Bild © Robert Alfredsson

Vad du behöver veta om ditt varumärke

Carin Fredlund är Sveriges förste och främste journalist inriktad på reklam och varumärke. Hon talade för nästan 100-talet marknadsförare på Kntnts tionde frukostseminarium. Ämnet var varumärke. Det du behöver veta men inte vågar fråga. Vad är det? Hur bygger du ett starkt varumärke? Vilka fördelar ger det? Och hur ska ditt varumärke förhålla sig i ett föränderligt medialandskap? Se hennes föredrag!

Thomas Barregren
30 september 2014

Carin Fredlund är Sveriges förs­te och främs­te jour­na­list inrik­tad på reklam och varu­mär­ke. Hon tala­de för näs­tan 100-talet mark­nads­fö­ra­re på Kntnts elf­te fru­kost­se­mi­na­ri­um. Ämnet var varu­mär­ke. Det du behö­ver veta men inte vågar frå­ga. Vad är det? Hur byg­ger du ett starkt varu­mär­ke? Vilka för­de­lar ger det? Och hur ska ditt varu­mär­ke för­hål­la sig i ett för­än­der­ligt medi­a­land­skap? Se hen­nes föredrag!

Carin Fredlund

Efter jour­na­list­hög­sko­lan bör­ja­de Carin Fredlund på reklam­bran­schens egna hus­or­gan, tid­ning­en Resumé, som på den tiden bestod av bara hen­ne och chefre­dak­tö­ren. Där inför­de hon ”desk­top publishing” – först i Sverige.

Efter drygt fyra år läm­na­de hon tid­ning­en för att star­ta Quo Vadis – bran­schens främs­te nyhets­brev – som hon gav ut under 20 år i oli­ka former.

Hon har ock­så skri­vit tre böc­ker. Och under fem års tid krö­ni­kor om reklam och varu­mär­ke för Dagens Industri.

Idag skri­ver hon krö­ni­kor för Dagens Media och Sveriges Annonsörers med­lems­tid­ning Annonsören. Hon arbe­tar som skri­bent, före­drags­hål­la­re, mode­ra­tor, men­tor och affärscoach. Och hon blog­gar på Nota Bene om nyhe­ter och före­te­el­ser inom kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen, aktu­ell reklam och varumärkesutveckling.

Varumärke är inte logotyp

Varumärke är inte ett namn eller en logo­typ. Det är en käns­la. Och det är vik­tigt att defi­ni­e­ra den­na käns­la innan du kom­mu­ni­ce­rar i oli­ka kana­ler och sam­man­hang. Detta och myc­ket mer du behö­ver veta tar Carin Fredlund upp i före­dra­get som du kan se nedan.

Innehållet minut för minut

Nedan kan du se och höra hela före­läs­ning­en. Den är nära 54 minu­ter lång. Några hållpunkter:

  • 00:20: Inledning
  • 02:05: Varumärke (brand) är en käns­la – inte en logotyp
  • 11:24: Varumärkesbyggande
  • 13:03: Varumärkesfokus är lönsamt
  • 17:50: Fördel med starkt varumärke
  • 19:32: Vad krävs för att få ett starkt varumärke
  • 23:50: Känt varu­mär­ke är inte starkt varumärke
  • 40:00: Varumärken och det för­än­der­li­ga medialandskapet
  • 47:46: Varumärken och egna kanaler
  • 53:00: Avslutning

Se och hör

Du kan se och höra före­läs­ning­en nedan.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Missa inte!

Pia och jag gjor­de en tims­lång inter­vju med Carin efter hen­nes före­drag. Vi för­dju­par oss i många av de frå­gor som hon tar upp i pre­sen­ta­tio­nen. Vi blic­kar ock­så till­ba­ka på hen­nes kar­riär och reflek­te­rar över hur reklam och media har utveck­lats under de senas­te decen­ni­er­na. Missa inte inter­vjun i näs­ta avsnitt av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »