Vad content marketing kan lära av neuromarketing

Neuromarketing handlar om hur marknadsföring påverkar människor. Kunskap som kan användas för att skapa effektivare marknadskommunikation – något som Erik Modig har forskat på under tio år vid Handelshögskolan i Stockholm. I Kntnt frukost nummer 32 berättar han mer om neuromarketing och vad du som arbetar med marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet kan lära dig.

Pia Tegborg
28 mars 2017

Neuromarketing hand­lar om hur mark­nads­fö­ring påver­kar män­ni­skor. Kunskap som kan använ­das för att ska­pa effek­ti­va­re mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion – något som Erik Modig har fors­kat på under tio år vid Handelshögskolan i Stockholm. I mars månads Kntnt fru­kost berät­tar han mer om neuro­mar­ke­ting och vad du som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het kan lära dig.

Så gör du PR av världsklass

Som bruk­ligt har vi två tala­re på dagens pro­gram. Innan Erik Modig intar sce­nen inle­der Alexander Mason, som är kom­mer­si­ell chef på Cision, fru­kosten med en kor­ta­re före­läs­ning om hur du arbe­tar fram­gångs­rikt med PR.

Efter många års jury­ar­be­te i Spinn, Sveriges störs­ta täv­ling för PR-kam­pan­jer, besit­ter Alexander kons­ten att skil­ja agnar­na från vetet. I sin pre­sen­ta­tion tar han upp tre saker att tän­ka på för dig som vill göra PR av världs­klass.

1. Tre delar i sam­spel

I bra PR sam­spe­lar kre­a­ti­vi­tet, kom­mu­ni­ka­tion men tek­nik menar Alexander sam­ti­digt som han höjer ett var­ning­ens fing­er. Se all­tid till att ha din grundsto­ry klar innan du ploc­kar in tek­ni­ken. Risken finns annars att den kre­a­ti­va pro­ces­sen bloc­ke­ras.

2. Nätverk är vägen fram­åt

Enligt rap­por­ten Kommunikatören 2016 job­bar hela 60% av kom­mu­ni­ka­tö­rer­na i tra­di­tio­nel­la (hie­rar­kis­ka) orga­ni­sa­tio­ner. Samtidigt tror endast 5% att det är det bäs­ta sät­tet att orga­ni­se­ra sig på. Närmare 60% menar istäl­let att nät­verks­or­ga­ni­sa­tio­nen är den bäs­ta vägen fram­åt.

3. Nya rol­ler i fokus

Vi behö­ver nya rol­ler i våra PR-pro­jekt. Förutom den själv­skriv­na kom­mu­ni­ka­tö­ren och per­son som kan han­te­ra tek­ni­ken behö­ver vi en ana­ly­ti­ker med upp­gift att kol­la av vad som fun­ge­rar, göra upp­da­te­ring­ar och utvär­de­ra.

Då den som brin­ner för att berät­ta histo­ri­er säl­lan går igång på goog­le ana­ly­tics lig­ger det nära till­hands att ”data­nör­den” blir ett efter­trak­tat vil­le­bråd för den­na roll.

Inspireras

Bra PR ger avtryck. Alexander avrun­dar sin före­läs­ning med att visa två fram­gångs­ri­ka PR-kam­pan­jer.

Så kan content marketing lära av neuromarketing

Det är dags för Erik Modig att ta plats på scen för att under 45 minu­ter för­kla­ra för mor­go­nens åhö­ra­re vad neuro­mar­ke­ting är och hur con­tent mar­ke­ting kan lära av det.

Mäta istället för att fråga

För att få effekt av vår mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion behö­ver vi för­stå hur folk beter sig, och för att för­stå det­ta behö­ver vi oss in i hjär­nan.

I hjär­nan finns oli­ka käns­lo­cent­ra vil­kas reak­tio­ner går att läsa av. Genom att använ­da oli­ka tek­ni­ker för att mäta för­änd­ring­ar i akti­vi­te­ten i oli­ka delar av hjär­nan kan man få svar på var­för kon­su­men­ten tar de beslut den gör, och vil­ken del av hjär­nan som styr det­ta.

Att base­ra vår kun­skap om kon­su­men­ters bete­en­de på hjärn­forsk­ning, neu­rosci­ence, är ing­et nytt. Forskningen kring hjär­nan har dock explo­de­rat de senas­te tio åren och ur det­ta har neuro­mar­ke­ting vux­it fram.

Subitala signaler som påverkar

Forskning kring hjär­nan är som sagt ing­et nytt men väl att vi bör­jat tit­tar när­ma­re på vad som sker omed­ve­tet, där vi mäter sub­ti­la sig­na­ler som i stor utsträck­ning påver­kar oss. Tidigare har vi frå­gat kon­su­men­ten vad den­na anser om exem­pel­vis en pro­dukt, nu under­sö­ker vi istäl­let hur kon­su­men­ten rea­ge­rar på den.

Hjärnans tre system för beslut

Allt som hand­lar om hjär­nan är en för­enk­ling av något som är väl­digt kom­plext. Erik har, base­rat på 10 års forsk­ning, utveck­lat en modell som utgörs av tre system och lika många sätt att fat­ta beslut på. Grovt för­enk­lat:

  1. Utvärderaren (det tän­kan­de syste­met). Högt enga­ge­mang för beslut.
  2. Snabbtänkaren. Lågt enga­ge­mang för beslut. Beslut sker ofta på rutin.
  3. Känslomänniskan (den omed­vet­na hjär­nan). Beslut styrs av instink­ti­va impul­ser.

I fil­men för­kla­rar Erik hur de oli­ka syste­men för­hål­ler sig till varand­ra.

Vad marknadsföraren kan lära av detta

Uppdelningen i tre oli­ka system visar hur vi som kom­mu­ni­ka­tö­rer skall tän­ka bero­en­de på syf­tet med vår kom­mu­ni­ka­tion. Inom neuro­mar­ke­ting hand­lar det inte om att foku­se­ra på de två övers­ta syste­men (våra tan­kar) utan det hand­lar om att hit­ta när de instink­ti­va impul­ser­na väcks i vårt emo­tio­nel­la jag. Det hand­lar om att väc­ka käns­lor.

Se Eriks presentation

Vi spe­la­de in Eriks före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Erik Modig

Vill du höra mer av Erik Modig skall du lyss­na på avsnit­tet Neuromarketing: Kommunicera effek­ti­va­re med dina mot­ta­ga­res under­med­vet­na i Kntnt Radio 91. Samt avsnit­tet Så fat­tar dina köpa­re beslut i Kntnt Radio 25.  

Missa ingen Kntnt frukost

Kntnt fru­kost är ett sam­ar­be­te mel­lan Kntnt, Cision och Marknadscheferna och arran­ge­ras var­je månad. Som en ser­vice till dig som inte kan kom­ma spe­lar vi all­tid in pre­sen­ta­tio­nen. Du hit­tar dem längst ner på  den­na sida.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
id felis felis Praesent massa mattis Donec ut ante. ipsum et, porta.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest