det var någon som kun­de tän­ka sig att vi skul­le använ­da en tjänst som iTunes för mer än 10 år sedan ska­kas istäl­let huvu­de­na. Insikten lan­dar. Flera skrat­tar till och säger att det är lus­tigt så fort man vän­jer sig vid något nytt.

Berghs fyra insikter

För att byg­ga varu­mär­ke idag hand­lar det om att bju­da på en upp­le­vel­se som vi ska­par i sam­ar­be­te med de mil­jon­tals del­ak­ti­ga som är akti­va onli­ne. Från att bud­ska­pen tidi­ga­re har dik­te­rats av någ­ra få är en trend att mak­ten har skif­tat till de många, det vi idag benäm­ner som crow­den, tack vare inter­nets möj­lig­he­ter. Svenskan blan­das allt ofta­re med eng­els­ka ord när vi talar om inter­ne­tre­la­te­ra­de feno­men.

Med crowdsour­ca­de exem­pel som 3D-prin­ter, Airbnb, Wikipedia, FundedByMe och Quirky visar Åsa tyd­ligt hur fram­gångs­rikt den nya sam­ar­bets­vä­gen kan vara.

De fyra insik­ter som Åsa och kol­le­gor­na på Berghs har iden­ti­fi­e­rat som de vik­ti­gas­te ingre­di­en­ser­na är:

 • Relevant, inne­hål­let behö­ver vara rele­vant för att upp­le­vas som vär­de­fullt.
 • Involvement, män­ni­skor vill vara del­ak­ti­ga för att bry sig.
 • Transparancy, det vi gör ska vi kun­na berät­ta om öppet.
 • Act, nu är det hand­ling­ens tid.

Curators of Sweden använ­der de fyra insik­ter­na med sitt kon­to @sweden på Twitter. Där de tyd­ligt visa­de hur man ska­pat enga­ge­mang genom att flyt­ta rös­ten från The Swedish Institute till de oli­ka svens­kar som en vec­ka i taget beman­nar kon­tot. Projektet har fått stor inter­na­tio­nell upp­märk­sam­het för sin nyska­pan­de öppen­het och mod.

Med insik­ter­na som grund så behö­ver vi även verk­tyg för att kom­ma ända fram.

Berghs fyra verktyg

Med kom­bi­na­tio­nen insik­ter och verk­tyg kan vi adde­ra vär­de till våra bud­skap. Helt enkelt stäl­la oss frå­gan om vad män­ni­skor går igång på. I trans­pa­ren­sens tid fun­ge­rar de påhit­ta­de histo­ri­er­na säm­re när det kor­rek­ta sva­ret är så nära som en sök­ning på Google.

Här iden­ti­fi­e­ra­de Åsa med kol­le­gor föl­jan­de fyra verk­tyg som red­skap för öns­kat resul­tat:

 • Planning, genom för­ar­be­te lär vi kän­na mål­grup­pen och vad de behö­ver och gil­lar.
 • Storytelling, män­ni­skor äls­kar berät­tel­ser, nu i bru­set är de vik­ti­ga­re än någon­sin för att nå in.
 • Collaboration, när vi sam­ar­be­tar ska­par vi bätt­re lös­ning­ar.
 • Integration, med vari­e­ra­de bud­skap i fle­ra sam­man­kopp­la­de kana­ler når vi star­ka­re genom­slag.

Deltagarna kän­ner igen sig i mark­nads­fö­ring­ens hant­verk med pla­ne­ring, histo­rie­be­rät­tan­de, sam­ar­be­te och att arbe­ta inte­gre­rat.

Berghs sju trender

Vilka tren­der ser då Åsa och hen­nes kol­le­gor som dag­li­gen arbe­tar mitt i omvärlds­be­vak­ning­en av det glo­ba­la kom­mu­ni­ka­tions­flö­det på Berghs School of Communication. Jo, föl­jan­de sju tren­der har de iden­ti­fi­e­rat.

 • Content mar­ke­ting, det är vär­de­fullt inne­håll som är nyc­keln till fram­gång.
 • Add value, män­ni­skor behö­ver kän­na att inne­hål­let är värt att läg­ga sin tid och ener­gi på.
 • Small screen are a big deal, med mobi­la skär­mar vart vi än går är det vik­tigt att ska­pa inne­håll som fun­ge­rar i litet for­mat.
 • Take a soci­al stand, vi tar tyd­ligt ställ­ning för det vi tror på.
 • Emotions are run­ning high, väck käns­lor, då kan bud­ska­pen nå in och påver­ka på rik­tigt.
 • Let’s go live, var med i stun­den, där det hän­der.
 • Time is of essence, tiden är cen­tral för många. Se till att erbju­da inne­håll som är värt tiden det tar att kon­su­me­ra det.

Medan del­ta­gar­na note­ra­de tren­der­na fun­de­ra­de jag på att det låter som en mänsk­li­ga­re fram­tid trots allt. Med kun­skap om insik­ter, verk­tyg och tren­der är vi rus­ta­de för fram­ti­dens utma­ning­ar. Och så var det ju det där med käns­lor­na.

Skapa känslor

Om vi män­ni­skor tar våra beslut uti­från hur vi kän­ner blir följd­frå­gan om och hur vi kan påver­ka käns­lor­na i vår iver att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Helena Bajlo från Beautiful Stories menar att vi inte kan sty­ra över käns­lor, men vi kan ska­pa käns­lor. För att nå in gäl­ler det dock att bud­ska­pet verk­li­gen känns på rik­tigt. Först då kan en för­änd­ring ske. Vi är först och främst män­ni­skor. Helena foku­se­ra­de på led­or­den pea­ce, love, understan­ding och change som del­ta­gar­na nic­ka­de igen­kän­nan­de till.

Idag sam­lar vi inne­håll om det som intres­se­rar oss och dis­ku­te­rar sedan med våra vän­ner innan vi gör ett köp­be­slut. Som Helena sa; ”vi gör vad som helst för att und­vi­ka att kän­na oss dum­ma”.

I arbe­tet med att ta fram ett intres­sant inne­håll för fram­ti­dens mark­nads­fö­ring gäl­ler tum­re­geln att hell­re göra något galet än att vara på den säk­ra sidan.

Peace står för att fred­fullt sät­ta dina rät­tig­he­ter i cent­rum. Med fängs­lan­det av med­lem­mar­na i punk­grup­pen Pussy Riot exemp­li­fi­e­rar Helena att ta ansvar för sitt eget liv.

Love står för att visa kär­lek genom hand­ling­ar. Det är genom dem du gör avtryck. Helena berät­tar om pro­jek­tet med boken Lyckad ned­frus­ning av herr Moro som skrevs för 15-åring­ar men som plöts­ligt fanns på kul­tur­si­dor­na. Helena visa­de en bild med föl­jan­de citat:

”Lyckad ned­frys­ning av herr Moro är ska­pad för att mana till efter­tan­ke och besin­ning inför vad det inne­bär att vara män­ni­ska i slu­tet av 1900-talet”

Understanding står för att för­stå dina kun­ders behov. Lära kän­na dem för att kun­na erbju­da dem något de vill ha redan innan de efter­frå­gat det. Som när Helena berät­tar om hur Norwegian lyc­kats nå kun­der­na genom att byta ut de gam­la film­vis­ning­ar­na mot fritt wifi på flyg­pla­nen. Då är det många av del­ta­gar­na som ler nic­kan­de. Man kän­ner sig för­stådd som kund helt enkelt,

Change står för att män­ni­skor ska vil­ja för­änd­ras. I för­änd­ring­en behö­ver vi stöd och för­stå­el­se. Om du ska göra något, se till att göra det rik­tigt bra. Tilltala män­ni­skor så som de vill bli till­ta­la­de. Med kär­lek, respekt och för­stå­el­se. För vi vill ju utveck­las för att kun­na möta fram­ti­den på bra sätt och kanske behö­ver vi då ock­så tåla viss för­änd­ring. Ett steg i taget.

Föreläsningen

Se hela före­läs­ning­en av Åsa Marklund och Helena Bajlo här:

Vi har inte rät­tig­het att bju­da på Åsa Marklunds pre­sen­ta­tion (som dock syns i fil­men ovan). Däremot kan vi erbju­da Helena Bajlos:

Intervju med föreläsarna

Vi kan till sist pre­sen­te­ra en inter­vju med Åsa Marklund och Helena Bajlo:

Eftertanke

Morgonens vär­me drö­jer kvar. Dynamiken mel­lan före­lä­sar­na gav mer­smak hos del­ta­gar­na som redan frå­gat när näs­ta till­fäl­le är. Idag var hös­tens avslu­tan­de fru­kost­se­mi­na­ri­um med inne­håll. Med facit i hand kan säga att vi har gått från noll till hund­ra del­ta­ga­re på Kntnts förs­ta höst. Vi fort­sät­ter i vår då förs­ta till­fäl­let är den 16 janu­a­ri. Mer infor­ma­tion kom­mer i dagar­na, så håll utkik här på blog­gen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
felis elit. efficitur. lectus diam Donec quis, Aenean porta.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest