Bild © Robert Alfredsson

Vad du behöver veta om ditt varumärke

Carin Fredlund är Sveriges förste och främste journalist inriktad på reklam och varumärke. Hon talade för nästan 100-talet marknadsförare på Kntnts tionde frukostseminarium. Ämnet var varumärke. Det du behöver veta men inte vågar fråga. Vad är det? Hur bygger du ett starkt varumärke? Vilka fördelar ger det? Och hur ska ditt varumärke förhålla sig i ett föränderligt medialandskap? Se hennes föredrag!

Thomas Barregren
30 september 2014

Carin Fredlund är Sveriges förs­te och främs­te jour­na­list inrik­tad på reklam och varu­mär­ke. Hon tala­de för näs­tan 100-talet mark­nads­fö­ra­re på Kntnts elf­te fru­kost­se­mi­na­ri­um. Ämnet var varu­mär­ke. Det du behö­ver veta men inte vågar frå­ga. Vad är det? Hur byg­ger du ett starkt varu­mär­ke? Vilka för­de­lar ger det? Och hur ska ditt varu­mär­ke för­hål­la sig i ett för­än­der­ligt medi­a­land­skap? Se hen­nes före­drag!

Carin Fredlund

Efter jour­na­list­hög­sko­lan bör­ja­de Carin Fredlund på reklam­bran­schens egna hus­or­gan, tid­ning­en Resumé, som på den tiden bestod av bara hen­ne och chefre­dak­tö­ren. Där inför­de hon ”desk­top publishing” – först i Sverige.

Efter drygt fyra år läm­na­de hon tid­ning­en för att star­ta Quo Vadis – bran­schens främs­te nyhets­brev – som hon gav ut under 20 år i oli­ka for­mer.

Hon har ock­så skri­vit tre böc­ker. Och under fem års tid krö­ni­kor om reklam och varu­mär­ke för Dagens Industri.

Idag skri­ver hon krö­ni­kor för Dagens Media och Sveriges Annonsörers med­lems­tid­ning Annonsören. Hon arbe­tar som skri­bent, före­drags­hål­la­re, mode­ra­tor, men­tor och affärscoach. Och hon blog­gar på Nota Bene om nyhe­ter och före­te­el­ser inom kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen, aktu­ell reklam och varu­mär­kes­ut­veck­ling.

Varumärke är inte logotyp

Varumärke är inte ett namn eller en logo­typ. Det är en käns­la. Och det är vik­tigt att defi­ni­e­ra den­na käns­la innan du kom­mu­ni­ce­rar i oli­ka kana­ler och sam­man­hang. Detta och myc­ket mer du behö­ver veta tar Carin Fredlund upp i före­dra­get som du kan se nedan.

Innehållet minut för minut

Nedan kan du se och höra hela före­läs­ning­en. Den är nära 54 minu­ter lång. Några håll­punk­ter:

  • 00:20: Inledning
  • 02:05: Varumärke (brand) är en käns­la – inte en logo­typ
  • 11:24: Varumärkesbyggande
  • 13:03: Varumärkesfokus är lön­samt
  • 17:50: Fördel med starkt varu­mär­ke
  • 19:32: Vad krävs för att få ett starkt varu­mär­ke
  • 23:50: Känt varu­mär­ke är inte starkt varu­mär­ke
  • 40:00: Varumärken och det för­än­der­li­ga medi­a­land­ska­pet
  • 47:46: Varumärken och egna kana­ler
  • 53:00: Avslutning

Se och hör

Du kan se och höra före­läs­ning­en nedan.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Missa inte!

Pia och jag gjor­de en tims­lång inter­vju med Carin efter hen­nes före­drag. Vi för­dju­par oss i många av de frå­gor som hon tar upp i pre­sen­ta­tio­nen. Vi blic­kar ock­så till­ba­ka på hen­nes kar­riär och reflek­te­rar över hur reklam och media har utveck­lats under de senas­te decen­ni­er­na. Missa inte inter­vjun i näs­ta avsnitt av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
mi, diam neque. lectus id massa

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest