Vad är värdet av en like? Inte det du tror!

Det finns ett tydligt samband mellan att gilla ett företags Facebook-sida (eller LinkedIn-sida) och att köpa mer än genomsnittet från företaget. Många drar därför slutsatsen att man ska eftersträva många gillningar, för då gör man också fler affärer. Men forskade vid bland andra Harvard har med 23 experiment med fler än 18 000 deltagare visat att det inte är så. Fler gillningar leder inte till merförsäljning. Så har en gillning inget värde alls? Jo, men inte som du tror. I avsnitt 93 av Kntnt Radio pratar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren om det nedslående forskningsresultatet och vilka ljusglimtar det ändå finns. Lyssna nu!

Pia Tegborg
6 april 2017

Nu är det veten­skap­ligt bevi­sat: ”gill­ning­ar” leder inte till ökad för­sälj­ning. En obe­hag­lig san­ning för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som läg­ger ned myc­ket arbets­tid och sto­ra belopp på orga­nisk och köpt sprid­ning av inne­håll i syf­te att få mot­ta­gar­nas ”gil­lan­de” av deras sidor.

Det bety­der inte att det är fel att jaga ”gill­ning­ar”. Tvärtom kan det vara myc­ket vär­de­fullt. Men inte på det sätt du tror!

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­man­fat­tar och ana­ly­se­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren arti­keln What’s the value of a like? Social media endors­ments don’t work the way you might think. Lyssna nu!

Fel tänkt menar forskarna

Vi mark­nads­fö­ra­re moti­ve­rar gär­na inve­ste­ring­ar i soci­a­la medi­er med att häv­da att för­sälj­ning­en ökar då våra föl­ja­re expo­ne­ras för vårt varu­mär­ke. Studie efter stu­die visar näm­li­gen att kun­der som inte­ra­ge­rar med ett varu­mär­ke i soci­a­la medi­er spen­de­rar mer peng­ar än de som inte gör det.

Men efter fyra års forsk­ning och 23 veten­skap­li­ga expe­ri­ment med fler än 18 000 del­ta­ga­re kan för­fat­tar­na till What’s the value of a like? – pub­li­ce­rad i senas­te num­ret av Harvard Business Review –  berät­ta att det är ett logiskt fel­slut och dess­utom fel. Thomas och Pontus sam­man­fat­tar och kom­men­te­rar forsk­ning­en i dagens avsnitt av Kntnt Radio.

Jakten på ”gillningar” ska fortsätta

Tiden då dina kol­le­gor (och kanske du?) köp­te ”gill­ning­ar” från sweats­hops och bot­tar är för­bi. Men fort­fa­ran­de jagar vi äkta ”gill­ning­ar”; ofta med för­hopp­ning­en att det ytterst ska få folk att se varu­mär­ket och gil­la det på rik­tigt och där­för väl­ja det istäl­let för kon­kur­ren­tens eller köpa ofta eller mer. Men så fun­ge­rar det som sagt inte.

Det bety­der inte att du ska slu­ta jaga ”gill­ning­ar”. Forskarna visar på att de är vär­de­ful­la på and­ra sätt. Men det gäl­ler att för­stå och ta till vara på det. Det pra­tar Pontus och Thomas i dagens avsnitt.

Måste integreras i övrig kommunikation

Thomas och Pontus sam­tal kom­mer in på någ­ra sido­spår lika intres­san­ta som dis­kus­sio­nen om vär­det av att ”gil­la”.

Till exem­pel gli­der her­rar­na in på soci­a­la medi­ers funk­tion i före­tag och var det hör hem­ma. Många före­tag har länge han­te­rat soci­a­la medi­er fri­ståen­de från kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring, sälj och kund­tjänst. Det är hög tid att se soci­a­la medi­er för just vad det är: Kommunikationskanaler bland alla and­ra som ska använ­das som en inte­gre­rad del av hela före­ta­gets arbe­te.

Äntligen! Lite fight.

På slu­tet ryker Thomas och Pontus ihop så stic­kor och strån ryker. Men det hand­lar vare sig om soci­a­la medi­er eller något av deras favo­ritäm­nen – con­tent mar­ke­ting och nati­ve adver­ti­sing – utan om något helt annat. Lyssna så får du veta om vad.

Länkar till sådant som tas upp i avsnittet

Under sam­ta­let refe­re­rar Thomas och Pontus till oli­ka käl­lor. För din bekväm­lig­hets skull har jag län­kat till dem här:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Cali © Barefoot McCoy (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
massa sed vel, elit. Donec libero. mattis consequat. Praesent libero

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest