Skip to content
Bild © Robert Alfredsson

Vad du behöver veta om ditt varumärke

Carin Fredlund är Sveriges förste och främste journalist inriktad på reklam och varumärke. Hon talade för nästan 100-talet marknadsförare på Kntnts tionde frukostseminarium. Ämnet var varumärke. Det du behöver veta men inte vågar fråga. Vad är det? Hur bygger du ett starkt varumärke? Vilka fördelar ger det? Och hur ska ditt varumärke förhålla sig i ett föränderligt medialandskap? Se hennes föredrag!

Thomas Barregren
30 september 2014

Carin Fredlund är Sveriges förs­te och främs­te jour­na­list inrik­tad på reklam och varu­mär­ke. Hon tala­de för näs­tan 100-talet mark­nads­fö­ra­re på Kntnts elf­te fru­kost­se­mi­na­ri­um. Ämnet var varu­mär­ke. Det du behö­ver veta men inte vågar frå­ga. Vad är det? Hur byg­ger du ett starkt varu­mär­ke? Vilka för­de­lar ger det? Och hur ska ditt varu­mär­ke för­hål­la sig i ett för­än­der­ligt medi­a­land­skap? Se hen­nes före­drag!

Carin Fredlund

Efter jour­na­list­hög­sko­lan bör­ja­de Carin Fredlund på reklam­bran­schens egna hus­or­gan, tid­ning­en Resumé, som på den tiden bestod av bara hen­ne och chefre­dak­tö­ren. Där inför­de hon ”desk­top publishing” – först i Sverige.

Efter drygt fyra år läm­na­de hon tid­ning­en för att star­ta Quo Vadis – bran­schens främs­te nyhets­brev – som hon gav ut under 20 år i oli­ka for­mer.

Hon har ock­så skri­vit tre böc­ker. Och under fem års tid krö­ni­kor om reklam och varu­mär­ke för Dagens Industri.

Idag skri­ver hon krö­ni­kor för Dagens Media och Sveriges Annonsörers med­lems­tid­ning Annonsören. Hon arbe­tar som skri­bent, före­drags­hål­la­re, mode­ra­tor, men­tor och affärscoach. Och hon blog­gar på Nota Bene om nyhe­ter och före­te­el­ser inom kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen, aktu­ell reklam och varu­mär­kes­ut­veck­ling.

Varumärke är inte logotyp

Varumärke är inte ett namn eller en logo­typ. Det är en käns­la. Och det är vik­tigt att defi­ni­e­ra den­na käns­la innan du kom­mu­ni­ce­rar i oli­ka kana­ler och sam­man­hang. Detta och myc­ket mer du behö­ver veta tar Carin Fredlund upp i före­dra­get som du kan se nedan.

Innehållet minut för minut

Nedan kan du se och höra hela före­läs­ning­en. Den är nära 54 minu­ter lång. Några håll­punk­ter:

  • 00:20: Inledning
  • 02:05: Varumärke (brand) är en käns­la – inte en logo­typ
  • 11:24: Varumärkesbyggande
  • 13:03: Varumärkesfokus är lön­samt
  • 17:50: Fördel med starkt varu­mär­ke
  • 19:32: Vad krävs för att få ett starkt varu­mär­ke
  • 23:50: Känt varu­mär­ke är inte starkt varu­mär­ke
  • 40:00: Varumärken och det för­än­der­li­ga medi­a­land­ska­pet
  • 47:46: Varumärken och egna kana­ler
  • 53:00: Avslutning

Se och hör

Du kan se och höra före­läs­ning­en nedan.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Missa inte!

Pia och jag gjor­de en tims­lång inter­vju med Carin efter hen­nes före­drag. Vi för­dju­par oss i många av de frå­gor som hon tar upp i pre­sen­ta­tio­nen. Vi blic­kar ock­så till­ba­ka på hen­nes kar­riär och reflek­te­rar över hur reklam och media har utveck­lats under de senas­te decen­ni­er­na. Missa inte inter­vjun i näs­ta avsnitt av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
velit, elit. suscipit ut leo. risus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest