Underskatta inte kraften i epost

Epost: Från förlegad kanal med dåligt rykte till ett av de mest effektiva marknadsföringsverktygen för att bygga varumärkeskännedom och konvertera kunder. Det är dags att uppvärdera epostmarknadsföring i allmänhet och nyhetsbrev i synnerhet, menar våra experter Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Lyssna på dagens avsnitt!

Pia Tegborg
9 februari 2017

Epost: Från för­le­gad kanal med dåligt ryk­te till ett av de mest effek­ti­va mark­nads­fö­rings­verk­ty­gen för att byg­ga varu­mär­kes­kän­ne­dom och kon­ver­te­ra kun­der. Det är dags att upp­vär­de­ra epost­mark­nads­fö­ring i all­män­het och nyhets­brev i syn­ner­het, menar våra exper­ter Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Lyssna på dagens avsnitt!

Epostens återkomst

Dagens sam­tal tar avstamp i arti­keln Email Marketing – Emerging Medium of 2017, skri­ven av Gartners forsk­nings­chef Ewan McIntyre. Budskapet är tyd­ligt: eftersom epost fort­sät­ter att spe­la en avgö­ran­de roll i kun­d­re­san är inte frå­gan om du skall sat­sa på epost i din mark­nads­fö­ring utan hur du kan göra det bätt­re.

Så här säger Ewans kol­le­ga Noah Elkin:

By year-end 2018, an esti­ma­ted $500 bil­li­on in digi­tal com­mer­ce revenue will be attri­bu­tab­le to email mar­ke­ting.

Det är vis­ser­li­gen en svind­lan­de siff­ra men fak­tum är att epost enligt stu­di­er är den mest effek­ti­va kana­len för att byg­ga varu­mär­kes­kän­ne­dom, kon­ver­te­ra kun­der och behål­la dem under lång tid.

Ett dåligt rykte

Vill du job­ba med epost så gör det på rätt sätt. Tyvärr är e‑handlare och kund­klub­bar ofta allt­för trans­ak­tions­o­ri­en­te­ra­de i sin epost­mark­nads­fö­ring, vil­ket gett den ett oför­tjänt dåligt ryk­te. De saker som irri­te­rar mot­ta­gar­na all­ra mest är enligt en stu­die av Adobe som Pontus tagit del av när bre­ven:

  • skic­kas för ofta
  • är dåligt skriv­na
  • inte är rele­van­ta

Segmentera din epostlista

Epost och seg­men­te­ring av epost­lis­tor är något som con­tent mar­ke­ting-pro­fi­len Joe Pulizzi  före­språ­kar och stän­digt åter­kom­mer till. Pontus och Thomas dis­ku­te­rar var­för du skall seg­men­te­ra och hur du går till­vä­ga i prak­ti­ken.

  1. Utgå från din dis­tri­bu­tions- och kon­ver­te­rings­plan
  2. Bygg en publik kring ditt inne­håll för att byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal
  3. Erbjud din mål­grupp en epost­lis­ta för till exem­pel ett nyhets­brev så att de inte mis­sar det du har att säga
  4. Ta hjälp av mar­ke­ting auto­ma­tion för att sam­la in bete­en­de­da­ta
  5. Skapa uti­från datan seg­ment som du rik­tar oli­ka sor­ters artik­lar och erbju­dan­den till.

Lyssna vida­re för ännu fler tips på hur du job­bar effek­tivt med epost!

Rätt frekvens

Inom con­tent mar­ke­ting är nyhets­brev med epost näst intill ett mås­te. I vart fall om du job­bar digi­talt skri­ver Thomas i arti­keln 5 kon­kret saker som B2B mark­nads­fö­ra­re ska göra 2017.

Men hur ofta skall du skic­ka ditt nyhets­brev? Du vill ju inte att dina föl­ja­re ska gå mis­te om ditt fan­tas­tis­ka inne­håll men sam­ti­digt vill du inte pas­se­ra den hår­fi­na grän­sen och bli ett irri­ta­tions­mo­ment.

Det all­ra enk­las­te sva­ret är att du ska skic­ka så ofta som det är för­svar­bart men vad inne­bär det? Hör vad Pontus och Thomas har att säga om saken.

Posta – ofta

Hur ofta skall du pos­ta inlägg i soci­a­la medi­er? Guider, stu­di­er och inte minst artik­lar om det­ta finns det gott om och råden är många och vari­e­ran­de.

Pontus menar att de fles­ta före­tag under­pos­tar kraf­tigt med räds­la för att för­lo­ra sina för­trog­na. Men en som inte tän­ker så är Jeff Bullas – topran­kad blog­ga­re och soci­a­la medi­er-expert – som twee­tar en gång i kvar­ten (!). Om det är rätt eller fel för just dig går inte att säga men för­mod­li­gen kan du öka på ditt pos­tan­de rejält – utan att du för den skull kom­mer att upp­le­vas som spam­man­de.

Varumärket tål mer än du tror

Utgå från att du kan expo­ne­ra mot­ta­ga­ren för ditt varu­mär­ke betyd­ligt mer än du tror. Forskning visar näm­li­gen att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion behö­ver upp­re­pas ett stort antal gång­er för bäs­ta effekt. Först efter i genom­snitt 10 expo­ne­ring­ar bör­jar varu­mär­kes­at­ti­ty­den att fal­la. Detta dis­ku­te­ras i pod­den och finns även att läsa om i Thomas arti­kel Övervinn reklam­trött­het.

Skall du rensa din lista?

Spoon rade­ra­de 30% av sin mej­l­lis­ta. Var det rätt eller fel? Vilka skäl finns och vad blir kon­se­kven­ser­na om du gör sam­ma sak? Lyssna till slu­tet av pod­den för Pontus och Thomas råd på hur du bör tän­ka!

Artiklar som tas upp i samtalet:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Stay Wilde © InitiuM (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
tempus in Lorem Donec elementum tristique Donec ut massa

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest