Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovanlighetens skull pratar vi om oss själva. Vi vill berätta att vi har blivit en riktig contentbyrå – som skapar innehåll. Men vi gör det på ett annorlunda sätt än andra contentbyråer. Vi har också en ny digital plattform som ska slå Hubspot på fingrarna. Och vi har gjort lego av vårt strategi-erbjudande. Dessutom har vi en massa nya medarbetare, och söker ännu fler. I denna krönika berättar Thomas Barregren om allt detta och lite till.

Thomas Barregren
14 juni 2019

Som du ser har något för­änd­rats. Vi har en ny webb­plats och nytt utse­en­de på nyhets­bre­vet. Men fram­för allt har vi ett helt ny verk­sam­het. Något som många av er har efter­frå­gat. Och vi har vux­it med en hel hop nya skö­na kol­le­gor. Vad har hänt?

Jag ska för ovan­lig­he­tens skull pra­ta om oss själ­va. Jag vet att det är en av con­tent mar­ke­ters sju döds­syn­der. Men den­na gång tror jag det fak­tiskt kan intres­se­ra dig. För vi har något som du vill ha, och som ing­en annan con­tent byrå vill ge dig. Häng kvar så ska jag förklara.

Begynnelsen

För drygt sex år sedan grun­da­des Kntnt.

Vi som star­ta­de bola­get hade under näs­tan ett decen­ni­um dri­vit en fram­gångs­rik och pris­be­lönt web­by­rå spe­ci­a­li­se­rad på att desig­na, byg­ga och drif­ta sto­ra och kom­plexa webb­plat­ser (till exem­pel www​.lu​.se, www​.mode​ra​ter​na​.se och www​.uni​o​nen​.se). Trots fram­gång­ar­na läm­na­de vi byrån för att för­verk­li­ga en annan idé.

Vi vil­le hjäl­pa kom­mu­ni­ka­tö­rer, mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re att göra con­tent marketing.

Under åren på web­by­rån hade vi upp­täckt kraf­ten i att öppen­hjär­tigt och fri­kos­tigt bju­da på kun­skap och erfa­ren­het i form av blog­gin­lägg, vide­o­fil­mer, böc­ker och kon­fe­ren­ser. Det öpp­na­de dör­rar och gjor­de det möj­ligt för oss att växa från tre till när­ma­re sjut­tio med­ar­be­ta­re. Allt organ­sikt och med lön­sam­het, vil­ket gjor­de att jag fick ska­ka tass med kron­prins Daniel, när byrån 2011 utnämn­des till super­ga­sell av Dagens Industri. Nu vil­le vi hjäl­pa and­ra att göra sam­ma framgångsresa.

Bliv vid din läst

Men vi som star­ta­de Kntnt är inga jour­na­lis­ter eller skri­ben­ter – även om vi äls­kar att skri­va och ska­pa inne­håll. Så trots många goda råd om mot­sat­sen, val­de vi bort con­tent pro­duk­tion. Vi tänk­te bli­va vid vår läst: Strategier, pro­ces­ser och IT.

Vi under­sök­te mark­na­den och tyck­te oss se en luc­ka: Marknadsförare och kom­mu­ni­ka­tö­rer skul­le ha stor nyt­ta av ett intui­tivt och lät­tan­vänt system för att han­te­ra hela pro­ces­sen från arti­ke­lidé till sprid­ning på web­ben och i soci­a­la medi­er – pre­cis som de redak­tio­nel­la pla­ne­rings- och pro­duk­tions­sy­stem som dags­tid­ning­ar använ­der sig av.

Tidig skiss av gräns­snit­tet för Kntnts redak­tio­nel­la pla­ne­rings- och produktionssystem.

En contentbyrå som inte gör content

Få kän­ner till Kntnts bör­jan som ett IT-för­tag. Redan från bör­jan upp­fat­ta­des vi som en con­tent­by­rå. Vi höll utbild­ning­ar, led­de works­hops och tog fram stra­te­gi­er för con­tent marketing.

Men när löpan­de pro­duk­tion av inne­håll kom på tal sa vi ”pass” och tip­sa­de våra kun­der om byrå­er vi hade extra stort för­tro­en­de för. Vi inled­de till och med ett stra­te­giskt sam­ar­be­te med Rubrik i Göteborg. Ett jät­te­duk­tigt gäng som vi gil­lar att job­ba med.

Men resul­ta­tet är gans­ka udda: En con­tent­by­rå som inte gör content.

Radio tystnad

Under för­ra året bör­ja­de vi till slut inse att vi hade tänkt fel. Vi bor­de göra vad alla vill vi ska göra: Hjälpa dem med hela con­tent mar­ke­ting-baket. Från från ax till lim­pa. Inte slu­ta när degen är satt.

I janu­a­ri sat­te vi igång det mödo­sam­ma arbe­te att göra om Kntnt. Mödosamt eftersom vi inte var så många och hade våra befint­li­ga upp­drag att skö­ta i förs­ta hand. Därför har vi har varit gans­ka tys­ta sedan årsskiftet.

Visst har det kom­mit nya artik­lar var­je vec­ka. Men inte så många skriv­na av oss. Och Kntnt Radio har varit helt tyst sedan janu­a­ri. Likaså Kntnt tv. Och nyhets­bre­vet har inte kom­mit var­je fre­dag som förr, utan lite mer sporadiskt.

Vad är nytt?

Som du ser har vår webb­plats och vårt nyhets­brev fått någ­ra kos­me­tis­ka för­bätt­ring­ar (hop­pas jag du tyc­ker). Men det är bara utsi­dan. De rik­ti­ga sto­ra för­änd­ring­ar­na har vi gjort på insi­dan. De fal­ler under de tre rubri­ker som du hit­tar i menyn i bör­jan på var­je webb­si­da och var­je nyhetsbrev:

  • Workshop & utbildning
  • Digital platt­form
  • Löpande pro­duk­tion

Jag ska inte upp­re­pa här vad du kan läsa genom att klic­ka på län­kar­na i menyn. Men jag ska avslö­ja bak­grun­den. Så häng kvar!

Vi gör content på ett annorlunda sätt

Den störs­ta skill­na­den mel­lan nya och gam­la Kntnt är att vi nume­ra gör con­tent. Jippi! Detta är något som många av våra kun­der har efter­frå­gat länge.

Men vi är inte som vil­ken con­tent byrå som helst.

Vi job­bar pro­ces­s­o­ri­en­te­rat istäl­let för pro­jek­t­o­ri­en­te­rat. Det inne­bär att våra kon­sul­ter job­bar löpan­de i din orga­ni­sa­tion istäl­let för att ploc­ka hem avgrän­sa­de pro­jekt. Det gör det möj­ligt för oss att job­ba nära din verk­sam­het, hänga med i vad som hän­der och snabbt anpas­sa inne­hål­let. Vi tror det är betyd­ligt effek­ti­va­re än att prop­sa på en bri­ef, job­ba avskilt på kam­ma­ren och leve­re­ra efter någ­ra veckor.

Varför? und­rar du. Jag har skri­vit en arti­kel som för­kla­rar var­för vi job­bar annorlun­da. Läs den! Jag tror den ger dig en tankeställare.

Mycket av vårens arbe­te har hand­lat om att hit­ta rätt med­ar­be­ta­re och rätt förs­ta kund. Vi är över­lyck­li­ga över att ha lyc­kats med båda.

Vi är nume­ra tio per­so­ner. Hälften anställ­da. Hälften under­kon­sul­ter som är tajt knut­na till oss. Några av dem har skri­vit för oss under lång tid. Du ser alla vack­ra nyl­len på Kntnts sida “om oss”.

Och förs­ta kun­den? Det är ett super­spän­nan­de bolag som heter Bayn Eureope. De är ett kun­skaps­fö­re­tag som hjäl­per livs­me­dels­in­du­strin att ersät­ta soc­ker ett-till-ett med fib­rer och söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung (till exem­pel väx­ter­na ciko­ria och ste­via) Och vårt upp­drag? Det är “a dream come true”. Vi job­bar som en inte­gre­rad del av deras team med att byg­ga ett onli­ne maga­sin. Magasinet går live i augusti. Men redan nu kan du läsa artik­lar vi har skri­vit. Jag är myc­ket stolt över dem.

Klicka på Löpande pro­duk­tion i menyn för att läsa mer om hur vi job­bar och vad det kostar.

Digital plattform bättre än Hubspot (enligt vårt tycke)

Hösten 2016 år avslu­ta­de vi ett stra­te­gi­ar­be­te för Word Trade Center (WTC) i Malmö, Lund och Helsingborg. Nästa steg var imple­men­te­ring av stra­te­gin. En del av arbe­tet bestod i att utveck­la ett onli­ne magasin.

Deras plan var att upp­hand­la en web­by­rå. Men när jag fick höra att kost­na­den för det skul­le tas från sam­ma bud­get som inne­hålls­pro­duk­tio­nen föreslog jag en annan lös­ning: “Ta vår webb­plats. Vi byter log­ga och färg och sen är den er”, sa jag. Jag såg hell­re att de hund­ra tusen eller mer kro­nor som en web­by­rå skul­le ha tagit gick till att pro­du­ce­ra innehåll.

Magasinet från WTC Malmö Lund Helsingborg

Så kom­mer det sig att Magasinet från WTC Malmö Lund Helsingborg ser iden­tisk ut, sånär som på gra­fisk pro­fil och inne­håll, med vår gam­la webb­plats (som du säkert har i färskt minne).

Vi erbjöd sam­ma sak till and­ra kun­der, som ock­så nap­pa­de på idén att slip­pa byg­ga om befint­lig webb­plats eller bekos­ta en ny.

Ur det­ta föd­des idén att ta fram en digi­tal platt­form som kan slå Hubspot på fing­rar­na. Med vår kun­skap och erfa­ren­het av att byg­ga kom­plexa webb­plat­ser, bland and­ra för fle­ra maga­sin och dags­tid­ning­ar, var det ett lätt beslut. Vi kal­lar resul­ta­tet Konzilo.

Hager Magasin

Det förs­ta onli­ne-maga­si­net byggt på Konzilo är Hager Magasin som vän­der sig till elbranschen.

Konzilo består av fyra delar. Grunden är ett onli­ne-maga­sin som kan byg­gas ut med nyhets­brev, utö­kad ana­ly­tics och mar­ke­ting auto­ma­tion. Tillsammans utgör de ett i vårt tyc­ke full­vär­digt och bätt­re alter­na­tiv till Hubspot.

På en punkt skil­jer sig Konzilo väsent­ligt från Hubspot: Konzilo är byggt med fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod. Det inne­bär att du inte är låsta till oss. Konzilo leve­re­ras som en moln­tjänst. Men om du vill drif­ta Konzilo själv eller låta någon annan göra det så får du all pro­gram­va­ra vi har instal­le­rat och konfigurerat.

Klicka på Digital platt­form i menyn för att läsa mer om Konzilo och hit­ta länk till pris­lis­tan. Passa ock­så på att läsa om var­för du ska ha en egen platt­form.

Bygg din egen strategi som lego

Vi grun­da­de Kntnt med idén att utveck­la och mark­nads­fö­ra ett pla­ne­rings- och pro­duk­tions­sy­stem för con­tent mar­ke­ting. Men innan vi ens hade fått upp vår förs­ta webb­plats (1 maj 2013) hade vi insett att vi ock­så mås­te erbju­da hjälp att utveck­la en inne­hålls­stra­te­gi och redak­tio­nell pro­cess för att köpa­re av syste­met skul­le dra full nyt­ta av det. Detta har tills nu varit den verk­sam­het som synts mest (det enda syn­li­ga , skul­le vis­sa säga).

Jag har ing­en räk­ning på alla works­hops och utbild­ning­ar vi har genom­fört. Under sex år har det bli­vit många. Men det har varit läro­rikt ock­så för oss.

Framför allt har vi lärt oss vil­ka delar som våra kun­der oftast vill ha hjälp eller stöd med, och att man vill kom­bi­ne­ra ihop dem efter eget huvud. Så där­för har vi pake­te­rat delar­na som modu­ler som du kan puss­la ihop likt lego. Varje sådan modul har ett fast pris, så att du i lugn och ro kan räk­na på kost­na­den och vara säker på att det inte kos­tar mer.

Klicka på Workshop & utbild­ning­ar i menyn för att läsa mer och hit­ta länk till prislistan.

Vi döljer inte våra priser och villkor

De fles­ta byrå­er avslö­jar inte vad de tar betalt. Varför? När vi frå­gar, sva­rar många – mel­lan skål och vägg natur­ligt­vis – att de vill ha flex­i­bi­li­tet. Vad det bety­der fat­tar man ju.

Men vi tyc­ker det är fel att göra skill­nad på folk och folk. Du ska kän­na dig trygg i att ing­en annan får bätt­re pris eller vill­kor än de du har fått pre­sen­te­rat för dig. Därför pub­li­ce­rar vi våra pri­ser och vill­kor helt öppet för vem som helst att se.

Naturligtvis kom­mer våra kon­kur­ren­ter ta sig en titt. Och kanske för­sö­ker de vin­na en affär genom att läg­ga sig på läg­re pris. Om det är avgö­ran­de för dig, är vi san­no­likt inte rätt för dig. Vi job­bar med dem som ser vär­det i det som gör oss unika.

Kolla in våra pri­ser och villkor.

Och nu då?

Jag hop­pas du för­står var­för vi inte rik­tigt har haft tid att hål­la igång vår egen con­tent mar­ke­ting under våren. Efter som­ma­ren blir det änd­ring på det. Ambitionen är att pub­li­ce­ra två artik­lar i vec­kan, skic­ka nyhets­brev varan­nan vec­ka och kom­ma ut med nya avsnitt av både Kntnt radio och Kntnt tv.

Men överst på vår pri­o­ri­tets­lis­ta lig­ger en annan sak…

Vi vill träffa dig!

Om du tyc­ker vårt erbju­dan­de ver­kar intres­sant och vill pra­ta med oss om ur vi kan job­ba till­sam­mans med ditt mark­nads- och sälj­team (eller bli ditt con­tent mar­ke­ting-team), ska du kon­tak­ta Pia eller mig (Thomas). Det går ock­så bra att mej­la nyfiken@​kntnt.​se eller använ­da kon­takt­for­mu­lä­ret i sidfoten.

Om du vill bli en del av vårt gäng, och tror vårt arbets­sätt pas­sar dig, ska du mej­la jobba@​kntnt.​se.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »