Underskatta inte kraften i epost

Epost: Från förlegad kanal med dåligt rykte till ett av de mest effektiva marknadsföringsverktygen för att bygga varumärkeskännedom och konvertera kunder. Det är dags att uppvärdera epostmarknadsföring i allmänhet och nyhetsbrev i synnerhet, menar våra experter Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Lyssna på dagens avsnitt!

Pia Tegborg
9 februari 2017

Epost: Från för­le­gad kanal med dåligt ryk­te till ett av de mest effek­ti­va mark­nads­fö­rings­verk­ty­gen för att byg­ga varu­mär­kes­kän­ne­dom och kon­ver­te­ra kun­der. Det är dags att upp­vär­de­ra epost­mark­nads­fö­ring i all­män­het och nyhets­brev i syn­ner­het, menar våra exper­ter Pontus Staunstrup och Thomas Barregren. Lyssna på dagens avsnitt!

[kntnt_​radio 85]

Epostens återkomst

Dagens sam­tal tar avstamp i arti­keln Email Marketing – Emerging Medium of 2017, skri­ven av Gartners forsk­nings­chef Ewan McIntyre. Budskapet är tyd­ligt: eftersom epost fort­sät­ter att spe­la en avgö­ran­de roll i kun­d­re­san är inte frå­gan om du skall sat­sa på epost i din mark­nads­fö­ring utan hur du kan göra det bätt­re.

Så här säger Ewans kol­le­ga Noah Elkin:

By year-end 2018, an esti­ma­ted $500 bil­li­on in digi­tal com­mer­ce revenue will be attri­bu­tab­le to email marketing.

Det är vis­ser­li­gen en svind­lan­de siff­ra men fak­tum är att epost enligt stu­di­er är den mest effek­ti­va kana­len för att byg­ga varu­mär­kes­kän­ne­dom, kon­ver­te­ra kun­der och behål­la dem under lång tid.

Ett dåligt rykte

Vill du job­ba med epost så gör det på rätt sätt. Tyvärr är e‑handlare och kund­klub­bar ofta allt­för trans­ak­tions­o­ri­en­te­ra­de i sin epost­mark­nads­fö­ring, vil­ket gett den ett oför­tjänt dåligt ryk­te. De saker som irri­te­rar mot­ta­gar­na all­ra mest är enligt en stu­die av Adobe som Pontus tagit del av när breven:

  • skic­kas för ofta
  • är dåligt skrivna
  • inte är relevanta

Segmentera din epostlista

Epost och seg­men­te­ring av epost­lis­tor är något som con­tent mar­ke­ting-pro­fi­len Joe Pulizzi  före­språ­kar och stän­digt åter­kom­mer till. Pontus och Thomas dis­ku­te­rar var­för du skall seg­men­te­ra och hur du går till­vä­ga i praktiken.

  1. Utgå från din dis­tri­bu­tions- och konverteringsplan
  2. Bygg en publik kring ditt inne­håll för att byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal
  3. Erbjud din mål­grupp en epost­lis­ta för till exem­pel ett nyhets­brev så att de inte mis­sar det du har att säga
  4. Ta hjälp av mar­ke­ting auto­ma­tion för att sam­la in beteendedata
  5. Skapa uti­från datan seg­ment som du rik­tar oli­ka sor­ters artik­lar och erbju­dan­den till.

Lyssna vida­re för ännu fler tips på hur du job­bar effek­tivt med epost!

Rätt frekvens

Inom con­tent mar­ke­ting är nyhets­brev med epost näst intill ett mås­te. I vart fall om du job­bar digi­talt skri­ver Thomas i arti­keln 5 kon­kret saker som B2B mark­nads­fö­ra­re ska göra 2017.

Men hur ofta skall du skic­ka ditt nyhets­brev? Du vill ju inte att dina föl­ja­re ska gå mis­te om ditt fan­tas­tis­ka inne­håll men sam­ti­digt vill du inte pas­se­ra den hår­fi­na grän­sen och bli ett irritationsmoment.

Det all­ra enk­las­te sva­ret är att du ska skic­ka så ofta som det är för­svar­bart men vad inne­bär det? Hör vad Pontus och Thomas har att säga om saken.

Posta – ofta

Hur ofta skall du pos­ta inlägg i soci­a­la medi­er? Guider, stu­di­er och inte minst artik­lar om det­ta finns det gott om och råden är många och varierande.

Pontus menar att de fles­ta före­tag under­pos­tar kraf­tigt med räds­la för att för­lo­ra sina för­trog­na. Men en som inte tän­ker så är Jeff Bullas – topran­kad blog­ga­re och soci­a­la medi­er-expert – som twee­tar en gång i kvar­ten (!). Om det är rätt eller fel för just dig går inte att säga men för­mod­li­gen kan du öka på ditt pos­tan­de rejält – utan att du för den skull kom­mer att upp­le­vas som spammande.

Varumärket tål mer än du tror

Utgå från att du kan expo­ne­ra mot­ta­ga­ren för ditt varu­mär­ke betyd­ligt mer än du tror. Forskning visar näm­li­gen att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion behö­ver upp­re­pas ett stort antal gång­er för bäs­ta effekt. Först efter i genom­snitt 10 expo­ne­ring­ar bör­jar varu­mär­kes­at­ti­ty­den att fal­la. Detta dis­ku­te­ras i pod­den och finns även att läsa om i Thomas arti­kel Övervinn reklam­trött­het.

Skall du rensa din lista?

Spoon rade­ra­de 30% av sin mej­l­lis­ta. Var det rätt eller fel? Vilka skäl finns och vad blir kon­se­kven­ser­na om du gör sam­ma sak? Lyssna till slu­tet av pod­den för Pontus och Thomas råd på hur du bör tänka!

Artiklar som tas upp i samtalet:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Stay Wilde © InitiuM (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »