Vad är värdet av en like? Inte det du tror!

Det finns ett tydligt samband mellan att gilla ett företags Facebook-sida (eller LinkedIn-sida) och att köpa mer än genomsnittet från företaget. Många drar därför slutsatsen att man ska eftersträva många gillningar, för då gör man också fler affärer. Men forskade vid bland andra Harvard har med 23 experiment med fler än 18 000 deltagare visat att det inte är så. Fler gillningar leder inte till merförsäljning. Så har en gillning inget värde alls? Jo, men inte som du tror. I avsnitt 93 av Kntnt Radio pratar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren om det nedslående forskningsresultatet och vilka ljusglimtar det ändå finns. Lyssna nu!

Pia Tegborg
6 april 2017

Nu är det veten­skap­ligt bevi­sat: ”gill­ning­ar” leder inte till ökad för­sälj­ning. En obe­hag­lig san­ning för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som läg­ger ned myc­ket arbets­tid och sto­ra belopp på orga­nisk och köpt sprid­ning av inne­håll i syf­te att få mot­ta­gar­nas ”gil­lan­de” av deras sidor.

Det bety­der inte att det är fel att jaga ”gill­ning­ar”. Tvärtom kan det vara myc­ket vär­de­fullt. Men inte på det sätt du tror!

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­man­fat­tar och ana­ly­se­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren arti­keln What’s the value of a like? Social media endors­ments don’t work the way you might think. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 93]

Fel tänkt menar forskarna

Vi mark­nads­fö­ra­re moti­ve­rar gär­na inve­ste­ring­ar i soci­a­la medi­er med att häv­da att för­sälj­ning­en ökar då våra föl­ja­re expo­ne­ras för vårt varu­mär­ke. Studie efter stu­die visar näm­li­gen att kun­der som inte­ra­ge­rar med ett varu­mär­ke i soci­a­la medi­er spen­de­rar mer peng­ar än de som inte gör det.

Men efter fyra års forsk­ning och 23 veten­skap­li­ga expe­ri­ment med fler än 18 000 del­ta­ga­re kan för­fat­tar­na till What’s the value of a like? – pub­li­ce­rad i senas­te num­ret av Harvard Business Review –  berät­ta att det är ett logiskt fel­slut och dess­utom fel. Thomas och Pontus sam­man­fat­tar och kom­men­te­rar forsk­ning­en i dagens avsnitt av Kntnt Radio.

Jakten på ”gillningar” ska fortsätta

Tiden då dina kol­le­gor (och kanske du?) köp­te ”gill­ning­ar” från sweats­hops och bot­tar är för­bi. Men fort­fa­ran­de jagar vi äkta ”gill­ning­ar”; ofta med för­hopp­ning­en att det ytterst ska få folk att se varu­mär­ket och gil­la det på rik­tigt och där­för väl­ja det istäl­let för kon­kur­ren­tens eller köpa ofta eller mer. Men så fun­ge­rar det som sagt inte.

Det bety­der inte att du ska slu­ta jaga ”gill­ning­ar”. Forskarna visar på att de är vär­de­ful­la på and­ra sätt. Men det gäl­ler att för­stå och ta till vara på det. Det pra­tar Pontus och Thomas i dagens avsnitt.

Måste integreras i övrig kommunikation

Thomas och Pontus sam­tal kom­mer in på någ­ra sido­spår lika intres­san­ta som dis­kus­sio­nen om vär­det av att ”gil­la”.

Till exem­pel gli­der her­rar­na in på soci­a­la medi­ers funk­tion i före­tag och var det hör hem­ma. Många före­tag har länge han­te­rat soci­a­la medi­er fri­ståen­de från kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring, sälj och kund­tjänst. Det är hög tid att se soci­a­la medi­er för just vad det är: Kommunikationskanaler bland alla and­ra som ska använ­das som en inte­gre­rad del av hela före­ta­gets arbete.

Äntligen! Lite fight.

På slu­tet ryker Thomas och Pontus ihop så stic­kor och strån ryker. Men det hand­lar vare sig om soci­a­la medi­er eller något av deras favo­ritäm­nen – con­tent mar­ke­ting och nati­ve adver­ti­sing – utan om något helt annat. Lyssna så får du veta om vad.

Länkar till sådant som tas upp i avsnittet

Under sam­ta­let refe­re­rar Thomas och Pontus till oli­ka käl­lor. För din bekväm­lig­hets skull har jag län­kat till dem här:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Cali © Barefoot McCoy (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »