Vad content marketing kan lära av neuromarketing

Neuromarketing handlar om hur marknadsföring påverkar människor. Kunskap som kan användas för att skapa effektivare marknadskommunikation – något som Erik Modig har forskat på under tio år vid Handelshögskolan i Stockholm. I Kntnt frukost nummer 32 berättar han mer om neuromarketing och vad du som arbetar med marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet kan lära dig.

Pia Tegborg
28 mars 2017

Neuromarketing hand­lar om hur mark­nads­fö­ring påver­kar män­ni­skor. Kunskap som kan använ­das för att ska­pa effek­ti­va­re mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion – något som Erik Modig har fors­kat på under tio år vid Handelshögskolan i Stockholm. I mars månads Kntnt fru­kost berät­tar han mer om neuro­mar­ke­ting och vad du som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het kan lära dig.

Så gör du PR av världsklass

Som bruk­ligt har vi två tala­re på dagens pro­gram. Innan Erik Modig intar sce­nen inle­der Alexander Mason, som är kom­mer­si­ell chef på Cision, fru­kosten med en kor­ta­re före­läs­ning om hur du arbe­tar fram­gångs­rikt med PR.

Efter många års jury­ar­be­te i Spinn, Sveriges störs­ta täv­ling för PR-kam­pan­jer, besit­ter Alexander kons­ten att skil­ja agnar­na från vetet. I sin pre­sen­ta­tion tar han upp tre saker att tän­ka på för dig som vill göra PR av världsklass.

1. Tre delar i samspel

I bra PR sam­spe­lar kre­a­ti­vi­tet, kom­mu­ni­ka­tion men tek­nik menar Alexander sam­ti­digt som han höjer ett var­ning­ens fing­er. Se all­tid till att ha din grundsto­ry klar innan du ploc­kar in tek­ni­ken. Risken finns annars att den kre­a­ti­va pro­ces­sen blockeras.

2. Nätverk är vägen framåt

Enligt rap­por­ten Kommunikatören 2016 job­bar hela 60% av kom­mu­ni­ka­tö­rer­na i tra­di­tio­nel­la (hie­rar­kis­ka) orga­ni­sa­tio­ner. Samtidigt tror endast 5% att det är det bäs­ta sät­tet att orga­ni­se­ra sig på. Närmare 60% menar istäl­let att nät­verks­or­ga­ni­sa­tio­nen är den bäs­ta vägen framåt.

3. Nya rol­ler i fokus

Vi behö­ver nya rol­ler i våra PR-pro­jekt. Förutom den själv­skriv­na kom­mu­ni­ka­tö­ren och per­son som kan han­te­ra tek­ni­ken behö­ver vi en ana­ly­ti­ker med upp­gift att kol­la av vad som fun­ge­rar, göra upp­da­te­ring­ar och utvärdera.

Då den som brin­ner för att berät­ta histo­ri­er säl­lan går igång på goog­le ana­ly­tics lig­ger det nära till­hands att ”data­nör­den” blir ett efter­trak­tat vil­le­bråd för den­na roll.

Inspireras

Bra PR ger avtryck. Alexander avrun­dar sin före­läs­ning med att visa två fram­gångs­ri­ka PR-kampanjer.

Så kan content marketing lära av neuromarketing

Det är dags för Erik Modig att ta plats på scen för att under 45 minu­ter för­kla­ra för mor­go­nens åhö­ra­re vad neuro­mar­ke­ting är och hur con­tent mar­ke­ting kan lära av det.

Mäta istället för att fråga

För att få effekt av vår mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion behö­ver vi för­stå hur folk beter sig, och för att för­stå det­ta behö­ver vi oss in i hjärnan.

I hjär­nan finns oli­ka käns­lo­cent­ra vil­kas reak­tio­ner går att läsa av. Genom att använ­da oli­ka tek­ni­ker för att mäta för­änd­ring­ar i akti­vi­te­ten i oli­ka delar av hjär­nan kan man få svar på var­för kon­su­men­ten tar de beslut den gör, och vil­ken del av hjär­nan som styr detta.

Att base­ra vår kun­skap om kon­su­men­ters bete­en­de på hjärn­forsk­ning, neu­rosci­ence, är ing­et nytt. Forskningen kring hjär­nan har dock explo­de­rat de senas­te tio åren och ur det­ta har neuro­mar­ke­ting vux­it fram.

Subitala signaler som påverkar

Forskning kring hjär­nan är som sagt ing­et nytt men väl att vi bör­jat tit­tar när­ma­re på vad som sker omed­ve­tet, där vi mäter sub­ti­la sig­na­ler som i stor utsträck­ning påver­kar oss. Tidigare har vi frå­gat kon­su­men­ten vad den­na anser om exem­pel­vis en pro­dukt, nu under­sö­ker vi istäl­let hur kon­su­men­ten rea­ge­rar på den.

Hjärnans tre system för beslut

Allt som hand­lar om hjär­nan är en för­enk­ling av något som är väl­digt kom­plext. Erik har, base­rat på 10 års forsk­ning, utveck­lat en modell som utgörs av tre system och lika många sätt att fat­ta beslut på. Grovt förenklat:

  1. Utvärderaren (det tän­kan­de syste­met). Högt enga­ge­mang för beslut.
  2. Snabbtänkaren. Lågt enga­ge­mang för beslut. Beslut sker ofta på rutin.
  3. Känslomänniskan (den omed­vet­na hjär­nan). Beslut styrs av instink­ti­va impulser.

I fil­men för­kla­rar Erik hur de oli­ka syste­men för­hål­ler sig till varandra.

Vad marknadsföraren kan lära av detta

Uppdelningen i tre oli­ka system visar hur vi som kom­mu­ni­ka­tö­rer skall tän­ka bero­en­de på syf­tet med vår kom­mu­ni­ka­tion. Inom neuro­mar­ke­ting hand­lar det inte om att foku­se­ra på de två övers­ta syste­men (våra tan­kar) utan det hand­lar om att hit­ta när de instink­ti­va impul­ser­na väcks i vårt emo­tio­nel­la jag. Det hand­lar om att väc­ka känslor.

Se Eriks presentation

Vi spe­la­de in Eriks före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Erik Modig

Vill du höra mer av Erik Modig skall du lyss­na på avsnit­tet Neuromarketing: Kommunicera effek­ti­va­re med dina mot­ta­ga­res under­med­vet­na i Kntnt Radio 91. Samt avsnit­tet Så fat­tar dina köpa­re beslut i Kntnt Radio 25. 

Missa ingen Kntnt frukost

Kntnt fru­kost är ett sam­ar­be­te mel­lan Kntnt, Cision och Marknadscheferna och arran­ge­ras var­je månad. Som en ser­vice till dig som inte kan kom­ma spe­lar vi all­tid in pre­sen­ta­tio­nen. Du hit­tar dem längst ner på  den­na sida.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »